Befolkning - statistikk

Innhold

Befolkning - statistikk

Sandnes har 76 831 innbyggere per 2. kvartal 2018, Norges sjuende største by. I 2017 økte befolkningen med 831 personer. Sandnes er den byen i Norge som vokser mest, og fra 2008 har folketallet økt med 23 prosent. Dette er dobbelt så høy vekst som landet som helhet.

Folkemengde og endringer

Data om befolkningen er helt sentralt når kommunen legger planer for fremtiden. De fleste tjenestene kommunen leverer påvirkes av folkemengde og befolkningssammensetning.

Sandnes kommune har de siste tiårene hatt en svært høy befolkningsvekst. Befolkningen i Sandnes kommune er mer enn doblet de siste 50 årene. Siden midten av 60-tallet har befolkningen vokst med mer enn to prosent hvert år. I toppåret 2012 var veksten på hele 3,2 prosent. Befolkningsveksten har nå avtatt, men den er fortsatt høy.

I befolkningsframskriving for Sandnes forventes det at veksten vil fortsette med mellom 1 prosent og 1,4 prosent i året frem mot 2035.

Veksten i Sandnes befolkning alene står for om lag 25 prosent av befolkningsveksten i hele Rogaland de siste ti årene.

Kilde: SSB

 

Kilde: SSB

Tallene er fra 1. januar 2018. Befolkningspyramiden viser alderssammensetningen i befolkningen i Sandnes kommune på venstre side av den loddrette aksen. På høyre side er det oversikt over landet som helhet. Sandnes har en ung befolkning sammenlignet med landet som helhet. Rundt 27 prosent av Sandnes sin befolkning er under 20 år mot 24 prosent på landsbasis.

Andelen av befolkningen som er 60 år og eldre er om lag 17 prosent i Sandnes. I landet som helhet er denne andelen 23 prosent. 

 

Befolkningen, etter alder. Prosent 
 Aldersgruppe Sandnes Hele landet
0-9 år 14 12
10-19 år 13 12
20-29 år 13 13
30-39 år 16 13
40-49 år 14 14
50-59 år 12 13
60-69 år 9 11
70-79 år 5 8
80-89 år 2 3
90-105 år 1 1

 Kilde: SSB

 

Fødselsoverskudd er differansen mellom fødte og døde. Når man omtaler det som et overskudd betyr det at det er flere som fødes enn det dør. I Sandnes fødes det om lag 1.000 barn hvert år. Samtidig er det rundt 400 dødsfall i kommunen. På nasjonalt nivå har fødselsoverskuddet ligget på i underkant av 0,4 prosent av folketallet det siste tiåret (kilde: SSB), mens tilsvarende tall for Sandnes kommune er i underkant av 1 prosent. Fødselsoverskuddet i kommunen er høyt og utgjør omkring halvparten av befolkningsveksten. Fødselsoverskuddet i Sandnes er relativt stabilt.

 

Kilde: SSB

 

Fødselsoverskudd er som nevnt årsaken til omkring halvparten av befolkningsveksten i kommunen de siste årene. Den andre årsaken til befolkningsvekst er at det er flere mennesker som flytter til kommunen enn personer som flytter ut av kommunen. Dette kalles flytteoverskudd.

I Sandnes har flytting til kommunen stått for om lag halvparten av befolkningsveksten siste tiår. Nå er imidlertid trenden tydelig nedadgående. Mens fødselsoverskuddet på kort sikt er relativt upåvirket av den økonomiske utviklingen som har vært i regionen, henger flyttemønsteret tettere sammen med utviklingen på arbeidsmarkedet.

 Kilde : SSB

Av nettoflyttingen til Sandnes de siste 20 årene har om lag 60 prosent kommet fra utlandet. Etter EU-utvidelsen i 2004 økte nettoinnvandringen markant, og siden 2006 har nettoinnvandringen vært større enn den innenlandske nettoinnflyttingen.

 

Sandnes har en relativt stor andel innvandrere sammenlignet med gjennomsnittet i Norge. Mens andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn utgjør rundt 17 prosent av totalbefolkningen i Norge, er andelen i Sandnes om lag 22 prosent.

Kilde: SSB

 

Tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i mars 2018 var innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra totalt 137 nasjoner i Sandnes kommune. Dette utgjør totalt 16.588 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i kommunen.

De fem største gruppene

 

 

Antall  

Andel 

Polen

3050

18 %

Litauen

1125

7 %

Vietnam

856

5 %

Russland

620

4 %

Irak

493

3 %

Kilde: SSB

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
  • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:19
Sist endret: 10.10.2018 14:05