Byggesak - Slik søker du på egen hånd

Innhold

Byggesak - Slik søker du på egen hånd

En oversikt på hva du må sjekke ved utarbeidelse av byggesøknad

Sjekk om du må søke

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

 

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Sjekk bestemmelsene som gjelder for din eiendom

 

Sjekk om du eier en bevaringsverdig bygning

Sjekk om du eier et bevaringsverdig bygg.

Er boligen bevaringsverdig, eller et kulturminne, må du kontakte Byantikvaren før du søker. Hvis det er krav om en uttalelse fra Byantikvaren i din byggesak, anbefaler vi at du skaffer denne før søknaden sendes inn til oss.
Dette vil forkorte saksbehandlingstiden.

Veiledning

Før du går i gang med et prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

 Forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen. Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene.

Du må sende inn kart, tegninger, skisser og en tekst som beskriver spørsmålene du ønsker svar på. Dersom det er et tiltak som skal søkes om, som krever at det er et foretak som skal være søker, bør foretaket (ansvarlig søker) være med på møtet.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse til byggesaker

 

Bestille grunnlagsdokumentasjon for utarbeidelse av byggesøknad

Ved å bestille grunnlagsdokumentasjon hos oss, får du de kart, bestemmelser og ekstra informasjon som er nødvendig i forarbeidene til å utarbeide en byggesøknad.

I regi av Smartkommune-samarbeidet har Sandnes kommune, sammen med en rekke andre kommuner i distriktet, en egen selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart. Løsningen skal fungere på de aller fleste plattformer og nettlesere. Tjenesten er gratis.

Søknadsskjema

Søk via Byggsøk

eller

last ned søknadsskjemaEn del informasjon skal fylles ut i selve søknaden, og noe skal legges ved som vedlegg.  Send papirsøknaden til Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes.

 Eller du kan levere søknaden ved oppmøte i resepsjonen på Rådhuset, eller hos Servicekontoret.

Byggesaksavdelingen mottar ikke søknad innsendt ved e-post.

 

Innhold og vedlegg i søknaden

Beskrivelse av hva du søker om

Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.

Nabovarsel

Når du skal gjøre byggearbeider, må du varsle naboer. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg om byggearbeidene.

Direktoratet for Byggkvalitet gir en innføring av hvordan du varsler naboene dine.

Lag dokumentene du trenger for å nabovarsle  (krever pålogging)

Når du sender inn søknaden, skal du legge ved:

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene
 Tegninger og kart
 •  Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500. Du må bruke kartet du får i vår bestillingstjeneste.
 • Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger.
 • Tegninger som viser sist godkjent situasjon for ditt bygg.

Hva kreves av tegninger ved søknad om bygging

 

 Eventuell beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

For å regne ut dette, må du finne ut av hvor store eksisterende bygninger på tomten er. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

Ved enkle spørsmål, kan vi veilede deg, og ved kompliserte utregninger anbefaler vi å ta kontakt med fagfolk. Kontakt oss på byggesak@sandnes.kommune.no, veiledningstelefonen 51 33 60 07, eller møt opp i Servicekontoret.

Du finner mer om beregningsgrad i veilederen Grad av utnytting, beregnings- og måleregler (PDF 7,3MB). 

 

 Eventuell søknad om dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du ved å bestille grunnlagsdokumentasjon for din eiendom, og finne reguleringskartet.

Hvis du har et samtykke fra de berørte naboene, eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter fra naboen.

Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om en dispensasjon.

Eventuell søknad om dispensasjon fra kravet om avstand til vei

Når du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei være 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert vei skal være 50 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

Vegnorm for Sør-Rogaland

Dispensasjoner

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, må du søke dispensasjon fra regelverket. Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler.

Les mer om hvordan du kan søke om dispensasjon fra regelverket 

Eventuell endring- opprettelse av adkomst til eiendommen

Dersom du skal endre, opprette eller endre bruk av adkomst i forbindelse med en byggesak, må du tegne inn dette på situasjonskartet som legges sammen med byggesøknaden. Dette kan være et behov som oppstår, når en ønsker å søke om større bruksendringer, nybygg eller opprettelsen av flere boliger.

Dersom du skal endre eller opprette en adkomst uavhengig av en byggesak, må du søke om tillatelse fra Planavdelingen.

 

Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.

Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

 1. tilknytning til vann og avløp, kontakt Vann- og avløpsavdelingen)
 2. oppretting eller endring i arbeidsplasser (kontakt Arbeidstilsynet)
 3. bygging innenfor 30 meter av jernbane (kontakt Jernbaneverket)
 4. fredet eiendom eller arkeologiske fornminner (kontakt Byantikvaren eller Riksantikvaren)
Eventuelt annen dokumentasjon

Noen reguleringsplaner stiller krav til ekstra dokumentasjon. Reguleringsplanen for din eiendom finner du ved å bestille grunnlagsinformasjon via selvbetjeningsløsningen.

 

Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning

Dersom tiltaket medfører graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det bli tatt grunnundersøkelser. xxxx grunnundersøkelser skal utføres av xxxxx, og resultatet må vedlegges søknad om tiltak.

 Ved riving
 • Hus med bevaringsverdi, eller kulturminneverdi kan ikke rives uten vurdering fra Byantikvaren. Vi anbefaler at du skaffer en uttalelse fra Byantikvaren før søknaden sendes inn til oss. Dette vil forkorte saksbehandlingstiden.
 • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • Hvis bygningen er tilkoblet strøm eller telefon, må du gjøre rede for frakobling i søknaden og legge ved leverandørenes tillatelse til frakobling.
 • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må Vann- og avløpsavdelingen kontaktes.

 Send inn søknad

 Søk via Byggsøk

eller

last ned søknadsskjema og send papirsøknaden til Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes.

 Eller du kan levere søknaden ved oppmøte i resepsjonen på Rådhuset, eller hos Servicekontoret.

Byggesaksavdelingen mottar ikke søknad innsendt ved e-post.

 Starte på arbeidene

Tiltaket skal være igangsatt innen tre år etter at du har fått byggetillatelse. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen tre år, faller tillatelsen bort, og du må søke på nytt.

Lurer du på noe?

 

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

 

 

Publisert: 01.12.2016 11:08
Sist endret: 14.08.2017 14:15