Prisliste byggesak

Innhold

Prisliste byggesak

Hvor mye det koster å søke.

Betalingssatser  for byggesak

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter med de faktiske saksbehandlingsarbeidene de forskjellige sakstypene medførerer.

Gebyrene er vedtatt av Sandnes bystyre med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

§ 1 Betalingsplikt

 • Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyr utstedes til tiltakshaver.

 § 2 Gebyrberegningstidspunkt / avregning

 • Gebyrsatsene ved tidspunktet for innsendt søknad benyttes.

 § 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

 • Gebyr faktureres som hovedregel når vedtak blir fattet eller tjeneste levert. Merarbeid i forbindelse med komplettering, eller retur av søknad kan faktureres fortløpende. Forfall blir angitt på faktura. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere saker ikke er betalt.

§ 4 Kombinerte bygg

 • Består bygninger av flere funksjoner, beregnes gebyret etter byggets hovedfunksjon. Det beregnes bare ett grunngebyr pr. bygning. 

§ 5 Prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser

 • Ved prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser, beregnes gebyret etter høyeste tiltaksklasse.

 § 6 Midlertidige bygninger

 • Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

 § 7 Avslag

 • Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver belastet med basisgebyr uten arealtillegg, samt gebyr for dispensasjoner.

 § 8 Regulering av gebyrsatser

 • Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Regulativet kan også endres på andre tidspunkt. Endring kunngjøres i lokalpressen.

 § 9 Klage på gebyr.

 • Gebyrregulativet har status som forskrift. Utskriving av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

 § 10 Urimelig gebyr

 • Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette et passende lavere gebyr. Reduksjon av gebyr kan skje på initiativ fra kommunen eller etter søknad. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes bygningssjefen for administrativ og politisk behandling før den videresendes til klageinstansen.

 § 11 Gebyrreduksjon pga. oversittelse av tidsfrister

 • Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides. Gebyret reduseres maksimalt med 100 %.

 § 12 Gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse

 • Det gis reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse dersom melding om dette blir mottatt før byggetillatelse er gitt.

 § 13 Gebyr for tilsyn

 • Gebyr for ordinært tilsyn i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til tiltak og oppføring av tiltak, er medtatt i ordinært gebyr. Gebyr for tilsyn i forbindelse med avvik fra godkjenning og for tilsyn med ulovlig oppført byggetiltak, beregnes i samsvar med regulativ, og kan faktureres ved mottak av søknad.

 Generelt for 2019: Arealtillegg pr m2 BRA: kr 10

BOLIGER (01)
01. BOLIGER (GAB koder i parentes) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Ren bolig (111) 24 000 29 000  
b. Enebolig med leilighet (112) 29 000 39 000  
c. Tomannsbolig vertikalt delt (121) 29 000 39 000  
d. Tomannsbolig horisontalt delt (122) 29 000 39 000  
e. Andre småhus (ikke over 4 leiligheter per hus) (136) 14 900 21 500  
f. Rekkehus (131) pr boenheter 14 900 21 500  
g. Enebolig i kjede (133) pr boenheter 14 900 21 500  
h. Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere leiligheter (141, 144) per boenheter 14 900 21 500  
j. Til- og påbygg, punkt a-h   
BRA < 50 m² 4 200 7 800 7 800
BRA > 50 m² 7 200 12 200 12 200
k. Ombygging < 50 % av totalt areal, a – h 4 200 7 800 7 800
l. Ombygging > 50 % av totalt areal, a – h (hovedombygging)/ ny boenhet   12 200 12 200
m. Blokk (142, 145), maksimum 4 etasjer 71 300 92 500 131 500
n. Høghus/punkthus/lamellhus (143, 146)   131 500 225 000
o. Terrassehus (135) 71 300 92 500 131 500
p. Bygg med bofellesskap (151-159) 71 300 92 500 131 500
q. Til- og påbygg punkt m-p   
BRA < 50 m2 7 200 12 200 14 000
50 m² < BRA < 1.000 m² 22 000 36 000 42 000
BRA > 1.000 m² 36 000 42 000 58 000
r. Ombygging < 50 % av totalt areal, m – p 36 000 42 000 58 000
s. Ombygging > 50 % av totalt areal, m – p 71 300 92 500 131 500
ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM (02)
02. ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM (GAB koder i parentes) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Garasjer og uthus for boliger (181) 4 200    
b. Naust for boliger (183) 4 200    
c. Andre bygg (bl.a. § 30-5, midlertidige) 4 200    
d. Til- og påbygg a – c 2 100    
e. Mindre tiltak på boligeiendom 2 100    
PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI(GAB koder i parentes) (03)
03. PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI (GAB koder i parentes) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Nybygg fabrikk eller verksted (211, 212) 38 000 54 000 105 000
b. Nybygg fabrikk eller verksted kombinert med kontor (211, 212, 311) 54 000 76 000 124 000
c. Produksjonshall (213) 54 000 54 000 78 000
d. Produksjonshall kombinert med kontorfløy (213, 311) 54 000 76 000 124 000
e. Andre bygg 38 000 54 000 78 000
f. Trafostasjon, prefabrikerte (223, 224) 12 000 14 900 14 900
g. Trafostasjon, forenklet behandling – typegodkjent 4 200 14 900 14 900
h. Til- og påbygg punkt a-g   
Små til/påbygg/ombygginger, minimumsgebyr 9 800 9 800 9 800
BRA < 1.000 m² 22 000 38 000 62 000
BRA > 1.000 m² 38 000 54 000 78 000
i. Ombygging < 50 % av totalt areal 14 200 28 000 52 000
j. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedombygging) 28 000 54 000 82 000
KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (GAB koder i parentes) (04)
04. KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (GAB koder i parentes) Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a. Kontorbygg og administrasjonsbygg (311) 64 900 132 000 249 000
b. Varehus og andre butikkbygg (321, 322) 64 900 168 000 252 000
c. Ekspedisjonsbygg og terminaler (411, 412, 413, 414, 415, 416, 419) 64 900 162 000 236 000
d. Lagerbygg og garasjebygg (231, 232, 233, 239, 431, 432, 433, 439) 64 900 78 800 104 000
e. Bensinstasjon (323) 64 900 78 800 104 000
f. Andre bygg 64 900 132 000 249 000
g. Tilbygg/påbygg/bruksendring a-f   
Små til/påbygg/ombygginger/bruksendring 9 800    
BRA < 1.000 m² 28 000 54 000 82 000
BRA > 1.000 m² 64 900 78 800 104 000
h. Ombygging < 50 % av totalt areal 28 000 54 000 82 000
i. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedomb.) 64 900 78 800 104 000
HOTELL OG RESTAURANTBYGG (GAB koder i parentes) (05)
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Hotell (511, 512, 519, 521, 522, 523, 524, 529) 88 000 158 000 258 000
b. Andre bygg 62 000 105 000 154 000
c. Til- påbygg punkt a-b, bruksendringer   
Ved små til/påbygg/ombygginger 9 800 22 000 34 000
BRA < 1.000 m² 28 000 54 000 82 000
BRA > 1.000 m² 62 000 105 000 135 000
d. Ombygging < 50 % av bygning 38 000 54 000 82 000
e. Ombygging > 50 % av bygning (hovedomb.) 54 000 82 000 135 000
 BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER (GAB koder i parentes) (06)
06. BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Bygg for undervisning / forskning (613, 614, 615, 619, 621, 622, 629, 630) 62 000 122 000 192 000
b. Sykehus/aldershjem/sykehjem (711, 712, 713, 714, 719, 721, 722, 723, 729) 62 000 122 000 192 000
c. Barnehager (612) 38 000 58 000 105 000
d. Omsorgsboliger (722) 38 000 58 000 105 000
e. Kirke/kapell og lignende (671, 672, 673, 674, 675, 679) 62 000 122 000 192 000
f. Samfunnshus/forsamlingshus (662) 62 000 122 000 192 000
g. Teater/kinobygg (661) 62 000 122 000 192 000
h. Idrettsbygg (651, 652, 653, 654, 655, 659) 62 000 122 000 192 000
i. Andre bygg 38 000 58 000 105 000
j. Tilbygg- og påbygg a-i, bruksendringer   
Små tiltak minimumsgebyr 7 800 14 900 18 800
BRA < 1.000 m² 22 000 38 000 58 000
BRA > 1.000 m² 38 000 58 000 105 000
k. Ombygging < 50 % av totalt areal 22 000 38 000 58 000
l. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedombygging) 38 000 78 000 105 000
BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST (GAB koder i parentes) (07)
07. BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Driftsbygninger i landbruket (241, 242, 243, 244, 245, 248, 249)   
< 1000 m2. Ikke arealtillegg 7 800 14 900 18 800
>1000 m2 14 900 18 800 22 200
b. Andre bygg   
< 1000 m2. Ikke arealtillegg 7 800 14 900 18 800
>1000 m2 14 900 18 800 22 200
c. Til- påbygg   
BRA < 100 m² 4 200 7 800 7 800
BRA > 100 m² 7 800 14 900 18 800
d. Ombygging < 50 % av totalt areal 4 200 7 800 7 800
e. Ombygging > 50 % av totalt areal 7 800 14 900 18 800
ANDRE BYGG (GAB koder i parentes) (08)
08. ANDRE BYGG (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Fritidsbygg (161) 24 000 29 000  
b. Naust (182, 183) 4 200    
c. Uthus/bod og andre bygg 4 200    
d. Tilbygg / påbygg 4 200    
f. Ombygging 4 200    
 DISPENSASJONSSØKNADER (09)
DISPENSASJONSSØKNADER Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold, maksimalt samlet gebyr for dispensasjon kr 35 000.
1. Plankrav 12200 16200 16200
2. Gjeldende plan med bestemmelser 12200 16200 16200
3. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter 12200 16200 16200
4. Mindre dispensasjoner uten høring 4200 7800 7800
REVIDERTE TEGN./ TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 pr m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.(10)
REVIDERTE TEGN./ TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 pr m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging. Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Basisgebyr: 4 200 7 800 7 800
RIVING(12)
RIVING Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Riving av bygning per bygning (Plan- og bygningsloven § 20-1). Ikke arealtillegg. For bolig / fritidsbolig pr eiendom. 4 200 7 800 7 800
Riving av verna bygg eller bygge som er SEFRAK registrert. 15 200 15 200 15 200
TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1 (13)
TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1 Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
VVS nyanlegg / større endringer og reparasjoner kjøleanlegg / sprinkelanlegg 4 200 7 800 7 800
Heisanlegg, saksbehandling 4 200 7 800 7 800
Varslingsanlegg 4 200 7 800 7 800
Gasstank / gasstilknytning bolig 4 200 7 800 7 800
Gasstank / gasstilknytning næring / off. bygg 4 200 7 800 7 800
ANDRE TILTAK(14)
 ANDRE TILTAK Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Fasadeendring / vindusskift 2 100 7 800 7 800
b. Skilt / reklame (pr fasade, maks. dobbelt gebyr) 2 100 7 800 7 800
c. Større skiltplan 7 800 7 800 7 800
d. Støttemurer 2 100 7 800 7 800
e. Innhengning / gjerde /støyskjerm 2 100 7 800 7 800
f. Vei-opparbeidelse 2 100 7 800 7 800
g. Brygger 2 100 7 800 7 800
h. Graving / fylling / sprenging 2 100 7 800 7 800
i. Basseng / brønn / dam (§ 28-6) 2 100 7 800 7 800
j. Mast, antenne 2 100 7 800 7 800
k. Mindre endringer a - j 2 100 7 800 7 800
l. Andre søknadspliktige tiltak 2 100 7 800 7 800
 UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (pr. plan, ikke arealtillegg) (16)
UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (pr. plan, ikke arealtillegg) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
< 5.000 m² 10800 10800 10800
> 5.000 m² 24000 24000 24000
VA-tekniske og gass-anlegg 6800 10200 10200
 DELESØKNADER (17)  
DELESØKNADER   
a. Fradeling av ny tomt i samsvar med plan. Pr. tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50% gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomt gis 100% gebyrreduksjon. 7 800
b. Arealoverføring i samsvar med plan 4 200
FRIKJØP PARKERING  (18)
FRIKJØP PARKERING  
Beløp fastsettes etter parkeringsnorm for Sandnes kommune 
UFULLSTENDIGE SØKNADER (19)
UFULLSTENDIGE SØKNADER Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Retur og/eller avslutning av ufullstendig søknad 2 200 2 200 2 200
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, der tiltakshaver står ansvarlig selv 1 200    
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, med ansvarlig foretak 3 200

3 200

3 200
GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr. (20)
GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr.
Merarbeid der søknad innsendes etter at ulovlig forhold er avdekket. Ekstraarbeid etter medgått tid
GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID. (21)
GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID. kr 1 370 per time
 
IGANGSETTINGSTILLATELSE PR.SØKNAD (23)
IGANGSETTINGSTILLATELSE pr. søknad 
5 % av grunngebyr, minimum kr 3 800
OVERTREDELSEGEBYR (24)
OVERTREDELSEGEBYR  
I samsvar med plan og bygningsloven § 32-8 og SAK10 § 16
 
SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE (25)
SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
  2 200 2 200 2 200
FERDIGATTEST(26)
  Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
For bygg over 5 år 2 200 2 200 2 200
For bygg nyere enn 5 år      
LOKAL GODKJENNING(27)
Lokal godkjenning av ansvarsrett 2200 2200 2200

Lurer du på noe?

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost
Publisert: 01.12.2016 12:00
Sist endret: 11.02.2019 13:36