Prisliste byggesak

Innhold

Prisliste byggesak

Hvor mye det koster å søke.

Betalingssatser  for byggesak

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter med de faktiske saksbehandlingsarbeidene de forskjellige sakstypene medførerer.

Gebyrene er vedtatt av Sandnes bystyre med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

 

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 01. januar 2021:

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

 • § 1 Betalingsplikt

  Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyr utstedes til tiltakshaver.

 • § 2 Gebyrberegningstidspunkt / avregning

  Gebyrsatsene ved tidspunktet for innsendt søknad benyttes.

 • § 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

  Gebyr faktureres som hovedregel når vedtak blir fattet eller tjeneste levert. Merarbeid i forbindelse med komplettering, eller retur av søknad kan faktureres fortløpende. Forfall blir angitt på faktura. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere saker ikke er betalt.

 • § 4 Kombinerte bygg

  Består bygninger av flere funksjoner, beregnes gebyret etter byggets hovedfunksjon. Det beregnes bare ett grunngebyr per bygning.

 • § 5 Prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser

  Ved prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser, beregnes gebyret etter høyeste tiltaksklasse.

 • § 6 Midlertidige bygninger

  Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

 • § 7 Avslag

  Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver belastet med basisgebyr uten arealtillegg. Ved avslag på dispensasjon uten nærmere vurdering av tiltaket, faktureres kun dispensasjonsgebyr.

 • § 8 Regulering av gebyrsatser

  Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Regulativet kan også endres på andre tidspunkt. Endring kunngjøres i lokalpressen.

 • § 9 Klage på gebyr.

  Gebyrregulativet har status som forskrift. Utskriving av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

 • § 10 Urimelig gebyr

  Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette et passende lavere gebyr. Reduksjon av gebyr kan skje på initiativ fra kommunen eller etter søknad. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes bygningssjefen for administrativ og politisk behandling før den videresendes til klageinstansen.

 • § 11 Gebyrreduksjon grunnet oversittelse av tidsfrister

  Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides. Gebyret reduseres maksimalt med 100 prosent.

 • § 12 Gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse

  Det gis reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse dersom melding om dette blir mottatt før byggetillatelse er gitt.

 • § 13 Gebyr for tilsyn

  Gebyr for ordinært tilsyn i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til tiltak og oppføring av tiltak, er medtatt i ordinært gebyr. Gebyr for tilsyn i forbindelse med avvik fra godkjenning og for tilsyn med ulovlig oppført byggetiltak, beregnes i samsvar med regulativ, og kan faktureres ved mottak av søknad.

 • § 14 Gebyrreduksjon

  Søknader innsendt via digitale søknadsløsninger gis 10% rabatt (ikke rabatt for dispensasjon). Søknader som er komplette søknader, uten nabomerknad og som ikke trenger dispensasjon eller samordning gis 10 % rabatt. Totalt kan dette gi 20 % rabatt i en sak.

Generelt for 2021: Arealtillegg per m² BRA: kr 10

BOLIGER (01)
01. BOLIGER Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Enebolig og fritidsbolig - kun en boenhet 24 000 29 000  
b. Bolig med flere boenheter, per boenhet tom  5 boenheter 14 900 21 500  
c. Til- og påbygg, bruksendring, ombygging etc. punkt a-b
BRA < 50 m² 5 000 7 800 7 800
BRA > 50 m² 7 200 12 200 12 200
d. Ombygging > 50 % av totalt areal, a – h (hovedombygging) / ny boenhet  12 200 12 200  
e. Bolig med flere boenheter, mer enn 5 boenheter. Per bygning 71 300 92 500 131 500
f. Høghus / punkthus / lamellhus over 4 etasjer. Per bygning   131 500 225 000
g. Til- og påbygg, bruksendring punkt e-f
BRA < 50  7 200 12 200 14 000
BRA > 50 m² 36 000 42 000 58 000
h. Ombygging > 50 % av totalt areal, e – f 71 300 92 500 131 500
ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM (02)
02. ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3

a. Mindre frittliggende bygninger som garasje, naust,

uthus, drivhus samt til- og påbygg, bruksendring for mindre bygg

2 500    
PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI (03)
03. PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI  Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Nybygg fabrikk, verksted, produksjonshall etc  38 000 54 000 105 000
b. Nybygg fabrikk eller verksted kombinert med kontor 54 000 76 000 124 000
c. Trafostasjon 9 800 14 900 14 900
d. Til- og påbygg, bruksendring punkt a-c
Små til / påbygg / bruksendring, minimumsgebyr 9 800    
BRA < 1.000 m² 22 000 38 000 62 000
BRA > 1.000 m² 38 000 54 000 78 000
KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (04)
04. KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG  Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Kontorbygg og administrasjonsbygg og andre bygg 64 900 132 000 249 000
b. Ekspedisjonsbygg, terminaler, varehus og andre butikkbygg  64 900 168 000 252 000
c. Lagerbygg, garasjebygg og bensinstasjon 64 900 78 800 104 000
g. Tilbygg / påbygg / bruksendring a-c
Små til- / påbygg / ombygginger / bruksendring 9 800    
BRA < 1.000 m² 28 000 54 000 82 000
BRA > 1.000 m² 64 900 78 800 104 000
HOTELL OG RESTAURANTBYGG (05)
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG  Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Hotell og andre bygg 88 000 158 000 258 000
c. Til- påbygg punkt a, bruksendringer   
Ved små til- / påbygg / ombygginger 9 800 22 000 34 000
BRA < 1.000 m² 28 000 54 000 82 000
BRA > 1.000 m² 62 000 105 000 135 000
 BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER (06)
06. BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER  Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Undervisningsbygg, sykehus, samfunnshus, kino, idrettsbygg etc 62 000 122 000 192 000
b. Barnehager, omsorgsboliger og andre bygg 38 000 58 000 105 000
j. Til- og påbygg a-b, bruksendringer   
Små tiltak minimumsgebyr 7 800 14 900 18 800
BRA < 1.000 m² 22 000 38 000 58 000
BRA > 1.000 m² 38 000 58 000 105 000
BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST (07)
07. BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST  Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Driftsbygninger og andre bygg knyttet til stedbundne næring
< 1000 m2. Ikke arealtillegg 7 800 14 900 18 800
>1000 m2 14 900 18 800 22 200
b. Til-, påbygg og ombygging
BRA < 100 m² 4 200 7 800 7 800
BRA > 100 m² 7 800 14 900 18 800
ANDRE BYGG, FORELEGGING (08)
08. ANDRE BYGG  Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Forelegging av tiltak 2 100    

Gebyrer vedtatt 1.1.21

 DISPENSASJONSSØKNADER (09)
DISPENSASJONSSØKNADER Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold, maksimalt samlet gebyr for dispensasjon kr 35 000.
1. Plankrav 12200 16200 16200
2. Gjeldende plan med bestemmelser 12200 16200 16200
3. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter 12200 16200 16200
4. Mindre dispensasjoner uten høring 4200 7800 7800
REVIDERTE TEGN./ TILLEGGSSØKNADER (10)
REVIDERTE TEGNINGER./ TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 pr m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging. Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Basisgebyr: 5 000 7 800 7 800
RIVING (11)
RIVING Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Riving av bygning per bygning (Plan- og bygningsloven § 20-1). Ikke arealtillegg. For bolig / fritidsbolig pr eiendom. 5000 7 800 7 800
Riving av verna bygg eller bygge som er SEFRAK registrert. 15 200 15 200 15 200
TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1 (12)
TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1 Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Tekniske installasjoner som VVS, heisanlegg, gasstank etc 5000 7 800 7 800
ANDRE TILTAK(13)
 ANDRE TILTAK Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Større skiltplan 7 800 7 800 7 800
b. Andre søknadspliktige tiltak 2 500 7 800 7 800
 UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (pr. plan, ikke arealtillegg) (14)
UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (pr. plan, ikke arealtillegg) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
< 5.000 m² 10800 10800 10800
> 5.000 m² 24000 24000 24000
VA-tekniske og gass-anlegg 6800 10200 10200
 DELESØKNADER (15)  
DELESØKNADER   
a. Fradeling av ny (-e) tomt (-er) i samsvar med plan. Per tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis 100 prosent gebyrreduksjon 7 800
b. Arealoverføring i samsvar med plan 4 200
FRIKJØP PARKERING  (16)
FRIKJØP PARKERING  
Beløp fastsettes etter parkeringsnorm for Sandnes kommune 
UFULLSTENDIGE SØKNADER (17)
UFULLSTENDIGE SØKNADER Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, der tiltakshaver står ansvarlig selv 0    
Retur, avslutning eller innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, med ansvarlig foretak 2 100

2 100

2 100
GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING (18)
GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr.
Merarbeid der søknad innsendes etter at ulovlig forhold er avdekket. Ekstraarbeid etter medgått tid
GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID. (19)
GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID. kr 1 370 per time
 
IGANGSETTINGSTILLATELSE PR.SØKNAD (21)
IGANGSETTINGSTILLATELSE pr. søknad 
kr 3 800
OVERTREDELSEGEBYR (22)
OVERTREDELSEGEBYR  
I samsvar med plan og bygningsloven § 32-8 og SAK10 § 16
 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE (23)
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
  2 500 2 500 2 500
FERDIGATTEST(24)
  Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
Der brukstillatelse er over 5 år, eller ikke foreligger  2 200 2 200 2 200
Der brukstillatelse er nyere enn 5 år   -  -  -
LOKAL GODKJENNING(25)
  Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2  Tiltaksklasse 3
Lokal godkjenning av ansvarsrett 2200 2200 2200

Lurer du på noe?

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4302 Sandnes
 • 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4302 Sandnes
 • 51 33 50 00 
 • epost
Publisert: 01.12.2016 12:00
Sist endret: 19.01.2021 08:59