Skal du bygge?

Innhold

Skal du bygge?

Skal du bygge? Her finner du informasjon om hvordan du må søke og hvordan søkeprosessen er.

Byggesaksregler

Bygg uten å søke 

Etter 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Få tilsendt gjeldende planer og bestemmelser for din eiendom.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Bygger du uten å søke, husk å melde inn til kommunen når bygget står ferdig. Meld inn ferdige bygg

Tiltakshavers ansvar (Ditt ansvar som huseier)

Husk at du som tiltakshaver selv har ansvar for at byggetiltaket ikke strider mot:

 • plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter,
 • kommuneplanens arealdel og andre reguleringsplaner
 • gitte tillatelser herunder dispensasjoner
 • annet regelverk

Som tiltakshaver må du melde inn bygningens plassering og areal når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel.

Frittliggende bygning inntil 50 m2 - ikke beboelse (samlet for eiendommen)

Har du garasje/carport/bod fra før, skal eksisterende areal trekkes fra de 50 m2 som du kan ha totalt. Bygningen må ikke plasseres utenfor byggelinjer. Sjekk reguleringskartet, for å finne ut hvor på eiendommen byggelinjene går.

Du trenger ikke å søke om å oppføre en frittliggende bygning på inntil 50 m2 på bebygd eiendom. Bygningen må

 • ha en avstand på minimum 1,0 m fra nabogrensen
 • ha maksimal mønehøyde på 4,0 meter og gesimshøyde på 3,0 meter målt fra det ferdig planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller
 • brukes som for eksempel garasje, carport, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue
 • ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom, eller brukes til overnatting

Direktoratet for byggkvalitet har også en egen veiviser, som kan hjelpe deg med å avklare søknadsplikten.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. I følge sanitærforskriftens § 3.4 skal bebyggelse ha avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 4 meter.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15 m2 - ikke beboelse

Tilbygg er bygg som utvider bygningens grunnflate og bygges på bakken. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold (beboelsesrom) og må ha en avstand fra nabogrensene på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten, er terrasse, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Du må imidlertid være oppmerksom på at unntaket kun gjelder reparasjon av den bygningstekniske installasjonen, og ikke arbeider som griper inn i eksisterende brann- eller lydskillekontruksjon. Du kan for eksempel reparere ventilasjonskanaler som går gjennom flere boenheter, men dersom du må skifte ut kanlaer som gir behov for ny branntetting, må du søke om dette. Du må også søke dersom du endrer eller må lage nye gjennomføringer i brannskillet.

Levegg

Du trenger ikke å søke om å bygge levegg:

 • med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
 • med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.
 • det er kun en levegg som er unntatt søknadsplikt. Ønsker du å bygge to levegger på 10 meter, må du søke
Antenner

•Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Mindre støttemur

Du trenger ikke å søke om å bygge:

 • mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter.
 • støttemur på inntil 1,5 meter og avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.
Mindre fylling eller planering av terreng

Du trenger ikke å søke om mindre terrengendringer. Det er ulike regler for ulike strøk:

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå.
 • I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter
 • På eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Informasjon til naboer

Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og - så vidt mulig - andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken

Frister for saksbehandling

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes.

Fra 1. juli 2015 skal byggesøknader som innebærer dispensasjon fra arealplaner behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om dispensasjon.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

 

Hvor stort kan jeg bygge?

Søknadspliktige nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

1. Sjekk reguleringsplan
2. Kommuneplanens arealdelbestemmelser
3. Kommunedelplan (Sentrumsplanen) 

Veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet: Hvor stort kan du bygge?

Hva det koster å søke

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

§ 1 Betalingsplikt

 • Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyr utstedes til tiltakshaver.

 § 2 Gebyrberegningstidspunkt / avregning

 • Gebyrsatsene ved tidspunktet for innsendt søknad benyttes.

 § 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

 • Gebyr faktureres som hovedregel når vedtak blir fattet eller tjeneste levert. Merarbeid i forbindelse med komplettering, eller retur av søknad kan faktureres fortløpende. Forfall blir angitt på faktura. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere saker ikke er betalt.

§ 4 Kombinerte bygg

 • Består bygninger av flere funksjoner, beregnes gebyret etter byggets hovedfunksjon. Det beregnes bare ett grunngebyr pr. bygning. 

§ 5 Prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser

 • Ved prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser, beregnes gebyret etter høyeste tiltaksklasse.

 § 6 Midlertidige bygninger

 • Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

 § 7 Avslag

 • Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver belastet med basisgebyr uten arealtillegg, samt gebyr for dispensasjoner.

 § 8 Regulering av gebyrsatser

 • Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Regulativet kan også endres på andre tidspunkt. Endring kunngjøres i lokalpressen.

 § 9 Klage på gebyr.

 • Gebyrregulativet har status som forskrift. Utskriving av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

 § 10 Urimelig gebyr

 • Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette et passende lavere gebyr. Reduksjon av gebyr kan skje på initiativ fra kommunen eller etter søknad. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes bygningssjefen for administrativ og politisk behandling før den videresendes til klageinstansen.

 § 11 Gebyrreduksjon pga. oversittelse av tidsfrister

 • Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides. Gebyret reduseres maksimalt med 100 %.

 § 12 Gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse

 • Det gis reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse dersom melding om dette blir mottatt før byggetillatelse er gitt.

 § 13 Gebyr for tilsyn

 • Gebyr for ordinært tilsyn i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til tiltak og oppføring av tiltak, er medtatt i ordinært gebyr. Gebyr for tilsyn i forbindelse med avvik fra godkjenning og for tilsyn med ulovlig oppført byggetiltak, beregnes i samsvar med regulativ, og kan faktureres ved mottak av søknad.

 Generelt for 2019: Arealtillegg pr m2 BRA: kr 10

BOLIGER (01)
01. BOLIGER (GAB koder i parentes) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Ren bolig (111) 24 000 29 000  
b. Enebolig med leilighet (112) 29 000 39 000  
c. Tomannsbolig vertikalt delt (121) 29 000 39 000  
d. Tomannsbolig horisontalt delt (122) 29 000 39 000  
e. Andre småhus (ikke over 4 leiligheter per hus) (136) 14 900 21 500  
f. Rekkehus (131) pr boenheter 14 900 21 500  
g. Enebolig i kjede (133) pr boenheter 14 900 21 500  
h. Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere leiligheter (141, 144) per boenheter 14 900 21 500  
j. Til- og påbygg, punkt a-h   
BRA < 50 m² 4 200 7 800 7 800
BRA > 50 m² 7 200 12 200 12 200
k. Ombygging < 50 % av totalt areal, a – h 4 200 7 800 7 800
l. Ombygging > 50 % av totalt areal, a – h (hovedombygging)/ ny boenhet   12 200 12 200
m. Blokk (142, 145), maksimum 4 etasjer 71 300 92 500 131 500
n. Høghus/punkthus/lamellhus (143, 146)   131 500 225 000
o. Terrassehus (135) 71 300 92 500 131 500
p. Bygg med bofellesskap (151-159) 71 300 92 500 131 500
q. Til- og påbygg punkt m-p   
BRA < 50 m2 7 200 12 200 14 000
50 m² < BRA < 1.000 m² 22 000 36 000 42 000
BRA > 1.000 m² 36 000 42 000 58 000
r. Ombygging < 50 % av totalt areal, m – p 36 000 42 000 58 000
s. Ombygging > 50 % av totalt areal, m – p 71 300 92 500 131 500
ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM (02)
02. ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM (GAB koder i parentes) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Garasjer og uthus for boliger (181) 4 200    
b. Naust for boliger (183) 4 200    
c. Andre bygg (bl.a. § 30-5, midlertidige) 4 200    
d. Til- og påbygg a – c 2 100    
e. Mindre tiltak på boligeiendom 2 100    
PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI(GAB koder i parentes) (03)
03. PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI (GAB koder i parentes) Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Nybygg fabrikk eller verksted (211, 212) 38 000 54 000 105 000
b. Nybygg fabrikk eller verksted kombinert med kontor (211, 212, 311) 54 000 76 000 124 000
c. Produksjonshall (213) 54 000 54 000 78 000
d. Produksjonshall kombinert med kontorfløy (213, 311) 54 000 76 000 124 000
e. Andre bygg 38 000 54 000 78 000
f. Trafostasjon, prefabrikerte (223, 224) 12 000 14 900 14 900
g. Trafostasjon, forenklet behandling – typegodkjent 4 200 14 900 14 900
h. Til- og påbygg punkt a-g   
Små til/påbygg/ombygginger, minimumsgebyr 9 800 9 800 9 800
BRA < 1.000 m² 22 000 38 000 62 000
BRA > 1.000 m² 38 000 54 000 78 000
i. Ombygging < 50 % av totalt areal 14 200 28 000 52 000
j. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedombygging) 28 000 54 000 82 000
KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (GAB koder i parentes) (04)
04. KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (GAB koder i parentes) Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a. Kontorbygg og administrasjonsbygg (311) 64 900 132 000 249 000
b. Varehus og andre butikkbygg (321, 322) 64 900 168 000 252 000
c. Ekspedisjonsbygg og terminaler (411, 412, 413, 414, 415, 416, 419) 64 900 162 000 236 000
d. Lagerbygg og garasjebygg (231, 232, 233, 239, 431, 432, 433, 439) 64 900 78 800 104 000
e. Bensinstasjon (323) 64 900 78 800 104 000
f. Andre bygg 64 900 132 000 249 000
g. Tilbygg/påbygg/bruksendring a-f   
Små til/påbygg/ombygginger/bruksendring 9 800    
BRA < 1.000 m² 28 000 54 000 82 000
BRA > 1.000 m² 64 900 78 800 104 000
h. Ombygging < 50 % av totalt areal 28 000 54 000 82 000
i. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedomb.) 64 900 78 800 104 000
HOTELL OG RESTAURANTBYGG (GAB koder i parentes) (05)
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Hotell (511, 512, 519, 521, 522, 523, 524, 529) 88 000 158 000 258 000
b. Andre bygg 62 000 105 000 154 000
c. Til- påbygg punkt a-b, bruksendringer   
Ved små til/påbygg/ombygginger 9 800 22 000 34 000
BRA < 1.000 m² 28 000 54 000 82 000
BRA > 1.000 m² 62 000 105 000 135 000
d. Ombygging < 50 % av bygning 38 000 54 000 82 000
e. Ombygging > 50 % av bygning (hovedomb.) 54 000 82 000 135 000
 BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER (GAB koder i parentes) (06)
06. BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Bygg for undervisning / forskning (613, 614, 615, 619, 621, 622, 629, 630) 62 000 122 000 192 000
b. Sykehus/aldershjem/sykehjem (711, 712, 713, 714, 719, 721, 722, 723, 729) 62 000 122 000 192 000
c. Barnehager (612) 38 000 58 000 105 000
d. Omsorgsboliger (722) 38 000 58 000 105 000
e. Kirke/kapell og lignende (671, 672, 673, 674, 675, 679) 62 000 122 000 192 000
f. Samfunnshus/forsamlingshus (662) 62 000 122 000 192 000
g. Teater/kinobygg (661) 62 000 122 000 192 000
h. Idrettsbygg (651, 652, 653, 654, 655, 659) 62 000 122 000 192 000
i. Andre bygg 38 000 58 000 105 000
j. Tilbygg- og påbygg a-i, bruksendringer   
Små tiltak minimumsgebyr 7 800 14 900 18 800
BRA < 1.000 m² 22 000 38 000 58 000
BRA > 1.000 m² 38 000 58 000 105 000
k. Ombygging < 50 % av totalt areal 22 000 38 000 58 000
l. Ombygging > 50 % av totalt areal (hovedombygging) 38 000 78 000 105 000
BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST (GAB koder i parentes) (07)
07. BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Driftsbygninger i landbruket (241, 242, 243, 244, 245, 248, 249)   
< 1000 m2. Ikke arealtillegg 7 800 14 900 18 800
>1000 m2 14 900 18 800 22 200
b. Andre bygg   
< 1000 m2. Ikke arealtillegg 7 800 14 900 18 800
>1000 m2 14 900 18 800 22 200
c. Til- påbygg   
BRA < 100 m² 4 200 7 800 7 800
BRA > 100 m² 7 800 14 900 18 800
d. Ombygging < 50 % av totalt areal 4 200 7 800 7 800
e. Ombygging > 50 % av totalt areal 7 800 14 900 18 800
ANDRE BYGG (GAB koder i parentes) (08)
08. ANDRE BYGG (GAB koder i parentes) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Fritidsbygg (161) 24 000 29 000  
b. Naust (182, 183) 4 200    
c. Uthus/bod og andre bygg 4 200    
d. Tilbygg / påbygg 4 200    
f. Ombygging 4 200    
 DISPENSASJONSSØKNADER (09)
DISPENSASJONSSØKNADER Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold, maksimalt samlet gebyr for dispensasjon kr 35 000.
1. Plankrav 12200 16200 16200
2. Gjeldende plan med bestemmelser 12200 16200 16200
3. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter 12200 16200 16200
4. Mindre dispensasjoner uten høring 4200 7800 7800
REVIDERTE TEGN./ TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 pr m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.(10)
REVIDERTE TEGN./ TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved øket areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 pr m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging. Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Basisgebyr: 4 200 7 800 7 800
RIVING(12)
RIVING Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Riving av bygning per bygning (Plan- og bygningsloven § 20-1). Ikke arealtillegg. For bolig / fritidsbolig pr eiendom. 4 200 7 800 7 800
Riving av verna bygg eller bygge som er SEFRAK registrert. 15 200 15 200 15 200
TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1 (13)
TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1 Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
VVS nyanlegg / større endringer og reparasjoner kjøleanlegg / sprinkelanlegg 4 200 7 800 7 800
Heisanlegg, saksbehandling 4 200 7 800 7 800
Varslingsanlegg 4 200 7 800 7 800
Gasstank / gasstilknytning bolig 4 200 7 800 7 800
Gasstank / gasstilknytning næring / off. bygg 4 200 7 800 7 800
ANDRE TILTAK(14)
 ANDRE TILTAK Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
a. Fasadeendring / vindusskift 2 100 7 800 7 800
b. Skilt / reklame (pr fasade, maks. dobbelt gebyr) 2 100 7 800 7 800
c. Større skiltplan 7 800 7 800 7 800
d. Støttemurer 2 100 7 800 7 800
e. Innhengning / gjerde /støyskjerm 2 100 7 800 7 800
f. Vei-opparbeidelse 2 100 7 800 7 800
g. Brygger 2 100 7 800 7 800
h. Graving / fylling / sprenging 2 100 7 800 7 800
i. Basseng / brønn / dam (§ 28-6) 2 100 7 800 7 800
j. Mast, antenne 2 100 7 800 7 800
k. Mindre endringer a - j 2 100 7 800 7 800
l. Andre søknadspliktige tiltak 2 100 7 800 7 800
 UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (pr. plan, ikke arealtillegg) (16)
UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (pr. plan, ikke arealtillegg) Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
< 5.000 m² 10800 10800 10800
> 5.000 m² 24000 24000 24000
VA-tekniske og gass-anlegg 6800 10200 10200
 DELESØKNADER (17)  
DELESØKNADER   
a. Fradeling av ny tomt i samsvar med plan. Pr. tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50% gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomt gis 100% gebyrreduksjon. 7 800
b. Arealoverføring i samsvar med plan 4 200
FRIKJØP PARKERING  (18)
FRIKJØP PARKERING  
Beløp fastsettes etter parkeringsnorm for Sandnes kommune 
UFULLSTENDIGE SØKNADER (19)
UFULLSTENDIGE SØKNADER Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
Retur og/eller avslutning av ufullstendig søknad 2 200 2 200 2 200
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, der tiltakshaver står ansvarlig selv 1 200    
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, med ansvarlig foretak 3 200

3 200

3 200
GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr. (20)
GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr.
Merarbeid der søknad innsendes etter at ulovlig forhold er avdekket. Ekstraarbeid etter medgått tid
GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID. (21)
GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID. kr 1 370 per time
 
IGANGSETTINGSTILLATELSE PR.SØKNAD (23)
IGANGSETTINGSTILLATELSE pr. søknad 
5 % av grunngebyr, minimum kr 3 800
OVERTREDELSEGEBYR (24)
OVERTREDELSEGEBYR  
I samsvar med plan og bygningsloven § 32-8 og SAK10 § 16
 
SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE (25)
SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Tiltakskl 1 Tiltakskl. 2 Tiltakskl. 3
  2 200 2 200 2 200

Se din byggesak på nett

Bruk søkefeltet og søk etter adresse, ditt gård- og bruksnummer, kommunens saksnummer eller tiltaket.

I innsynsløsningen finner du alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

Se din byggesak på nett (Innsyn i byggesaker fra mars 2013 og til i dag)

Bestill innsyn i byggesaker eldre enn februar 2013

Kommunens byggesaksmapper er til skanning og du kan derfor ikke hente din byggesaksmappe ved å møte opp hos oss. Du må bestille din mappe ved «Bestill innsyn i byggesaker eldre enn februar 2013».

Etter du har bestilt vil du få tilsendt byggesaksmappen på e-post innen 2 virkedager.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Servicekontoret - Telefon 51 33 60 00

 

Forhåndskonferanse

Søknadspliktige tiltak som krever fagfolk (ansvarlige foretak)

Send inn forespørsel om forhåndskonferanse pr. e-post til byggesak@sandnes.kommune.no Husk å informere så langt mulig om detaljer i tiltaket som det ønskes møte om.

 Søknadspliktige tiltak som du kan søke om på egen hånd

Send inn forespørsel om møte pr. e-post til byggesak@sandnes.kommune.no. Husk å informere så langt mulig om detaljer i tiltaket som det ønskes møte om, først da kan en få avklart om forutsetninger for at tiltaket skal kunne la seg realisere, er tilstede.

Tiltak unntatt fra søknadsplikt

Husk at du har ansvaret, om du bygger uten søknad. Du kan få hjelp til vurderinger av regelverket, ved å sende en forespørsel pr. e-post til byggesak@sandnes.kommune.no

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Byggesaksveileder kan hjelpe deg.

Hvordan søker jeg?

Vi anbefaler at du bruker ByggSøk sin tjeneste for innsending av byggesøknader. Da unngår du at søknaden blir sendt i retur om den skulle være mangelfull. Vi aksepterer også søknader på papir til adresse: Sandnes kommune, PB 583, 4305 Sandnes.

Byggesaksavdelingen mottar ikke søknad innsendt ved e-post.

 1. Sjekke at det ikke er midlertidig forbud mot bygge og deling i området.
 2. Du må vurdere om byggetiltaket kan være på forurenset grunn.
 3. Omfatter byggetiltaket vann og avløp, eller skal byggetiltaket plasseres nær offentlig vann- og avløpsanlegg?
 4. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. (når du har tegnet inn tiltaket vil situasjonskartet bli en situasjonsplan)
 5. Lag nabovarsel
 6. Send ut nabovarsel
 7. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før komplett søknad sendes samlet til kommunen.
 8. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
 9. Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk) - Hjelp til ByggSøk - Alternativt papirblankett
 10. Gjenpart av nabovarsel
 11. Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 12. Eventuelt søknad om dispensasjon.
 13. Målsatt situasjonsplan
 14. Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Nabovarsel

Nabovarsel kan sendes digitalt. Norkart tilbyr eNabovarsel der nabovarsel sendes og mottas via altinn.

Klikk deg inn på "Nabovarsling" og scroll ned for å bestille eNabovarsel - Se illustrasjon under

 

Les mer om hvordan og hvilke naboer skal varsles

Situasjonskart

bestilling av situasjonskart/grunnlagsdokumentasjon til bruk ved utarbeidelse av byggesøknad.

Bestill situasjonskart

Lenker og dokumenter

 

 Lurer du på noe?

Byggesak

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 07
 • epost

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost
Publisert: 03.01.2017 12:07
Sist endret: 27.05.2019 08:05