Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

 

Frist for innspill: 14.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Hensikt med planen er å tilrettelegge for fire småhus/robuste boliger.

Planområdet inngår i eldre plan reguleringsplan for Hesthammar industriområde fra 1980. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligsosiale/robuste boliger jf. kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 2.3.2 g. Videre varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. Pbl § 17-4

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Reguleringsplanen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men vil bli kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Når planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn, vil Sandnes kommune invitere naboer og interessenter til et felles informasjonsmøte. Her vil det være mulig å stille spørsmål og få innsyn i tidligfase av utbyggingsprosjektet.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes:  Asplan Viak v/Helene Lustrup, Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger eller epost  Helene.Lustrup@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Merknader merkes med "Plan 201910"

Frist for innspill: 29.08.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

SK Langeland as gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 

Formålet med planen er å legge til rette for ca. 6 nye hytter, med tilhørende adkomst og parkering. 

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert som fritidsbebyggelse nåværende og LNF med hensynssone bevaring kulturmiljø.

Størstedelen av planområdet er ikke regulert, men deler av planområdet i vest er i gjeldende plan 95112 «Reguleringsplan for et hytteområde øst for Dreggjevika, Bersagel» regulert til parkering og friluftsområde.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom utbygger og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. 

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes:  SK Langeland as, Obstfeldervegen 3, 4100 Jørpeland eller mail: post@sklangeland.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Vennligst oppgi plan-ID, gnr og bnr ved innsendelse av merknad

Frist for innspill: 29.08.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Planområdet er på ca. 3,5 daa og omfatter eiendommen gnr.111, bnr.188 mfl.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med bolig og mulighet for handel/tjenesteyting/kontor i 1. etasje. Området planlegges bebygget med blokkbebyggelse med parkeringskjeller under bygget og med nedkjøring fra Flintergata. Det er også planlagt uteoppholdsareal på tak/takterrasse.

Planområdet bruks i dag som parkeringsplass (asfaltert).

I kommuneplanen for Sandnes vises området som serntrumsformål.

Planavdelingen i Sandnes har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, jf. oppstartsmøtereferatet. 

I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4, varsles det også forhandlinger om utbyggingsavtale. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

Innspill sendes:  Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger
v/Silje N. Høiland eller e-post:
silje.hoiland@prosjektil.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Vennligst oppgi plan-ID, gnr og bnr ved innsendelse av merknad

Frist for innspill: 13.09.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Teknaconsult AS gir herved melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med Plan-­ og bygningsloven § 12-8 og § 12-11:

Plan 201807 - Detaljregulering for Roviksveien.

Formålet med planen er å etablere rekkehus og/eller leiligheter og tilhørende  parkering, samt sikre til- hørende funksjoner som vei, vann og avløp, gangsti, uteområder, leke plass, renovasjon mm.

Planområdet omfatter eiendommene Roviksveien , gnr/bnr 38/746, 38/716 , 38/715, 38 / 1169 , 38/597, 38/1511 , 38/28 og 38/1382 m.fl. Planområdet har en størrelse på ca.5,7 dekar.

Arealformål som foreslås er: Boligbebyggelse, blokkbebyggelse, renovasjonsanlegg, lekeplass, annet uteoppholdsareal, fortau, gangveg, veg og grønnstruktur. Listen er ikke uttømmende.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes 2015 - 2030 disponert som bolig og grøntstruktur.

Gjeldende reguleringsplaner i planområdet er ' Reguleringsplan for Roviksfeltet' , plan-ID 6705, 'Reguleringsplan for Rovik , feltene 6b, 6c, 6d' , plan-ID 79127 og ' Reguleringsendring for et areal langs gnr.38, bnr.597, planlD 82104. 

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering uten konsekvensutredning i samsvar med Plan-og bygningslov §§12-9 og4-1

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding. En ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om planoppstart framgår også på kommunens nettside.

 Dokumenter: 

 

 Lenke til dokumenter (pdf)

Innspill sendes: Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, eller til post@teknaconsult.no  eller Kristian Østefjells, kristian@teknaconsult.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Vennligst oppgi plan-ID, gnr og bnr ved innsendelse av merknad

Frist for innspill: 09.08.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Austigard Arkitektur gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Plan 201818 - Detaljregulering for gnr 41 bnr 18 - Jærveien 56 – Skeiane

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting med boliger.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019–2035 disponert som bolig. Planområdet er i gjeldende plan P7403 Reguleringsplan for deler av Skeiene og Brueland regulert til bolig.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Formålet er i tråd med kommuneplanen, og det er vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

Innspill sendes:  Austigard Arkitekter AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo eller office@austigard.net

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 10.08.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Link Arkitektur gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201906 - Detaljregulering for felt A1 og del av felt A3 i Havneparken, sentrum

Aktuell arealbruk er bebyggelse for tjenesteyting og næring med parkeringskjeller, samt tilliggende samferdselsarealer.

Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av bygg for undervisningsformål, og etablering av ny bebyggelse for kontorformål, med tilhørende parkering.

Tiltaket forutsetter riving av eksisterende bygg på 111/315.

Planområdet avgrenses av Vågsgata, Olav V's plass, Jernbaneveien og planlagt tverrforbindelse mellom Jernbanegata og Elvegata i områdeplan for Sandnes Indre Havn, plan ID 2009116.

Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for sentrum disponert som sentrumsformål.  

I områderegulering for Sandnes indre havn, plan ID 2009116 er kvartal A1 regulert til sentrumsformål, og A3 er regulert til sentrumsformål/offentlig parkering. Innenfor sentrumsformålet tillates privat og offentlig tjenesteyting, kontor, forretning, bevertning og bolig. I tillegg tillates offentlig parkeringsanlegg under bakkenivå i kvartal A3. 

Sandnes kommune har vurdert at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Vågsgaten 40 AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur.

Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skjei utvalg for byutvikling og bystyret.

Ber om at eventuelle leietakere blir informert

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

Innspill sendes: LINK ARKITEKTUR v/Erling Molland, Kvitsøygata 10, NO-4014 Stavanger,  evt. E-post: erm@linkarkitektur.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

 

Høringsfrist: 24.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 28.08.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av 4 boenheter oppført i rekke med tilhørende offentlige og private utearealer, veier og friområder. Det samlede bruksarealet for bolig er fordelt på inntil 730 m2 BRA, og maksimal gesimshøyde er 4,5 meter. Planområdet utgjør cirka 2,2 dekar.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 24.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 28.08.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 250 boliger, disse er fordelt på 129 leiligheter, 105 eneboliger og rekkehus, 16 enheter i firemannsboliger og 12 boenheter i omsorgsboliger. I vest, mot Hoveveien, er det planlagt hagesenter og bilforretning med samlet BRA på 15 500m². Planområdet utgjør cirka 57 dekar.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 24.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 28.08.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging med kombinert formål av parkeringsanlegg med inntil 260 offentlige plasser, og inntil 11 700 m² med formålene forretning, kontor og offentlige/privat tjenesteyting. Bygget er på totalt fem etasjer, hvor første etasje har stor takhøyde og rommer to plan med parkering.Planen følger opp føringene i sentrumsplanen og sikrer aktive fasader langs byggets østside og i det sørvestre hjørnet. 

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 20.09.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Begrenset høring og offentlig ettersyn

Plan 2015102 – Detaljregulering for boliger på gnr 69 bnr 523, Myklabergveien 4, Lura ble i perioden 20.12.2018-10.02.2019 lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er siden høringen blitt revidert, og sendes derfor ut på begrenset høring og offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 80 boenheter gjennom en kombinasjon av rekkehus- og blokkbebyggelse fordelt over 7.360 m2 BRA med en tetthet på 8,6 boliger per dekar. Planområdet utgjør cirka 9,2 dekar. 

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 25.08.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 12.06.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 68 boenheter og inntil 250 m2 BRA næring, fordelt på to leilighetsbygg. Eksisterende parkering innenfor området samles i parkeringshus. Planområdet utgjør cirka 15 dekar

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 17.06.2019

Mer informasjon:

Type plan: Områderegulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 17.06.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2015113 - Områderegulering for midtre del av Havneparken, sentrum.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av boliger, næring og publikumsrettede virksomheter. Området skal tilby attraktive uterom, herunder offentlige parker, torg, lek og havnepromenade.

Området ligger mellom jernbanefyllingen i vest og havnebassenget i øst, og strekker seg fra det nye rådhuset i sør til og med plassen foran Strandgata 5 (Schanche-Olsen bygget) i nord. Området er på ca. 90 dekar, hvorav 37 dekar er arealer i sjø.

Planen legger til rette for utbygging av et bruksareal på maks 26 700 m2 til bolig og minimum 30 000 m2 til næring, fordelt på 8 delfelt.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 05.09.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 17.06.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 17.06.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016111 - Detaljregulering av Au07 - Skaarlia skole - Gnr 34 bnr 359, 397, 398, Austrått.

Planen legger til rette for utbygging av en barneskole med to parallelle klasser (B14), med mulighet for utvidelse til tre paralleller (B21), stor flerbrukshall og andre tilhørende funksjoner. Planområdet utgjør cirka 50 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.08.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 17.06.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 17.06.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201813 - Detaljregulering av gnr 44 bnr 232 mfl. - Hove

Planforslaget legger til rette for utbygging av inntil 13 000 m2 BRA næring, fordelt på to bygg. Planområdet utgjør cirka 10 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.08.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 13.05.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 13.05.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2013135 - Detaljregulering for Rovik Brygge - gnr 38 bnr 121, 188 mfl., Hana.

Planen legger til rette for utbygging av 64 boenheter og ca. 900 m2 næring - fordelt på tre blokker. Det legges også til rette for etablering av offentlig park og offentlig promenade langs sjøen. Planområdet utgjør cirka 9,3 dekar (ikke inkl. areal i sjø)

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.08.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 17.06.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 17.06.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201718 - Detaljregulering for gnr 47 bnr 878 og 880, Olsokveien, Ganddal.

Planen legger til rette for utbygging av offentlig og privat tjenesteyting, herunder et bofellesskap med personalbase og tilhørende anlegg. Det tillates maks BYA på 1050 m2. Planområdet utgjør cirka 2,3 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.08.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse:Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 11.09.2019 15:06