Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 Når kan du si din mening?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 

IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte reguleringsplaner

Frist for innspill: 31.08.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Sweco Norge AS, på vegne av Bjelland lnvest AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens          §§ 12-8, 12-9 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for Bjellandssletta gnr.103, bnr.22 m.fl. - Hommersåk, Sandnes kommune, plannr. 201806

Formålet med planen er å omdisponere området fra landbruksformål og massedeponi til næringsbebyggelse i tråd med kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030.

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan, plan nr. 2009114, regulert til landbruksformål og midlertidig massedeponi. Nytt reguleringsforslag vil omregulere området til næringsbebyggelse.

Forslag til plangrense er vist i vedlagte kart.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan med konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-2.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Dersom det er private drikkevannsbrønner i området bes det spesielt om at disse varsles oss i forbindelse med planoppstart.

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Innspill/merknader fra berørte parter får ikke egne svarbrev. Det er Utvalg for Byutvikling som behandler saken og avgjør om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn . Ved offentlig ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i politisk utvalg.

Sandnes kommune har satt krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning, med bakgrunn i plan- og bygningslovens§§ 4-2, 12-10 og§ 14-6.

Forslag til planprogram er utarbeidet i samråd med kommunens administrasjon og er tilgjengelig elektronisk på kommunens hjemmeside www.sandnes.kommune.no. Det kan også tilsendes på forespørsel.

Tema i planprogrammet er landskapstilpasning, trafikksituasjon og forurensinger i grunn.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Sweco Norge AS v/Janne Torkildsen, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger, eller e-post: janne.torkildsen@sweco.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 27.08.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Asplan Viak AS gir med dette i samsvar med plan-og bygningsslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringgsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for gnr 40 og bnr 10 m.fl. - område BKB1 og GU2, Skeiane.

Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Sandnes sentrum disponert som offentlig eller privat tjenesteyting/kontor og grav- og urnelund (parkeringsplass). 

Planområdet er i gjeldende Områdeplan for Skeiane, gnr. 40, bnr. 101 m. fl. Plannummer 2013105, regulert til offentlig eller privat tjenesteyting/kontor (BKB1) og offentlig parkeringsplass (GU2) for brukere av gravlunden.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Planforslaget utløser ikke krav om KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning. Det betyr at planlagt offentlig eller privat tjenesteyting er i samsvar med overordnet plannivå.

Planoppstart er også kunngjort på http://www.sandnes.kommune.no/ under Reguleringsplan under arbeid ,og på http://www.asplanviak.no , sammen med Planinitiativ og Referat fra oppstartsmøte med tilleggsnotat.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Base Tomt AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/ Arild Byrkjedal, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til arild.byrkjedal@asplanviak.no  

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 14.09.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

IVAR oppgraderer vannforsyningen i regionen og gir med dette melding iht. plan- og
bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, Sandnes.

Det skal legges ny hoved drikkevannsledning i grunnen fra Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger.

Strekningen er anvist med blå strek på kartet, og skal reguleres etter plan- og bygningsloven. Naboer og grunneiere er varslet direkte. Varslingsområdet er nokså stort omkring planlagt ledning. Man ønsker å ha muligheten til å vurdere alternative traseer på noen deler av strekningen. Omfanget av det regulerte tiltaket blir betydelig mindre.

Krav til konsekvensutredning

Det er vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §4-1. Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger og det vil i medhold av forskrift om konsekvensutredninger kapittel 2, vedlegg II, pkt j) være krav om konsekvensutredning.

Høring av planprogram
Det er utarbeidet planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning som redegjør for de tema som skal utredes særskilt. Planprogrammet sendes med dette på høring etter plan- og bygningsloven § 12-9.  Planprogrammet finnes på kommunens nettside, under varsel om oppstart av planarbeid.

Relaterte dokumenter

Informasjonsmøter om tiltaket avholdes i september og kunngjøres i lokal presse og på http://www.ivar.no/ny-hovedvannledning-vest/category791.html

Ønskes tilsendt papirutgave av kunngjorte dokumenter, kontakt COWI v/Vidar Østerbø, tlf.nr. 95233871

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: COWI, Postboks 2422 Solheimsviken, 5824 Bergen, eller epost: vos@cowi.com (Merk henvendelsen med prosjektnummer A099570, kommune, gårds- og bruksnummer).

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 15.08.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at det er satt i gang arbeid med:

Detaljregulering for S1 - Havneparken, Sentrum.

Formålet med planen er å regulere området til sentrumsformål og offentlig parkeringshus.

Planområdet er i Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2011-2025, og i områderegulering for Sandnes indre havn - plan 2009116, regulert til sentrumsformål, kvartal A8. Området inngår også i pågående områderegulering for midtre del av Havneparken - plan 2015113.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Sweco Norge AS v/Njål Erland, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger, eller epost: njaal.erland@sweco.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 30.06.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at det er
satt i gang arbeid med:

Detaljregulering for boligområde Hammeren, deler av gnr 72 bnr 6, Høle.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner. Det planlegges i utgangspunktet konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert til bolig.

Planområdet er i gjeldende regulering regulert til bolig med tilhørende anlegg.

I samråd med Sandnes kommune er det avklart at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Ingrid Høymer Fossan, tlf.: 920 366 98.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 29.06.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8, gir Prosjektil Areal AS i samsvar med Plank Arkitekter AS, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for Langgata 59 og Gamlatorget, gnr 111,bnr 472 mfl.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4, varsles det også forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er i kommunedelplan for Sandnes sentrum 2011-2015 disponert som sentrumsformål og vei/torg/gågate.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en utbygging med forretning i første etasje, næring i andre etasje og boliger i øvrige etasjer. Det er planlagt parkeringsanlegg i underetasjen. Gamlatorget er en del av planområdet, og skal utvikles som plass.

Prosjektet legger vekt på å fremme godt bomiljø.

Planlagt tiltak er vurdert ikke å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger v/Margrete S. Steen eller e-post: margrete@prosjektil.no ,

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 31.08.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 13.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Fyllingen skal ta imot overskuddsmasser fra byggingen av ny E39 Ålgård - Hove.
Planområdet dekker ca. 390 daa og grenser mot planlagt E39 i sørvest.

Ovennevnte planforslag er lagt ut til høring og offentlig ettersyn på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/reguleringsplan-under-arbeid under «Reguleringsplaner til offentlig ettersyn». Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret vil bli offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Det vil bli arrangert et åpent møte om planen tirsdag den 14. august 2018 kl. 20:00 i kaféen i Figgjohuset.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via 

Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside.

Høringsfrist: 26.07.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 01.11.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan, med følgende vedtakspunkter knyttet til høring og offentlig ettersyn:

1. Før offentlig ettersyn skal det legges ved en illustrasjon, som viser hvordan en kan løse kommuneplanens krav til sol på uteoppholdsareal på bakkeplan for boligene i delfeltene B1-B5, samt parkering.

2. To boliger for vanskeligstilte som ligger innenfor området i dag, skal også i fremtiden ligge innenfor planområdet. Utvalg for byutvikling aksepterer at de eventuelt kan flyttes internt innenfor planområdet.

3. Det tillates ikke flate tak.

Plandokumentene er justert iht. vedtakspunktene ovenfor, og bestemmelsene har fått forbedret lesbarhet. De skiller seg derfor noe fra dokumentene til politisk førstegangsbehandling av planen, i møtet i Utvalg for byutvikling 01.11.2017. 

Planen legger til rette for utbygging av inntil 66 boenheter med et bruksareal på inntil 12.000 m2, fordelt på leiligheter, rekkehus, firemannsboliger og eneboliger i kjede, med tilhørende parkering, lekeplass og grøntområde. Planområdet utgjør cirka 31 dekar.

Ovennevnte planforslag er lagt ut til høring og offentlig ettersyn på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/reguleringsplan-under-arbeid under «Reguleringsplaner til offentlig ettersyn». Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via 

Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302
Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside.

Høringsfrist: 15.09.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Interkommunal kommunedelplan fro Forus

Kommunene Sandnes,Sola og Stavanger vedtok i mai å sende Interkommunal kommunedelplan for Forus på høring.

Planen skal legge arealmessige rammer for at visjonen «Forus skal være en drivkraft for næringslivet i regionen og landet», kan realiseres. Kommunene har jobbet med tre hovedmål i planarbeidet:

 • Næringsutvikling: Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer regionen internasjonalt og nasjonalt.
 • Energi og klima: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
 • Områdeattraktivitet: Forus skal utvikles med kvaliteter som gjør området attraktivt for næringsliv, arbeidstakere og bosatte.

Informasjonsmøter

Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger arrangerer flere møtesteder der du kan få tilgang til mer informasjon:

Informasjonsmøte, mest tilrettelagt for næringslivet 14. juni 2018 fra kl. 11.00 – kl. 13.00. Informasjonsmøte, mest tilrettelagt for nabolag, frivillige lag og foreninger 14. juni 2018 fra kl.17.00-kl.18.30  

Vi forteller om innholdet i planen, hva som kan være interessant å få fram i uttalelser og viser hvordan du kan sende uttalelser til kommunenes videre arbeid med planen.

Mer informasjon om møtene og møtested finnes snart på www.ikdpforus.com

Åpne kontordager

I tillegg til de åpne informasjonsmøtene skal vi ha åpne kontordager, der du kan komme for å få informasjon. Sted og tid blir annonsert på www.ikdpforus.com.

Det er også mulig å invitere oss til egne møter som arrangeres i fellesskap for flere aktører.

Har du spørsmål:

Det er lett å få kontakt med oss. Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål om interkommunal kommunedelplanen for Forus eller saksgangen.

Sandnes:  Martin Tengesdal Torstenbø, telefon 51 33 56 37 martin.tengesdal.torstenbo@sandnes.kommune.no

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via  postmottak.bos@​stavanger.kommune.no.

Høringsfrist: 27.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Plansjefen i Sandnes har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 valgt å legge ut overnevnte plan til ny tilleggshøring til berørte parter. Dette som følge av endringer i planen. 

Planen legger til rette for utbygging av en motorvei mellom Hove i Sandnes og Bollestad sør for Ålgård. Det er en strekning på ca. 15 km som bygges ut med 4-felt delvis i ny trase og delvis som utvidelse av eksisterende E 39. Det planlegges 4 to-plans kryss på strekningen (Bogafjell, Bråstein, Figgjo og Bollestad) og ca. 5 km av strekningen vil være i 2 tuneller (Risfjelltunnellen og Krossfjelltunellen). 

Forslag til reguleringsplan for denne strekningen har tidligere vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.06 – 04.08.2017 og med tilleggshøring i perioden 06.10 – 03.11.2017. Som følge av innspill i tilleggshøringen og krav om kostnadsreduserende tiltak har Statens vegvesen foreslått enkelte endringer i planen. 

De viktigste endringene som er gjort innenfor planområdet i Sandnes kommune siden forrige høring i oktober 2017 er: 

Plankart v/Figgjo Krossfjell:

 • Plangrensen ved koblingen til eksisterende Storeholen på vestsiden av eksisterende E39 er utvidet litt for å få plass til GS-veg.
 • Trase for Storeholen med GS-veg er endret fra å knyttes til eksiterende toplanskryss på eksisterende E39 til å bli knyttet til eksisterende Storeholen på vestsiden av eksisterende E39. Ny trase for Storeholen på østsiden av ny E39 er lagt langs ny E39.
 • Ramper mot sør er sløyfet og det er etableres en «flyover-bro» for nordgående påkjøringsrampe. Dermed blir vegarealet snevret inn og noen bygninger vil ikke måtte rives/flyttes. Det blir bare behov for en rundkjøring (på vestsiden av ny E39) i kryssområdet.
 • Det er foretatt mindre geometriske justeringer av vegutformingen i kryssutformingen. Videre er planavgrensningen tilpasset ny tilstøtende plan: Detaljregulering for massefylling på gnr 28 Håland ved Figgjo, planID 201713. Den planen er nylig oversendt Sandnes kommune for 1. gangs behandling.
 • For å gi adkomst for gnr. 28/13 og 28/29 i Sandnes kommune på tvers av ny E39 er grensen for vegformål utvidet både på vestsiden og østsiden av ny E39. 

Plankart v/Bråstein Osli:

 • Stor rundkjøring for kobling til Tverrforbindelsen/FV 505 er tatt ut av planen og erstattet med en enklere løsning, men som beholder alle kjørebevegelser i krysset. Utfylling i Bråsteinvatnet er der den samme som opprinnelig avklart med Fylkesmannen i Rogaland. Denne forenklede løsningen er prinsipielt sett i samsvar med kommunedelplanen. Denne løsningen er ikke til hinder for å etablere den opprinnelige kryssløsning om planene for Tverrforbindelsen/Fv 505 fastsetter denne kryssløsningen.
 • Plangrensen på vestsiden av ny E39 er forskjøvet noe og dermed er inngrepet i den berørte eiendommen (gnr. gnr. 32/16 i Sandnes) blitt mer begrenset.
 • Plangrensen er utvidet mot vest til å omfatte ny adkomstveg til Hundeskogen.

Plankart Osli Bogafjell:

 • Lokalveg fra Helgaland til boligområdene på Buggeland/Bogafjell er tatt ut av planen fordi denne vegen ikke skal fungere som adkomst til gårder og boliger på Helgaland. Dermed er plangrensen forskjøvet tilsvarende.

I tillegg er følgende reguleringsbestemmelser endret:

 • § 2 Formålene Bolig, Undervisning og Næringsbebyggelse er tatt ut
 • §§ 3.1, 3.3 og 3.4 er tatt ut.
 • Tidl. § 3.2 er endret til 3.1
 • § 4.2 3.ledd er nytt
 • § 6.4 er ny
 • § 12.2 siste setn. i 1. ledd er endret
 • § 12.5 er endret

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 14.05.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 14.05.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201705 - Detaljregulering for felt B4, øst for Kyrkjevegen, Hana.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 115 nye boenheter fordelt på rekkehus, tomannsboliger og fire boligblokker i tråd med føringene i områdeplan. Planområdet er på ca. 32 dekar, hvorav 17,6 dekar utgjør selve utbyggingsområdet. Området grenser til RV. 13 i sørøst.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 02.08.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2009104 - Endret regulering for Løwenstrasse på strekningen Vassbotn - Forussletta - gnr 67 og 69.

Planen legger til rette for forbedret trafikkavvikling og bedre trafikksikkerhet på Løwenstrasse og E39 ved ramper opp på Løwenstrasse. Det legges også til rette for oppgradering av gange- og sykkelløsninger i kryssområdet. Planområdet utgjør cirka 87 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 26.07.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2014120- Detaljregulering for gnr 46 bnr 643, Ganddal.

Planen legger til rette for utbygging av 30-34 boenheter, fordelt på to blokker på 5 og 6 etasjer, samt 1.600 m2 BRA næring over 3 etasjer. Planområdet utgjør cirka 5,4 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 26.07.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 16.04.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 16.04.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2012126 - Detaljregulering for boligområde, Prinsens vei- Eventyrveien- Gamleveien (Fv314) gnr 69 bnr 133 mfl, Lura.

Planen legger til rette for transformasjon av næringsområde til boligbebyggelse med tilhørende funksjoner. Maks boligantall: 257; 9 boliger pr. dekar.

Planområdet utgjør cirka 33 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 24.05.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 12.03.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 12.03.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016110 - Detaljregulering for Ho19, gnr101 bnr 527, Hommersåk

Planen legger til rette for utbygging av en boligblokk på 4 etasjer, med inntil 40 boenheter. I tillegg legges det til rette for parkeringskjeller under bakkenivå, service/fellesrom, adkomst og renovasjon, samt en kvartalslekeplass. Planområdet utgjør cirka 7,6 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.05.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 12.03.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 12.03.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016117 Detaljregulering for gnr 44 bnr 228, Hoveveien, Austrått

Planen legger til rette for utbygging av 4 blokker med totalt 55 leiligheter. Planområdet utgjør cirka 8,5 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.05.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
 • telefon:51 33 60 00
 • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03