Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 28.04.2019

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Trodahl Arkitekter på vegne av Raugstadgården AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201817 – Detaljregulering for Raugstadkvartalet - Gnr 111 bnr 430 m.fl., sentrum.

Formålet med planarbeidet er å regulere området for bolig, forretning og hotell. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for utvidet hotellvirksomhet på gnr./bnr. 111/375 og 111/432. Deler av det eksisterende kvartalet reguleres til bevaring. Planområdet avgrenses av kvartalet Langgata, Kirkegata, St. Olavs gate og Flintergata. 

Planområdet er i kommunedelplan for Sandnes sentrum 2011 - 2025 disponert til sentrumsformål. Planområdet ligger innenfor riksantikvarens NB!-området og hensynsone kulturmiljø i kulturminneplanen.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Detaljreguleringen er i samsvar med kommunedelplanen og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Raugstadgården AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.                               Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Spørsmål om planarbeid rettes til Trodahl Arkitekter v/Katrin Ehmann, tlf. 51680400

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

Ber om at eventuelle leietakere blir informert

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Trodahl Arkitekter, Kirkegaten 3, 4307 Sandnes, eller til ke@troark.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 31.03.2019

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Rambøll gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for del av AuNS, B2-B4 og o_T,Austrått. Plan 201816

Hovedhensikten er å regulere for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner, trafikkområder og grøntområder. Detaljreguleringen skal være i henhold til områdeplan for AuNS, plan 2012 144 og omfatte boligfeltene B2 - B4 og offentlig formål o_T, samt areal/formål som er knyttet opp mot feltene gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene til områdeplanen.

Planområdet som blir varslet grenser mot Gamle Ålgårdsvegen (fv334) i vest, rv13 i nord, LNFR-område i øst og bolig og næringsområde i sør.

Planområdet er i gjeldende plan 2012144 - Områdeplan for AuNS regulert til bolig og offentlig tjenesteyting.

Ansvarlig myndighets vurdering av konsekvensutrednings (KU)-plikt: Planen utløser ikke KU da den er i tråd med områderegulering vedtatt 22.10.2018.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Øster Hus Gruppen AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings l.gangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

Ber om at eventuelle leietakere blir informert

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Rambøll v/Gro Karin Hettervik, Sjøhagen 6, postboks 3063, 4095 Stavanger, eller gro.karin.hettervik@ramboll.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 26.03.2019

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om igangsettelse av arbeid med plan 201819 Detaljregulering for gnr 34 bnr 567 og 708, Skarabakken, Austrått i Sandnes kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for privat barnehage med inntil 10 avdelinger og dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter. Grunnet ønske om sambruk mellom de to offentlige funksjonene, er dagsenteret lagt i grense med eksisterende avlastningssenter. Barnehage plasseres mot nord.

I samråd med Sandnes kommune er det avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale:

I samsvar med plan- og bygingsloven § 17-4 varsles det også at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 01.03.2019

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Tecnaconsult AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang med plan 2015127.

Formålet med planen er å etablere 6 eneboliger med mulighet for utleiedel og et leilighetsbygg med fire leiligheter og tilhørende parkeringsanlegg i underetasje, samt sikre tilhørende funksjoner som vei, VA, gangsti, uteområder, lekeplas, renovasjon mm. Planområdet omfatter eiendommene Høgevollsveien 4 og 4A, gnr/bnr38/338 , 38/1528 og 38/674.

Planområdet har en størrelse på ca. 2,5 dekar

Vennligst oppgi plan-ID, gnr og bnr ved innsendelse av merknad.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, eller til post@teknaconsult.no  innen 01.03.2019

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

 

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

 

Høringsfrist: 25.04.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Som oppfølgning på tidligere høring og offentlig ettersyn og vedtakspunkt ved 1. gangsbehandling er det nå foretatt en del endringer og planen legges derfor ut på ny høring og offentlig ettersyn. 

Planen har tidligere vært på høring og offentlig ettersyn 25.03.2015-18.05.2015 og på en ny begrenset høring angående en liten utvidelse av planområdet 08.12.2015-11.01.2016.

Utvalg for byutvikling i Sandnes vedtok i møte den 11.03.2015 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan med følgende vedtakspunkt:

Til 2.gangsbehandling må:

 1. Planbestemmelsene justeres i henhold til plansjefens kommentarer.
 2. Konkrete tiltak for håndtering av flom og overvann innarbeides i plankart og bestemmelser.
 3. Det redegjøres for håndtering av støy fra interntrafikk og ballbane.
 4. For å unngå konflikt med motorisert kjøretøy og aktivitet på lekeplassen, vurderes å flytte lekeplassene BLK 1-4 ut i det felles grøntarealet.

          Forutsetningen er at kravet til størrelse og avstand fra boligene overholdes på lekeplassene.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 204 nye boliger; 80 rekkehus eller kjedede eneboliger, 42 flermannsboliger og 73 leiligheter i blokk og noen få nye boliger ved fortetting av eksisterende tomter. Det legges også til rette for inntil 6.200 m2 BRA næring. 13 eksisterende eneboliger og to eksisterende kombinasjonsbygg bolig/næring videreføres. Planområdet utgjør cirka 110 dekar.

Vesentlige endringer er:

 • Bearbeiding av næringstomter og nærmeste boligfelt for å oppnå en bedre adskillelse. Grøntarealet fungerer nå som buffer.
 • Bearbeiding av parkeringsløsninger på private tomter for å oppnå større trafikksikkerhet ved tun og på adkomstveier.
 • Grøntarealet har blitt mer sammenhengende og de fleste sandlekeplasser er plassert i forbindelse med grøntarealet.
 • Det er ikke lengre gjennomkjøring for motorisert kjøretøy i tunene.
 • Det er redegjort for håndtering av flom og overvann
 • Det er redegjort for støy fra interntrafikk og ballbane.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 03.05.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 20.02.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten langs fv.44 på strekningen kryss fv.242 Brunesveien til kryss fv. 325 Jærveien. Tiltaket omfatter utbedring av kryss ved Brunesveien i form av rundkjøring og g/s-undergang, innføring av midtdeler, avkjørselssanering/innstramming og venstresvingfelt til Multiblokk/Skjæveland hageby. I tillegg ønsker Statens vegvesen å etablere en kontrollplass for lange kjøretøyer ved godsterminalen.

Planområdet ligger på Ganddal/Skjæveland og strekker seg fra rundkjøring fv.325 Jærveien i nord, til kryss fv. 242 Brunesveien i sør, med en vegstrekning på om lag en kilometer. Planområdet utgjør cirka 77 dekar.

I forbindelse med høringen arrangeres det åpen kontordag onsdag 03.04.2019 kl.14:00-18.00 hos Multiblokk, Vagleskogveien 10 på Ganddal i Sandnes.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 27.03.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Områderegulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 07.12.2016 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Formålet med planen er å legge til rette for en mangfoldig urban utvidelse av sentrum med bolig, næring og publikumsrettet virksomhet. Området skal tilby attraktive uterom, herunder offentlige parker, torg, lek og havnepromenade. Det er utarbeidet konsekvensutredning i samsvar med fastsatt planprogram.

Området ligger mellom jernbanefyllingen i vest og havnebassenget i øst, og strekker seg fra omlagt Elvegata i sør til og med plassen foran Strandgata 5 (Schanche-Olsen bygget) i nord. Området er på ca 90 daa, hvorav 37 daa er arealer i sjø'

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 21.12.2016 til 13.02.2017. Disse dokumentene er offentlig tilgjengelig på: http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES/Case/Details/15033437?docNumber=15%2F11895-50 

Som en følge av høringsinnspill og andre hensyn er det foretatt vesentlige endringer i planforslaget.

Planforslaget sendes herved på en begrenset høring til berørte parter før 2. gangsbehandling i
Utvalg for byutvikling

Innkomne uttalelser til denne begrensede høringen blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

 

Send inn høringssvar: Eventuelle kommentarer til foreslåtte endringer i plankart, regulerings- bestemmelser og designstrategi for byrom kan sendes via egetelektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 21.04.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 20.02.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av ti boenheter fordelt på fire lavblokker/byvillaer. Halvparten av planområdet opprettholdes som friområde, Planområdet utgjør cirka fem dekar.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 25.03.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 23.01.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 196 000 m2 BRA næring. Planområdet utgjør cirka 160 dekar. Det inngår i, og samsvarer med områderegulering for Vagle næringsområde, plan 2010127. Feltet grenser mot Kvernelandsveien i øst og mot ny fv 505 i sør.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 10.12.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 10.12.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2015112 - Detaljregulering for fortau langs Fv 220 Figgenveien - søndre del 

Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten langs en del av Figgenveien på Figgjo. For å oppnå dette skal det legges til rette for utbedring og utvidelse av eksisterende vei, samt etablering av fortau langs veien. Det skal etableres trygge krysningspunkt, spesielt der det er busstopp og der eksisterende broer krysser Figgjoelva. Strekningen som omfattes av planen går fra Joker-butikk i nord til kryss hvor Figgjoveien går over Figgjoelva i sør. Planområdet utgjør cirka 36 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 14.03.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dat

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse:Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon:51 33 60 00
 • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 20.03.2019 14:55