Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Kommunestyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 17.06.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Vial AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 202205 – Detaljregulering for industri/lager på felt ILS1 Vagle, gnr 52 bnr 8

Planområdet foreslås regulert til næringsbebyggelse og/eller industri/lager, med tilhørende veg og anlegg. Det kunngjøres i tillegg oppstart om forhandling av utbyggingsavtale i samsvar med PBL § 17-4. Forslagsstiller er Fabrikkveien 100 Tomt 1 AS, og plankonsulent er Vial AS.

Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsbebyggelse og/eller industri/lager, med tilhørende adkomst, parkering, gangveger og grønnstruktur.

 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes:  Vial AS v/Stina Tran Huynh, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, eller  til  sh@vial.no 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Frist for innspill: 26.05.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Stav Arkitekter AS, på vegne av Alveveien AS, gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 202201 – Detaljregulering for gnr. 69 bnr. 359 – Alveveien 8, Lura

Formålet med planen er å tilrettelegge for en fortetting med konsentrert småhusbebyggelse som er tilpasset det omkringliggende boligområdet. Planforslaget vil erstatte gjeldene reguleringsplan for området «Plan 201709, Detaljregulering for gnr. 69 og bnr. 359, Alveveien, Lura – Lu10» vedtatt 10.09.2018. 

Det er en intensjon om å legge til rette for et godt boligmiljø både for eksisterende og nye boliger med et fokus på å sikre kvaliteter i fortettingen av området. Planområdet inngår i et boligområde med lav tetthet, hvor det er en hensikt om å tilrettelegge for utnyttelse og høyder basert på planområdets kapasitet, stedskvalitet og eksisterende bebyggelsesstruktur. Planområdet har et areal på omtrent 5,6 daa. 

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert som boligbebyggelse. Planforslaget vil erstatte gjeldene reguleringsplan for området «Plan 201709, Detaljregulering for gnr. 69 og bnr. 359, Alveveien, Lura – Lu10» vedtatt 10.09.2018. Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Dette er avklart med kommunen.

Mer informasjon om planlagt reguleringsarbeid fremgår av planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet.

Det ble avhold oppstartsmøte med Sandnes kommune den 31.01.2022. 

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter politisk førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling.  

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger eller til synnove@stavark.no 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Merk innspillet med hele planens navn (tallkode + navn). 

Frist for innspill: 23.05.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Norconsult AS gir med dette, på vegne av Dale Utvikling AS, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 202113 Detaljregulering av Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale, gnr 95 bnr 1-4 m.fl.

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av Dale-området med etablering av bolig og næringsområde som har forankring i et område med sterke kvaliteter innen natur, historie og landbruk.

Planområdet omfatter arealer på og rundt den nedlagte institusjonen på Dale og vegføring gjennom Nedre Gramstad. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca. 8,5 daa.Planen vil omfatte følgende arealfomål: 

 • Bebyggelse og anlegg – Omfatter i hovedsak boliger, næringsbebyggelse kategori 2 (f.eks. kombibygg med kontor og produksjonslokaler), offentlig og privat tjenesteyting, fritids og turistformål . Mindre del av eksisterende bygningsmasse kan vurderes som kategori 1 kontorbygg og sentrumsformål.
 • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveier, parkeringsareal, kai.
 • Grønnstruktur – naturområder, friområder, park.
 • LNF – kulturminner og kulturmiljø.
 • Bruk og vern av sjø og vassdrag – strandsone, natur- og friluftsområder. 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes avsatt til bolig, kombinert bebyggelse og anlegg, sentrumsformål, grønnstruktur, LNF, fiske og vegformål. Deler av planområdet er i gjeldende reguleringsplan, plan 2008114 regulert til sentrumsformål, boligbebyggelse, grønnstruktur og LNFR. 

Ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning. Deler av foreslått utbyggingsområde ligger utenfor utbyggingsområder i kommuneplanen og bruksarealet til næringsbebyggelsen i planen kan bli mer enn 15 000 m², og planen skal derfor konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 

Forslag til planprogram for ovennevnte plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Dale Utvikling AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes:  Norconsult AS v/ Parul Khandelwal, postboks 130, 4068 Stavanger, eller til Parul.Khandelwal@norconsult.com

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 21.04.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 202202 Detaljregulering for gnr 96 bnr 224 og 299 – Uskakalven, plan nr. 202202

Planområdet er på ca. 4,2 daa og formålet med planarbeidet er å etablere to nye hytter innenfor eksisterende fritidseiendom. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til fritidsbebyggelse, og det er regulert til friluftsområder og fritidsbebyggelse i reguleringsplan fra 1971 (plan nr. 7007).

Det er vurdert at planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, da foreslåtte tiltak ikke faller inn under tiltak nevnt i vedlegg I eller II i forskrift om konsekvensutredning.

Mindre justeringer eller innskrenking av planavgrensningen kan forekomme i løpet av planprosessen.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes:  Aros arkitekter AS v/Ingvild K.W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller til ikr@aros.no,

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 12.08.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

I forbindelse med prosjekteringen av delstrekningen, E39 Hove – Osli har det kommet frem et
behov for å foreta justeringer i planen. Reguleringsendringen foreslår endringer i bestemmelsene og
plankartet. Det foreslås endringer på regulerte støyskjermer i tillegg til at det foreslås nye
støyskjermer. I tillegg er det foreslått endret tverrsnitt på Hove kulvert, justeringer ved Myrland bru
og regulert inn ny nettstasjon.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 10.07.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 09.02.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til: 

Plan 201927 Detaljregulering for gnr 45 bnr 2, Sørbøtunet

Planen legger til rette for utbygging av seks boenheter i form av seks eneboliger. Planområdet utgjør cirka 6.2 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner og endringer. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

Godkjent dato: 20.06.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.06.22 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201819 - Detaljregulering for gnr 34 bnr 567 og 708, Skarabakken, Austrått.

Planen legger til rette for utbygging av etablering av ett offentlig aktivitetssenter og SFO (skolefritidsordning) for personer med nedsatt funksjonsevne (tidligere Vågsgjerd), samt ny barnehage med inntil 10 avdelinger. Planen regulerer også et areal til offentlig- og privat tjenesteyting, der endelig funksjon og/eller underformål ikke er fastsatt. Planområdet utgjør cirka 30,6 dekar.

Planene har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Godkjent dato: 20.06.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.06.22 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 202004, Detaljregulering for Fabrikkveien 168.

Planen regulerer en enebolig på 500 kvm BRA. Planområdet er på ca. 3 daa. 

Planene har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Godkjent dato: 25.04.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 25.04.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201903 - Detaljregulering av gnr 88 bnr 1, Dreggjavika, Bersagel

Planforslaget legger til rette for utbygging av sju nye fritidsboliger med tilhørende adkomst og parkering i et eksisterende område for fritidsbebyggelse. Planområdet utgjør cirka 50 dekar, hvorav ca. 33 dekar av disse utgjør arealer til fritidsbebyggelse.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som
anses berørt.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Godkjent dato: 25.04.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 25.04.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201715 - Detaljregulering av gnr 45 bnr 285, felt B11, Sørbø

Planen legger til rette for utbygging av 52 boenheter fordelt på rekkehus, tomannsboliger og eneboliger, samt uteområder i form av privat/felles uteoppholdsareal, gatetun og sandlekeplass. I tillegg avsettes tomt for offentlig eller privat tjenesteyting innenfor planområdet hvor det kan bygges omsorgsboliger med maks BRA=1430 m2. Planområdet utgjør cirka 21 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Godkjent dato: 02.05.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring

Byplan har ved brev datert 02.05.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,

- endret reguleringsplanen 5701-02 for eiendommen gnr.62 bnr.952 – Irisveien 1 – Stangeland.

 Endringen innebærer at eiendommen endres fra en boligtomt til to boligtomter.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 06.04.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring

Utvalg for by- og samfunnsutvikling har i møte 06.04.2022, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 jf. pbl. § 12-14, 2. ledd, endret en bestemmelse for plan nr. 2015113. Endringen omhandler en bestemmelse om sol på privat uteoppholdsareal, og ny bestemmelse lyder: 

«Alle leiligheter skal ha sol på 50 % av privat uteoppholdsareal 21.mars kl.15 med unntak av 14 leiligheter som skal ha minimum fire timer sol på 50% av privat uteoppholdsareal. 

Alle leiligheter skal ha sol på 50% av privat uteoppholdsareal 21. juni kl.18 med unntak av 6 leiligheter som skal ha minimum fire timer sol på 50% av privat uteoppholdsareal. 

Fire leiligheter er unntatt krav om sol på privat uteoppholdsareal.»

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 30.03.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,      

 - endret plan 201202 for gnr 240 bnr 1 og 3 - Myra og Gøysamyra.

Endringen gjelder terrenghøyder for et område på Gøysamyra etter endt masseuttak. Området er regulert til næring i gjeldende plankart, felt F/K/I (Forretning, kontor, industri).

I gjeldende reguleringsplan angir bestemmelsene for feltet, §6.2, at arealet skal planerast med botnplan på kote 25 ± 1,5m. Bestemmelsen endres til kote 24,5 ± 1,5m, for å samsvare med det tilbakeførte terreng i feltet.

Eiendommene 240/1 og 240/3 skal overtas av Sandnes tomteselskap. Før overtakelse ønskes planen endret for å sikre at tilbakeført terreng er i samsvar med bestemmelser.    

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 14.03.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 14.03.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Endring av plan 2014104 - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr 24 bnr 25 m.fl., Sviland

Endringen gjelder en utvidelse av gjeldende plan og legger til rette for utbygging av inntil 7.600m2 BRA industri/lager. Området må senkes og det må tas ut rundt 40.000 m3 stein og ca. 3.500m3 løsmasser. Planutvidelsen utgjør cirka 7,6 dekar. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 14.03.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 14.03.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2016102 - Detaljregulering av bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Planområdet strekker seg fra Kvadrat til Sandnes sentrum og følger eksisterende veitrasé langs Forussletta ved Lindeveien i nord, Stavangerveien, Sandnes Havn, Strandgata, Jernbaneveien, over Olav V’s plass og Elvegata til Julie Eges gate i sør. Strekningen er på ca. 4 km.

Planforslaget legger til rette for prioritering av bussveien og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, gir gående og syklende et bedre tilbud, og øker trafikksikkerheten. Det tas hensyn til kulturmiljøet på Norestraen, og det tilrettelegges for utvikling av tilstøtende områder. Planforslaget vil medføre at noen kryss og avkjørsler stenges. Gjennomføring av dette prosjektet vil medføre at 19 bygg/eiendommer må innløses, og antallet parkeringsplasser for næringseiendommene langs Forussletta og Stavangerveien vil reduseres. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 10.03.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, 

-endret reguleringsplan 201101 for eiendommene gnr 243 bnr 18 og 20, Rossavikvegen 2 og 4     

 Endringen innebærer grensejustering ved gnr. 243 bnr 18 og 20.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 09.03.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,       

- endret plan 5001-02 «Endret regulering av Lundehaugen, Ganddal» for gnr/bnr. 47/381, Vipeveien 20.

Endringen innebærer deling av gnr/bnr. 47/381 til to nye tomter som hver kan bebygges med én enebolig. Tillatt grad av utnyttelse er %-BYA=40 % for hver tomt. Maks gesims- og mønehøyde er satt til hhv. kote +48,41 og +50,74, og gir gesimshøyde på 5,73 m og mønehøyde 7,92 m.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 04.03.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,       

-endret reguleringsplanen 94305-11 for gnr. 65 bnr. 383, Maurholen 20. 

Endringen innebærer at det tillates etablert et tilbygg på 16.5 m2 samt oppføring av carport på 50 m2                                                                 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 03.03.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,       

- endret reguleringsplan 5701 for eiendommen gnr.62 bnr.823 – Roseveien 3 – Stangeland.

Endringen innebærer at eiendommen endres fra en boligtomt til to boligtomter.                                                                                            

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 16.02.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,       

 -endret reguleringsplan 78119 for eiendommen gnr.37 bnr.229 – Grevlingveien 11 – Aspervika.    Endringen innebærer at eiendommen endres fra en boligtomt til to boligtomter.                                                                                                                    

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 14.02.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Byplan har ved brev datert 14.02.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,

-endret reguleringsplan 7505 for eiendommene gnr. 38 bnr. 772 - Budstikken 4 - Hana  

Endringen innebærer  at eiendommen endres fra en boligtomt til to boligtomter.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Godkjent dato: 11.02.2022

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,

-endret reguleringsplanen 2014122 «Detaljregulering for gnr 69 bnr 1823 og 3062, Lurahammaren» for eiendommene gnr. 69, bnr. 3098 og 3121.                    

Endringen innebærer en mindre justering av byggegrensen for B3 og B4 slik at bebyggelsens fotavtrykk endres for B3 til 18,7 x 26,8 m (fra 17,4 x 23,4 m) og B4 til 18,7 x 27,1 m (fra 17,4 x 23,4 m). Form og innglassing på balkonger som tillates ved leilighetene tilstøtende f_LEK4, nordvest i B3 er begrenset.

Tillatt fasademateriale er endret fra betong/platemateriale til trekledning. Fasadene skal dessuten gis dybde og karakter gjennom bruk av trekledning i forskjellig form og/eller farge. Sokkel kan fortsatt utføres i betong. 

Antall parkeringsplasser er endret til maks. en p-plass per bolig i p-kjeller inkl. 0,2 gjesteparkeringsplass, som kan plasseres utendørs.

Sykkelparkering er endret til 3 stk. per boenhet for B3 og B4. Det er dessuten sikret areal til sykkelparkering på bakkeplan i plankartet.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00
 • epost

 

 

 

Publisert: 16.10.2020 06:34
Sist endret: 06.07.2022 10:58