Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

 

Frist for innspill: 23.12.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

Nytt varsel om oppstart

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven §12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang, på vegne av Rogaland fylkeskommune:

Detaljregulering for Bussveien fra Elvegata til Havnegata, plan 2016127

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en høykvalitets kollektivtrasé for å sikre prioritert framkommelighet for Bussveien. Det skal også etableres gode løsninger for gående og syklende langs traséen, og mot viktige målpunkt i og rundt planområdet.

Strekningen som skal reguleres er:

  • Julie Eges gate fra Elvegata til Gravarsveien
  • Gravarsveien til krysset med Havnegata

Bakgrunn for nytt varsel om oppstart er endring i plangrense og omfang av planarbeidet.

Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Sandnes sentrum disponert som kollektivnett, vei, næring, tjenesteyting og sentrumsformål. Byplansjefen i Sandnes har gjort en vurdering knyttet til krav om konsekvensutredning. Da reguleringsplanen ikke omfatter tiltak som fanges opp av forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I eller II, skal den ikke konsekvensutredes.

Julie Eges gate planlegges som kollektivgate med tosidig sykkelfelt, fortau og holdeplasser. I Gravarsveien legges det opp til sidestilte kollektivfelt, midtstilte kjørefelt, tosidig sykkelfelt, fortau samt holdeplasser sør for krysset med Havnegata. Krysset mellom Julie Eges gate og Gravarsveien utformes som T-kryss med svingefelt fra sørvest og nordøst. Ved Gravarslia og et p-anlegg i Elveparken begrenses svingemulighetene til av- og påkjøring i kjøreretningen. Rundkjøringen ved Havnegata blir firearmet. Øst for krysset er det satt av plass til lading av busser og pausefasiliteter for sjåførene.

Varslingsberettigede og berørte parter varsles direkte i brev. 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan de sendes til Asplan Viak AS v/Bergljot Anda, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger; bergljot.anda@asplanviak.no med kopi til Sandnes kommune vedbritt.beege@sandnes.kommune.no.  . Merknader vil bli offentlig tilgjengelige i saksframstillingen til politisk 1.gangsbehandling av planen.

 med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Frist for innspill: 21.12.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Brødrene Talgø AS, oppstart av reguleringsplanarbeid for plan 202116 – Detaljregulering for gnr. 37 og bnr. 89 – Vatne i Sandnes kommune. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for en fortetting innenfor eksisterende boligfelt. Planen legger opp til 5 nye boliger. Intensjonen er å skape attraktive familieboliger og et godt bomiljø innenfor et etablert boligområde. Planområdet inngår i et boligområde med lav tetthet, hvor det er en hensikt om å tilrettelegge for utnyttelse og høyder basert på planområdets kapasitet, stedskvaliteter og eksisterende bebyggelsesstruktur ved å komplettere boligområdets eksisterende form og utnyttelse. Planområdet har et areal på omtrent 5565,7 m2

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert som Boligbebyggelse. Planforslaget samsvarer med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskriften om konsekvensutredning, vedlegg 1. eller 2.  Store deler av planområdet er ikke regulert. Lekeplass og veg i sørlig del av planområdet ligger innenfor «Reguleringsplan for området øst for Grenaderveien og Kommandantveien på Vatne» med plan- id 97144. 

Mer informasjon om planlagt reguleringsarbeid fremgår av planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet. Planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på Stav Arkitekter sin hjemmeside (www.stavark.no/plan202116)

 Det ble avhold oppstartsmøte med Sandnes kommune den 02.11.21

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Eventuelle kommentarer kan sendes til:

irene@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger

Merk innspillet med hele planens navn ( tallkode + navn)

 med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 17.12.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

MaPlan AS og Dark arkitekter gir med dette, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 202112, Detaljregulering for Roald Amundsens gate 115 - gnr 69 bnr 937

Planområdet er på ca .14,8 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gbnr. 69/937 m.fl.

Formålet med planen er å regulere området til boliger i blokkbebyggelse. Mot nord vurderes det å legge til rette for bolig i kombinasjon med forretning/kontor/tjenesteyting. Mer informasjon finnes i planinitiativet.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning da formålet anses å være i samsvar med kommuneplanen.

Samtidig varsles det iht. plan- og bygningslovens §17-4 om oppstart av forhandlinger mellom Thon kjøpesenter sør AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale.

 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Eventuelle kommentarer kan sendes til: 

MaPlan AS, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger, eller firmapost@maplan.no innen 17.12.2021

 

 med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Frist for innspill: 16.12.2021

Mer informasjon:
Type plan: Områderegulering

Byplansjefen gir med dette i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at ovennevnte reguleringsarbeid blir satt i gang. 

Planområdet er på ca. 190 daa og omfatter kjøpesenteret Kvadrat, et boligområde ut mot Stavangerveien og tilliggende næringseiendommer. 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert til næring, Ut mot stavangervegen er området avsatt og utbygd med bolig. Formålet med utarbeidelse av en områderegulering er å avklare fremtidig arealformål og overordnede strukturer i området. I henhold til planprogrammet vil bolig, tjenesteyting, handel og næring være aktuelle formål å vurdere. 

Planen vil kunne åpne for et næringsareal som overstiger 15.000 kvm BRA, og det vurderes boligformål på areal som ikke er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Planarbeidet omfattes derfor av forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram for ovennevnte plan sendes derfor på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9. 

For å informere om planarbeidet arrangerer Sandnes kommune en åpen kontordag torsdag 18 november fra kl. 15.00 til 18.00. Kontordagen holdes på møterom 1 på Kvadrat kjøpesenter. Dette møtelokalet ligger i Kvadrat Nord med inngang vis a vis Nystedbygget. Se kartvedlegg på nettsiden. 

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Storebrand og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4. 

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Kommunen har inngått avtale med Storebrand som er den største grunneieren i området, om samarbeid ved utarbeidelse av områdeplanen. Link Arktiktur vil være konsulent for planar Frist for innspill: 16.12.2021

Mer informasjon:
Type plan: Områderegulering

Byplansjefen gir med dette i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at ovennevnte reguleringsarbeid blir satt i gang. 

Planområdet er på ca. 190 daa og omfatter kjøpesenteret Kvadrat, et boligområde ut mot Stavangerveien og tilliggende næringseiendommer. 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert til næring, Ut mot stavangervegen er området avsatt og utbygd med bolig. Formålet med utarbeidelse av en områderegulering er å avklare fremtidig arealformål og overordnede strukturer i området. I henhold til planprogrammet vil bolig, tjenesteyting, handel og næring være aktuelle formål å vurdere. 

Planen vil kunne åpne for et næringsareal som overstiger 15.000 kvm BRA, og det vurderes boligformål på areal som ikke er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Planarbeidet omfattes derfor av forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram for ovennevnte plan sendes derfor på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9. 

For å informere om planarbeidet arrangerer Sandnes kommune en åpen kontordag torsdag 18 november fra kl. 15.00 til 18.00. Kontordagen holdes på møterom 1 på Kvadrat kjøpesenter. Dette møtelokalet ligger i Kvadrat Nord med inngang vis a vis Nystedbygget. Se kartvedlegg på nettsiden. 

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Storebrand og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4. 

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Kommunen har inngått avtale med Storebrand som er den største grunneieren i området, om samarbeid ved utarbeidelse av områdeplanen. Link Arktiktur vil være konsulent for pla beidet. 

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skjei utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding. En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Eventuelle kommentarer kan sendes til: 

Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no innen 16. desember 2021

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til saksbehandler i kommunen, Ingvild Kjosavik ingvild.kjosavik@sandnes.kommune.,no eller til prosjektleder i Link, Linn Authen Hjerpaasen, lah@linkarkitektur.no.

 

 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

  


REGULERINGSPLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN
    

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 21.01.2022

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 10.3.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til: 

Plan 202104 - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12,12A og 14, gnr 69 bnr 1114, 1206 og 2491

Planen legger til rette for utbygging av en videregående skole med cirka 200 elever. Planlagt bebyggelse skal være innenfor en ramme på 4500 m2 BRA, fordelt på ett bygg. Planområdet utgjør cirka 10,2 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 31.12.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 10.3.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til: 

Plan 201925  Detaljregulering for gnr 39 bnr 529 m.fl. Hoveveien 19 og 21 

Planen legger til rette for utbygging av 23 000 m2 BRA næring i kategori 2, inkludert handel av plasskrevende varegrupper. Det åpnes også opp for tjenesteyting begrenset til idrettshall/treningssenter. Planområdet utgjør cirka 27,3 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 12.12.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 20.10.21 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til: 

Endring av plan 2014104 - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr 24 bnr 25 m.fl., Sviland

Endringen gjelder en utvidelse av gjeldende plan og legger til rette for utbygging av inntil 7.600 m2 BRA industri/lager. Området må senkes og det må tas ut rundt 43.000 m3 stein og løsmasser. Planutvidelsen utgjør cirka 7,6 dekar.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 12.12.21. 

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner og endringer. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

 

Godkjent dato: 15.11.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.11.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2009119 Detaljregulering for kollektivfelt langs Fv 44 fra Gausel stasjon til Hans og Grete stien. 

Planen legger til rette for utbygging av bussveien i Forussletta fra Løwenstrasse og frem til kommunegrensen mot Stavanger og i Midtbergmyrå. Planområdet utgjør cirka 24,3 dekar hvor ca. 17 dekar er midlertidige bygge- og anleggsområder. Dvs. at området som blir omregulert er på ca. 7,3 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.11.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 79112

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,

 - endret reguleringsplan 79112 for eiendommen gnr.111 bnr.626 – Parkveien 24.

Endringen innebærer at eiendommen endres fra en boligtomt til to boligtomter.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 20.10.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 2015113

Utvalg for by- og samfunnsutvikling har i møte den 20.10.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd,

 -endret reguleringsplanen 2015113 for Delfelt BFK_2 – Havneparken – Sentrum.

 Endringen innebærer et nytt arkitektonisk konsept med en annen volumoppbygging, justerte byggehøyder, byggegrenser, og justert utnyttelse. Planlagt tiltak medfører endringer i plankart og bestemmelser.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 27.10.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 92103

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, endret reguleringsplanen 92103 for gnr 57 bnr 122, barnehagetomten på Malmheim. 

Endringen innebærer at det kan etableres en ballbinge på tomten, og arealformål endres i den forbindelse fra offentlig/allmennyttig, barnehage til offentlig, undervisning.

Vedtak om endring av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker. Klage sendes til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

 

Godkjent dato: 20.10.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 94307

Utvalg for by- og samfunnsutvikling har i møte den 20.10.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, endret plan 94307 – Regulering og bebyggelsesplan for gjestehavn i Indre Vågen.

Intensjonen med endringen er å legge til rette for et offentlig havnebad som et flytende, oppvarmet helårsbasseng i indre vågen.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

 

Godkjent endring av plan 90107 for eiendommen gnr 1 bnr 34 - Dyrnesvika 7

Godkjent dato: 29.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres:  90107

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, endret reguleringsplan 90107 for eiendommen gnr 1 bnr 34 – Dyrnesvika 7.

Endringen innebærer at eiendommen endres fra en boligtomt til to boligtomter.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 13.10.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 2004134

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, endret reguleringsplanen nr. 2004134 for deler av tidligere Somaleiren på gnr 65 bnr 114.

Endringen innebærer at delfelt I/SA (industri/sorteringsanlegg) utvides fra 7,8 til 17,4 daa, samt at tillatt byggehøyde i hele planområdet heves til kote 40,5 m.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 202012 – Detaljregulering av fortau langs Breivikveien, Ulsneset, Hommersåk

Planen legger til rette for utbygging av fortau langs Breivikveien ved friområdet på Ulsneset i Hommersåk. Strekningen er omtrent på 250 meter.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201804 – Detaljregulering for gnr. 109. bnr. 815, Riskatun. 

 Planen legger til rette for utbygging av en 4- avdelings barnehage og 12 eneboliger i kjede, hvorav 4 boliger tillates å ha 2 boenheter. Planområdet utgjør cirka 10 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201932 – Detaljregulering for Rovik BOAS, gnr 38 bnr 28

Planen legger til rette for utvidelse av Rovik Bo- og aktivitetssenter med inntil 65 nye sykehjemsplasser. Planlagt ny bygningsmasse utgjør ca. 14.300 m2 BRA. Planområdetutgjør cirka 37,5 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201902 Detaljregulering for Au04, Vedafjell

Planen legger til rette for utbygging av inntil 153 boliger, fordelt mellom frittliggende småhus og konsentrert bebyggelse, der planlagt bebyggelse vil få byggehøyder i hovedsak inntil tre synlige plan. Planområdet utgjør cirka 109 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 15.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 80119

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 12-14, 2. ledd, endret plan 80119 «Reguleringsplan for Stangeland III, et område mellom Oalsgata og ny E18» for gnr. 62 bnr. 980 og 1763, Agneveien 44. Endringen innebærer deling av gnr. 62 bnr. 980 og 1763 til to nye tomter som hver kan bebygges med én enebolig. Tillatt grad av utnyttelse er %-BYA=30 % for hver tomt. Maksimal mønehøyde er 7,5 m, gesims er maks. 5,5 m. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 2013104

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, endret reguleringsplanen 2013104 for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St.Olavsgate. 

En større del av det vernede Langgata 9 ønskes bevart, og det medfører endringer i smau fra Erling
Skjalgssonsgate inn til indre torg. Arealformålet for Langgata 9 ønskes utvidet med hotell-formål
som resten av utbyggers eiendom i kvartalet (feltene G og F i planen).

Langgata 11 er i gjeldende plan forutsatt revet, men ønskes nå bevart. Dette medfører justeringer i
formålsgrenser mellom bygg, smau og indre torg samt supplerende reguleringsbestemmelser
vedørende rehabilitering av Langgata 11.

Felt F er regulert til bla hotell. Det ønskes justering av formålsgrenser mellom bygg og indre torg
samt justering av byggehøyder for å tilpasse til hotellformålet.

Nedgravde renovasjonsbeholdere ønskes erstattet med innvendig avfallsrom tilpasset hotelldrift.
Det er også beskrevet konkrete forslag til fasadeløsninger i Langgata 9, men det er ikke foreslått
justering av reguleringsbestemmelsene på bakgrunn av dette. Dette betraktes derfor ikke som en del
av reguleringsendringen, men vil bli tema i etterfølgende byggesak.

Det er foreslått enkelte presiseringer i bestemmelsene.

Endringen vil bli tegnet inn på plan 2013104  Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St.Olavgate 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

  

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost

 

 

 

 

Publisert: 16.10.2020 06:34
Sist endret: 25.11.2021 07:50