Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 15.12.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Firma Mad Stavanger AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Området skal utvikles med en bymessig og variert kvartalsbebyggelse som bygger på kvalitetene i nærmiljøet, både i forhold til identitet, historiske strukturer, landskap, lokalklima, samt nærhet til vann. Utstrekning av planområdet i deler av nordre delen i Elveparken, som beskrives i Sentrumsplanen med felt K30, K38, P7, TJ9, N2, N3, samt tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det legges til rette for en bymessig kvartalsstruktur med hovedsakelig tre større og åpne boligkvartaler med felles arealer i gårdsrom, samt felles bolig- og næringsarealer på gateplan.

Planområdet skal reguleres til kombinert bebyggelse med bolig og næring, næringsformål og tjenesteyting. Detaljreguleringen skal videreføre intensjonene i sentrumsplanen. Kombinert formål kan inneholde bolig og næringsbebyggelse med kontor, hotell/overnatting, bevertning, kultur, service, tjenesteyting og detaljhandel. Det skal legges til rette for en høy diversitet av boligtyper inkludert felles areal og tilhørende private og felles uteoppholdsarealer.

Sandnes kommune vurderer at detaljreguleringen ikke vil få krav om konsekvensutredning fordi området er tilstrekkelig konsekvensutredet i overordnet plan, Sentrumsplanen. Andel næring i planområdet planlegges med mer enn 15.000m2, som utløser konsekvensutredning i Forskrift om konsekvensutredning. Derimot skal andel næring planlegges i forhold til kravet i sentrumsplanen for hele Elveparken. Andre temaer som utløser konsekvensutredning er kulturmiljøer.

Sentrumsplanen krever derimot at alle kulturminner og kulturmiljøer vurderes i alle arealplaner, se §1.13. Det forutsettes at det skal lages en egen rapport som omhandler kulturmiljøer fram til førstegangsbehandling. Kommunens foreløpige vurdering er at kravet om KU er ivaretatt når det er gjort overordnete KU-utredninger i sentrumsplanen, og planinitiativet er i tråd med sentrumsplanen. Relevante utredningstemaer må bli omtalt og vurdert i planbeskrivelsen og/eller eget vedlegg.

Planoppstart er også kunnngjort på http://www.søkers.nettsted. Der finner du også planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Elveparken Sandnes AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det planlegges et informasjonsmøte og drop-in den 12. november 2019, kl. 16-20 i kantina til Vågen videregående skole i Holbergs gata 23, Sandnes, da planinitiativet blir presentert og en kan delta i medvirkningsaktiviteter. En kan stille spørsmål direkte til arkitektene og rådgiverne i MAD arkitekter, Leva Urban design og utbyggerne Selvaag bolig og AVA    eiendom. Sandnes kommune vil også være tilstede. Eventuelle innspill vil bli dokumentert og følger reguleringsprosessen. Invitasjonen følger varsel om oppstart som egen flyer. Velkommen!

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret. 

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes:  MAD Stavanger AS v/Kirsten Welschemeyer, Kvitsøygata 30, 4014 Stavanger, eller til kw@mad.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 25.11.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 gir Aros Arkitekter AS med dette melding om oppstart av arbeid med detaljregulering av overnevnte plan.

Planområdet er på ca. 13 daa og avgrenses som vist på kartet over. Mindre justeringer eller innskrenking av grensen kan forekomme i løpet av planprosessen. Hensikten med planen er å legge til rette for videre-utvikling av Sandnes Pro-Service virksomhet, og å legge til rette for sentrumsfunksjoner som bygger opp om lokalsenter på Hana.

Området er i gjeldende reguleringsplan 90102 regulert til forretning/kontor. I gjeldende kommuneplan er området disponert som sentrumsformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål. Planlagte tiltak er i samsvar med overordnede planer og planen skal ikke konsekvensutredes.

Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4 mellom Sandnes kommune og Sandnes Pro-service AS. Når avtale er inngått vil dette bli kunngjort

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes:  Aros Arkitekter AS v/Kristin B. Kvaløy, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller e-post: kbk@aros.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 29.11.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Sweco Norge AS, på vegne av Skjæveland Eiendom AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 melding om igangsetting av arbeid med Detaljregulering av næringseiendom – gnr. 50 bnr. 18 m.fl. – Foss-Eikeland, plan 201917 og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for dette planarbeidet.

Formålet med planen er å legge til rette for industribebyggelse i et eksisterende industriområde på Foss-Eikeland.

Planområdet er både i kommuneplan for Sandnes 2019-2035 og gjeldende reguleringsplan 87117 regulert til næringsbebyggelse/industri og friområde.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det innledes forhandlinger om utbyggingsavtale.

Det ble avtalt mellom tiltakshaver, kommune og forslagsstiller at planforslaget utarbeides med planprogram jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) for å sikre at hensynet til miljø blir tatt i betraktning så tidlig som mulig i planprosessen.

Tema i planprogrammet er naturmangfold med konsekvensutredningsbehov av

1. Tiltakets virkning på naturmangfold i driftsfasen og anleggsfasen, med fokus på elvemusling   spesielt.

2. Tiltakets virkning på Figgjoelva som vernet vassdrag.

Forslag til planprogram, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er utarbeidet i samråd med kommunens administrasjon og er tilgjengelig elektronisk på kommunens hjemmeside. Det kan også tilsendes på forespørsel.

Innspill/merknader bør struktureres slik at det tydelig kommer frem om merknaden gjelder melding om planoppstart eller offentlig ettersyn av planprogrammet. Innkomne innspill vil ikke bli besvart direkte med brev.

Mottatte innspill til melding om planoppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Det er Utvalg for byutvikling som behandler saken og avgjør om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget.

Merknader til planprogrammet vil også bli vurdert og kommentert når planprogrammet legges frem til behandling i utvalg for byutvikling.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes:  Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Forusparken 2, 4031 Stavanger, eller e-post: sigrid.salicath@sweco.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 16.12.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 25.09.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av 62 boenheter - fordelt på seks blokker, ca. 450 m2 BRA næring og delvis nedgravd parkeringsanlegg. Planområdet utgjør cirka 6 dekar.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 28.11.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 25.09.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av 15 boenheter, med 6 boenheter i et leilighetsbygg på to etasjer og 9 boenheter fordelt mellom rekkehus i to og tre etasjer. Planområdet utgjør cirka 5,2 dekar.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

  

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 14.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 14.10.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2012120 - Detaljregulering for del av GA BO1 - Området mellom Jærveien, Leiteveien og RV44.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 204 nye boliger og inntil 6200 m2 BRA næring.

De 204 nye boliger fordeler seg på 80 rekke- eller kjedehus, 73 leiligheter i blokk og 42 leiligheter i flermannsboliger. Ved fortetting av eksisterende boligtomter kan det oppføres 6-9 nye ene-/tomannsboliger.

En rekke næringstyper tillates, som kontor, lager, lettere industri, bensinstasjon, butikk og servering mv. 13 eksisterende boliger og to kombinasjonsbygg videreføres. Planområdet utgjør cirka 110 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.11.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 14.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 14.10.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201808 - Detaljregulering for gnr.40, bnr.10 m.fl. - Område BKB1 og GU2, Skeiene.

Planen legger til rette for om- og påbygging av tidligere rådhus. Planområdet utgjør cirka 8,7 dekar.

Deler av det tidligere rådhuset samt -parken og inngangspartiet vernes. Det betyr at den eldste delen av rådhuset bevares og det åpnes for at det eksisterende tilbygget rives og det kan bygges et nytt og større tilbygg sør i planområdet mot Telthusveien. Formålet er i hovedsak offentlig eller privat tjenesteyting. 

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.11.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse:Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 31.10.2019 13:03