Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 04.03.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Sweco Norge AS gir på vegne av Somaveien 1 AS melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11:

Detaljreguleringsplan for Somaveien 1, Lura, plan 201926

Formålet med planen er å legge til rette for forretning i form av store handelsenheter (big-box) og plasskrevende varer, kontor og tjenesteyting. I tillegg videreføres eksisterende bensinstasjon som eget formål.

Planområdet er i kommuneplanen disponert til kombinert formål bolig og næring.

Planen skal legge til rette en høyere utnyttelse enn 15 000 m². I tillegg legges det tilrette for handel i form av større handelsenheter som big-box-konsept. Iht. forskrift om konsekvensutredning stilles det dermed krav om konsekvensutredning.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan med konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-2. Forslag til planprogram legges på høring sammen med varsel. 

Det gis også melding om at det vil bli forhandlet frem utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen. 

 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Sweco AS v/Helene Østmoe helene.ostmoe@sweco.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 24.01.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 gir Brandsberg-Dahls Arkitekter AS på vegne av Hoveveien Utbyggingsselskap AS med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201925 Detaljregulering for gnr 39 bnr 529 m.fl.,Hoveveien 19 og 21 

Planen skal legge til rette næringsformål i kategori 2 (næringsvirksomhet med middels arbeidsplass- og besøksintensitet og middels arealutnyttelse, dvs. biler, båter, landbruks- maskiner, trelast og andre større byggevarer i regionale næringsområder med allsidig virksomhet) på tidligere Rogaland Egglag på Hoveveien. Planområdet er i gjeldende plan regulert til kontor/industri. I gjeldende kommuneplan for Sandnes er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål og skal iht. bestemmelsene planlegges med bolig/næring. 

Planarbeidet omfatter tiltak som utløser krav om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven

§4-1 og tilhørende forskrift (jfr. Pkt. 24 Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.)

Derfor er det utarbeidet forslag til planprogram, som redegjør for de tema som skal utredes særskilt. Planprogrammet sendes med dette på høring etter plan og bygningslovens § 12-9. Planprogrammet finnes på kommunens nettside, under varsel om oppstart planarbeid. 

Videre varsles det om oppstart av forhandlinger mellom Hoveveien Utbyggingsselskap AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Eventuelle kommentarer til varslingen og/eller kommentarer til planprogrammet bør struktureres slik at det kommer tydelig frem om merknaden gjelder melding om planoppstart eller offentlig ettersyn av planprogrammet.

 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes: akv@bda.no , evt. per post til: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminneg. 16A, 4008 Stavanger

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no   

Frist for innspill: 03.02.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201927 – Detaljregulering for gnr 45 bnr. 2, Sørbøtunet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger i form av småhusbebyggelse innenfor planområdet. Eksisterende bolighus med tilhørende driftsbygning innenfor planområdet er planlagt bevart. Planområdet omfatter eiendom gnr./bnr. 45/2, og plangrense er lagt i eiendomsgrensen.

I gjeldende kommuneplan for Sandnes er planområdet i hovedsak avsatt til boligbebyggelse og mindre areal er avsatt til baneformål. Områder langs jernbanen er båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven. Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for Sørbøtunet med plan ID 96102, og er regulert boligformål med gang-/sykkelvei og støyskjerm/friareal mot jernbanen. Ansvarlig myndighet har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Videre varsles det herved om oppstart mellom Johnsen & Jensen Eiendom AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes:  Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post:   camilla@prosjektil.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no   

Frist for innspill: 15.12.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Firma Mad Stavanger AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Området skal utvikles med en bymessig og variert kvartalsbebyggelse som bygger på kvalitetene i nærmiljøet, både i forhold til identitet, historiske strukturer, landskap, lokalklima, samt nærhet til vann. Utstrekning av planområdet i deler av nordre delen i Elveparken, som beskrives i Sentrumsplanen med felt K30, K38, P7, TJ9, N2, N3, samt tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det legges til rette for en bymessig kvartalsstruktur med hovedsakelig tre større og åpne boligkvartaler med felles arealer i gårdsrom, samt felles bolig- og næringsarealer på gateplan.

Planområdet skal reguleres til kombinert bebyggelse med bolig og næring, næringsformål og tjenesteyting. Detaljreguleringen skal videreføre intensjonene i sentrumsplanen. Kombinert formål kan inneholde bolig og næringsbebyggelse med kontor, hotell/overnatting, bevertning, kultur, service, tjenesteyting og detaljhandel. Det skal legges til rette for en høy diversitet av boligtyper inkludert felles areal og tilhørende private og felles uteoppholdsarealer.

Sandnes kommune vurderer at detaljreguleringen ikke vil få krav om konsekvensutredning fordi området er tilstrekkelig konsekvensutredet i overordnet plan, Sentrumsplanen. Andel næring i planområdet planlegges med mer enn 15.000m2, som utløser konsekvensutredning i Forskrift om konsekvensutredning. Derimot skal andel næring planlegges i forhold til kravet i sentrumsplanen for hele Elveparken. Andre temaer som utløser konsekvensutredning er kulturmiljøer.

Sentrumsplanen krever derimot at alle kulturminner og kulturmiljøer vurderes i alle arealplaner, se §1.13. Det forutsettes at det skal lages en egen rapport som omhandler kulturmiljøer fram til førstegangsbehandling. Kommunens foreløpige vurdering er at kravet om KU er ivaretatt når det er gjort overordnete KU-utredninger i sentrumsplanen, og planinitiativet er i tråd med sentrumsplanen. Relevante utredningstemaer må bli omtalt og vurdert i planbeskrivelsen og/eller eget vedlegg.

Planoppstart er også kunnngjort på http://www.søkers.nettsted. Der finner du også planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Elveparken Sandnes AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det planlegges et informasjonsmøte og drop-in den 12. november 2019, kl. 16-20 i kantina til Vågen videregående skole i Holbergs gata 23, Sandnes, da planinitiativet blir presentert og en kan delta i medvirkningsaktiviteter. En kan stille spørsmål direkte til arkitektene og rådgiverne i MAD arkitekter, Leva Urban design og utbyggerne Selvaag bolig og AVA    eiendom. Sandnes kommune vil også være tilstede. Eventuelle innspill vil bli dokumentert og følger reguleringsprosessen. Invitasjonen følger varsel om oppstart som egen flyer. Velkommen!

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret. 

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf) 

 

Innspill sendes:  MAD Stavanger AS v/Kirsten Welschemeyer, Kvitsøygata 30, 4014 Stavanger, eller til kw@mad.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 06.03.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 08.01.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201725 – Detaljregulering for Skeienegata 2, gnr 111 bnr 299 og 773, sentrum.

Planen legger til rette for utbygging av et bofellesskap for ni unge mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse og en personalbase. Bygget får kjøreadkomst fra Håkon 7’s gate og det kan bygges totalt 2000 m² BRA. Planområdet utgjør ca. 0,9 dekar.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 31.01.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 28.08.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 2014103  Ny detaljregulering innenfor del av plan 97113 for eiendommen gnr 88 bnr 22 m.fl., Bergsagel 

Planen legger til rette for etablering av fem nye og tre eksisterende ubebygde hyttetomter, utvidelse av felles brygge fra 9 til 13 plasser, et erstatningsnaust tilknytta brygga med plass til boder tilknytta båtplassene, parkering for nye og eksisterende hytter, felles uteoppholdsareal og lek. Utbyggingen er en fortetting innenfor deler av eksisterende reguleringsplan 97113 - Hytteområde vest for Dreggjavika. Planområdet er på 23 dekar, hvorav 11 dekar er avsatt til fritidsbebyggelse.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 06.02.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 28.08.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201716 Detaljregulering for hovedvannledning vest - Langavatnet i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger

Planen legger til rette for utbygging av ny hovedvannledning fra Langavatnet i Gjesdal kommune til Tjensvoll i Stavanger. Delstrekningen i Sandnes kommune blir på 9 941 m og går over 59 eiendommer. I tillegg er det lagt inn to ventilkammer på Soma og Todnheim (i sum 200 m2 BYA), noen midlertidige bygge- og anleggsområder på 437 dekar, og et massedeponi på 107 dekar (285 000 m3) på Årsvoll for overskuddsmasser fra prosjektet. Total arealbruk er 614 dekar.   

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 14.02.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 13.11.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201723 - Detaljregulering for gnr 42 bnr 327, gamle brannstasjonen, Sandved

Planen legger til rette for utbygging av kombinert formål og tjenesteyting. Tomten er bl.a. tenkt benyttet til forsamlingslokale og menighetshus, med en gjenbruksbutikk. Planområdet utgjør cirka 16,4 dekar og 9200 m² BRA.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 11.11.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.11.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201726 - Detaljregulering for gnr.40, bnr.101 - Område BB1 - BB3, Skeienesletta/Rådhusmarka.

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.11.2019 sak 130/19 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

 Planen legger til rette for utbygging av 228 boliger og 500 m² næring, fordelt på 8 bygninger bestående av rekkehus og blokker. Planområdet utgjør cirka 19,4 dekar.

 Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 4 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 05.01.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.11.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.11.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2014144 - Detaljregulering for Fv 44 på strekningen kryss 242 Brunesveien til kryss Fv 325 Jærveien 

Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten langs fv. 44 på strekningen fra kryss fv. 325 Jærveien til kryss fv. 242 Brunesveien. Tiltaket omfatter utbedring av kryss ved Brunesveien i form av rundkjøring og g/s-undergang, innføring av midtdeler, avkjørselssanering/innstramming og venstresvingfelt til Multiblokk/Skjæveland hageby. I tillegg etableres en kontrollplass for lange kjøretøyer ved godsterminalen.

Planområdet ligger på Ganddal/Skjæveland og strekker seg fra rundkjøring fv. 325 Jærveien i nord, til kryss fv. 242 Brunesveien i sør, med en vegstrekning på om lag en kilometer. Planområdet utgjør cirka 77 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 05.01.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 14.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 14.10.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2012120 - Detaljregulering for del av GA BO1 - Området mellom Jærveien, Leiteveien og RV44.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 204 nye boliger og inntil 6200 m2 BRA næring.

De 204 nye boliger fordeler seg på 80 rekke- eller kjedehus, 73 leiligheter i blokk og 42 leiligheter i flermannsboliger. Ved fortetting av eksisterende boligtomter kan det oppføres 6-9 nye ene-/tomannsboliger.

En rekke næringstyper tillates, som kontor, lager, lettere industri, bensinstasjon, butikk og servering mv. 13 eksisterende boliger og to kombinasjonsbygg videreføres. Planområdet utgjør cirka 110 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.11.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 14.10.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 14.10.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201808 - Detaljregulering for gnr.40, bnr.10 m.fl. - Område BKB1 og GU2, Skeiene.

Planen legger til rette for om- og påbygging av tidligere rådhus. Planområdet utgjør cirka 8,7 dekar.

Deler av det tidligere rådhuset samt -parken og inngangspartiet vernes. Det betyr at den eldste delen av rådhuset bevares og det åpnes for at det eksisterende tilbygget rives og det kan bygges et nytt og større tilbygg sør i planområdet mot Telthusveien. Formålet er i hovedsak offentlig eller privat tjenesteyting. 

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.11.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 22.01.2020 10:07