Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 16.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Asplan Viak, oppstart av arbeid med:

Plan 202012 Detaljregulering av fortau langs Breivikveien, Ulsneset, Hommersåk

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt fortau langs deler av Breivikveien som i dag mangler fortau (ca. 250 m strekning). Det er et mål at planarbeidet skal bidra til økt trafikksikkerhet i området. Veien er i dag regulert til 5 m bredde, og foreslås nå omregulert til 6 m bredde. Fortau foreslås regulert til 2,5 m bredde i samsvar med dagens krav.

Planområdet er i kommuneplanen for Sandnes 209-2035 avsatt til grønnstruktur/friområde og boligbebyggelse.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen; E-post: monica.reinertsen@asplanviak.no Tlf.: 976 99 362

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Asplan Viak v/Monica Reinertsen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller e-post: monica.reinertsen@asplanviak.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 20.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Sivilarkitekt Leif Larsen AS, oppstart av arbeid med:

Plan 201905 Detaljregulering for gnr 69 bnr 298 mfl., Stavangerveien 4-8, Lura

Planforslaget legger til rette for etablering av kombinert formål med bolig/kontor og forretning.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert som næringsvirksomhet og i gjeldende reguleringsplan nr. 7006, Vibemyr, gnr. 69, bnr. 857 og 976 m.fl. regulert til forretning - bensinstasjon.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt:

Foreslått formål i planinitiativet (bolig) faller inn under forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I, punkt 25. I veileder for konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, pkt. «8.1.3 Nr. 25: Nye bolig- og fritidsbolig-områder» angir departementet at bestemmelsen i vedlegg I nr. 25 kun omfatter områder på 15 dekar eller mer. Planområdet er ca 5,6 daa, og planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom hjemmelshaverne av gnr. 69, bnr. 829 og gnr. 69, bnr. 298 og 1600 og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. 

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Sivilarkitekt Leif Larsen AS, Langgata 87, 4306 Sandnes, eller e-post: arkll@online.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 20.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Sjo Fasting AS, oppstart av arbeid med:

Plan 201921 Detaljregulering for gnr 72 bnr 342 og 345, Apalstø, fritidsbebyggelse

Planen legger til rette for ny fritidsbebyggelse.

Planområdet utgjør ca 8 daa.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter området for de to eiendommene gnr. bnr.  72/342 og 7/345, samt noe veiareal i sørvest for å kunne sikre frisiktforhold.

Planområdet er i gjeldene kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert som fritidsbebyggelse.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt er vurdert til at tiltaket er utredet i overordnet plan, Kommuneplan 2019-2035. Tiltaket forutsettes å utarbeides i tråd med overordnet plan.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom grunneier og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur.

Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Sjo Fasting AS v Ingrid Lønn, Havnegata 16, 4306 Sandnes,, eller e-post: ingrid@sjofasting.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 25.10.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Aros Arkitekter AS oppstart av arbeid med:

Plan 2015117 Detaljregulering av boligblokker på gnr. 39 – bnr. 1034, 87, 1126, 1083 og 668, Hoveveien

Planoppstart ble først varslet i august 2015. Planområdet foreslås utvidet fra 8,5 daa til 9,6 daa. Hensikten med utvidelsen er tilpasning til gjeldende vegsituasjon i Hoveveien, samt sikring av areal til frisikt og evt utvidelse av vegbredde i forbindelse med planlagt sammenkobling av Raunabakken og Ospabakken.

Det gis i denne omgang anledning til å komme med innspill til den foreslåtte utvidelsen, ikke til planområdet og formålet for øvrig.

Planavgrensning fremgår av vedlagte kart.

Merknader vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert av kommunen når planforslaget legges frem for politisk behandling.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert om planarbeidet.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Aros Arkitekter AS v/Ingvild K. W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller e-post: ikr@aros.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 11.09.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, i privat regi, oppstart av arbeid med:

Plan 202004 Detaljregulering for Fabrikkveien 168, Skjæveland

Planområdet er på ca. 3,4 daa og omfatter eiendommen gnr./bnr. 52/154.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre et område til bolig. Eiendommen var regulert til bolig i en periode fra -89 til -01, og har vært avsatt til næring i gjeldende kommuneplan siden 2002, og industri og delvis parkbelte i gjeldende reguleringsplan siden 2001. Det skal ikke bygges nye boliger i området, men reguleringen skal avstemmes med virkeligheten.

Planområdet er disponert til fremtidig næringsbebyggelse i kommuneplan for Sandnes 2019-2035. Arealet langs grensa mot Vagleskogen som er regulert til parkbelte i industristrøk, er en sone på 12 og 8 meters bredde.

Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan for industriområde ved Skjæveland Cementstøperi AS - planID 2001112, vedtatt 24.02.2004, regulert til formål industri, og delvis også parkbelte i industriområde.

Reguleringsplanforslaget er i strid med kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan. Planforslaget legger til rette for at eksisterende enebolig med tilhørende bebyggelse kan fortsette å være i bruk som enebolig i fremtiden. Planområdet reguleres i hovedsak til boligformål, i tillegg til kjøreveg.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt er at planarbeidet utløyser krav om KU, og forslag til planprogram sendes på høring og blir utlagt til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-9. Forslag til planprogram er vedlagt.

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: margrete@prosjektil.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 21.08.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler SPACEGROUP AS, på vegne av SOLON SØRVEST AS , oppstart av arbeid med:

Plan 202009 Detaljregulering for Havneparken delfelt S3-S4

SOLON SØRVEST AS ønsker å detaljregulere delfelt S3-S4 i Havneparken for kontor- og næringsvirksomhet i henhold til gjeldende områdeplan vedtatt av bystyret 17. juni 2019. Havneparken er en ny bydel i forlengelsen av eksisterende sentrumsområde langs havnefronten i Sandnes. Formålet med planarbeidet er å transformere arealer brukt til industri- og havnevirksomhet til kontorarbeidsplasser,  publikumsrettede virksomheter og offentlige byrom. Området grenser til ny bussvei i Jernbaneveien og vil få egen bussveiholdeplass og har umiddelbar nærhet til rådhuset og nye Ruten. Planområdet inkluderer attraktive urbane uterom og torg, for rekreasjon, aktiviteter og lek.

SPACEGROUP AS er fagkyndig rådgiver.

Kartet viser planavgrensning for detaljreguleringsarbeidet. Du kan lese mer om planarbeidet under saksinnsyn (plan nr.: 202009) https://opengov.360online.com/Cases/sandnes Her kan også saksprosessen med tilhørende dokumenter ses og følges.

Innspill til planarbeidet kan du sende til SPACEGROUP AS v/prosjektleder Pedro Ribeiro, Industrigata 36, 0357 Oslo, e-post: pedro@spacegroup.no  

Spørsmål kan også rettes til SOLON SØRVEST AS v/Prosjektansvarlig Ragnar Øksendal e-post: ro@soloneiendom.no

Frist for merknad ved varsel om oppstart av planarbeid settes normalt til 4 uker. Med bakgrunn i at varslingen faller sammen med starten av sommerferien legges det til tre ukers ekstra høringsfrist, og frist for merknader til oppstartsvarselet settes dermed til 21.august 2020. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  SPACEGROUP AS v/prosjektleder Pedro Ribeiro, Industrigata 36, 0357 Oslo, e-post: pedro@spacegroup.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 30.08.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

AROS arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende igangsatt plan blir utvidet med felt N4:

Plan 201930 Detaljregulering for næring på felt ILS2, IL3, IL4, IL5, N4 og del av N13 Kvål

Oppstart av plan 201930 for felt ILS2, IL3, IL4, IL5 og del av N13 Kvål har vært varslet tidligere med høringsfrist 25.03.2020. Det varsles nå om at planområdet utvides østover med felt N4, ca. 32 daa. Uttalelser sendt inn ved høringen i mars legges til grunn for utarbeidelsen av ny reguleringsplan. Utvidelsesområdet felt N4 er i gjeldende områderegulering for Vagle og Kvål næringsområder, plan 2010127, regulert til næringsbebyggelse og/eller sorteringsanlegg for næringsavfall.

Området foreslås regulert til næringsvirksomhet i tråd med vedtatt områderegulering for Vagle Næringsområde (sist endret 04.12.2019). Plangrense er vist på vedlagte kart.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert som «Næringsbebyggelse – eksisterende». Planområdet grenser til plan 2010327-01 Detaljregulering for industri/lager på IL1 og IL2, Vagle gnr 51, bnr 2 m.fl.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Planforslaget er i samsvar med godkjent områdeplan og
er tilfredsstillende utredet der. Det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning av detaljreguleringen.

Vi gjør oppmerksom på at forslagsstiller er endret fra Franzefoss As til Kvål Næringspark AS etter at referat fra oppstartsmøtet ble skrevet. Det varsles også om oppstart av forhandlinger mellom Kvål Næringspark AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.
Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutvikling sin førstegangsbehandling. Videre behandling etter høring og offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  AROS AS, Langgt 10, 4306 Sandnes, eller til omv@aros.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

 

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 201926 -  Detaljregulering for Somaveien 1, Lura 

Sweco er engasjert av Masiv AS til å utarbeide forslag til planprogram og etterfølgende konsekvensutredning som del av arbeidet med «Plan 201926-Detaljregulering for Somaveien 1, Lura». Formålet med planen er å legge til rette for forretning i form av store handelsenheter (big- box konsept). I tillegg ønskes det å legge til rette for næringskategori 2 og handel med plasskrevende varer. Eksisterende bensinstasjon tas med i planområdet for å sikre en helhetlig løsning, men det er i utgangspunktet ikke planlagt endringer i tilknytting til bensinstasjonen.

Planområdet er ca. 36 dekar. Kommuneplanen angir en utnyttelse på mellom 60– 140 % BRA for områder som ligger innenfor 500 m i gangavstand til stoppested for hovedkollektivtilbud. For planområdet (eksklusiv området for bensinstasjon på 4,3 daa) utgjør dette mellom ca. 19200–44800 m² BRA.

Det er vurdert at planforslaget inneholder tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning (KU), vedlegg I, pkt. 24) Pkt. 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m². Planen utarbeides som detaljregulering med konsekvensutredning.

Kravet om KU kommer som en følge av at planforslaget kommer over grensen på
15 000 BRA for næringsbygg som alltid krever KU.

Planprogram har vært på høring og til politisk behandling. Det er nå vedtatt. Vedtatt planprogram er tilgjengelig under. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

 

Frist for innspill: 15.09.2020

Mer informasjon:

Type plan: Kommunedelplan

Bane NOR kunngjør i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor på strekningen Sandnes - Nærbø. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn (høring) jf. PBL. §§ 4-1 og 11-13.

Plan 202010 Kommunedelplan for dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø

Bane NOR planlegger bygging av dobbeltspor på Jærbanen, mellom Sandnes og Nærbø. Det er laget et forslag til planprogram, som viser hva som skal utredes og hvordan planleggingen skal gjennomføres. Dette planprogrammet nå lagt ut på offentlig høring, og alle som ønsker det kan kommentere.

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på strekningen Sandnes - Nærbø. Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2018-29, siste periode. Bane NOR vil planlegge i tett dialog med lokale og regionale myndigheter. Bane NOR har i forslaget til planprogram anbefalt å jobbe videre med tre alternativer i en felles korridor. Målene for prosjektet er blant annet å legge til rette for økt togproduksjon, gjennom å bedre lokaltogtilbudet, samt gjøre arealavklaringer for jernbanen og de omkringliggende arealene.

Planprogram for kommunedelplan

Det er utarbeidet tre alternative traseer for dobbeltsporet, og arbeidet med å velge mellom alternativene begynner nå. Første steg i planprosessen er planprogram. Et planprogram er en «plan for planleggingen». Her beskrives hvilke områder som skal utredes og hvordan dette skal gjøres.

Etter høringsperioden vil alle høringsuttalelsene til planprogrammet bli gjennomgått, og i samråd med kommunene vil det bli foretatt en ytterligere siling av arealer, før det til slutt er kommunestyrene i de berørte kommunene som fastsetter (vedtar) planprogrammet med de arealene som skal utredes videre i kommuneplanfasen.

Andre steg i planprosessen er kommunedelplan. I kommunedelplan utreder Bane NOR alle konsekvenser av dobbeltsporutbyggingen vil ha for miljøet og samfunnet forøvrig. Det er de arealene som blir fastsatt i planprogrammet som blir utredet videre. 

Infomøter

På grunn av koronaviruset vil det ikke bli gjennomført fysiske, åpne møter. Bane NOR vil i stedet gjennomføre et digitalt infomøte om arbeidet som er gjort og det arbeidet som skal gjøres. Møtet finner sted 17. juni klokken 18:00.

Det vil bli mulig å stille spørsmål underveis, men spørsmålene besvares til slutt i presentasjonen. Møtet avholdes på nett. Mer informasjon og lenke til møtet finner du www.banenor.no/sandnes-narbo-moter

Opptak av møtet vil bli gjort tilgjengelig på Bane NORs hjemmesider i ettertid.

Kontakt

Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Bane NOR ved:

For planprogram se under dokumenter.  Flere dokumenter finnes på https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dobbeltspor-sandnes-narbo/planer-og-dokumenter/ 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller e-post: postmottak@banenor.no Merket/emnefelt: «Saksnr. 202004714. Høringsuttalelser til planprogram nytt dobbeltspor Sandnes - Nærbø»

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 13.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 16.09.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201820  Detaljregulering for gnr 38 bnr 99 - Mindeveien Hana 

I saken ble følgende tilleggspunkt vedtatt.

 1. Før 2. gangsbehandling må det redegjøres for massehåndtering etter prinsippene i regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040.

Før 2. gangsbehandling må det redegjøres for hvor mye masser utbyggingen genererer og hvordan gravemasser i feltet er tenkt brukt.

 Planen legger til rette for utbygging av 15 -20 boenheter fordelt på rekkehus, eneboliger og 8 leiligheter i et 2 etasjes leilighetsbygg. Planområdet utgjør cirka 4,1 dekar.

 Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 13.11.2020.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 13.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 16.09.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 2016108 – Detaljregulering - Lunden 11-13, Stangeland

Vedtaket hadde følgende underpunkt:

 1. Alle underlagskart skal endres i tråd med gjeldende plankart datert 10.08.20.
 2. Frem til 2. gangsbehandling skal det vurderes mulighet for balkong/terrasse på leilighetene.

Frem mot 2.gangsbehandling skal alle underlagskart i plandokumentene samsvare med gjeldende plankart. Videre skal det vurderes om det kan være muligheter for balkonger, eller om det kommer i konflikt med vernehensyn.

Planen legger til rette for rehabilitering av to eksisterende bygg til 6 boenheter (leiligheter). Det ene bygget er Stangeland Trevarefabrikk som er fredet. Planområdet utgjør cirka 2,4 dekar.

Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 13.11.2020.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 04.09.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 17.06.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201902 – Detaljregulering for Au04, Vedafjell 

med følgende vedtakspunkter:

Før offentlig ettersyn skal følgende innarbeides i planforslaget:

- bestemmelsesområde: midlertidig rigg- og anleggsområde med tilhørende bestemmelse 8.01 tas ut av planen

 

Før 2.gangsbehandling skal følgende innarbeides i planforslaget:

-       Det må vurderes om gatetun SGT3 og SGT4 med tilgrensende annen veggrunn svg skal reguleres felles eller offentlig.

-       Det skal vurderes og vises løsninger for å innarbeide en større andel fellesparkering i boligområdet.

-       Alternative løsninger for organisering av boligfelter BBB2.1-BBB2.2, BKS12 og f_SPPP3 rundt o_blk7 må vurderes og vises.

 

Følgende dokumenter er oppdatert i henhold til første vedtakspunkt:

-       A - Plankart 17.06.2020, høringsforslag

-       B – Bestemmelser 17.06.2020, høringsforslag

Opprinnelige plankart og bestemmelser er med som vedlegg fra den politiske saken.

Planforslaget legger til rette for utbygging av inntil 153 boliger, fordelt mellom frittliggende småhus og konsentrert bebyggelse, der planlagt bebyggelse er tenkt med høyder i hovedsak inntil tre synlige plan. Planområdet utgjør cirka 109 dekar.

Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 04.09.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 17.06.2020, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201904 – Detaljregulering for massefyllinger på gnr 32 Bråstein

Planen legger til rette for to massefyllinger, til sammen ca. 100 daa. Begge områdene grenser mot planlagt E39 i øst. Hensikten med fyllingene er å ta imot ca. 320.000 m3 overskuddsmasser fra byggingen av E39 Ålgård-Hove.

 Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget. 

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 15.08.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 06.05.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan:

Plan 201910 – Detaljregulering for del av gnr 101 bnr 606, Hesthammer, Hommersåk 

Planen legger til rette for utbygging av 4 små boliger som skal etableres av kommunen for å ivareta boligsosiale behov. Planområdet utgjør cirka1.5 dekar.

Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

I forbindelse med høring av denne saken inviteres naboer og berørte parter til
informasjonsmøte på Riska Ungdomskole, amfiet den 17. juni kl. 18.00.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og
kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig
tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan
med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.


For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en
generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 10.06.2020

Mer informasjon:

Type plan: Områderegulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 01.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Plan 2011103 - Områderegulering for Norestraen Sør

Planen legger til rette for utbygging av ca. 74000 m² bruksareal (BRA), fordelt på bolig og næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Det tillates opp til 700 boliger fordelt på blokkbebyggelse og urbane rekkehus. Høyden på byggene er fra 2 til 8 etasjer. Det tillates inntil 3550 m² BRA med næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Planområdet utgjør cirka 93 dekar hvor 20 dekar er utfylt areal i sjø.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget. 

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 15.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plansjefen i Sandnes har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til nytt offentlig ettersyn og sende på høring plan:

Plan 2016101-02 –  E 39 Ålgård - Hove, delstrekning Figgjo - Osli

Etter offentlig ettersyn er detaljreguleringsplanen blitt omarbeidet ved at kryss på Bråstein er tatt ut av planforslaget. Dette har ført til endringer i plandokumentene. Det foreligger også innsigelser fra Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune v/kulturavdelingen og disse er forsøkt imøtekommet i det vedlagte planmateriale. Før planen kan tas opp til 2,gangsbehandling må de berørte parter få mulighet til å uttale seg til de foreslåtte endringene. Planen sendes derfor med dette ut på ny høring.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 15.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 12.02.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201727 – Detaljregulering for gnr 85 bnr 6 - Horve 

Planen legger til rette for en oppgradering og videreutvikling av leirstedområdet, med utbygging av ny hovedbygning, utvidelse av eksisterende internatbygning, ny brygge og gapahuk. Planområdet utgjør cirka 50 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 07.09.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 07.09.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201711 - Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 26, Skårlandsfeltet, Ganddal

Planen legger opp til utbygging av 4 sammenbygde boenheter oppført i rekke, med tilhørende offentlige og private utearealer, veier og friområder. Samlet tillatt bruksareal for bebyggelsen er 730 m²BRA. Planområdet utgjør om lag 2,3 dekar. 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

 

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under "Klage på vedtak om reguleringsplan".

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 11.10.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Forsand har i møte den 11.12.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201603 - Detaljregulering for masseuttak - Løland

Meklingsprotokollen fra mekling med fylkesmannen ble godkjent av kommunestyret i samme møte. Reguleringsbestemmelser er oppdatert 10.03.2020 i samsvar med protokollen. Fylkesmannens innsigelse er trukket i brev datert 31.07.2020.

Planen legger til rette for en utvidelse av dagens masseuttak på Løland med et uttaksvolum på ca. 2 400 000 m3 og 10 – 12 år drift.

Reguleringsbestemmelsene er supplert 10.03.2020 som nevnt over, med følgende:

3.2.9 Overvann

1. Det skal etableres avskjæringsgrøfter i overliggende terreng ved eksisterende massetak og ved utvidelsesområdet.

3. Innenfor uttaksområdet skal det etableres sedimenteringsdammer og tilhørende oppsamlingsgrøfter/kanaler for forurenset overflatevann. Størrelsen på dette arealet skal til enhver tid utgjøre minst 2 % av åpent massetak i drift. Sedimenteringsdammene skal dimensjoneres i forhold til partikkelstørrelse og vannmengder, og skal prosjekteres og utføres av fagkyndig konsulent.

 Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.  Godkjenningen er kunngjort i Strandbuen og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 13.09.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 22.06.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 22.06.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201913 - Detaljregulering av gnr 96 bnr 1 til fritidsbebyggelse, Usken 

Planen legger til rette for utbygging av fritidsbebyggelse i form av 5 fritidsboliger med tilhørende gangatkomst og private uteoppholdsarealer.  Planområde med Gnr. 96 og bnr.1 er ca. 12 daa hvor av ca. 5 daa disponeres til frittliggende fritidsbebyggelse. Det tillates fritidsboliger med BRA på inntil 130 m² inkl. bod.  

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av dette brev. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 13.09.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 22.06.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 22.06.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201812 - Detaljregulering for deler av kvartalet Møllegata - Oalsgata - Postveien - Gnr 62 bnr 2265 mfl, sentrum

Planen legger til rette for utbygging av 62 boenheter, fordelt på seks blokker, og delvis nedgravd parkeringsanlegg. Det legges til rette for noe næring i sokkeletasjen på to av blokkene. Planen legger også til rette for friområde med endret utforming for eksisterende kvartalslekeplass. Planområdet utgjør cirka 6 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 16.08.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 22.06.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 22.06.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201814 - Detaljreguler for utvidelse av Sandved skole

Planen legger til rette for utvidelse til en barneskole med fem parallelle klasser (B35). I første omgang skal skolen utvides til fire parallelle klasser (B28). Planen omfatter også arealer til Sandved barnehage, Sandvedhaugen barnehage og eksisterende gang-/sykkelveier i området. Planområdet utgjør cirka 54 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.  Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Planen legger til rette for ca. 140 daa næringsareal med inntil 194 000 m² BRA næring. Planområdet utgjør cirka 160 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.  

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.08.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 25.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 25.05.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende.:

Plan 201723 - Detaljregulering for gnr 42 bnr 327, gamle brannstasjonen, Sandved

Planen legger til rette for utbygging av kombinert formål som næring (lager, vegserviceanlegg uten kiosk, forskningspark og salg av plasskrevende varer) og tjenesteyting. Planområdet utgjør cirka 16,4 dekar og 9200 m² BRA.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.  Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 12.07.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 25.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 25.05.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201810 - Detaljregulering for S1 - Havneparken, Sentrum

Planen legger bedre til rette for syklende og gående slik at framkommeligheten bedres og trafikksikkerheten økes. Planforslaget vil også gi en vesentlig oppgradering av hovedsykkelruten mot vest. Det blir også en god kobling mellom sykkelstamveien og Sandnes sentrum. Planområdet strekker seg fra planlagt rundkjøring mellom Solaveien og Folkvordveien i vest til Elveplassen ved jernbanen i øst, omtrent 1 400 meter av Oalsgata.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 05.07.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201720 - Detaljregulering for Haakon 7's gate, Skeiane

Planen legger til rette for utbygging av inntil 74 boenheter, og 150-250 m² BRA næring, fordelt på to leilighetsbygg. Eksisterende parkering innenfor området samles i parkeringshus ved jernbanen. Haakon 7s gate reguleres til gatetun og skal stenges for gjennomgangstrafikk til Ganddalsgata. Planområdet utgjør cirka 15 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 07.06.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

Plan 2008315-02 -Detaljregulering for felt B/F/K og KBA2 Lura bydelssenter  

Planen legger til rette for utbygging av cirka 315 leiligheter i blokker, og inntil 3000 kvm næringsareal. Planområdet utgjør cirka 40 dekar.

 Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

 Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.05.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2010117 -Detaljregulering for hytteområde ved Sletten - Del av gnr 98 bnr 4 med flere

Planforslaget legger til rette for 35 nye hytter. Det er også planlagt å oppføre en flytende molo, med småbåtanlegg på innsiden som skal romme båtplasser for de nye hyttene. I tillegg reguleres blant annet parkering, renovasjon og tilknytning til offentlig vann – og avløpsnett.

 

Hytter, både eksisterende og nye, nærmere enn 100 meter fra sjø og vassdrag kan oppføres med inntil 100 m² inkludert bod. Hytter, både eksisterende og nye, lengre vekk enn 100 meter fra sjø og vassdrag kan oppføres med inntil 130 m² inkludert bod.

 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

 

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 24.05.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2015102 - Detaljregulering for boliger på gnr 69 bnr 523, Myklabergveien 4, Lura

Planen legger opp til utbygging av 59-82 boliger foreslått i en kombinasjon av rekkehus og blokkbebyggelse, fordelt over 7.360 m2 BRA ved maksimal utnyttelse. All parkering er plassert under bakken. Planområdet utgjør om lag 9,3 dekar.

 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.  Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under "Klage på vedtak om reguleringsplan".

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 24.05.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 09.03.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 09.03.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2016128 - Detaljregulering for næring på N1, Vagle, gnr 51 bnr 1 m.fl. 

Planen legger til rette for ca. 140 daa næringsareal med inntil 194 000 m² BRA næring. Planområdet utgjør cirka 160 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.  

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 23.04.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 03.02.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 03.02.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201810 - Detaljregulering for S1 - Havneparken, Sentrum

Planen legger til rette for utbygging med kombinert formål av parkeringsanlegg med inntil 260 offentlige plasser, og inntil 11 700 m² med formålene forretning, kontor og offentlige/privat tjenesteyting. Bygget er på totalt fem etasjer, hvor første etasje har stor takhøyde og rommer to plan med parkering. Planen følger opp føringene i sentrumsplanen og sikrer aktive fasader langs byggets østside og i det sørvestre hjørnet.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 12.03.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00
 • epost

 

Detaljregulering for boliger på Nadaberget, gnr 69 bnr 357 m.fl., Lura

 

Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger

 

Planen legger bedre til rette for syklende og gående slik at framkommeligheten bedres og trafikksikkerheten økes. Planforslaget vil også gi en vesentlig oppgradering av hovedsykkelruten mot vest. Det blir også en god kobling mellom sykkelstamveien og Sandnes sentrum. Planområdet strekker seg fra planlagt rundkjøring mellom Solaveien og Folkvordveien i vest til Elveplassen ved jernbanen i øst, omtrent 1 400 meter av Oalsgata.

 

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Godkjent plan finnes på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/reguleringsplan-under-arbeid under «Godkjente reguleringsplaner siste 3 måneder».

 

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Publisert: 16.10.2020 06:34
Sist endret: 16.10.2020 13:45