Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

 

Frist for innspill: 30.09.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang:

Plan 202109 – Detaljregulering for utvidelse av Trones skole

Planarbeidet skal legge til rette for en utvidelse av Trones barneskole fra 3 klasser til 5 klasser per trinn (B35 skole), forsterket avdeling for 30 elever, og stor flerbrukshall. Det skal også vurderes sambruk av skolens lokaler og fasiliteter samt ny bygningsmasse, organisering av uteområde og tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også Trones barnehage, men denne vil bli videreført uten større endringer. 

Krav til konsekvensutredning:

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Referat fra oppstartsmøtet og planinitiativ inneholder mer informasjon om formål, prosessen og utredningsbehov. 

Link til presentasjon

 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Eventuelle kommentarer kan sendes til: Asplan Viak AS v/Trygve Valen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger  trygve.valen@asplanviak.no    

 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Frist for innspill: 01.09.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

Firma Sivilarkitekt Leif Larsen AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

PLAN 202108 DETALJREGULERING AV GNR 109 BNR 46 – RISKA MARINA PÅ LI

Planområdet foreslås regulert til småbåthavn i sjø og på land, adkomstveg og parkering. Ønsket tiltak i sjø er inntil 180 nye båtplasser, samt forlengelse av molo. På land ønskes etablert inntil 50 vinteropplagringsplasser, et servicebygg i to etasjer på 50m2 BYA med universell utformede garderobe-/toalett-/service-/lagerfunksjoner for benyttelse av båthavnens brukere og en driftsbygning på 120m2 BYA lokalisert minimum 100m fra strandsonen til bruk av utstyrslagring og reparasjon av utstyr for båthavnens daglige drift.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert som LNF og småbåthavn.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Planforslaget inneholder tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg II, nr. 12b) Lystbåthavn. Ansvarlig myndighet finner ikke at planen faller inn under noen av kriteriene i forskriftens § 10. Planområdet er lagt inn i kommuneplanen ved sist rullering og er vurdert i den forbindelse. Temaene i en eventuell KU vil bli belyst i planarbeidet. Planen utarbeides uten konsekvensutredning.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom hjemmelshaverne av gnr. 109, bnr. 46 og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sivilarkitekt Leif Larsen AS, Langgata 87, 4306 SANDNES eller til arkll@online.no, innen 01.09.2021

 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

    

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 31.08.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Tilleggshøring - plan 2009119 Detaljregulering av for kolletivfelt langs Fv 44 fra Gausel stasjon til Hans og Gretestien 

I forbindelse med klagebehandlingen, etter at kommunestyret vedtok overnevnte reguleringsplan
den 19.04.2021, har byplansjefen valgt å ta noen av klagene delvis til følge. Flere har påpekt at den
siste og oppdaterte planbeskrivelsen ikke var hørt blant berørte parter før kommunestyret vedtok
planen i møtet 19.04.2021.Byplansjefen har derfor, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10,
vedtatt å sende planbeskrivelsen ut på tilleggshøring før reguleringsplanen legges frem til ny
2.gangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret.
I tilknytning til 2.gangsbehandling av planen gjorde utvalg for by- og samfunnsutvikling følgende
enstemmige vedtak under eventuelt på møtet den 14.04.2021:

 

  • Utvalg for by- og samfunnsutvikling ber om å få fremlagt en sak for å se på muligheten for å støyskjerme Torvmyra boligområde.
  • Utvalg for by- og samfunnsutvikling ber administrasjonen gå i dialog med Rogaland Fylkeskommune for å vurdere alternative omkjøringsveier for bussveien og eventuelt avbøtende tiltak.

På bakgrunn av disse kulepunktene har vi vært i kontakt med Bymiljøpakkens sekretariat for å
avklare om det er mulig å få midler til støyskjerming av Torvmyrå boligområde via Bymiljøpakken.
I tillegg har vi vært i kontakt med Rogaland fylkeskommune for å få vurdert alternative
omkjøringsveier i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Tilbakemeldingene fra
Bymiljøpakkens sekretariat og Rogaland fylkeskommune er vedlagt dette brevet.


Planen legger til rette for utbygging av bussveien i Forussletta frem til kommunegrensen og i
Midtbergmyra. Planområdet utgjør cirka 24,3 dekar hvor ca. 17 dekar er midlertidige bygge- og
anleggsområder. Dvs. at området som blir omregulert er på ca. 7,3 dekar.

 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner og endringer. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 202012 – Detaljregulering av fortau langs Breivikveien, Ulsneset, Hommersåk

Planen legger til rette for utbygging av fortau langs Breivikveien ved friområdet på Ulsneset i Hommersåk. Strekningen er omtrent på 250 meter.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201804 – Detaljregulering for gnr. 109. bnr. 815, Riskatun. 

 Planen legger til rette for utbygging av en 4- avdelings barnehage og 12 eneboliger i kjede, hvorav 4 boliger tillates å ha 2 boenheter. Planområdet utgjør cirka 10 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201932 – Detaljregulering for Rovik BOAS, gnr 38 bnr 28

Planen legger til rette for utvidelse av Rovik Bo- og aktivitetssenter med inntil 65 nye sykehjemsplasser. Planlagt ny bygningsmasse utgjør ca. 14.300 m2 BRA. Planområdetutgjør cirka 37,5 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 6.9.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201902 Detaljregulering for Au04, Vedafjell

Planen legger til rette for utbygging av inntil 153 boliger, fordelt mellom frittliggende småhus og konsentrert bebyggelse, der planlagt bebyggelse vil få byggehøyder i hovedsak inntil tre synlige plan. Planområdet utgjør cirka 109 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 19.08.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 79117

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, endret reguleringsplanen 79117 for eiendommen i Østre Helleveien 21. Endringen innebærer deling av eiendommen og bygging av 2 eneboliger i to etasjer pluss underetasje hver, hvor underetasje ligger delvis under terreng. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 15.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 80119

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 12-14, 2. ledd, endret plan 80119 «Reguleringsplan for Stangeland III, et område mellom Oalsgata og ny E18» for gnr. 62 bnr. 980 og 1763, Agneveien 44. Endringen innebærer deling av gnr. 62 bnr. 980 og 1763 til to nye tomter som hver kan bebygges med én enebolig. Tillatt grad av utnyttelse er %-BYA=30 % for hver tomt. Maksimal mønehøyde er 7,5 m, gesims er maks. 5,5 m. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 06.09.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 2013104

Byplan har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, endret reguleringsplanen 2013104 for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St.Olavsgate. 

En større del av det vernede Langgata 9 ønskes bevart, og det medfører endringer i smau fra Erling
Skjalgssonsgate inn til indre torg. Arealformålet for Langgata 9 ønskes utvidet med hotell-formål
som resten av utbyggers eiendom i kvartalet (feltene G og F i planen).

Langgata 11 er i gjeldende plan forutsatt revet, men ønskes nå bevart. Dette medfører justeringer i
formålsgrenser mellom bygg, smau og indre torg samt supplerende reguleringsbestemmelser
vedørende rehabilitering av Langgata 11.

Felt F er regulert til bla hotell. Det ønskes justering av formålsgrenser mellom bygg og indre torg
samt justering av byggehøyder for å tilpasse til hotellformålet.

Nedgravde renovasjonsbeholdere ønskes erstattet med innvendig avfallsrom tilpasset hotelldrift.
Det er også beskrevet konkrete forslag til fasadeløsninger i Langgata 9, men det er ikke foreslått
justering av reguleringsbestemmelsene på bakgrunn av dette. Dette betraktes derfor ikke som en del
av reguleringsendringen, men vil bli tema i etterfølgende byggesak.

Det er foreslått enkelte presiseringer i bestemmelsene.

Endringen vil bli tegnet inn på plan 2013104  Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St.Olavgate 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 01.07.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres: 97316-03

Gjelder:

Endringer i bestemmelser og justering av byggegrenser i plankart for felt B1, som er det siste ubebygde feltet i planen:


-Antall tillatte boenheter økes fra 8 til 9 boenheter i form av rekkehus, totalt antall boenheter
innenfor felt B1-B4 økes da fra 34 til 35.

- Grad av utnytting for hver tomt senkes fra maksimalt 235 m2 BRA til 208 m2 BRA.

-Maksimalt tillatte mønehøyde settes til 6,9 meter målt fra topp gulv fra hovedetasjen, slik det
fremgår av reguleringsplanen.

-Pkt. 3.1 i bestemmelsene tilføyes:
«Innenfor felt B1 tillates det etablert balkong i hovedetasje mot hageside som overskrider
byggegrense med inntil 1,2 meter. Det tillates etableres balkong på inntil 60 % av fasadens bredde.»
-Restriksjonsgrense for spillvannsledning endres slik at den stemmer overens med faktiske forhold,
Bestemmelse (§6.2) tilføyes.
-Regulert byggegrense justeres deretter, byggegrense endres fra 9,0 m til 9,5 meter

Endringsforslag datert 10.6.2021.

Behandling:

Endringen er foretatt på grunnlag av søknad fra Head Energy UP AS på vegne av Real Prosjektutvikling AS.
Endringen ble sendt ut på høring til berørte parter, byplansjefen har ikke mottatt noen vesentlige
merknader til foreslåtte endringer.

Byplansjefens vurdering:
Det åpnes for økt antall boenheter på felt B1 fra åtte boenheter til ni, og utnyttelse for hver tomt justeres noe. Dette vil ikke føre til utfordringer for hverken sol- og lysforhold eller uteoppholdsarealer for planlagt bebyggelse. Felt B1 utgjør siste utbyggingsetappe i planen.

Planendringene anses å være i samsvar med angitte krav i kommuneplanen, og bryter ikke med hovedintensjonene til gjeldende plan 97316-03 «Bebyggelsesplan for Hovemarka, delfelt D.
Vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 12-12 1. ledd, jfr. § 12-14 2. ledd, godkjenner byplansjefen følgende endringer av plan 97316-03:
Plankart:


-Restriksjonsgrense for spillvannsledning (H_190) endres slik at den stemmer overens med faktiske forhold, bestemmelse tilføyes.
-Regulert byggegrense justeres i henhold til spillvannsledning, byggegrense for hagedybde endres fra 9,0 m til 9,5 meter.

Oppfølging:
Endringen vil bli tegnet inn på plan nr. 97316-03 og reguleringsbestemmelsene til plan nr. 97316-03 vil bli revidert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

 

Godkjent dato: 18.05.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan

Med hjemmel plan- og bygningslovens § 12-12 1. ledd, jfr. § 12-14 2. ledd, godkjenner byplansjefen følgende endring:


Gangveg f_GG2, vest for rampe, endres ved at den skrås og får en kobling lengre nord. Her vil det også bli etablert en fotgjengerovergang som kobler planområdet til gangvei nord for området. Gangvegen krysser deretter rampen og skrås videre ned og kobles til tidligere f_GG3. Ny f_GG3 blir en kobling mellom f_GG2 og f_UT1, jf. fig. 1.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. 

Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

 

Godkjent dato: 21.06.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljplan 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 21.06.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan. 

Planen legger til rette for utbygging av ny hovedvannledning vest, fra vannbehandlingsanlegget ved Langavatnet i Gjesdal kommune til Tjensvoll høydebasseng i Stavanger kommune. Formålet er å sikre vannforsyningen i regionen, der tiltakshaver er ansvarlig på vegne av medlemskommunene.

Planområdet strekker seg til sammen over 32 km, og går gjennom seks kommuner: Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Traseen går 8,3 km gjennom landbruksområdet i Sandnes vest, og vil i det alt vesentlige ikke endre på etablert arealbruk etter at rørnettet er lagt. Det er regulert inn et deponi på 285.000 m3 fordelt på en landbruksteig på ca. 105 dekar på Årsvoll, langsmed vannledningstraseen.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. 

Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist: innen 22.07.2021

Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Godkjent dato: 15.06.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Plan som endres:

Plan 6203-01 – «Endring av reguleringsplan for deler av Lura og Trones, sløyfing av gate 435 m.m»

Endringsforslaget:             

For eiendom gnr. 70 bnr. 570 foreslås å legge til rette for to boligtomter. Eksisterende bygningsmasse rives, og de nye eiendommene planlegges bebygd med hver sin enebolig inklusiv garasje. Utnyttelsesgrad foreslås endret til maksimal 40 %-BYA.

Behandling:                       

Endringen er foretatt på grunnlag av forslag om endring av plan 6203-01 for gnr. 70 bnr. 570, Århaugen 12, sist datert 22.01.2021. Endringsforslaget ble sendt inn av Bark arkitekter as på vegne av eierne.

Planendringen ble sendt ut på høring til berørte parter ved brev datert 19.03.2021, og byplansjefen har mottatt 9 uttalelser til endringen. Merknadsoversikt med forslagsstillers og byplansjefens kommentarer er vedlagt saksdokumentet. 

Byplansjefens vurdering:   Det er i overordnete planer ønske om fortetting i eksisterende boligområder. Planendringen åpner for en ny boligtomt som kan fradeles fra gnr. 70 bnr. 570 i en etablert boligbebyggelse. Plansjefen vurderer at hver eiendom kan bebygges med en boenhet i form av konsentrert småhusbebyggelse som i uttrykk og volum bygger på stedskarakter, og at de nye tiltakene ikke medfører vesentlig forringelse av kvalitet på omkringliggende bebyggelse.

Vedtak:                              Med hjemmel plan- og bygningslovens § 12-12 1. ledd, jfr. § 12-14 2. ledd, godkjenner byplansjefen følgende endring av plan 6203-01: 

Eiendommen med gnr. 70 bnr. 570 – Århaugen 12 endres fra en boligtomt til to boligtomter.

Reguleringsbestemmelser til plan 6203-01 vil gjelde for gnr. 70 bnr. 570 og den nye tomten med følgende tillegg: 

-          Maksimal tillatt utnyttelse er 40 % BYA (inkl. bolig, garasje, biloppstillingsplass og bod).

-          Boligene oppføres med pulttak, der høyeste punkt vender mot øst. Maksimal gesimshøyde mot              øst er k +61,2, maksimal gesimshøyde mot vest er k +60,0. Topp gulv 1. etasje er kote +54,1.

-          Garasje kan henge sammen med bolig, og garasjetak kan benyttes som terrasse.

-          Boligene skal kun ha en boenhet.

-          Det tillates kjelleretasje med rom for varig opphold.

-          Takutspring over inngangsparti, og karnapp i 2. etasje kan krage ut over byggegrense.

-          Garasje og nødvendige trapper tillates plassert utenfor byggegrense.

-          Utbyggingsavtale skal foreligge ved byggesøknad.

-          Forenklet VA-rammeplan utarbeides før eiendommen kan deles.

Oppfølging:                Endringen vil bli tegnet inn på plan nr. 6203-01

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

  

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost

 

 

 

 

Publisert: 16.10.2020 06:34
Sist endret: 16.09.2021 13:04