Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 Når kan du si din mening?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 

IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte reguleringsplaner

Frist for innspill: 04.05.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Sweco Dimensjon AS, i samarbeid med Ramp AS, på vegne av Westco Eiendom AS, gir i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 og §12-11 melding om at følgende reguleringsplan blir satt i gang:

Detaljregulering for Høgevollvseien, gnr 38 bnr 8, Hana - Plan 2012127

Formålet med planen er å regulere området til boligbebyggelse iht. kommuneplanen. Planområdet er både i kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030 og gjeldende reguleringsplan regulert til boligformål. Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Planarbeidet ble også varslet i 2013, men det gis nytt varsel da naboforhold kan ha endret seg i tiden som har gått. Merknader som fortsatt er relevante for planarbeidet bes derfor sendes inn på ny.

Ansvarlig myndighets vudering av KU-plikt: Det er ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning § 2 a) til h); planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I, samt § 3 a), c), d) §3; planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg II. Oppsummert vurderes planforslaget og planlagt tiltak innenfor planområdet til ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og faller dermed ikke inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger.

Iht plan- og bygningsloven § 17-4, gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Sweco Dimensjon AS v/Helene Østmoe, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger, eller elektronisk til helene.ostmoe@sweco.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 16.04.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven §12-8 og §12-11, om at det er satt i gang arbeid med plan 201725:

Detaljregulering for Skeiane, gnr. 111 bnr. 299 og 773 - Sandne sentrum - Plan nr. 201725

Hensikten med planen er å regulere de to eiendommene til offentlig- og privat tjenesteyting med tilhørende formål og anlegg. Kommunen ønsker å tilrettelegge for offentlig tjenesteyting i form av et bofelleskap for unge med funksjonsnedsettelse, 10 beboere og personalbase.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 disponert som bolig.

AnsvarligmyndighetsvuderingavKU-plikt:Planforslaget utløser ikke krav om KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning. Planområdet er i gjeldende sentrumsplan regulert til bolig, foreslått arealformål for ny reguleringsplan er institusjon. Nytt forslag om offentlig og privat tjenesteyting havner inn under §8a vedlegg II 11j, men trenger ifølge §10, allikevel ikke å konsekvensutredes da det vurderes at planen ikke får vesentlig konsekvens for miljø eller samfunn.

Utbyggingsavtale:Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller elektronisk til monica.reinertsen@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 18.05.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 21.03.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger opp til en fortetting med tett-lav bebyggelse i eksisterende eneboligområde. Det legges til rette for utbygging av 30 nye boenheter fordelt på ti rekkehus, to 2-mannsboliger og fire 4-mannsboliger. Planområdet utgjør cirka 5,3 daa. Parkering er løst gjennom felles parkeringsanlegg under bakken.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 20.04.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 21.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for forbedret trafikkavvikling og bedre trafikksikkerhet på E39 i kryss med Løwenstrasse. Det tilrettelegges også for trafikkoverføring fra personbil til sykkel gjennom oppgradering av gange- og sykkelløsninger. Planområdet utgjør cirka 87 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 16.04.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 16.04.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2012126 - Detaljregulering for boligområde, Prinsens vei- Eventyrveien- Gamleveien (Fv314) gnr 69 bnr 133 mfl, Lura.

Planen legger til rette for transformasjon av næringsområde til boligbebyggelse med tilhørende funksjoner. Maks boligantall: 257; 9 boliger pr. dekar.

Planområdet utgjør cirka 33 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 24.05.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 12.03.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 12.03.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016110 - Detaljregulering for Ho19, gnr101 bnr 527, Hommersåk

Planen legger til rette for utbygging av en boligblokk på 4 etasjer, med inntil 40 boenheter. I tillegg legges det til rette for parkeringskjeller under bakkenivå, service/fellesrom, adkomst og renovasjon, samt en kvartalslekeplass. Planområdet utgjør cirka 7,6 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.05.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 12.03.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 12.03.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016117 Detaljregulering for gnr 44 bnr 228, Hoveveien, Austrått

Planen legger til rette for utbygging av 4 blokker med totalt 55 leiligheter. Planområdet utgjør cirka 8,5 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.05.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 05.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 05.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2014116 Detaljregulering for gnr 39 bnr 1526, del av Maxi, Gravarsveien

Planen legger til rette for utbygging av 70 boenheter, fordelt på tre boligblokker. Planområdet utgjør cirka 6,5 dekar.

Bystyret anbefaler at det settes opp skilt om gjennomkjøring forbudt ved innkjøringen til Ullendalverket i sør og ved avkjøringen fra Gravarsveien inn til Gravarstunet i nord. Anbefalingen er sendt til Sandnes kommune v/ avd. Park, idrett og vei for behandling.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.03.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 05.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 05.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2014123 - Detaljregulering for kvartalet Elvegata, Ivar Aasen’s gate, Vågsgata, Julie Ege’s gate, gnr 111 bnr 311, 312, 313 m.fl., Sentrum

Planen legger til rette for utbygging av kombinert formål; bolig/forretning/kontor/hotell. Samlet tillatt bruksareal innenfor kvartalet er 24 000 m² BRA. Planområdet utgjør cirka 10 dekar. Ivar Aasens gate og deler av Vågsgata inngår i planen og er regulert til gatetun.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.03.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 05.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 05.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201702 - Detaljregulering for utvidelse av Fv 327, Årsvollveien på gnr 64 bnr 24

Planområdet ligger i det alt vesentligste i Sola kommune. Det er kun en liten del av planen som berører en mindre del av en ubebygd jordbrukseiendom i Sandnes kommune

(gnr. 64 bnr. 24). Planen dekker Gimramyrvegen i Sola kommune og grenser mot

Årsvollveien i Sandnes kommune og er i vestre del av Soma bydel. Det er vedtatt å utvide Gimramyrvegen på tilsvarende måte som det er lagt til rette for i nylig vedtatt reguleringsplan for Årsvollveien. Dagens bru over Skas-Heigrekanalen skal også skiftes ut.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.03.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201706 - Detaljregulering for gnr 57 bnr 95, 100 mfl, Heigreveien - Julebygda

Planen legger til rette for utbygging av 3900 m2 bruksareal med formål offentlig eller privat tjenesteyting (eksisterende grendahus og barnehage) og idrettsanlegg (ny flerbrukshall). Grendahus og barnehage med tilhørende uteområder vil bli bevart slik som det er i dag, mens bolighuset og klubbhuset som ligger ned mot fylkesveien vil bli revet for å gjøre plass til ny flerbrukshall. Planen legger til rette for at fotballbanen kan utvides til å bli en kunstgressbane, noe som flytter sandvolleyballbanene fra sør- til vestsiden av fotballbanen. Planområdet utgjør cirka 21,3 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 08.02.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016104 - Detaljregulering for stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien

Planområdet er todelt med en del i Solaveien ved Stangeland skole og del to er iSyrinveien på Stangeland. Planen legger til rette for stenging av Solaveien ved Stangeland skole for å kunne etablere en tett bomring rundt Sandnes sentrum i tråd med vedtaket om Bypakke Nord-Jæren. Det er samtidig foreslått avbøtende tiltak i Syrinveien og i Heggveien-Einerveien. Planområdet utgjør samlet cirka 3,6 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 08.02.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dat

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03