Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 12.12.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan-og bygningsloven § 12-8, om at det er satt i gang arbeid med plan 201804.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge ny barnehage på eiendommen. Man trenger ikke hele eiendommen til dette formålet. Derfor ønsker man å dele eiendommen i to, slik at restarealet kan bebygges med boliger. Eksisterende bygg på eiendommen er vedtatt revet.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 disponert som offentlig formål. Boligdelen av planen er derfor i strid med kommuneplanen, men ønsket om endret formål er spilt inn til samfunnsplan, slik at dette trolig vil bli endret når ny kommuneplan vedtas i 2019.

Det er utarbeidet forenklet KU/ROS som er lagt ut på Asplan Viaks og kommunens nettsider.

Planoppstart er også kunngjort på http://www.asplanviak.no/.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Angela Kommedal, angela.kommedal@asplanviak.no , tlf.: 913 79 790.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Angela Kommedal,Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller til angela.kommedal@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 26.11.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Arkitektkontoret Vest AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 og §12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang med plan 201815.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny nærbutikk for Coop Sørvest SA. Denne etableres med boliger i etasjene over. Omfang av plan viser i vedlagt kart med plangrense.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes kommune for 2015-2030, disponert til sentrumsformål.

Planområdet er i gjeldene reguleringsplan plan.nr. 77140 Kvålamarka, regulert til forretning og bolig.

Ansvarlig myndighet vurderer at planforslaget ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger §8, men at tiltaket kan komme i konflikt med område omfattet av § 10 annet ledd bokstav a): Stokkelandsvatnet fuglefredningsområde. Det må som del av planarbeidet utføres en særskilt vurdering av tema naturmangfold etter forskriftens §21. Vurderingen er gjort med grunnlag i opplysninger gitt av forslagsstiller.

Planoppstart er også kunngjort på http://www.arkvest.no/aktuelt

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Coop Sørvest SA og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningsloven § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/ oppgradering av teknisk infrastruktur. 

Når utbyggingsavtalen er inngått vil dette bli kunngjort.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Arkitektkontoret Vest AS, Storgata 48, 4307 Sandnes, eller til annkarin.tjorhom@arkvest.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 31.10.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven  12-8, om at det er satt i gang arbeid med plan 201814.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Sandved skole. Det er også et mål at planarbeidet skal bidra til bedre stedsutvikling og bedre samhandling mellom de ulike offentlige funksjonene i nærområdet og andre bydelsfunksjoner.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som offentlig tjenesteyting.

Ansvarlig myndighetsvurderingavKU-plikt:Planforslaget utløser ikke krav om KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger. Ansvarlig myndighet finner at planforslaget omfattes av §8 a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II: nr.11 bokstav j), men at planforslaget ikke faller inn under kriteriene i § 10, basert på forholdet til overordnede planer og planforslagets hensikt og omfang.

Utbyggingsavtale:

Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune.

Informasjonsmøte:

Det inviteres med dette til informasjonsmøte i gymsalen på Sandved skole 18. oktober kl: 19.00. Hvor hensikten er å dele informasjon om planarbeidet og samle inn innspill til planarbeidet.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Monica Reinertsen, monica.reinertsen@asplanviak.no , tlf.: 976 99 362.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/ Monica Reinertsen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, monica.reinertsen@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 02.11.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Staten vegvesen har i samarbeid med Gjesdal kommune og Sandnes kommune utarbeida reguleringsplan (detaljregulering) for ny E39 frå Ålgård (Skurve) i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune, ei strekning på 14 km. Den nye vegen vil ha to tunnelar, ein mellom Limavatnet og Figgjo/Håland og ein mellom Figgjo/Håland og Bråstein.

Planforslaget som i mai/juni 2018 vart lagd ut til offentleg ettersyn hadde ei 1,8 km lang tunnel mellom Figgjo og Bråstein, i samsvar med godkjend kommunedelplan. Dei totale kostnader for prosjektet er så pass høge at det er naudsynt med store kostnadskutt. Eit av dei aktuelle tiltaka for å redusera kostnadane er å bygge ei mykje kortare tunnel gjennom Krossfjellet. Ei slik kortare tunnel inneber at vegtraseen vil verta liggjande lenger mot vest enn gjeldande planforslag for ny E39 Ålgård – Hove. Men denne vegtraseen vil ikkje vera i samsvar med godkjend kommunedelplan, og derfor må det utarbeidast ein reguleringsplan med full konsekvensutgreiing for strekningen mellom Figgjo og Bråstein.

Denne nye reguleringsplanen inneber at gjeldande planområde må utvidast. Det utvida planområdet er vist med sort stipla linje mens det gjeldande planområdet er vist med gråtona stipla linje. Vegtraseen for ny reguleringsplan og gjeldande reguleringsplan er vist med rød linje.

Reguleringsplanen vert basert på vedteken kommuneplan i Sandnes kommune 2015 - 2030. Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som grønnstruktur, friområde, vassdrag, landbruks, natur og friluftsføremål samt bandleggingssone for regulering og omsynssoner for landbruk og friluftsliv.

For arbeidet med den reguleringsplanen med konsekvensutgreiing vert gjeldande planprogram for kommedelplanen for E39 Ålgård – Hove lagd til grunn.

Reguleringsplanen har same PlanID som gjeldande planforslag: 2016101. Denne kunngjeringa er i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8 .

Har du spørsmål kan du kontakta:

Geir Strømstad i Staten vegvesen, tlf. 488 99 798, og e-post geir.stromstad@vegvesen.no.

Fleire opplysningar, inkludert eit detaljert kart for planområdet og planprogram med tilleggsnotat, kan du finna på heimesidene til vegvesenet www.vegvesen.no.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Statens vegvesen, Askedalen
4, 6863 Leikanger
, eller e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 22.10.2018

Finn alle dokumentene her:
Type plan: Detaljregulering 

Trodahl Arkitekter på vegne av Rosenlund Utviklingsselskap AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201812 – Detaljregulering for deler av kvartalet Møllegata - Oalsgata- Postveien - Gnr 62 bnr 2265 m.fl, sentrum .

Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til byggeområde for bolig, næring, parkering og kvartalslekeplass. Planområdet avgrenses av Møllegata, Oalsgata, Postvegen og eneboligbebyggelse i sør.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert til Boligbebyggelse og grønnstruktur, friområde. Planområdet er i gjeldene reguleringsplan over deler av Stangeland, Skeiene, Brueland og Sandved Plan nr. 6001 regulert til bolig, lekeplass og parkering.

Detaljreguleringen er i samsvar med kommuneplanen og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Rosenlund Utviklingsselskap AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Trodahl Arkitekter, Kirkegaten 3, 4306 Sandnes eller til ag@troark.no,

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 04.10.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Sweco Norge AS, i samarbeid med Sjo Fasting AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for næringsbygg på gnr. 44 bnr. 232 m.fl.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av forretning og kontor, med utgangspunkt i gjeldende områdeplan.

Planområdet er både i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 og i gjeldende reguleringsplan for AU 09 og AU 10 – Hove – plan 2006126 regulert til næringsbebyggelse (forretning/kontor). Detaljreguleringen vil være i samsvar med gjeldende kommune- og områdeplan, og inneholder ikke tiltak nevnt i Forskrift om konsekvensutredninger § 6, § 7 eller § 8. Det er derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Sweco Norge AS v/Njål Erland, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger, eller e-post: njaal.erland@sweco.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 23.12.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 17.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av ca.8100 m2 BRA for bolig (ca. 60 boenheter) og ca. 2900 m2 BRA for næring, fordelt på tre blokker. Planen legger videre til rette for promenade, park og småbåthavn. Planområdet utgjør ca. 9,5 dekar landareal og ca.9 dekar sjøareal.

Informasjonsmøte om planen 22.november kl.17.30 på VID høgskole, Vågsgata 40, inngang på baksiden av tinghuset.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 06.12.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 17.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Aros arkitekter fremmer på vegne av Tomteareal AS detaljregulering for gnr 29 bnr 96 og 466 - Figgjo. Planen legger til rette for utbygging av fire boenheter fordelt på tomannsboliger. Planområdet utgjør cirka 1,4 dekar. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 16.11.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 29.08.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Plan og bestemmelser er justert i samsavr med utvalgets vedtak.

Planen omfatter Westcos nåværende anlegg på Stokka, og legger til rette for en utvidelse på ca. 5 daa mot sør. Planområdet utgjør cirka 27,4 dekar.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret vil bli offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 22.10.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Områderegulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 22.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2012144 - Områdeplan for Aun5 på Austrått. 

Planområdet utgjør cirka 125 dekar og planen legger til rette for detaljregulering av inntil 403 boenheter med tilhørende funksjoner.

Et område på ca. 5 daa er satt av til offentlig eller privat tjenesteyting, og et område på 1,9 daa er satt av til småhus. Et område på totalt 8,2 dekar sentralt i planområdet er satt av til offentlig kvartalslekeplass. Flom og overvann har vært sentrale tema i planarbeidet grunnet nærheten til Høylandsåna.

Planområdet gis adkomst via en ny rundkjøring som er regulert inn i Gamle Ålgårdsvei. Planen avklarer overordnede grep i forkant av detaljregulering.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.11.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 22.10.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 22.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2015106 - Detaljregulering for gnr 51, bnr 63 og del av 49, Bogafjell G4. 

Planen legger til rette for utbygging av inntil 66 boenheter, fordelt på 32 leiligheter i to boligblokker, 32 boliger med en variasjon av tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i kjede, samt to kommunale utleieboliger. Planområdet utgjør cirka 37 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.11.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 10.09.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 10.09.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016106 - Detaljregulering for gnr 111 bnr 1259, Sandnes sentrum. 

Planen legger til rette for bygging av tre bygninger med formål bolig/forretning/kontor, med mulighet for inntil 5 boenheter. Mot Oalsgata er byggehøyden 4 etasjer. Verneverdige Nygårdshuset skal bevares og rehabiliteres. Planområdet utgjør cirka 1 dekar, total BRA er cirka 950 m2.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 01.11.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 10.09.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 10.09.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201709 - Detaljregulering for gnr 69 bnr 359, Lu10, Lura-Alveveien.

Planen legger opp til en fortetting med tett-lav bebyggelse i eksisterende eneboligområde. Det legges til rette for utbygging av 30 nye boenheter fordelt på ti rekkehus, to 2-mannsboliger og fire 4-mannsboliger. Planområdet utgjør cirka 5,3 daa. Parkering er løst gjennom felles parkeringsanlegg under bakken.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 01.11.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03