Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 10.02.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Rogaland Bolig AS oppstart av arbeid med:

Plan 202013 Detaljregulering for Høgevollstubben 10 mfl.

Planområdet er på ca. 1,4 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 38/324 og del av 38/830.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for småhusbebyggelse i form av inntil fire boenheter fordelt på to bygg/tomannsboliger.

Atkomst til planområdet vil bli sørøst for planlagt bebyggelse, fra Høgevollstubben. 

Planområdet er disponert til bolig i kommuneplan for Sandnes. Det har tidligere blitt påbegynt et planarbeid som ble stoppet før det ble fremmet for 1.gangsbehandling (plan 2012108), området er dermed uregulert. 

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 25.01.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Øster Hus Invest AS, oppstart av arbeid med:

Plan 202015 Detaljregulering for gnr 70 bnr 244, 245 og 215, Jadarmarka – Trones

Ny detaljregulering vil erstatte gjeldene plan 5701-06, hvor planområdet hovedsakelig er regulert til friområde.

Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av familieboliger med gode kvaliteter som utsikt og uteoppholdsarealer. Planforslaget vil også inneholde felles uteoppholds-, samferdsel- og anleggsarealer, samt park i henhold til kommuneplanen for Sandnes kommune. Hensikten med å erstatte formålet til gjeldene reguleringsplan 5701-06 er å skape attraktive familieboliger og et godt bomiljø innenfor et etablert boligområde i nærhet til Sandnes sentrum. I tillegg er hensikten å skape gode utearealer, samt offentlig park. Varslet plangrense er noe mindre enn plangrensen for gjeldene reguleringsplan. Planområdet har et areal på omtrent 6,9 dekar, og er avgrenset av Jadarvegen i sør, Eidsvollgata i øst og eksisterende boliger i nord og vest.

Planforslaget vurderes å hovedsakelig være i tråd med overordnet planer. I gjeldene kommuneplan for Sandnes 2019-2035 er planområdet disponert som fremtidig boligbebyggelse i Felt Se 17, hvor 1/3 av arealet skal være parkareal. Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. Forskrift om konsekvensutredninger.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Øster Hus Invest AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningsloven § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtalen er inngått vil dette bli kunngjort.

Det ble avhold oppstartsmøte med Sandnes kommune den 02.12.2020. 

Planarbeidet kan berøre grunneiernes interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietakere om igangsatt planarbeidet.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

paal@stavark.no eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til: postmottak@sandnes.kommune.no eller til Sandnes kommune, Pb 583, 4302 Sandnes. Frist for å komme med innspill er satt til 25.01.2021 Merk innspillet med hele planens navn (tallkode + navn).

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter politisk førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling og bystyret.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, eller e-post: paal@stavark.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 31.01.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Firma Sivilarkitekt Leif Larsen AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201911 Detaljregulering for et område nordøst for krysset Jærveien/E39 - Sandved

Planområdet foreslås regulert til bolig, offentlig friområde og kombinert arealformål med leiligheter, kontor, privat tjenesteyting, hotell og forretning.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert som næringsvirksomhet, boligbebyggelse og grønnstruktur.

 Deler av planområdet er i gjeldende reguleringsplan for Endret regulering barnehage og friområde, Brueland (plan-id 2005124) regulert til bolig, resterende del er i gjeldende reguleringsplan for Kolbeinshaugen (plan-id 82112-3) regulert til industri/kontor.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt:

Deler av foreslått formål i planinitiativet faller inn under forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I, punkt 25. I veileder for konsekvensutredninger, pkt. 8.1.3 Nr. 25 angir Departementet at bestemmelsen i vedlegg I nr. 25 kun omfatter områder på 15 dekar eller mer. Aktuelt område er mindre enn 15 dekar, og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom hjemmelshaverne av gnr. 42, bnr. 65, 241, 67 og 285 og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og bystyret.

 En vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Sivilarkitekt Leif Larsen AS, Langgata 87, 4306 SANDNES eller e-post:  arkll@online.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 16.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Asplan Viak, oppstart av arbeid med:

Plan 202012 Detaljregulering av fortau langs Breivikveien, Ulsneset, Hommersåk

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt fortau langs deler av Breivikveien som i dag mangler fortau (ca. 250 m strekning). Det er et mål at planarbeidet skal bidra til økt trafikksikkerhet i området. Veien er i dag regulert til 5 m bredde, og foreslås nå omregulert til 6 m bredde. Fortau foreslås regulert til 2,5 m bredde i samsvar med dagens krav.

Planområdet er i kommuneplanen for Sandnes 209-2035 avsatt til grønnstruktur/friområde og boligbebyggelse.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen; E-post: monica.reinertsen@asplanviak.no Tlf.: 976 99 362

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Asplan Viak v/Monica Reinertsen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller e-post: monica.reinertsen@asplanviak.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 20.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Sivilarkitekt Leif Larsen AS, oppstart av arbeid med:

Plan 201905 Detaljregulering for gnr 69 bnr 298 mfl., Stavangerveien 4-8, Lura

Planforslaget legger til rette for etablering av kombinert formål med bolig/kontor og forretning.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert som næringsvirksomhet og i gjeldende reguleringsplan nr. 7006, Vibemyr, gnr. 69, bnr. 857 og 976 m.fl. regulert til forretning - bensinstasjon.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt:

Foreslått formål i planinitiativet (bolig) faller inn under forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I, punkt 25. I veileder for konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, pkt. «8.1.3 Nr. 25: Nye bolig- og fritidsbolig-områder» angir departementet at bestemmelsen i vedlegg I nr. 25 kun omfatter områder på 15 dekar eller mer. Planområdet er ca 5,6 daa, og planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom hjemmelshaverne av gnr. 69, bnr. 829 og gnr. 69, bnr. 298 og 1600 og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. 

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Sivilarkitekt Leif Larsen AS, Langgata 87, 4306 Sandnes, eller e-post: arkll@online.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 20.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Sjo Fasting AS, oppstart av arbeid med:

Plan 201921 Detaljregulering for gnr 72 bnr 342 og 345, Apalstø, fritidsbebyggelse

Planen legger til rette for ny fritidsbebyggelse.

Planområdet utgjør ca 8 daa.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter området for de to eiendommene gnr. bnr.  72/342 og 7/345, samt noe veiareal i sørvest for å kunne sikre frisiktforhold.

Planområdet er i gjeldene kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert som fritidsbebyggelse.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt er vurdert til at tiltaket er utredet i overordnet plan, Kommuneplan 2019-2035. Tiltaket forutsettes å utarbeides i tråd med overordnet plan.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom grunneier og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur.

Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Sjo Fasting AS v Ingrid Lønn, Havnegata 16, 4306 Sandnes,, eller e-post: ingrid@sjofasting.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 07.02.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 09.12.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201932 – Detaljregulering for Rovik BOAS, gnr 38 bnr 28

Planen legger til rette for utbygging av inntil 65 nye sykehjemsplasser i tre byggetrinn. Totalt åpnes det opp for 14.300 m² BRA med ny bygningsmasse. Planområdet utgjør cirka 37,5 dekar. Deler av skogen nord og øst for planområdet berøres, men i henhold til kommuneplanen sikrer planen kompenserende tiltak i skogen.

Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget. 

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 22.01.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 14.10.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201907 – Detaljregulering for felt A2 og del av A3 i Havneparken, sentrum

Følgende vedtak ble fattet:

 Før saken legges ut på offentlig ettersyn skal følgende innarbeides:

 1. Plansjefens vurdering av planforslaget må legges til grunn for en bearbeiding av planmaterialet. Punktene nevnt i plansjefens konklusjon under «før høring» skal innarbeides i planen før den sendes til høring og offentlig ettersyn.

Før 2. gangsbehandling skal følgende innarbeides i planen:

 1. Plansjefens vurdering av planforslaget må legges til grunn for en bearbeiding av planmaterialet. Punktene nevnt i plansjefens konklusjon under «før 2. gangsbehandling» skal innarbeides i planen før saken kan tas til sluttbehandling.
 2. Rekkefølgekravene må gjennomgås, og det må sikres gjennomføring av offentlig gjennomgang, aktive fasader, sykkelparkering og bilparkering ved en utnyttelse over 50% av tillatt utnyttelse for det enkelte delfelt.
 3. Det skal gjennomføres geoteknisk undersøkelse for planområdet.

Etter vedtak er oppfølgingspunktene i 1. vedtakspunkt fulgt opp av forslagsstiller. Det er gjort endringer i planens bestemmelser, VA-rammeplan, illustrasjonsplan og plan over byggets 1. etasje. I illustrasjonsplanen er det lagt inn sporingskurve for personbil i Elvegata. I tillegg er det utarbeidet et snitt og plantegning for kjelleretasje.

Planen legger til rette for ombygging av eksisterende, og/eller oppføring av ny bebyggelse i Vågsgata 41, samt oppføring av ny bebyggelse i Vågsgata 43. Totalt 25 000 m² BRA fordelt på 2 bygg. Det tillates kontor, hotell, tjenesteyting og forretning. Videre legges det til rette for en gangforbindelse på bakkeplan mellom Vågsgata og Elvegata. Planområdet utgjør cirka 10 dekar.

«Reguleringsplaner til offentlig ettersyn». Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 22.01.2021.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 18.12.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plansjefen i Sandnes har, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å sende plan på ny høring forslag til:

Plan 2009119 – Detaljregulering for kollektivfelt langs FV 44 fra Gausel stasjon til Hans og Grete stienen

Planen legger til rette for bussvei i Fv 44 Forussletta og Fv 350 Midtbergmyra. Samtidig legges det til rette for utbedring av tilbudet for gående og syklende på strekningene.

Etter at bystyret i Sandnes ikke godkjente forslag til detaljregulering for kollektivfelt langs Fv 44 fra Gausel stasjon til Hans og Grete stien – plan 2009119, har planen blitt endret. Dette for å imøtekomme vedtaket om å ta ut planlagt g/s-bro over Fv 44 Forussletta.

De viktigste endringene som er gjort i plankart og reguleringsbestemmelser er følgende:

 • Tilkoblingspunkt bussvei. Bussveikrysset Midtbergmyrå x Forussletta forskyves nå sørover fordi bussveien skal gå over i samlet trafikk i dagens kjøreveg Midtbergmyrå ved krysset mot Midtbergveien.
 • Samkjøring bussvei og øvrig trafikk i Midtbergmyrå og Grenseveien. Det som i opprinnelig planforslag er regulert som kjøreveg blir som nevnt et sambruksfelt for buss og øvrig trafikk.
 • Sykkelsystem og kryssing av Fv 44 Forussletta i plan. Sykkelveg/rampe like øst for gnr. 69, bnr. 61 utgår fordi det er vedtatt at sykkelbro i tilgrensende plan 2299 i Stavanger kommune ikke skal bygges. Fortau og sykkelanlegg reguleres nå slik at det ikke kommer i konflikt med boligbebyggelsen på gnr. 69, bnr. 61 eller med ventilkammer for kloakk i sørøstre hjørnet av gnr. 69, bnr. 61. Da broen i nord er tatt ut legges det i stedet opp til kryssing i plan over Forussletta.
 • Kryss Midtbergmyrå x Grenseveien. Veigeometrien i krysset ved Grenseveien endres og frisiktsone justeres. Krysset reguleres slik at det samsvarer med det som er bygget
 • Største delen av gnr. 69 bnr. 61 og 2340 er tatt ut av planen. I tidligere planforslag var formålet kombinert bolig/tjenesteyting for både gnr. 69, bnr. 61 og bnr. 2340. I ny plan beholdes den eksisterende boligen i Forussletta 118 (gnr. 69/61) og hoveddelen av eiendommene gnr. 69, bnr. 61 og 2340 er tatt ut av plan.
 • Endret kryssløsning mellom Fv 44 Forussletta og Hans og Gretestien. Det legges opp til å endre adkomstløsning for boligbebyggelsen i øst. Krysset Forussletta x Hans og Gretestien var opprinnelig regulert vekk. Nå foreslås det å justere krysset. Krysset plasseres omtrent på samme sted som eksisterende kryss og blir et høyre av/høyre på kryss. Dette medfører at flere av boligfeltene øst for Fv 44 tas ut av planen.
 • Nytt formål langs eksisterende Foruskanal som går langs Grenseveien. Formålet endres her fra annen veggrunn - grøntareal (SVG) og overvannsnett (SOV) til blågrønn struktur (o_G). Endringen av formålet blågrønn struktur langs Foruskanalen videreføres langs Grenseveien.
 • Justert busstopp i Fv 44 Forussletta. Holdeplass o_SH1 og o_SH2 er trukket lenger vekk fra rundkjøring Løwenstrasse.
 • Det er i tillegg gjort noen endringer i reguleringsbestemmelsene

For mer utfyllende beskrivelse av endringene vises det til vedlegg 4.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 18. desember 2020.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

I forbindelse med høringen vil det bli arrangert kontordag den 3.desember kl. 14:00 – 19:00. 

 • Oppmøtested Heiamyrå 19.
 • Her vil prosjektet, grunnerverver og saksbehandler i Sandnes kommune være tilgjengelige for spørsmål.
 • Av hensyn til Covid19 må møtetidspunkt avtales på forhånd. Det kan avtales med nabokontakt for Bussveien på mail nabokontakt-bussveien@rogfk.no eller på telefon 477 89 352

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 13.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 16.09.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201820  Detaljregulering for gnr 38 bnr 99 - Mindeveien Hana 

I saken ble følgende tilleggspunkt vedtatt.

 1. Før 2. gangsbehandling må det redegjøres for massehåndtering etter prinsippene i regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040.

Før 2. gangsbehandling må det redegjøres for hvor mye masser utbyggingen genererer og hvordan gravemasser i feltet er tenkt brukt.

 Planen legger til rette for utbygging av 15 -20 boenheter fordelt på rekkehus, eneboliger og 8 leiligheter i et 2 etasjes leilighetsbygg. Planområdet utgjør cirka 4,1 dekar.

 Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 13.11.2020.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 13.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 16.09.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 2016108 – Detaljregulering - Lunden 11-13, Stangeland

Vedtaket hadde følgende underpunkt:

 1. Alle underlagskart skal endres i tråd med gjeldende plankart datert 10.08.20.
 2. Frem til 2. gangsbehandling skal det vurderes mulighet for balkong/terrasse på leilighetene.

Frem mot 2.gangsbehandling skal alle underlagskart i plandokumentene samsvare med gjeldende plankart. Videre skal det vurderes om det kan være muligheter for balkonger, eller om det kommer i konflikt med vernehensyn.

Planen legger til rette for rehabilitering av to eksisterende bygg til 6 boenheter (leiligheter). Det ene bygget er Stangeland Trevarefabrikk som er fredet. Planområdet utgjør cirka 2,4 dekar.

Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 13.11.2020.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 14.12.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 14.12.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2012127 - Detaljregulering for Høgevollsveien - Gnr 38 bnr 8

Planen legger til rette for utbygging av 12 boenheter i form av leiligheter i blokk med parkering under bygg. Planområdet utgjør cirka 1,5 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller postmottak@sandnes.kommune.no, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.01.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 14.12.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 14.12.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201727 - Detaljregulering for gnr 85 bnr 6 - Horve

Planen legger til rette for en oppgradering og videreutvikling av leirstedområdet, med utbygging av ny hovedbygning, utvidelse av eksisterende internatbygning, ny brygge og gapahuk. Planområdet utgjør cirka 50 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.01.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 16.11.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 16.11.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201910 - Detaljregulering for gnr. 101 bnr. 606, Hesthammer

Planen legger til rette for utbygging av totalt 4 frittliggende småhus som skal benyttes til boligsosialt formål. Planområdet utgjør cirka 1.5 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 20.12.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags da

Godkjent dato: 16.10.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 16.10.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201710 - Detaljregulering for gnr. 44 bnr. 8, Au27, Hove

Planen legger til rette for utbygging av inntil 250 boliger, disse er fordelt på 129 leiligheter, 105 eneboliger og rekkehus, 16 enheter i firemannsboliger og 12 boenheter i omsorgsboliger. I vest, mot Hoveveien, er det planlagt hagesenter og bilforretning med samlet BRA på 15 500m². Planområdet utgjør cirka 57 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 20.12.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 19.10.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 19.10.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201719 - Detaljregulering for gnr. 47 bnr. 81 m.fl. Ganddal

I plansjefens forslag til vedtak er bestemmelsene gjengitt med datoen 11.09.2020. Dette er en skrivefeil som også medførte at vedtaket i Utvalg for by- og samfunnsutvikling den 14.10.2020 og bystyrets vedtak i sak 146/20 den 19.10.2020 har samme skrivefeil. Rett dato for bestemmelsene er 09.09.2020 som er grunnlag for vedtakene og som fulgte saken.

Planen legger til rette for utbygging av 15 - 20 boenheter, med et leilighetsbygg på to etasjer og to rekkehus på to og tre etasjer. Planområdet utgjør cirka 5,2 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.12.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 07.09.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 07.09.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201711 - Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 26, Skårlandsfeltet, Ganddal

Planen legger opp til utbygging av 4 sammenbygde boenheter oppført i rekke, med tilhørende offentlige og private utearealer, veier og friområder. Samlet tillatt bruksareal for bebyggelsen er 730 m²BRA. Planområdet utgjør om lag 2,3 dekar. 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under "Klage på vedtak om reguleringsplan".

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 11.10.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2019

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Forsand har i møte den 11.12.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201603 - Detaljregulering for masseuttak - Løland

Meklingsprotokollen fra mekling med fylkesmannen ble godkjent av kommunestyret i samme møte. Reguleringsbestemmelser er oppdatert 10.03.2020 i samsvar med protokollen. Fylkesmannens innsigelse er trukket i brev datert 31.07.2020.

Planen legger til rette for en utvidelse av dagens masseuttak på Løland med et uttaksvolum på ca. 2 400 000 m3 og 10 – 12 år drift.

Reguleringsbestemmelsene er supplert 10.03.2020 som nevnt over, med følgende:

3.2.9 Overvann

1. Det skal etableres avskjæringsgrøfter i overliggende terreng ved eksisterende massetak og ved utvidelsesområdet.

3. Innenfor uttaksområdet skal det etableres sedimenteringsdammer og tilhørende oppsamlingsgrøfter/kanaler for forurenset overflatevann. Størrelsen på dette arealet skal til enhver tid utgjøre minst 2 % av åpent massetak i drift. Sedimenteringsdammene skal dimensjoneres i forhold til partikkelstørrelse og vannmengder, og skal prosjekteres og utføres av fagkyndig konsulent.

 Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.  Godkjenningen er kunngjort i Strandbuen og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 13.09.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00
 • epost

 

Detaljregulering for boliger på Nadaberget, gnr 69 bnr 357 m.fl., Lura

 

Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger

 

Planen legger bedre til rette for syklende og gående slik at framkommeligheten bedres og trafikksikkerheten økes. Planforslaget vil også gi en vesentlig oppgradering av hovedsykkelruten mot vest. Det blir også en god kobling mellom sykkelstamveien og Sandnes sentrum. Planområdet strekker seg fra planlagt rundkjøring mellom Solaveien og Folkvordveien i vest til Elveplassen ved jernbanen i øst, omtrent 1 400 meter av Oalsgata.

 

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Godkjent plan finnes på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/reguleringsplan-under-arbeid under «Godkjente reguleringsplaner siste 3 måneder».

 

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Publisert: 16.10.2020 06:34
Sist endret: 13.01.2021 06:56