Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 Når kan du si din mening?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort.

 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte reguleringsplaner

Frist for innspill: 08.11.2017 

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv332rutenvatnekrossen/nyhetsarkiv/detaljregulering-for-bussveien-rutenvatnekrossen

 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Informasjonsmøte
Vi arrangerer åpent informasjonsmøte der vi presenterer planprogrammet og planområdet. Møtet avholdes på bedehuset Betel på Hana, onsdag den 27.september, klokken 18.00.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte: Jonas Meling på telefon 92894398 eller e-post jonas.meling@vegvesen.no

Innspill sendes: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6863 Leikanger eller med e-post til firmapost-vest@vegvesen.no

Merk sendingen med "Innspill tilPlanprogram for Bussveien Ruten - Vatnekrossen, saksnummer 16/118491" 

Frist for innspill: 09.10.2017 

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Ganddal, Olsokveien 15,17 og 31, gnr 47, bnr 880 og 878

De to eiendommene skal reguleres til offentlig og privat tjenesteyting med tilhørende formål og anlegg. Herunder avklares blant annet adkomst og parkering.

Planområdet er i kommuneplanen for Sandnes 2015-2030 disponert til bolig. I samråd med Sandnes kommune er det avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtaler:

Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune.

Ytterligere informasjon om planarbeid kan fås ved henvendelse til: Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen tlf. 976 99 362 eller  Sandnes Eiendom KF v/Elin Vagle tlf. 992 27 226.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Monica Reinertsen, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller til monica.reinertsen@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 22.09.2017 

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering

 

Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med Sjo Fasting arkitekter gir i samsvar med plan- og bygningslovens§ 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 

Detaljregulering for gnr 69 bnr 523, Myklabergveien 4, Lura, plan nr. 2015102

Formålet med planen er å legge til rette for boligutbygging med høy utnyttelse i tråd med overordnede planer. Området inngår som en naturlig del av eksisterende bebyggelse og er innenfor influensområdet til Bussveien.                                                      

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015- 2030 en del av felt Trf7, disponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig/næring). l gjeldende reguleringsplan er området regulert til industri.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Foreslått arealformål i ny reguleringsplan er i samsvar med kommuneplanen, og forslaget inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning vedlegg l eller II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes .

lht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale  parallelt med reguleringsplanen.

Plangrense for planen er vist på vedlagte kart.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling  i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Dimensjon Rådgivning AS v/Helene Østmoe, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger (eller epost: ho@dimensjon.no)

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 27.10.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 30.08.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for utbygging av fire blokker med totalt 55 leiligheter. Planområdet utgjør cirka 8,5 dekar.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 20.10.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 30.08.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for utbygging av 3900 m2 bruksareal ‘offentlig eller privat tjenesteyting’ (eksisterende grendahus og barnehage) og idrettsanlegg (ny flerbrukshall). Eksisterende grendahus og barnehage med tilhørende uteområder vil bli bevart slik som det er i dag, mens bolighuset og klubbhuset ned mot fylkesveien vil bli revet for å gjøre plass til ny flerbrukshall. Planen legger til rette for at fotballbanen kan utvides til å bli en kunstgressbane, noe som flytter sandvolleyballbanene fra sør- til vestsiden av fotballbanen. Forslagsstiller ønsker at den nye flerbrukshallen skal kunne fungere som midlertidige lokaler for Malmheim skole når de skal starte oppussing høsten 2018. Planområdet utgjør cirka 21,3 dekar. 

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 15.09.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 14.06.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for utbygging av totalt 54 boenheter, herunder 25 rekkehus, 10 flermannsboliger og 19 eneboliger. Planområdet utgjør cirka 28 dekar og ligger cirka 500 meter øst for tettbebyggelsen i Hommersåk sentrum.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

 

Godkjent dato: 18.07.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 06.02.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

Kommunens vedtak om godkjent plan er stadfestet av Kommunal og Moderniseringsdepartement 18.07.2017.

Planen legger opp til en utnyttelse på 20.000 BRA til arealformålene Forretning/ Kontor/ Bolig/ Hotell/ Tjenesteyting. Ca. 55% av samlet BRA kan benyttes til boligformål.

Planområdet utgjør cirka 17 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 07.09.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03