Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 Når kan du si din mening?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 

IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte reguleringsplaner

Frist for innspill: 24.11.2017 

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Hensikten med planen er å regulere tomten til forretningsformål – ikke dagligvareforretning – med tilhørende kontorer og infrastruktur. Det åpnes også for å se på kombinert formål med forretning/tjenesteyting – herunder forsamlingslokale.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som offentlig/ privat tjenesteyting og er i gjeldende plan 2005125, Utvidelse av E39 til 4 felt fra Hove til Sandve, regulert til offentlig bygg.

Planforslaget utløser ikke krav om KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning §6, bokstav b. vedlegg I, pkt 24, dvs. planlagt formål er under 15000 m2 BRA og er i samsvar med konsekvensutredning utført ved overordnet plannivå, jf Regionalplan for Jæren 2013 – 2040, vedtatt 22.10.2013.

Planoppstart er også kunngjort på  http://www.asplanviak.no/.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Ingrid Høymer Fossan, tlf.: 920 366 98. 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 15.11.2017 

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål og friområde.  

Planområdet er i kommuneplanen for Sandnes disponert til friområde og boligformål. I gjeldende reguleringsplaner er området regulert til friområde.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Plangrense for planen og eksisterende reguleringsplaner er vist på vedlagte kart.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

Varselet finnes elektronisk på www.dimensjon.no/kunngjoringer

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes:Dimensjon Rådgivning AS v/Helene Østmoe, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger (eller epost: ho@dimensjon.no ),

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

REGULERINGSPLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 17.01.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 01.11.17 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for utbygging av 11 boenheter, fordelt på 7 rekkehus og 1 firemannsbolig. Planområdet utgjør cirka 3,5 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 27.11.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 27.09.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for utbygging av en boligblokk på 4 etasjer, med inntil 40 boenheter. Planområdet er på 7,5 dekar, 4,6 skal benyttes til boligformål.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 27.11.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 27.09.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for detaljregulering av opp til 419 boenheter, og et område på ca 5 dekar satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet utgjør cirka 125 dekar. Planen legger opp til etablering av en ny rundkjøring i Gamle Ålgårdsvei med adkomst til planområdet. Internt i planen er det lagt til rette for gangveier som sikrer øst-vest forbindelsen mellom Prestegårdsveien og turområdet Melshei mot Tronsholen og Stokkelandsvannet. Et område på totalt 6,6 dekar sentralt i planområdet er satt av til offentlig kvartalslekeplass. Flom og overvann har vært sentrale tema i planarbeidet grunnet nærheten til Høylandsåna.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

 

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 16.10.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 16.10.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Planområdet består av noe industriformål og friområde, men hovedsakelig er det samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Roald Amundsens gate ligger nord for Sandnes sentrum, og planområdet ligger helt nord i denne gaten ved kryss med Postveien. Gjennom etablering av sammenhengende tosidig fortau vil trafikksikkerheten bedres og utbedring av holdeplassene gir bedre forhold for kollektivtrafikken. Planområdet utgjør cirka 4 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.  

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 14.12.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 16.10.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 16.10.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Planen legger til rette for utbygging av tre bygningsvolumer med 68 boenheter og 2500 m2 BRA forretning/kontor. Planområdet utgjør cirka 7,5 dekar og ligger mellom Jærveien og Sandnes gravlund, rett nord for rådhuset.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.  

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 14.12.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 16.10.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planområdet er på omtrent fem dekar med tilhørende veianlegg, og ligger ved innkjørsel til Plantasjen og Rema 1000 på Sandved. Planforslaget legger opp til to boligblokker på fire etasjer, med totalt 27 leiligheter. Parkering skal løses i parkeringsanlegg under bakken. Lekeplass er tiltenkt mellom de to blokkene.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.  

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 30.11.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.09.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.09.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av Sykkelstamvegen mellom Smeaheia og Oalsgata som er den siste delstrekningen i Sykkelstamveg prosjektet, som legger opp til sykkelvei mellom Sandnes og Stavanger. Planområdet utgjør cirka 50 dekar. Sykkelstamvegen mellom Smeaheia og Oalsgata har to påkoblingspunkter, et ved Smeaheia nord i planområdet og et i avslutningen mot Oalsgata sør i planområdet. Traseen er lagt mellom E 39 og Solaveien i den eksisterende støyvollen.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

 

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 09.11.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.09.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.09.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

Hensikten med planen er å legge eksisterende høyspentlinje mellom Jærveien og fv. 44 i jordkabel. Deler av området som frigjøres reguleres til boligbebyggelse for fem rekkehus og to eneboliger, hvorav eneboligene tillates med uteleiedel, totalt ni boenheter.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 09.11.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03