Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 Når kan du si din mening?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 

IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte reguleringsplaner

Frist for innspill: 02.11.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Staten vegvesen har i samarbeid med Gjesdal kommune og Sandnes kommune utarbeida reguleringsplan (detaljregulering) for ny E39 frå Ålgård (Skurve) i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune, ei strekning på 14 km. Den nye vegen vil ha to tunnelar, ein mellom Limavatnet og Figgjo/Håland og ein mellom Figgjo/Håland og Bråstein.

Planforslaget som i mai/juni 2018 vart lagd ut til offentleg ettersyn hadde ei 1,8 km lang tunnel mellom Figgjo og Bråstein, i samsvar med godkjend kommunedelplan. Dei totale kostnader for prosjektet er så pass høge at det er naudsynt med store kostnadskutt. Eit av dei aktuelle tiltaka for å redusera kostnadane er å bygge ei mykje kortare tunnel gjennom Krossfjellet. Ei slik kortare tunnel inneber at vegtraseen vil verta liggjande lenger mot vest enn gjeldande planforslag for ny E39 Ålgård – Hove. Men denne vegtraseen vil ikkje vera i samsvar med godkjend kommunedelplan, og derfor må det utarbeidast ein reguleringsplan med full konsekvensutgreiing for strekningen mellom Figgjo og Bråstein.

Denne nye reguleringsplanen inneber at gjeldande planområde må utvidast. Det utvida planområdet er vist med sort stipla linje mens det gjeldande planområdet er vist med gråtona stipla linje. Vegtraseen for ny reguleringsplan og gjeldande reguleringsplan er vist med rød linje.

Reguleringsplanen vert basert på vedteken kommuneplan i Sandnes kommune 2015 - 2030. Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som grønnstruktur, friområde, vassdrag, landbruks, natur og friluftsføremål samt bandleggingssone for regulering og omsynssoner for landbruk og friluftsliv.

For arbeidet med den reguleringsplanen med konsekvensutgreiing vert gjeldande planprogram for kommedelplanen for E39 Ålgård – Hove lagd til grunn.

Reguleringsplanen har same PlanID som gjeldande planforslag: 2016101. Denne kunngjeringa er i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8 .

Har du spørsmål kan du kontakta:

Geir Strømstad i Staten vegvesen, tlf. 488 99 798, og e-post geir.stromstad@vegvesen.no.

Fleire opplysningar, inkludert eit detaljert kart for planområdet og planprogram med tilleggsnotat, kan du finna på heimesidene til vegvesenet www.vegvesen.no.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Statens vegvesen, Askedalen
4, 6863 Leikanger
, eller e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 22.10.2018

Finn alle dokumentene her:
Type plan: Detaljregulering 

Trodahl Arkitekter på vegne av Rosenlund Utviklingsselskap AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201812 – Detaljregulering for deler av kvartalet Møllegata - Oalsgata- Postveien - Gnr 62 bnr 2265 m.fl, sentrum .

Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til byggeområde for bolig, næring, parkering og kvartalslekeplass. Planområdet avgrenses av Møllegata, Oalsgata, Postvegen og eneboligbebyggelse i sør.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert til Boligbebyggelse og grønnstruktur, friområde. Planområdet er i gjeldene reguleringsplan over deler av Stangeland, Skeiene, Brueland og Sandved Plan nr. 6001 regulert til bolig, lekeplass og parkering.

Detaljreguleringen er i samsvar med kommuneplanen og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Rosenlund Utviklingsselskap AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Trodahl Arkitekter, Kirkegaten 3, 4306 Sandnes eller til ag@troark.no,

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 04.10.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Sweco Norge AS, i samarbeid med Sjo Fasting AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for næringsbygg på gnr. 44 bnr. 232 m.fl.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av forretning og kontor, med utgangspunkt i gjeldende områdeplan.

Planområdet er både i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 og i gjeldende reguleringsplan for AU 09 og AU 10 – Hove – plan 2006126 regulert til næringsbebyggelse (forretning/kontor). Detaljreguleringen vil være i samsvar med gjeldende kommune- og områdeplan, og inneholder ikke tiltak nevnt i Forskrift om konsekvensutredninger § 6, § 7 eller § 8. Det er derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Sweco Norge AS v/Njål Erland, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger, eller e-post: njaal.erland@sweco.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 28.09.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 21.02.2018 bedt om at plan 2015112 bearbeides før planen legges frem til sluttbehandling. Det ble gjort følgende vedtak (UBU-sak 33/18):

Saken sendes i retur for bearbeiding.

Veien flyttes ut 1 meter mot elva vis a vis boligen på gnr 28 bnr 23 for å bevare sokkelleilighetens uteoppholdsareal og parkering.

Området her er i dag utsatt for flomutgraving og en ny mur her vil redusere denne faren vesentlig.  

Utvalg for byutvikling vektlegger at ny detaljregulering med tilhørende veiutvidelse for Figgenveien som vesentlig. Det imøtekommer Statens Vegvesen sitt påbegynte arbeid for å bedre rutebussenes fremkommelighet på deler at strekningen.

Det vises også til saksfremstilling med vedlegg til UBU-sak 33/18 som finnes på følgende lenke:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16125023?agendaItemId=15022752

På bakgrunn av dette er detaljreguleringsplanen endret og plansjefen legger med dette planforslaget ut på ny tilleggshøring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Dette for at berørte parter kan få uttale seg til endringen før planen tas opp til sluttbehandling.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret vil bli offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 31.08.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 13.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Fyllingen skal ta imot overskuddsmasser fra byggingen av ny E39 Ålgård - Hove.
Planområdet dekker ca. 390 daa og grenser mot planlagt E39 i sørvest.

Ovennevnte planforslag er lagt ut til høring og offentlig ettersyn på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/reguleringsplan-under-arbeid under «Reguleringsplaner til offentlig ettersyn». Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret vil bli offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Det vil bli arrangert et åpent møte om planen tirsdag den 14. august 2018 kl. 20:00 i kaféen i Figgjohuset.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar:  via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 26.07.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 01.11.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan, med følgende vedtakspunkter knyttet til høring og offentlig ettersyn:

1. Før offentlig ettersyn skal det legges ved en illustrasjon, som viser hvordan en kan løse kommuneplanens krav til sol på uteoppholdsareal på bakkeplan for boligene i delfeltene B1-B5, samt parkering.

2. To boliger for vanskeligstilte som ligger innenfor området i dag, skal også i fremtiden ligge innenfor planområdet. Utvalg for byutvikling aksepterer at de eventuelt kan flyttes internt innenfor planområdet.

3. Det tillates ikke flate tak.

Plandokumentene er justert iht. vedtakspunktene ovenfor, og bestemmelsene har fått forbedret lesbarhet. De skiller seg derfor noe fra dokumentene til politisk førstegangsbehandling av planen, i møtet i Utvalg for byutvikling 01.11.2017. 

Planen legger til rette for utbygging av inntil 66 boenheter med et bruksareal på inntil 12.000 m2, fordelt på leiligheter, rekkehus, firemannsboliger og eneboliger i kjede, med tilhørende parkering, lekeplass og grøntområde. Planområdet utgjør cirka 31 dekar.

Ovennevnte planforslag er lagt ut til høring og offentlig ettersyn på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/reguleringsplan-under-arbeid under «Reguleringsplaner til offentlig ettersyn». Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 15.09.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Interkommunal kommunedelplan fro Forus

Kommunene Sandnes,Sola og Stavanger vedtok i mai å sende Interkommunal kommunedelplan for Forus på høring.

Planen skal legge arealmessige rammer for at visjonen «Forus skal være en drivkraft for næringslivet i regionen og landet», kan realiseres. Kommunene har jobbet med tre hovedmål i planarbeidet:

 • Næringsutvikling: Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer regionen internasjonalt og nasjonalt.
 • Energi og klima: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
 • Områdeattraktivitet: Forus skal utvikles med kvaliteter som gjør området attraktivt for næringsliv, arbeidstakere og bosatte.

Informasjonsmøter

Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger arrangerer flere møtesteder der du kan få tilgang til mer informasjon:

Informasjonsmøte, mest tilrettelagt for næringslivet 14. juni 2018 fra kl. 11.00 – kl. 13.00. Informasjonsmøte, mest tilrettelagt for nabolag, frivillige lag og foreninger 14. juni 2018 fra kl.17.00-kl.18.30  

Vi forteller om innholdet i planen, hva som kan være interessant å få fram i uttalelser og viser hvordan du kan sende uttalelser til kommunenes videre arbeid med planen.

Mer informasjon om møtene og møtested finnes snart på www.ikdpforus.com

Åpne kontordager

I tillegg til de åpne informasjonsmøtene skal vi ha åpne kontordager, der du kan komme for å få informasjon. Sted og tid blir annonsert på www.ikdpforus.com.

Det er også mulig å invitere oss til egne møter som arrangeres i fellesskap for flere aktører.

Har du spørsmål:

Det er lett å få kontakt med oss. Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål om interkommunal kommunedelplanen for Forus eller saksgangen.

Sandnes:  Martin Tengesdal Torstenbø, telefon 51 33 56 37 martin.tengesdal.torstenbo@sandnes.kommune.no

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

 

Send inn høringssvar: via  postmottak.bos@​stavanger.kommune.no.

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016119 - Detaljregulering for felt B1 - Folkvordveien, Stangeland

Planen legger til rette for utbygging av 61-67 boenheter fordelt på rekkehus og eneboliger. Planområdet utgjør cirka 24 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.09.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016129 - Detaljregulering gnr 62 bnr 1369, Vemorkveien, Stangeland.

Planen legger til rette for utbygging av 6 boenheter, fordelt på to bygningsvolum. Maksimal utnyttelse for hvert bygg er 315m² BYA. Planområdet utgjør cirka 1,4 dekar 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.09.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2015111 - Detaljregulering for del av gnr 38 bnr 28 ved Åsveien 140, Hana.  

Planen legger til rette for utbygging av 10 boenheter. Planområdet utgjør cirka 3,5 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.09.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Områderegulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2013111 - Områderegulering for Ruten.

Områdeplanen omfatter Ruten, ny rådhusplass og de omkringliggende gater. Området skal utvikles til sentralt byrom med park og kollektivknutepunkt. Trasè for bussveien inngår i planen. I sør åpner planen for et større næringsbygg på inntil 22.500 m2 med byggehøyder opp til 67 meter.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.09.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2009119 - Detaljregulering for kollektivfelt langs Fv 44 fra Gausel stasjon til Hans og Grete stien

Reguleringsplanen har som formål å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk og myke trafikanter på strekningen, samt gi en god tilkobling til næringsområdet på Forus og mot flyplassen. Reguleringsplanen er en del av Bussveien med midtstilde kollektivfelt, som skal bygges mellom Stavanger og Sandnes. 

I retning nord-sør går planområdet langs Fv 44 fra rundkjøringen ved Gausel stasjon til ny rundkjøring ved Fv 349 Løwenstrasse. Øst-vest går planområdet fra Fv 44 og vestover Midtbergmyrå til Travbaneveien, samt at Fv 443 Forusbeen er regulert øst og vest for nytt kryss Fv 44 Forusveien/ Fv 443 Forusbeen.

Hoveddelen av planområdet ligger i Stavanger kommune (plan 2299), og den del av planområdet som ligger i Sandnes kommune utgjør cirka 47 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Planen har også vært behandlet av bystyret tidligere (april 2017), men som følge av et uavklart punkt i bystyrets vedtak den gang måtte planen tas opp til ny 2.gangs behandling.

Saksfremstilling med tilhørende vedtak fra siste bystyrebehandling følger av vedlegg D med tilhørende vedlegg 1-9. Saksfremstilling fra bystyrets behandling i april 2017 følger av vedlegg E med tilhørende vedlegg 1-23.

Det gjøres oppmerksom på at tidligere innsendte klager mottatt i mai/juni 2017, og oversendt fylkesmannen i brev datert 09.10.2017, fortsatt er under behandling hos fylkesmannen.

Lenke til tidligere klagebehandling: Klagebehandling i utvalg for byutvikling 27.09.2017

 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.09.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 14.05.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 14.05.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201705 - Detaljregulering for felt B4, øst for Kyrkjevegen, Hana.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 115 nye boenheter fordelt på rekkehus, tomannsboliger og fire boligblokker i tråd med føringene i områdeplan. Planområdet er på ca. 32 dekar, hvorav 17,6 dekar utgjør selve utbyggingsområdet. Området grenser til RV. 13 i sørøst.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 02.08.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2009104 - Endret regulering for Løwenstrasse på strekningen Vassbotn - Forussletta - gnr 67 og 69.

Planen legger til rette for forbedret trafikkavvikling og bedre trafikksikkerhet på Løwenstrasse og E39 ved ramper opp på Løwenstrasse. Det legges også til rette for oppgradering av gange- og sykkelløsninger i kryssområdet. Planområdet utgjør cirka 87 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 26.07.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 18.06.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 18.06.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2014120- Detaljregulering for gnr 46 bnr 643, Ganddal.

Planen legger til rette for utbygging av 30-34 boenheter, fordelt på to blokker på 5 og 6 etasjer, samt 1.600 m2 BRA næring over 3 etasjer. Planområdet utgjør cirka 5,4 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 26.07.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
 • telefon:51 33 60 00
 • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03