Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 Når kan du si din mening?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 

IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte reguleringsplaner

Frist for innspill: 28.02.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for gnr. 29 bnr. 96 og 466 - Figgjo - Plan nr. 201801

Planområdet er omlag 1,3 daa og planlegges regulert til boligformål med 4 boenheter. Området er ikke regulert i dag.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som boligbebyggelse.

Planens avgrensning fremgår av vedlagte kart. Mindre justeringer eller innskrenking av denne kan forekomme i løpet av planprosessen.

Reguleringsplanen inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, og skal derfor ikke konsekvensutredes. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Tomteareal AS og Sandnes kommune. Ved inngåelse av avtale vil dette bli kunngjort.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Aros Arkitekter AS v/Kristin Kvaløy, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til kbk@aros.no,

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 11.03.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for gnr. 85 bnr. 6 - Horve - Plan nr. 201727

Planområdet er på omlag 37 daa, og er i gjeldende plan 94103, regulert til campingplass, leirsted og friluftsområde. Det planlegges nå å oppgradere og utvide eksisterende bygningsmasse innenfor allerede bebygd område. I tillegg skal eksisterende brygge oppgraderes.

I gjeldende kommuneplan for Sandnes kommune er området disponert som LNF-område. Ny plan vil omfatte leirsted, ungdoms- og konferansesenter og formålet med planen er å oppgradere eksisterende reguleringsplan for å imøtekomme dagens krav.

Planavgrensning fremgår av vedlagte kart. Mindre justeringer eller innskrenking av denne kan forekomme i løpet av planprosessen.

Det er vurdert at planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning.
Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Sandnes kommune og Normisjon. Når avtale er inngått vil dette bli kunngjort.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Aros Arkitekter AS v/Kristin Kvaløy, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til kbk@aros.no,

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 04.03.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Mad arkitekter Stavanger AS gir med dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Plan 201726 Detaljregulering for gnr 40 bnr 101 - Område BB1-BB3, Skeianesletta/Rådhusmarka.

Planområdet foreslås detaljregulert til boligformål (blokkbebyggelse og småhusbebyggelse) i kvartalsstruktur på Rådhusmarka. Det kan også være aktuelt med et mindre areal til næring, maks 500 m2 BRA i.h.t områdeplan. Reguleringsformålet innbefatter også tilhørende infrastruktur som gang- og sykkelvei, uteområder og parkering. Området grenser mot Jærveien i øst, Telthusveien i nord og vest og Gand gravlund i sør. Oversiktskart viser planavgrensning.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som boligformål.

Planområdet er i gjeldende Plan nr. 2013105 Områdeplan for Skeiane, gnr. 40 bnr. 101 mfl. regulert til boligformål - blokkbebyggelse.

Planforslaget utløser ikke krav om KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning §6, bokstav b, dvs. planlagt boligformål er i samsvar med overordnet plannivå.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Rådhusmarka AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

I tillegg varsles offentlige høringsorganer.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Mad arkitekter Stavanger AS,Kvitsøygata 30, 4014 Stavanger eller til ev@mad.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.                                                                                              

Frist for innspill: 02.02.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Statens vegvesen gir med dette, i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 12- 11, melding om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:

Detaljreguleringav bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum, plan nr. 2016102 Formålet med reguleringsarbeidet er å etablere en høykvalitets kollektivtrasé som et ledd i utbyggingen av bussvei på Nord-Jæren.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som næringsbebyggelse, boligbebyggelse, sentrumsformål, tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anlegg, veg, bane, havn, grønnstruktur, friområde, kollektivknutepunkt, kollektivnett, faresoner flom, ras- og skredfare, båndlegging etter lov om kulturminner og båndlegging for regulering etter PBL.

Detaljreguleringsplanen inneholder tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I, punkt 17 og 24. Samtidig inneholder detaljreguleringsplanen tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg II, punkt 10 b. Ansvarlig myndighet finner at planen også faller inn under kriteriene i forskriftenes vedlegg III, punkt b. Planen skal derfor konsekvensutredes.

Planprogrammet er vedtatt av Bystyret i Sandnes kommune 17.10.2016 og 10.03.2017. Vi anser ikke at utvidet planområdet vil gi behov for ytterligere utredninger ut over det som ligger inne i allerede vedtatt planprogram.

Det varsles med dette om utvidelse av planavgrensningen for følgende delområder:

  • Stavangerveien vest for kryss med Somaveien. Her utvides plangrensen til vest for kryss med Stokkaveien. Utvidelsen er nødvendig for å sikre etablering av reguleringsholdeplasser for sekundære bussruter i Stavangerveien
  • Lurabekken. Plangrensen utvides mot nord for å sikre flomveger og framtidig forlengelse av utløpssystem for Lurabekken mellom Seljeveien i vest og til utløp under jernbanen ved Luravika i øst.

Grunneiere/rettighetshavere som blir berørt av utvidelsene får herved varsel om dette.

I tillegg varsles offentlige høringsorganer.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller til   firmapost-vest@vegvesen.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.                                                                                               Vennligst henvis til saksnummer 16/36336

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 15.03.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 17.01.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 2016129 Detaljregulering for gnr 62 bnr 1369, Vemorkveien, Stangeland

Planen legger til rette for utbygging av 6 boenheter, fordelt på to bygningsvolum. Maksimal utnyttelse for hvert bygg er 315m² BYA. Planområdet utgjør cirka 1,4 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 06.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Plan 2015112 Detaljregulering for fortau langs Fv 220 Figgenveien - søndre del

Etter gjennomgang av merknader ved offentlig ettersyn fra februar 2017 til januar 2018 er det gjort vesentlige endringer i planforslaget og i reguleringsbestemmelsene. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, sender plansjefen ut de foreslåtte endringene til berørte parter for uttalelse før saken legges frem til sluttbehandling.

Hovedendringene på plankartet er justering av veibredden i samsvar med veinormalene, justering av plassering av busstopp, justering av hensynssone kulturmiljø og addisjon av hensynssone  naturmiljø. Detaljert beskrivelse av endingene fremgår av vedlegg. 

Endringene i teksten for bestemmelsene og planbeskrivelsen er markert med rød

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for byutvikling og bystyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 23.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 6.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring :

Plan 2016119 Detaljregulering for felt B1 - Folkvordveien, Stangeland

Planen legger til rette for utbygging av 63-70 boenheter, fordelt på rekkehus og eneboliger. Planområdet utgjør cirka 24 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 09.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 6.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring :

Plan 2014147  detaljregulering for Forsvarets skyte- og øvingsfelt på Vatne/Svartemyr

Området sammenfaller med forsvarets eiendommer. Planområdet utgjør cirka 1460 dekar, fordelt med 1070 daa på Svartemyr (inkludert Vatneleiren) og 390 daa på Vatnefjell.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 05.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 05.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2014123 - Detaljregulering for kvartalet Elvegata, Ivar Aasen’s gate, Vågsgata, Julie Ege’s gate, gnr 111 bnr 311, 312, 313 m.fl., Sentrum

Planen legger til rette for utbygging av kombinert formål; bolig/forretning/kontor/hotell. Samlet tillatt bruksareal innenfor kvartalet er 24 000 m² BRA. Planområdet utgjør cirka 10 dekar. Ivar Aasens gate og deler av Vågsgata inngår i planen og er regulert til gatetun.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.03.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 05.02.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 05.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201702 - Detaljregulering for utvidelse av Fv 327, Årsvollveien på gnr 64 bnr 24

Planområdet ligger i det alt vesentligste i Sola kommune. Det er kun en liten del av planen som berører en mindre del av en ubebygd jordbrukseiendom i Sandnes kommune

(gnr. 64 bnr. 24). Planen dekker Gimramyrvegen i Sola kommune og grenser mot

Årsvollveien i Sandnes kommune og er i vestre del av Soma bydel. Det er vedtatt å utvide Gimramyrvegen på tilsvarende måte som det er lagt til rette for i nylig vedtatt reguleringsplan for Årsvollveien. Dagens bru over Skas-Heigrekanalen skal også skiftes ut.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.03.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201706 - Detaljregulering for gnr 57 bnr 95, 100 mfl, Heigreveien - Julebygda

Planen legger til rette for utbygging av 3900 m2 bruksareal med formål offentlig eller privat tjenesteyting (eksisterende grendahus og barnehage) og idrettsanlegg (ny flerbrukshall). Grendahus og barnehage med tilhørende uteområder vil bli bevart slik som det er i dag, mens bolighuset og klubbhuset som ligger ned mot fylkesveien vil bli revet for å gjøre plass til ny flerbrukshall. Planen legger til rette for at fotballbanen kan utvides til å bli en kunstgressbane, noe som flytter sandvolleyballbanene fra sør- til vestsiden av fotballbanen. Planområdet utgjør cirka 21,3 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 08.02.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016104 - Detaljregulering for stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien

Planområdet er todelt med en del i Solaveien ved Stangeland skole og del to er iSyrinveien på Stangeland. Planen legger til rette for stenging av Solaveien ved Stangeland skole for å kunne etablere en tett bomring rundt Sandnes sentrum i tråd med vedtaket om Bypakke Nord-Jæren. Det er samtidig foreslått avbøtende tiltak i Syrinveien og i Heggveien-Einerveien. Planområdet utgjør samlet cirka 3,6 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 08.02.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Planen legger til rette for utbygging av totalt 54 boenheter, herunder 25 rekkehus, 10 flermannsboliger og 19 eneboliger. Planområdet utgjør cirka 28 dekar og ligger cirka 500 meter øst for tettbebyggelsen i Hommersåk sentrum.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 18.01.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 11.12.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 11.12.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Planen legger til rette for at eksisterende næringsbygg kan rives og erstattes med 3 boenheter i rekke-/ eller kjedehus. Planområdet utgjør cirka 1,4 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 18.01.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03