Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

 

 

Frist for innspill: 11.06.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12 -8, om at følgende planarbeid er satt i gang:

Utvidelse av Sandnes Havn, Plan 202106.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av Sandnes Havn og justering av småbåthavna på Somaneset.

Planområdet er  i gjeldende plan 2008123 Endret regulering for Luravika og Plan 2015129 Detaljregulering for gnr. 111 bnr. 1001 regulert, i samsvar med kommuneplanen, til havn og småbåthavn med tilgrensende land- og sjøområder.

 Krav til konsekvensutredning:

Reguleringsplanen inneholder tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg II, punkt 10e ii) Bygging av havner og punkt 13. Utvidelse av tiltak nevnt i vedlegg II. Ansvarlig myndighet (Sandnes kommune) finner at planen faller inn under kriteriene i forskriftens §8 punkt a og §10 b) truede arter og e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.

Planen skal derfor konsekvensutredes med følgende tema; naturmiljø/- mangfold og vannmiljø.

Det skal ikke utarbeides planprogram. 

Hvor finner jeg mer informasjon?

Referat fra oppstartsmøtet og planinitiativ inneholder mer informasjon om planarbeidet, prosessen og utredningsbehov. Dokumentene finner du på denne side - se lenker og på  http://www.asplanviak.no/kunngjøringer/

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: 

Asplan Viak AS v/ Ingrid Høymer-Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger ingrid.fossan@asplanviak.no

 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 01.06.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Opteo AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Sportsveien 25, Sandnes kommune, med planID 202014.

Plan 202014 Detaljregulering for Sportsveien 25 gnr 38 bnr 486, Hana 

Planområdet er på ca. 2,3 daa og omfatter hele eiendommen gnr./bnr. 38/486, del av eiendom 38/1557. Formålet med planforslaget er å legge til rette for småhusbebyggelse av inntil 16 boenheter. Oppføringen av boligene planlegges fordelt på tre firemannsboliger, og to vertikaldelte tomannsboliger. Det legges opp til en utnyttelsesgrad på rundt 50 %- BRA, og %-BYA vil være på omkring 30 %. Byggeriene planlegges med inntil 2 etasjer + sokkeletasje. Sokkeletasjen blir liggende delvis under bakken pga. skrående terreng. Boenhetene vil få en størrelsesorden på omkring 60-90 m2, og planlegges i tradisjonelle materialer av tre med flate tak eller pulttak – med et moderne preg. Planområdet ligger i et eldre eneboligfelt med bebyggelse fra 1950- til 1980 tallet. Planforslaget vil ha utgangspunkt i den eksisterende bebyggelsen når det gjelder grunnflate, volum og høyder, for å best ivareta og videreføre strukturen i området. Det legges videre opp til felles uteoppholdsareal og lekeplass i planområdet, og parkering planlegges løst i eget anlegg under bakkenivå. Både private og felles uteoppholdsaler vil oppfylle kommuneplanens krav vedr. størrelse og sol/skygge-forhold.  Planområdet er ikke støyutsatt. Det er tiltenkt to atkomstveier til planområdet – begge fra Sportsveien. 

Planområdet er disponert til boligformål, og ligger innenfor prioritert byutviklingsakse i kommuneplanen for Sandnes, som slår fast at utnyttelse bør være mellom 70-180%. I kommuneplanen ligger også planområdet innenfor parkeringssone 2 Bussvei, hvor det tillates maks 1 p-plass for bil pr. boenhet (inkl. gjesteparkering), og minst 3 p-plasser for sykkel pr. boenhet. Planområdet er i gjeldende plan fra 1974, regulert til frittliggende småhusbebyggelse med tre boenheter. Planforslaget er i tråd med overordna føringer, men for å sikre god tilpasning til den porøse boligbebyggelsen i området vil tiltaket ha noe lavere tetthet enn hva kommuneplanen for Sandnes legger opp til. 

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet kommuneplan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang. 

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Sandnes kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere. 

Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune på e-post: postmottak@sandnes.kommune.no

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling. 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4033 Stavanger, eller e-post: petter.skogen@prosjektil.no innen 01.06.2021. Spørsmål kan også svares på telefon: 468 05 114.

 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 14.05.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens§ 12-8 gir Head Energy UP AS, på vegne av K2 Industri AS, melding om at følgende reguleringsarbeid blir igangsatt: 

Detaljregulering for endring av plan 2014104  - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr. 24 bnr. 25 m.fl. Sviland 

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av allerede regulert næringsområde, i tråd med utvidelse som ligger inne i kom muneplanen. Vi gjør oppmerksom på at det kun er utvidelsen i del av SV10 i kommuneplanen som varsles, ikke hele planen. Utvidelsesområdet ligger innenfor eiendom gnr. Bnr. 9/9.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 - 2035 disponert til næringsvirksomhet, og er en utvidelse av plan 2014104 - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr. 24 bnr.25m.fl., Sviland.

Planområdet er delvis regulert i gjeldende plan og delvis uregulert.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt : Foreslått arealformål er i samsvar med kommuneplanen. Ingen tiltak faller inn under konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I med krav om KU. Masseuttak og nye næringsbygg er vurdert iht. vedlegg li punkt 2a), 11 j) og 13 i forskriften. Reguleringsplan 2014104 ble konsekvensutredet i 2015. Utvidelsen anses verken i anleggs- eller driftsfasen å få vesentlige  konsekvenser  for  miljø og samfunn.  Planendringen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens§ 17-4.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by­ og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Head Energy UP AS v/Eva Esbensen , Heiamyrå 19, 4031 Stavanger   eva.esbensen@headenergy.no   

 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

 

 

Frist for innspill: 11.05.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang:

Plan 202107 - Detaljregulering for næringsområde på Sviland nord

Planområdet er på ca. 2.000 dekar, og ligger nord for tettstedet Sviland. I kommuneplanen er området i hovedsak vist som bebyggelse og anlegg, næringsvirksomhet, sentrumsformål og LNF (landbruk, natur og friluft).

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et næringsområde på ca. 400 dekar. Endelig plassering av næringsområdet vil bli avklart i løpet av planprosessen. Det vil kun bli utarbeidet plan for det aktuelle næringsområdet med tilhørende adkomstveier, buffersoner mv. Dette innebærer at selve planområdet vil bli vesentlig redusert i løpet av planprosessen.

Konsekvensutredning

Sandnes kommune har vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning etter § 6 i forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-9.

Folkemøte

Det vil bli avholdt folkemøte i Sandnes kulturhus tirsdag 20. april kl. 1800. På grunn av smittesituasjonen er det påmelding til folkemøtet. Påmelding kan skje til Sandnes kulturhus på www.sandnes-kulturhus.no, eller telefon 51 60 20 10. Frist for påmelding er fredag 16. april. Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan folkemøtet bli avlyst på kort varsel. Informasjon og alternative løsninger vil bli informert om til de påmeldte.

 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/ Trygve Valen, trygve.valen@asplanviak.no, tlf.: 979 78 717

Sandnes Tomteselskap v/Martin Eskeland, martin.eskeland@sandnes.kommune.no, tlf. 993 07 083

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

 

 

Høringsfrist: 09.07.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Tilleggshøring - plan 2016102 Detaljregulering av bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum 

På bakgrunn av innspill mottatt i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslag for Detaljregulering av bussveien fra Kvadrat til Ruten er det foretatt noen endringer i reguleringsplankartet og -bestemmelsene. Før planforslaget kan tas opp til sluttbehandling må de foreslåtte endringene høres og berørte parter og høringsinstanser får anledning til å uttale seg til disse. Byplansjefen har derfor, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å sende disse endringene i ovennevnte plan på tilleggshøring. 

Planen legger til rette for etablering av bussvei med tilhørende sykkelfelt og fortau på strekningen fra Kvadrat til Sandnes sentrum. 

Følgende endringer er gjort hvor det er mulighet for dere å uttale dere til: 

 1. Redusert bredde i Stavangerveien.
 2. Støy fra Bussveien – endring i regler og omfang av tiltak
 3. Justert gangvei langs jernbanen ved Sæland Trevarefabrikk.
 4. Endret avkjørsel og parkering Strandgata 86 og 90.
 5. Endring av paviljong ved AMFI Vågen.
 6. Hensynssone for infrastruktur, IVAR, mellom Gamleveien og jernbanen, nord for Strandgata. 

Endringene er beskrevet i vedlagte notat med tilhørende vedlegg. 

Byplansjefen vil videre orientere om at det i tillegg til de endringer som er omtalt i endringsnotatet, vil det også foretas andre mindre justeringer i plankart og endringer i reguleringsbestemmelsene etter offentlig ettersyn. Etter vår vurdering er det ikke behov for ny høring av disse endringene, da de imøtekommer innkomne merknader og uttalelser i saken.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 25.08.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 201903  Detaljregulering for del av gnr 88 bnr 1, Dreggjavika, Bersagel

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 14.4.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan med følgende vedtakspunkter:   

-          Eiendom 88/35 skal i planen reguleres som frittliggende småhusbebyggelse, inkludert adkomst              til boligen.

-          Byggegrense for tomt A settes til 10 m fra veg.

-          Frem til 2.gangsbehandling vurderes adkomst og parkering for eksisterende      boliger/fritidsboliger i planområdet. 

Følgende dokumenter er oppdatert i henhold til første og andre vedtakspunkt:

-          A - Plankart 27.4.2021 høringsforslag

-          B – Bestemmelser 27.4.2021 høringsforslag 

I plankartet er byggegrense og arealformål endret i tråd med vedtakspunktene, og i bestemmelsene er det tilføyd egne bestemmelser til bruken av eiendom 88/35 som frittliggende småhusbebyggelse. Bestemmelsene er utarbeidet med grunnlag i områdets karakter. Ny tekst i dokumentet er markert med grønn farge. 

Planforslaget legger til rette for utbygging av sju nye fritidsboliger med tilhørende adkomst og parkering i et eksisterende område for fritidsbebyggelse. Planområdet utgjør cirka 50 dekar, hvorav ca. 33 dekar av disse utgjør arealer til fritidsbebyggelse.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 25.8.2021 

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen. 

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget. 

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 30.06.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 202012  Detaljregulering av fortau langs Breivikveien, Ulsneset, Hommersåk

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 14.04.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Utvalget fattet følgende tillegg til vedtaket: 

Før planen kan legges fram for andregangsbehandling må omfang av overskuddsmasser avklares. Dersom beregninger viser mer enn 1000 m3 skal løsning for disponering av masser avklares. Plandokumentene må også suppleres med en grundigere vurdering etter naturmangfoldloven og bestemmelsene må sikre at rødlistede arter hensyntas.

Planen legger til rette for utbygging av fortau på nordsiden av Breivikveien ved friområdet på Ulsneset, Hommersåk. Strekningen er på omtrent 250 meter.

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 30.juni 2021.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen. 

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

Høringsfrist: 18.06.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 201918  Detaljregulering Elveparken felt N2, N3, K30, K38 og P7

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 14.04.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Utvalget fattet følgende tillegg til vedtaket: 

Frem mot 2.gangsbehandling må følgende forhold justeres: 

Det må tilrettelegges og sikres mer variasjon. Dette gjelder både selve bygningsstrukturen, men også innenfor de enkelte bygningsavsnittene. Byggehøyder, bygningsform, fasader, inntrukne etasjer og materialer må varieres mer. Industripreget bør ikke være det gjennomgående formingsprinsippet i hele planområdet. 

Byplansjefens oppsummering følger saken videre. 

Frem til 2.gangsbehandling vurderes det å øke andelen leiligheter med 3 eller flere soverom. 

Planforslaget som nå sendes på offentlig ettersyn er ikke justert etter behandlingen i utvalget. Dette vil skje i perioden mellom ettersyn og 2.gangsbehandling.

Planforslagets hovedgrep er en videreutvikling av den historiske strukturen i sentrum med tradisjonelle kvartaler med blandet innhold av boliger og næring. Et sentralt element er det nye parkdraget som skal etableres fra Skeiane stasjon og Sandvedparken til fjorden og havnepromenaden.

All eksisterende bygningsmasse forutsettes revet. Dette gjelder også bygningsmasse utenfor planområdet i øst. «Tørkeloftet» som opprinnelig ble brukt til lager av teglprodukter før utskiping fra havnen, skal helt eller delvis gjenoppføres nord i parken og ha et offentlig tilgjengelig innhold. 

Planen legger til rette for utbygging av inntil 310 boliger, 19.000m2 BRA næring, 4.500m2 BRA tjenesteyting med tilhørende 16.500m2 BRA parkeringsanlegg og boder. I tillegg inngår 12 dekar park. Planområdet utgjør cirka 41 dekar.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 14.04.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan. 

Utvalget fattet følgende tillegg til vedtaket: 

Frem mot 2.gangsbehandling må følgende forhold justeres: 

Det må tilrettelegges og sikres mer variasjon. Dette gjelder både selve bygningsstrukturen, men også innenfor de enkelte bygningsavsnittene. Byggehøyder, bygningsform, fasader, inntrukne etasjer og materialer må varieres mer. Industripreget bør ikke være det gjennomgående formingsprinsippet i hele planområdet. 

Byplansjefens oppsummering følger saken videre. 

Frem til 2.gangsbehandling vurderes det å øke andelen leiligheter med 3 eller flere soverom. 

Planforslaget som nå sendes på offentlig ettersyn er ikke justert etter behandlingen i utvalget. Dette vil skje i perioden mellom ettersyn og 2.gangsbehandling.

Planforslagets hovedgrep er en videreutvikling av den historiske strukturen i sentrum med tradisjonelle kvartaler med blandet innhold av boliger og næring. Et sentralt element er det nye parkdraget som skal etableres fra Skeiane stasjon og Sandvedparken til fjorden og havnepromenaden. 

All eksisterende bygningsmasse forutsettes revet. Dette gjelder også bygningsmasse utenfor planområdet i øst. «Tørkeloftet» som opprinnelig ble brukt til lager av teglprodukter før utskiping fra havnen, skal helt eller delvis gjenoppføres nord i parken og ha et offentlig tilgjengelig innhold.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 310 boliger, 19.000m2 BRA næring, 4.500m2 BRA tjenesteyting med tilhørende 16.500m2 BRA parkeringsanlegg og boder. I tillegg inngår 12 dekar park. Planområdet utgjør cirka 41 dekar.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen. 

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 06.06.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 201806  Detaljregulering for gnr 3 bnr 22 m.fl., Bjelland, Hommersåk

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 17.02.21 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan etter at følgende er gjennomført: 

1. Fortau o_SF må endres i bestemmelsene og på plankartet til gang/sykkelvei. Dette medfører krav om at det legges inn en rabatt mellom o_KV2 og o_SF. 

2. Etablert privat avkjørsel fra Hommersåkveien til f_KV2 skal holdes åpen for landbrukstrafikk. Den skal stenges for annen trafikk så snart det er etablert gjennomgående forbindelse for myke trafikanter gjennom planområdet og til Hommersåkveien nord for planområdet. Løsning for stenging ift. annen type trafikk må fremgå av teknisk plan. Bestemmelsene må tilpasses dette. 

3. Det må legges inn rekkefølgekrav for etablering av landbruksavkjørslene SV1, SV2 og SV3, samt etablering av fe-rist i skillet mellom f_KV1 og f_KV2. 

4. Det må settes av mer areal til busker og trær langs hovedveinettet, innenfor BKB1 og BKB2, for å bedre overgangen til tilgrensende jordbruksområde i sør og skape et bedre lokalklima i planområdet. 

Samtlige fire punkt over er fulgt opp iht. vedtaket på plankart og i bestemmelser. 

Planen legger til rette for utbygging av ca. 60 daa næring i form av industri/lager, med en utnyttelse i bruksareal (BRA) på 40-100% medregnet areal til parkering. To eksisterende eneboliger i LNF videreføres. Planområdet utgjør et areal på ca. 72 daa. 

Eventuelle kommentarer kan sendes til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 06.06.21. 

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen. 

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 06.06.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 202009 – Detaljregulering for Havneparken, delfelt S3 og S4 

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 10.03.2 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

 I vedtak ved 1. gangsbehandling ble det fastsatt at før offentlig ettersyn skal følgende innarbeides i planen:

-  Det tillates maks en andel på 10% sykkelparkeringsplasser i offentlig rom.

-  Det tillates ikke takoppbygg over 6. etasje.

-  Vurdere løsninger for tilkomst til et uteområde på taket.

Plankonsulenten har imøtekommet alle punkter i vedtaket. For at det kan etableres tilkomst til et uteområde på taket, er det i planen foreslått å tillate et minimalt takoppbygg i form av et trapperom. Dette er sikret i bestemmelsene. 

Planen legger til rette for utbygging av inntil 12000m2 næring, offentlig- og privat tjenesteyting og beverting innenfor delfelter S3 og S4. I tillegg tillates det parkeringsanlegg under bakken.

Planområdet utgjør cirka 5,58 dekar, hvor av felt S3 og S4 utgir 2,6daa. Øvrige areal utenfor delfelter S3 og S4 disponeres til offentlig uteoppholdsarealer.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen. 

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 23.05.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 2014123 – Detaljregulering for kvartalet Elvegata, Ivar Aasens gate, Vågsgate, Julie Eges gate, gnr 111 bnr 311, 312, 313 m fl

Med bakgrunn i statsforvalterens klageavgjørelse vedr. vedtatt plan 2014123 og opphevelse av planvedtak, sender Byplansjefen i Sandnes med dette forslag til ovennevnte plan ut på ny høring og
offentlig ettersyn (i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10). Det er bearbeiding av planforslag etter 1.gangsbehandling som utløser tilleggshøringen. Innkomne klager i forbindelse med vedtatt plan har også ført til en gjennomgang og justering av planforslaget.


Historikk i saken

Planforslaget var lagt frem til 1. gangsbehandling i Utvalg for byutvikling i møte 11.05.2016 og lå ute til høring i perioden 24.05.2016 – 01.08.2016. Etter utleggelsen har forslagstiller foretatt en del endringer, bl.a. på bakgrunn av utvalgets vedtak 11.05.2016 og innkomne merknader.
Planforslaget var oppe til 2. gangsbehandling i Utvalg for byutvikling første gang 01.11.2017, hvor
utvalget fattet vedtak om å sende saken i retur med endringer bl.a. i bestemmelsene.
Planforslaget var oppe til 2. gangsbehandling for andre gang i Utvalg for byutvikling 17.01.2018,
og ble vedtatt i Bystyret i møte 05.02.2018.
Planvedtaket ble påklaget. Fylkesmannen (nå Statsforvalter) fastslo at det er gjort endringer
underveis i planprosessen som ikke er sendt på høring. Dette representerer etter Fylkesmannens syn
en saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen opphevet planen med klageavgjørelse datert 06.3.2020.


Høring

Før planforslaget kan tas opp til ny 2.gangsbehandling må de foreslåtte endringene høres og berørte
parter og høringsinstanser får anledning til å uttale seg til disse. Endringer foretatt siden utleggelsen
i 2016 sendes derfor med dette ut på ny tilleggshøring. Høringsfrist: 23.05.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 2014123 – Detaljregulering for kvartalet Elvegata, Ivar Aasens gate, Vågsgate, Julie Eges gate, gnr 111 bnr 311, 312, 313 m fl

Med bakgrunn i statsforvalterens klageavgjørelse vedr. vedtatt plan 2014123 og opphevelse av planvedtak, sender Byplansjefen i Sandnes med dette forslag til ovennevnte plan ut på ny høring og
offentlig ettersyn (i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10). Det er bearbeiding av planforslag etter 1.gangsbehandling som utløser tilleggshøringen. Innkomne klager i forbindelse med vedtatt plan har også ført til en gjennomgang og justering av planforslaget.


Historikk i saken

Planforslaget var lagt frem til 1. gangsbehandling i Utvalg for byutvikling i møte 11.05.2016 og lå ute til høring i perioden 24.05.2016 – 01.08.2016. Etter utleggelsen har forslagstiller foretatt en del endringer, bl.a. på bakgrunn av utvalgets vedtak 11.05.2016 og innkomne merknader.
Planforslaget var oppe til 2. gangsbehandling i Utvalg for byutvikling første gang 01.11.2017, hvor
utvalget fattet vedtak om å sende saken i retur med endringer bl.a. i bestemmelsene.
Planforslaget var oppe til 2. gangsbehandling for andre gang i Utvalg for byutvikling 17.01.2018,
og ble vedtatt i Bystyret i møte 05.02.2018.

I hovedsak er det foretatt følgende endringer i planforslaget:

Plandokumenter er oppdatert med hensyn til ny kommunedelplan for sentrum.

For å danne et offentlig torg i krysset Vågsgata x Ivar Aasens gate er gatetunet utvidet og bygg KB1 flyttet nærmere bygg KB6. Avstanden mellom KB1 og KB6 er redusert fra 15,4m til 8,5m.

Den offentlige forbindelsen til og gjennom det private gårdsrommet i kvartalet er fjernet.

Det er gjort grep for å bedre atkomstsituasjonen mot Vågsgata og sikkerheten til myke trafikanter internt i kvartalet. Renovasjonsløsning er endret. Det er regulert inn en 4 m bred felles vei og 2 m felles gangvei langs fasaden til KB6. Parkeringsplasser til KB6 samles i felles anlegg. Det er avsatt vareleveringslomme langs vegg mot KB1.

Det er lagt til en etasje på KB3, og bygget vil da få like mange etasjer som tilsvarende bygg på motsatt side av Elvegata. Endringen er gjort etter utleggelsen i 2016 og er i tråd med planforslag vedtatt i bystyret i 2018.

Det er sikret i bestemmelser krav til solforhold på felles lekeareal, og alle leiligheter i KB3 skal være gjennomgående og har balkong på begge sider.

Biltrafikken i Ivar Aasens gate begrenses til varelevering. 3 offentlige parkeringsplasser flyttes og reetableres i Vågsgata.

VA rammeplan er oppdatert og overvann fra området håndteres lokalt.

Plankart er oppdatert med henblikk på de forannevnte endringene. Videre er forslag for plan 2016102 for bussvei i Elvegata lagt inn. Kryss Vågsgata x Julie Eges gate er tatt ut av planområdet og reguleringsplan for Ruten videreføres der.

Planbeskrivelse er oppdatert og redegjør for justert planforslag, ev. trinnvis utbygging og midlertidig situasjon, og planforslagets virkninger.

Som følge av endringene er det også gjort tilpasninger i bestemmelsene, renovasjonsteknisk plan, mobilitetsplan og ROS – analyse.

Illustrasjoner er oppdatert og viser justert planforslag med maksimalt utbyggingsvolum for hele kvartalet.

 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget. 

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner og endringer. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

 

 

Godkjent dato: 06.04.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Endring av: Reguleringsplan nr. 2009104 Endret regulering for Løwenstrasse på strekningen Vassbotn - Forussletta. 

Gjelder:  For å redusere inngrep på areal regulert til forretning/kontor/industri (BKB) på sørsiden av Løwenstrasse (gnr. 69 bnr. 2543) er geometrien for sykkelvei med fortau justert. Justeringen har ført til at inngrepet på tilstøtende eiendom kan reduseres med omtrent 450m2.

Justert geometri for sykkelvei med fortau får ikke konsekvenser for andre objekter i planen, som kjøreareal, konstruksjoner osv. Endringene er i henhold til gjeldende krav og får ikke konsekvenser for gående og syklende.

Se vedlegg 2a og b.

Endringsforslag datert 03.06.2020

Behandling:  Endringen er foretatt på grunnlag av søknad fra Multiconsult pva. Statens vegvesen datert 20.01.2021. Forslag til endring var på høring i perioden 03.02.20201 – 26.02.2021. Det kom inn fire høringsuttalelser. Ingen hadde merknader til endringen foruten Lyse Elnett som påpekte at de har kritisk infrastruktur i planområdet. Merknadene er oppsummert og kommentert i vedlegg 3.

Byplansjefens vurdering:  Forholdet til kritisk infrastruktur som Lyse har i området vil bli fulgt opp i prosjekterings- og utbyggingsfasen. Ellers er endringen kurant. 

Vedtak:

Med hjemmel plan- og bygningslovens § 12-12 1. ledd, jfr. § 12-14 2. ledd, godkjenner byplansjefen følgende endring:

For å redusere inngrep på areal regulert til forretning/kontor/industri (BKB) på sørsiden av Løwenstrasse (gnr. 69 bnr. 2543) er geometrien for sykkelvei med fortau justert, se fig. 1 og vedlegg 2b. Ca 450 m2 av trafikkarealet gjøres om til forretning/kontor/industri. 

Oppfølging:  Endringen vil bli tegnet inn på plan nr. 2009104.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 08.02.2021

Mer informasjon:

Type plan: Endring av plan 

Endring av: Plan 2006129 Endret regulering for RV 44 Forussletta fra Stokkaveien til Hans og Grete stien.

Gjelder:  For å få et sammenhengende gang- og sykkelnett reguleres det en forlengelse av dagens fortau langs Kari Trestakksvei på ca. 14 meter slik at dette kan kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelvei som går langs nordsiden av gnr. 69 bnr. 2000. Dette er en manglende lenke mellom to eksisterende tilbud som vil gjøre det tryggere for myke trafikanter å ferdes i området. 

Det etableres samtidig et opphøyd krysningspunkt mellom fortauet på vestsiden av Kari Trestakksvei og g/s-veien på østsiden. I forbindelse med denne endringen reguleres også en del av Kari Trestakksvei slik at det blir samsvar mellom faktisk bygget vei og regulert vei.

Endringsforslag datert 06.01.2021.

Behandling: Endringen er foretatt på grunnlag av oppfølging knyttet til plan 2015102 Detaljregulering for gnr 69 bnr 523, Myklabergveien 4, Lura. Forslag til endring var på høring i perioden 07-29.01.2021. Det kom inn fire uttalelser i høringsperioden. Innkomne merknader er oppsummert og kommentert av byplansjefen i vedlegg 3 Merknadsoversikt endring av plan 2006129. Statsforvalteren var positiv til endringen og påpekte på at planarbeidet måtte ses i sammenheng med pågående plan 2009119, ellers var det ikke merknader til foreslåtte endringer.

Byplansjefens vurdering: Foreslåtte endring vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter og gjøre det lettere å ferdes i trafikken bl.a. til kollektivtrafikken som går langs Fv 44.

Vedtak:

Etter fullmakt godkjenner byplansjefen følgende endringer: 

Det reguleres inn en forlengelse av dagens fortau langs Kari Trestakksvei på ca. 14 meter slik at dette kan kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelvei som går langs nordsiden av gnr. 69 bnr. 2000. Det reguleres også inn et opphøyd krysningspunkt mellom fortauet på vestsiden av Kari Trestakksvei og g/s-veien på østsiden. I forbindelse med denne endringen reguleres også en del av Kari Trestakksvei slik at det blir samsvar mellom faktisk bygget vei og regulert vei.

Endringene er behandlet etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-14.                  Oppfølging: Endringene vil bli tegnet inn på plan nr. 2006129.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 19.04.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljplan 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 19.04.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan. 

Planen legger til rette for utbygging av bussveien i Forussletta frem til kommunegrensen og i Midtbergmyra. Planområdet utgjør cirka 24,3 dekar hvor ca. 17 dekar er midlertidige bygge- og anleggsområder. Dvs. at området som blir omregulert er på ca. 7,3 dekar. 

I tilknytning til planen gjorde utvalg for by- og samfunnsutvikling følgende enstemmige vedtak under eventuelt på møtet den 14.04.2021: 

 • Utvalg for by- og samfunnsutvikling ber om å få fremlagt en sak for å se på muligheten for å støyskjerme Torvmyra boligområde.
 • Utvalg for by- og samfunnsutvikling ber administrasjonen gå i dialog med Rogaland Fylkeskommune for å vurdere alternative omkjøringsveier for bussveien og eventuelt avbøtende tiltak. 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. 

Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan». 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 15.06.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 14.12.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljplan 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 14.12.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2016101-02 - Detaljreguleringsplan for E 39 Ålgård – Hove – delstrekning Figgjo - Osli.

Planområdet for denne delplanen strekker seg fra Figgjo i sør til Osli i nord. Parsellen er totalt ca. 4,7 km lang. Det kommer et to-plans kryss ved Figgjo og en ca. 1850 meter lang tunnel gjennom Krossfjellet. Den resterende del av denne delstrekningen består av vei i dagen. Planområdet utgjør cirka 1360 dekar

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 11.05.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

  

Godkjent dato: 15.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Områdeplan 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.03.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2011103 - Områdeplan for Norestraen sør

Planen legger til rette for utbygging av ca. 74000 m2 bruksareal (BRA), fordelt på bolig og næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Det tillates opp til 700 boliger fordelt på blokkbebyggelse og urbane rekkehus, samt ca. 4000 m2 BRA med næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Høyden på byggene er fra 2 til 8 etasjer. Planområdet utgjør cirka 93 dekar hvor 20 dekar er utfylt areal i sjø.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.04.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

  

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00
 • epost

 

 

 

 

Publisert: 16.10.2020 06:34
Sist endret: 18.06.2021 11:55