Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 14.05.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens§ 12-8 gir Head Energy UP AS, på vegne av K2 Industri AS, melding om at følgende reguleringsarbeid blir igangsatt: 

Detaljregulering for endring av plan 2014104  - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr. 24 bnr. 25 m.fl. Sviland 

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av allerede regulert næringsområde, i tråd med utvidelse som ligger inne i kom muneplanen. Vi gjør oppmerksom på at det kun er utvidelsen i del av SV10 i kommuneplanen som varsles, ikke hele planen. Utvidelsesområdet ligger innenfor eiendom gnr. Bnr. 9/9.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 - 2035 disponert til næringsvirksomhet, og er en utvidelse av plan 2014104 - Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr. 24 bnr.25m.fl., Sviland.

Planområdet er delvis regulert i gjeldende plan og delvis uregulert.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt : Foreslått arealformål er i samsvar med kommuneplanen. Ingen tiltak faller inn under konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I med krav om KU. Masseuttak og nye næringsbygg er vurdert iht. vedlegg li punkt 2a), 11 j) og 13 i forskriften. Reguleringsplan 2014104 ble konsekvensutredet i 2015. Utvidelsen anses verken i anleggs- eller driftsfasen å få vesentlige  konsekvenser  for  miljø og samfunn.  Planendringen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens§ 17-4.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for by­ og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Head Energy UP AS v/Eva Esbensen , Heiamyrå 19, 4031 Stavanger  Eva.esbensen@headenergy.no

 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

 

 

Frist for innspill: 11.05.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang:

Plan 202107 - Detaljregulering for næringsområde på Sviland nord

Planområdet er på ca. 2.000 dekar, og ligger nord for tettstedet Sviland. I kommuneplanen er området i hovedsak vist som bebyggelse og anlegg, næringsvirksomhet, sentrumsformål og LNF (landbruk, natur og friluft).

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et næringsområde på ca. 400 dekar. Endelig plassering av næringsområdet vil bli avklart i løpet av planprosessen. Det vil kun bli utarbeidet plan for det aktuelle næringsområdet med tilhørende adkomstveier, buffersoner mv. Dette innebærer at selve planområdet vil bli vesentlig redusert i løpet av planprosessen.

Konsekvensutredning

Sandnes kommune har vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning etter § 6 i forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-9.

Folkemøte

Det vil bli avholdt folkemøte i Sandnes kulturhus tirsdag 20. april kl. 1800. På grunn av smittesituasjonen er det påmelding til folkemøtet. Påmelding kan skje til Sandnes kulturhus på www.sandnes-kulturhus.no, eller telefon 51 60 20 10. Frist for påmelding er fredag 16. april. Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan folkemøtet bli avlyst på kort varsel. Informasjon og alternative løsninger vil bli informert om til de påmeldte.

 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/ Trygve Valen, trygve.valen@asplanviak.no, tlf.: 979 78 717

Sandnes Tomteselskap v/Martin Eskeland, martin.eskeland@sandnes.kommune.no, tlf. 993 07 083

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Frist for innspill: 03.05.2021

Mer informasjon:
Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Head Energy UP AS, på vegne av Velde Pukk As, oppstart av arbeid med:

Plan 202103 - Detaljregulering for eksporthavn på gnr 71 bnr 63 - Lauvvik

Planområdet er på ca 40 dekar, hvorav eiendommen 71/63 er på ca 25 daa. Området foreslås regulert til næring/indistri og havneformål, med den hensikt å legge til rette for midlertidig eksportterminal for steinmasser for en periode på 5 år.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert til fritids- og turistformål, men har tidligere vært disponert til næring i perioden 2002-2018

Konsekvensutredning

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning vedlegg I, punkt 8b som omfatter "nyetblering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1350 tonn kan seile og anløpe". Planen skal derfor konsekvensutredes og ha planprogram.

Deler av planområdet er regulert til vegformål i plan 2008116, øvrig del av planområdet er uregulert.

Forslag til planprogram sendes med dette på høring og legges ut på offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-9. 

Utbyggningsavtale

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens §17-4 

 

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Head Energy UP A/S,  Heiamyrå 19 4031 Stavanger eller e-post: eva.esbensen@headenergy.no 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 28.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Aros arkitekter oppstart av arbeid med:

Plan 202105 -  Detaljregulering forgnr 45 bnr 1, Sørbøtunet

Planområdet er i gjeldende kommuneplan og reguleringsplan 96102 regulert til bolig. Planområdet har en størrelse på omlag 4,3 daa og avgrenses som vist vedlagte kart. Det kan forekomme mindre justeringer av grensen i løpet av planarbeidet.

Hva går planen ut på?

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse med tilhørende arealer for uteopphold, adkomst og lek. Sammen med verneverdig bebyggelse og kulturminner vil ny bebyggelse fremheve historien om det gamle tunet og ferdselsveien i Sørbøtunet 59.

Konsekvensutredning

Krav om konsekvensutredning er vurdert i forbindelse med planinitiativ og oppstartsmøte. Plan vurderer at planforslaget vil være i samsvar med gjeldende kommune- og områdeplan og at det ikke inneholder tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. Planforslaget skal derfor ikke konsekvensutredes.

Utbyggingsavtale

Det varsles med dette også om oppstart av forhandlinger mellom Gjesdal bolig AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål som skal tas opp utbyggingsavtalen er eventuelle opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging og/eller oppgradering av teknisk infrastruktur.

Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Mottatte innspill blir ikke besvart personlig, men blir kommentert og behandlet i det videre planarbeidet. Etter at planen er behandlet politisk vil alle berørte parter og alle som har kommet med innspill få beskjed om saksgangen i eget brev.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert om planarbeidet.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Innspill sendes: Aros Arkitekter AS v/ Kristin B. Kvaløy, Langgata 10, 4306 Sandnes eller e-post: kbk@aros.no 

med kopi til: Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

 

Høringsfrist: 23.05.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plan 201932 – Detaljregulering for kvartalet Elvegata, Ivar Aasens gate, Vågsgate, Julie Eges gate, gnr 111 bnr 311, 312, 313 m fl

Med bakgrunn i statsforvalterens klageavgjørelse vedr. vedtatt plan 2014123 og opphevelse av planvedtak, sender Byplansjefen i Sandnes med dette forslag til ovennevnte plan ut på ny høring og
offentlig ettersyn (i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10). Det er bearbeiding av planforslag etter 1.gangsbehandling som utløser tilleggshøringen. Innkomne klager i forbindelse med vedtatt plan har også ført til en gjennomgang og justering av planforslaget.


Historikk i saken

Planforslaget var lagt frem til 1. gangsbehandling i Utvalg for byutvikling i møte 11.05.2016 og lå ute til høring i perioden 24.05.2016 – 01.08.2016. Etter utleggelsen har forslagstiller foretatt en del endringer, bl.a. på bakgrunn av utvalgets vedtak 11.05.2016 og innkomne merknader.
Planforslaget var oppe til 2. gangsbehandling i Utvalg for byutvikling første gang 01.11.2017, hvor
utvalget fattet vedtak om å sende saken i retur med endringer bl.a. i bestemmelsene.
Planforslaget var oppe til 2. gangsbehandling for andre gang i Utvalg for byutvikling 17.01.2018,
og ble vedtatt i Bystyret i møte 05.02.2018.
Planvedtaket ble påklaget. Fylkesmannen (nå Statsforvalter) fastslo at det er gjort endringer
underveis i planprosessen som ikke er sendt på høring. Dette representerer etter Fylkesmannens syn
en saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen opphevet planen med klageavgjørelse datert 06.3.2020.


Høring

Før planforslaget kan tas opp til ny 2.gangsbehandling må de foreslåtte endringene høres og berørte
parter og høringsinstanser får anledning til å uttale seg til disse. Endringer foretatt siden utleggelsen
i 2016 sendes derfor med dette ut på ny tilleggshøring.
I hovedsak er det foretatt følgende endringer i planforslaget:

Plandokumenter er oppdatert med hensyn til ny kommunedelplan for sentrum.

For å danne et offentlig torg i krysset Vågsgata x Ivar Aasens gate er gatetunet utvidet og bygg KB1 flyttet nærmere bygg KB6. Avstanden mellom KB1 og KB6 er redusert fra 15,4m til 8,5m.

Den offentlige forbindelsen til og gjennom det private gårdsrommet i kvartalet er fjernet.

Det er gjort grep for å bedre atkomstsituasjonen mot Vågsgata og sikkerheten til myke trafikanter internt i kvartalet. Renovasjonsløsning er endret. Det er regulert inn en 4 m bred felles vei og 2 m felles gangvei langs fasaden til KB6. Parkeringsplasser til KB6 samles i felles anlegg. Det er avsatt vareleveringslomme langs vegg mot KB1.

Det er lagt til en etasje på KB3, og bygget vil da få like mange etasjer som tilsvarende bygg på motsatt side av Elvegata. Endringen er gjort etter utleggelsen i 2016 og er i tråd med planforslag vedtatt i bystyret i 2018.

Det er sikret i bestemmelser krav til solforhold på felles lekeareal, og alle leiligheter i KB3 skal være gjennomgående og har balkong på begge sider.

Biltrafikken i Ivar Aasens gate begrenses til varelevering. 3 offentlige parkeringsplasser flyttes og reetableres i Vågsgata.

VA rammeplan er oppdatert og overvann fra området håndteres lokalt.

Plankart er oppdatert med henblikk på de forannevnte endringene. Videre er forslag for plan 2016102 for bussvei i Elvegata lagt inn. Kryss Vågsgata x Julie Eges gate er tatt ut av planområdet og reguleringsplan for Ruten videreføres der.

Planbeskrivelse er oppdatert og redegjør for justert planforslag, ev. trinnvis utbygging og midlertidig situasjon, og planforslagets virkninger.

Som følge av endringene er det også gjort tilpasninger i bestemmelsene, renovasjonsteknisk plan, mobilitetsplan og ROS – analyse.

Illustrasjoner er oppdatert og viser justert planforslag med maksimalt utbyggingsvolum for hele kvartalet.

 

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget. 

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 15.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 09.12.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201804 – Detaljregulering for gnr 109 bnr 815

Planen omfatter eiendommen til den nedlagte institusjonen Riskatun, og utgjør ca. 10 dekar. Planen foreslår offentlig og privat tjenesteyting i nord. Her åpner bestemmelsene for en barnehage med 4 avdelinger med et bruksareal på inntil 700 m² BRA.

I sør er det planlagt 12 kjedete eneboliger. I fire av disse tillates det sekundærbolig. Boliger med 1 boenhet kan ha et bruksareal på inntil 190 m² BRA, og boliger med 2 boenheter kan ha et bruksareal på 250 m² BRA.

Planen viser også nødvendig areal for interne veger, lekearealer, friområde, renovasjon og parkering.

I det planforslaget som ble lagt fram for 1. gangsbehandling ble det avdekket noen feil og mangler. I behandlingen ble det gjort vedtak om at feil og mangler i henhold til plansjefens vedlegg datert 16.11.20209 må rettes opp.

Med utgangspunkt i et notat knyttet til vedtaket er det gjort følgende justeringer/ supplement i plandokumentene (tekst i kursiv er hentet fra notat knyttet opp til vedtaket):

1. Terrengoverganger i boligområdet må belyses i snitt, og behov og plassering av murer må inntegnes i illustrasjoner.

Oppfølging: Det er utarbeidet 3D visualisering av bebyggelsen. Det er også utarbeidet flere snitt der det er påført flere detaljer. Nye snitt er datert 13.01.2021 og 19.01.2021.

2. Trafikkbelastning, kapasitet i krysset Jødestadvegen x Riskatunvegen og behov for eventuelle tiltak i krysset må avklares.

Oppfølging: Det er foretatt nye vurderinger i mobilitetsplanen i forhold til trafikkbelastning i krysset Riskatunvegen x Jødestadvegen. Det er lagt til grunn høyere trafikktall fra boligområdet. Det er likevel ikke vurdert som nødvendig med tiltak i krysset. Dette er beskrevet i revidert mobilitetsplan datert 08.01.2021 som ligger ved høringsdokumentene. I denne er ny tekst vist med rød farge. Konklusjoner fra mobilitetsplanen er også innarbeidet med rød farge i revidert planbeskrivelse datert 13.01.2021.

3. Beregnet utnyttelse må kvalitetssikres og det må sikres at illustrasjonene som følger saken er i tråd med den utnyttelsen det åpnes for.

Oppfølging: Ved gjennomgang av planmateriellet er det avdekket at beregnet utnyttelse og høyder baserte seg på 3 etasjer, mens bestemmelsene konkretiserer 2 etasjer. De boligene som var inntegnet i opprinnelig illustrasjonsplan, var også mindre enn det bestemmelsene åpner for. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet revidert illustrasjonsplan og nye sol- / skyggediagrammer datert 19.01.2021. De illustrerte boligene er tegnet i henhold til høyde fastsatt i bestemmelsene, men det er lagt til grunn en tredje etasje.

4. Det må utarbeides snitt og 3D -illustrasjoner som viser hvordan utbyggingen forholder seg til eksisterende boligbebyggelse og terreng.

Oppfølging: Det er utarbeidet 3D modell som viser bebyggelsen i forhold til omkringliggende boliger og terreng. I nye snitt datert 13.01.2021 og 19.01.2021 og i illustrasjonsplan datert 19.01.2021 er også murer inntegnet. 

Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter 

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 05.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 13.01.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til

Plan 2016102 – Detaljregulering av bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum

med følgende vedtakspunkt:

«Til 2.gangsbehandling av planen må etablering av gangbro over Stavangerveien sikres som rekkefølgekrav, og følgende tekst innarbeides i bestemmelsene:

«Gangbro over Stavangerveien med tilhørende koblinger til eksisterende veinett skal være opparbeidet før Bussveien tas i bruk.»»

Planen legger til rette for etablering av bussvei med tilhørende sykkelfelt og fortau på strekningen fra Kvadrat til Sandnes sentrum. Planområdet utgjør cirka 158 dekar.

Utleggelsen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

For informasjon om hvordan den enkelte eiendommen berøres av midlertidig og varig arealinngrep er det utarbeidet grunnervervskart og W-tegninger. Se vedlegg D02b, planbeskrivelse, kap. 2.5 pkt. 11 i tabellen, for lenke til grunnervervskartet.

Det er også laget en film som illustrerer planforslaget, se følgende lenke: https://www.youtube.com/watch?v=PyXwic1D2hw&feature=youtu.be

I forbindelse med høringen vil det bli arrangert kontordager 16. februar og 18. februar, klokken 1400-1900. Her kan dere som har spørsmål til planen stille direkte spørsmål til representanter fra Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune.

 • Oppmøtested Thon Hotel Sandnes, Roald Amundsens gate 115
 • Her vil prosjektansvarlige og grunnerverver fra Rogaland fylkeskommune, samt saksbehandlere fra Sandnes kommune, være tilgjengelige for spørsmål
 • Av hensyn til Covid19 må møtetid avtales på forhånd. Det kan avtales med nabokontakt for Bussveien på mail nabokontakt-bussveien@rogfk.no eller på telefon 477 89 352. Gi beskjed til nabokontakt om hvilke temaer som er av interesse.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

 

Godkjent dato: 14.12.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 14.12.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2016101-02 - Detaljreguleringsplan for E39 Ålgård - Hove - delstrekning Figgjo - Osli

Planområdet for denne delplanen strekker seg fra Figgjo i sør til Osli i nord. Parsellen er
totalt ca. 4,7 km lang. Det kommer et to-plans kryss ved Figgjo og en ca. 1850 meter
lang tunnel gjennom Krossfjellet. Den resterende del av denne delstrekningen består av
vei i dagen. Planområdet utgjør cirka 1360 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 11.05.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

 

 

Godkjent dato: 15.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Områdeplan 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.03.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2011103 - Områdeplan for Norestraen sør

Planen legger til rette for utbygging av ca. 74000 m2 bruksareal (BRA), fordelt på bolig og næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Det tillates opp til 700 boliger fordelt på blokkbebyggelse og urbane rekkehus, samt ca. 4000 m2 BRA med næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Høyden på byggene er fra 2 til 8 etasjer. Planområdet utgjør cirka 93 dekar hvor 20 dekar er utfylt areal i sjø.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.04.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

 

Godkjent dato: 15.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.03.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2016108 - Detaljregulering for Lunden 11 - 13  - Stangeland

Planen legger til rette for rehabilitering av to eksisterende bygg til 6 boenheter (leiligheter). Byggene er Stangeland Trevarefabrikk som er fredet med tilhørende bolighus. Planområdet utgjør cirka 2,4 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.04.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 15.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.03.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201820 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 99  - Mindeveien

Planen legger til rette for utbygging av 15 – 20 boenheter fordelt på rekkehus, eneboliger og 8 leiligheter i et 2 etasjes leilighetsbygg. Planområdet utgjør cirka 4,1 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.04.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

 

Godkjent dato: 15.03.2021

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.03.2021 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2014103 - Ny detaljregulering innenfor del av plan 97113 for eiendommen gnr 88 bnr 22 m.fl. - Bergsagel

Planen legger til rette for utbygging av fem nye og opprettholdelse av tre eksisterende ubebygde fritidsboliger, utvidelse av felles brygge, et erstatningsnaust til felles bruk tilknytta brygga, felles parkering, felles uteoppholdsareal og lek. Planområdet er på 23 dekar, hvorav 11 dekar er avsatt til fritidsbebyggelse.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 4 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til saksdokumenter

Lenke til Kommunekart (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 22.04.2021

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

 

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00
 • epost

 

 

 

 

Publisert: 16.10.2020 06:34
Sist endret: 19.04.2021 10:09