Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 29.05.2019

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Staten vegvesen har i samarbeid med Gjesdal kommune og Sandnes kommune utarbeida følgende reguleringsplan (detaljregulering) for ny E39 frå Ålgård (Skurve) i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune, ei strekning på 14 km.

Plan 201904 - Detaljregulering for massefyllinger på gnr 32, Bråstein.

Forslag til Planprogram for nemnde detaljreguleringsplan sendast samstundes ut på høyring og til offentleg ettersyn, i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-9.Denne kunngjeringa frå Statens vegvesen er i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8

Den nye vegen vil ha to tunnelar, ein frå Limavatnet til Figgjo/Håland og ein frå Figgjo/Håland til Bråstein.

Det vil verta eit stort masseoverskot i dette vegprosjektet. Noko masse vil bli nytta i veglina, men ein stor del av massane vil bli plassert i deponi, til dels i mellombels deponi for foredling av stein- og morenemassar og til dels i permant deponi. Alle deponi skal til slutt bli tilrettelagt for fulldyrka mark.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert som landbruk, natur og friluftsformål, bandleggingssone for regulering og omsynssoner for landbruk og friluftsliv og dessutan kulturminne. Planen utgjer ca. 200 daa og er ikkje i samsvar med kommuneplan. Den skal difor konsekvensutgreiast etter til Forskrift om konsekvensutgreiing § 2 d.

Har du spørsmål kan du kontakta:

Geir Strømstad i Staten vegvesen, tlf. 48899798, og e-post geir.stromstad@vegvesen.no .

Ber om at eventuelle leietakere blir informert

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Staten vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller til firmapost-vest@vegvesen.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 24.05.2019

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Sweco Norge AS, på vegne av Rogaland Bolig AS gir i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 og §12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201820 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 99, Mindeveien, Hana.

Formålet med planen er å legge til rette for småhusbebyggelse på en ubebygget tomt i et eksisterende boligområde på Hana. Eksisterende VA-ledninger under bakken, som blant annet kommer fra Hana høydebasseng, har ekstra kraftige dimensjoner og krysser planområdet i ulike retninger og legger føringer for utforming av planområdet samtidig som de begrenser mulig utnyttelse.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 delvis disponert til fremtidig boligbebyggelse (Ha14), delvis til fremtidig grønnstruktur. Et skogstrekk som ønskes bevart i sin helhet inngår i deler av arealet som er disponert til boligbebyggelse. Forslagsstiller og kommunen foreslår derfor et makebytte: at skogsdelen reguleres fra boligbebyggelse til grønnstruktur og at tilsvarende arealer som nå er disponert  til fremtidig grønnstruktur (dvs. en del av fotballbanen) reguleres om til boligbebyggelse istedenfor. Makebyttet skjer innenfor forslagsstillers eiendom.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt:

Reguleringsplanen er ikke i samsvar med kommuneplanen og skal derfor i utgangspunktet konsekvensutredes (forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I, punkt 25). Det handler om en omarrondering av grøntarealer med hensyn til natur, landskap og bybilde, med målsetning om å opprettholde kvaliteter på stedet i størst mulig grad. Grøntarealer blir erstattet med arealer på lik størrelse. Ansvarlig myndighet vurderer derfor at planen ikke skal konsekvensutredes.

Iht. plan- og bygningslovens§ 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

Ber om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Sweco Norge AS v/Eva K. Esbensen, Forusparken 2, 4064 Stavanger (eller epost: eva.esbensen@sweco.no)

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 30.06.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planen var til 1.gangsbehandling 15.10.20104. Ved høring og offentlig ettersyn i perioden 25.11.2014 - 22.01.2015 kom det en rekke merknader fra grunneiere og offentlige aktører. På bakgrunn av høringsinnspill har planen nå blitt bearbeidet for å imøtekomme flere av innspillene.

Planforslaget legger til rette for 33 nye hytter, samt 44 eksisterende hytter. Det planlegges et nytt bryggeanlegg for de nye hyttene. I tillegg sikres blant annet parkering, renovasjon og tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 28.06.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 10.04.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Det skal etableres ny E39 med fire felt på strekningen Ålgård - Hove. Strekningen er totalt ca. 15 km lang og er delt opp i to delplaner i Sandnes kommune. Plan 2016101-01 dekker strekningen Osli - Hove og plan 2016101-02 dekker strekningen Figgjo - Osli. Planområdet for denne delplanen strekker seg fra Figgjo i sør til Osli i nord. Denne delstrekningen er ca. 4,7 km lang og planlegges med to to-plans kryss på strekningen, ved Figgjo og Bråstein. Det er også en ca. 470 meter lang strekning som foreslås i  tunnel og denne går gjennom Krossfjellet. Den resterende del av denne delstrekningen består av vei i dagen. Planområdet utgjør cirka 1360 dekar.

I forbindelse med høringen arrangeres det åpen kontordag onsdag 05.06.2019 kl.11:00 - 18:00 i kafeen i Figgjohuset, Figgenveien 17 på Figgjo i Sandnes.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 23.06.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 26.09.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 75 boenheter, hvorav inntil ni av disse er offentlige omsorgsboliger. Planområdet utgjør cirka 22 dekar.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 27.05.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 20.03.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av inntil 228 boenheter og ca.500 m2 BRA næring, fordelt på åtte bygg, hvor to bygg er rekkehus og seks er blokkbebyggelse. Næringsarealet er plassert i 1.etg mot nord og ut mot Jærveien. Planområdet er cirka 19,4 dekar..

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 27.05.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 20.03.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan med følgende vedtakspunkt:

  Til 2.gangsbehandling må:

 1. Nybyggets karakter, arkitektur, materialer og farger må komme så tydelig frem, at en kan få et inntrykk av, hva som vil bli oppført på tomten. Hovedmaterialer for ny bebyggelse og mellombygg mellom nytt- og gammelt bygg må konkretiseres i bestemmelsene.
 2. Tekniske anlegg på taket av nybygg begrenses i tråd med intensjonen i områdeplanen.
 3. Maks. BRA for nybygg fastsettes til 7.200 m2, i tillegg hertil kommer kjeller på 2.000 m2 i samsvar med vedlagt planmateriale.
 4. Det gjennomføres vurdering av sambruk for gjesteparkering bolig/næringsbygg.

Planen legger til rette for renovering/utbygging av opp til ca.12.350 m2 BRA tjenesteyting og kontorvirksomhet. Den eldste delen av Sandnes Kommunes tidligere rådhus er vernet og her planlegges det å etablere nytt helsehus. Det nyere tilbygget i røde murstein tillates revet. Mot Telthusveien kan det oppføres opp til 7.200 m2 BRA i nytt kontorbygg. Planområdet utgjør cirka 8,7 dekar.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

 

Godkjent dato: 08.04.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 08.04.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 201801 Detaljregulering for gnr 29 bnr 96 og 466 - Figgjo

Planene legger til rette for utbygging av fire boenheter fordelt på to tomannsboliger. Planområdet utgjør cirka 1,4 dekar

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 06.06.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 08.04.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 08.04.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016101-01 - Detaljregulering for E39 Ålgård - Hove, delstrekning Osli - Hove

Det skal etableres ny E39 med fire felt på strekningen Ålgård - Hove. Strekningen er totalt ca. 15 km lang og er delt opp i to delplaner i Sandnes kommune. Plan 2016101-01 dekker strekningen Osli – Hove og plan 2016101-02 dekker strekningen Figgjo – Osli. Strekningen Osli - Hove er på ca. 3,5 km og bygges ut med 4-felt veg i dagen, delvis i ny trase og delvis som utvidelse av eksisterende E 39. Det vil være et to-plans kryss på strekningen ved Bogafjell. I en mellomfase etableres det en rundkjøring på Osli, som overgang mellom ny 4-felts veg og eksisterende 2-felts veg. Planområdet utgjør cirka 572 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.06.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 08.04.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 08.04.2019 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2016114 - Detaljregulering for Langgata 72, 74 og 76, gnr 111 bnr 485 mfl., sentrum

Planen legger til rette for barnehage og offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet ligger i Sandnes sentrum, i den nordlige delen av Langgata. Områdets totale størrelse er ca. 5,5 daa.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.06.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse:Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon:51 33 60 00
 • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 24.05.2019 09:00