Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 Når kan du si din mening?

Medvirkning er et sentral punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort.

 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

Igangsatte reguleringsplaner

Oversikt over igangsatte reguleringsplaner

Frist for innspill: 31.08.2017 

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for gnr 46 bnr 26, Skårlandsfeltet, Ganddal, plan nr. 201711

Planområdet er ca 2,6 daa, og foreslås regulert til bolig. Planområdet ligger i østre del av boligområdet ”Skårlandsfeltet”.

I kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 inngår eiendommen i område TrF3, vist som kombinert bebyggelse og anleggsformål. I gjeldende plan 79129-01: ”Reguleringsplan for gnr. 46 bnr. 26, Ganddal”, vedtatt 1988, er området regulert til offentlig friområde -kvartalslek/balløkke, men bestemmelsene åpner for omregulering til byggeformål.

Det er vurdert at planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger mellom grunneierne v/Andreas Skårland og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Aros Arkitekter AS, Langgata 10, eller til ggk@aros.no, innen 31. august, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Aros Arkitekter AS, Langgata 10, eller til ggk@aros.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 30.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Asplan Viak AS gir med dette melding om at følgende planarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11:

2016111 - Detaljregulering av AU07 – Skaarlia skole gnr/bnr 34/359, 397, 398, Austrått.

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utvikling og etablering av Skaarlia skole i tråd med overordna planer. Arbeidet utføres på vegne av Sandnes Eiendomsselskap KF.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes avsatt til offentlig tjenesteyting med grunnskole. Det tillates utbygging av liten flerbrukshall i tilknytning til skolen.

Planområdet er i gjeldendereguleringsplan, 2003115 Skaarlia 2, disponert som offentlig bebyggelse; skole.

Ansvarlig myndighet vurderer iht. forskrift om konsekvensutredning § 2, bokstav f. at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning iht. forskriftens vedlegg 1, punkt 1. Forslag til planprogram sendes samtidig på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9. 

Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til Helene.Lustrup@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune; plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 04.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at det er satt i gang arbeid med

201715 - Detaljregulering for gnr 45 bnr 285, felt B11, Sørbø.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner. Det planlegges i utgangspunktet konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.

Området er avsatt til boligformål i Reguleringsplan for del av Sørbø (plan 2004106), og planarbeidet er da i tråd med overordnet plan.

I samråd med Sandnes kommune er det avklart at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Ingrid Høymer Fossan, tlf.: 920 366 98.

Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune; plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 01.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

201713- Detaljregulering for deponiområder på gnr 28, Håland ved Figgjo

Staten vegvesen har i samarbeid med Gjesdal kommune og Sandnes kommune utarbeida reguleringsplan (detaljregulering) for ny E39 frå Ålgård (Skurve) i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune, ei strekning på 14 km. Den nye vegen vil ha to tunnelar, ein frå Limavatnet til Figgjo/Håland og ein frå Figgjo/Håland til Bråstein.

Det vil verta eit stort masseoverskot i dette vegprosjektet. Noko masse vil bli nytta i veglina, men ein stor del av massane vil bli plassert i deponi, til dels i mellomdels deponi for foredling av stein- og morenemasser og til dels i permant deponi. Alle deponi skal til slutt bli tilrettelagt for fulldyrka mark. Planområdet er vist på vedlagt kart.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert som landbruk, natur og friluftsformål, båndleggingssone for regulering og omsynssoner for landbruk og friluftsliv og dessutan kulturminner.

I Retningslinjene til kommunedelplanen for E39 Ålgård – Hove, står det at «Foroverskudds- masser som må gå til utfylling skal det utarbeides reguleringsplaner og eventuelt konsekvensutredes der det er krav om dette». Planen inneheld nye tiltak nemnt i forskrift om konsekvensutgreiing, vedlegg I eller II. Planen skal difor konsekvensutgreias. Grunneigarar som vil bli råka av planen, varslast gjennom eige brev.

Reguleringsplanen har følgjande PlanID: 201713.

Forslag til Planprogram for nemnde detaljreguleringsplan sendast samstundes ut på høyring og til offentleg ettersyn, i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-9.

Denne kunngjeringa frå Statens vegvesen er i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8. Det vil bli arrangert eit ope møte om oppstart av planarbeidet den 20. juni 2017 kl. 18:00 i Figgjohallen.

Har du spørsmål kan du kontakta:

Geir Strømstad i Staten vegvesen, tlf. 48899798, og e-post geir.stromstad@vegvesen.no.

Fleire opplysningar, inkludert eit detaljert kart for planområdet, kan du finna under kunngjeringar www.vegvesen.no.

Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Staten vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller til firmapost-vest@vegvesen.no ,

med kopi til: Sandnes kommune; plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist for innspill: 04.08.2017

Finn alle dokumenter her:
Type plan: Detaljregulering

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om igangsettelse av arbeid med plan:

2016130- Detaljregulering for gnr 103 bnr 2 mfl., Bjelland, Hommersåk.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for eksisterende og fremtidig næringsvirksomhet i området som per dags dato er uregulert. Planarbeidet vil også innebefatte regulering av eksisterende boliger og ny adkomstvei til tilgrensede plan i sør. Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015- 2030 i hovedsak disponert som næringsbebyggelse.

Konsekvensutredning  (KU):

I samråd med Sandnes kommune er det avklart at planarbeidet utløser krav om KU grunnet næringsbygg med et bruksareal på mer enn 15.000 m2 og at det beslaglegger mer enn 15 dekar.

(Forskrift om KU for planer etter plan- og bygningsloven, § 2, bokstav f, vedlegg 1- Se planprogrammet for mer informasjon.)

Sandnes kommune vil som ansvarlig myndighet fastsette det endelige planprogrammet.

Det kunngjøres derfor samtidig at forslaget til planprogrammet nå ligger ute til høring.

Utbyggingsavtale :

I samsvar med plan- og bygingsloven § 17-4 varsles det også at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale.

Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/lngrid Høymer Fossan, Østervågkaien  1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune; plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no

Frist innspill: innen 25.06.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

På vegne av Breidablikk investering AS og Bolig Partner AS Prosjekt Vest. Gir Arkitektkontoret STAV AS i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-11, melding om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for gnr. 69 bnr. 359, Alveveien, Lura, Lu10 Plan 201709 I Sandnes kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boliger med tilhørende funksjoner. Området ligger innenfor 500 meters avstand til høyverdig kollektivtrasé og  er vist som boligområde Lu 10 i gjeldene kommuneplan for Sandnes kommune. Utviklingen skal sees i sammenheng med omkringliggende bebyggelse. For å få til dette er det ønskelig å planlegge for tett lav bebyggelse i to-tre etasjer. En ser for seg en tetthet som ligger i nedre skala av det som ligger som krav i kommuneplanen.

Reguleringsarbeidet omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning, da arealbruken er utredet på kommuneplannivå. Det varsles samtidig om at forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av detaljplanen starter opp iht. plan- og bygningslovens § 17-4, 1. ledd. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Planarbeidet vil kunne berøre Deres interesser som grunneier, evt. nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til med kopi til Sandnes kommune,

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Arkitektkontoret STAV AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger eller på e-post til:  irene@stavark.no

med kopi til Sandnes kommune; plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Frist innspill: innen 01.06.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Norconsult AS, på vegne av Hove Utbyggingsselskap AS, gir med dette melding om følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8:

Planområdet er på ca. 54 daa, og ligger sør for RV 13, mellom Hoveveien og E39, grensende til Hafrakveien i sør.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 disponert for bolig/næring og offentlig/privat tjenesteyting.

Planområdet er regulert i gjeldende plan, 2006126 - Reguleringsplan for Au 09 og AU 10, Hove. Planområdet er her regulert til handelsgartneri.

Sandnes kommune vurderer etter forskrift om konsekvensutredning at planforslaget ikke skal konsekvensutredes.

Planforslaget skal legge til rette for boligbygging med omkring 250 boliger på den østlige del og plantesalg i den vestlige del.

Videre gir Norconsult AS melding om at forhandlinger om utbyggingsavtale startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, mellom Sandnes kommune og Hove Utbyggingsselskap AS. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Norconsult AS v/Lars Nielsen, Postboks 130, 4065 Stavanger eller på epost til: lars.nielsen@norconsult.com

med kopi til Sandnes kommune; plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no

 Plan 201708 Detaljregulering av FV 509 Oalsgata

Frist innspill: innan 16. juni 2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Statens vegvesen skal, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, i gang med å lage ein reguleringsplan for Oalsgata. Hensikta med plan- arbeidet er å betre trafikktryggleiken i Oalsgata. Vi skal mellom anna oppgradere og utvide fortaua, og etablere sykkelfelt. Planarbeidet skal sikre Oalsgata sin funksjon som viktig veg til Sandnes sentrum. Gjennom planarbeidet skal ein også redusere talet på avkøyringar og kryss i Oals- gata. Det kan føre til endringar i lokalvegnettet. Meir informasjon finst på vegvesen.no/vegprosjekter/oalsgata.

Planen blir utarbeidd etter plan- og bygningslova § 12-3, som detalj- regulering. Statens vegvesen og Sandnes kommune vurderer at tiltaket ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing. Tiltaket fell ikkje under for- skrift om konsekvensutgreiingar for planar etter plan- og bygningslova § 2, eller § 3, jfr. vedlegg II i nemnde forskrift.

Det blir informasjonsmøte om oppstart av planarbeidet på Vitenfabrikken i Sandnes, Storgata 28, den 10. mai 2017, kl. 1730.

Varsel om utbyggingsavtale

Statens vegvesen varslar også med dette oppstart av forhandlingar mellom Statens vegvesen og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslova § 17-4. Hovudspørsmål som utbyggingsavtalen skal ta opp er krav til opparbeiding i samband med utbygging eller oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Lenke til oversikstkart

 Har du spørsmål:

Kontakt: Kjetil Medhus på e-post kjetil.medhus@vegvesen.no eller telefon 482 07 856. 

Innspill sendes: Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller på e-post til

firmapost-vest@vegvesen.no.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 15.09.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 14.06.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for utbygging av totalt 54 boenheter, herunder 25 rekkehus, 10 flermannsboliger og 19 eneboliger. Planområdet utgjør cirka 28 dekar og ligger cirka 500 meter øst for tettbebyggelsen i Hommersåk sentrum.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 25.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 14.06.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planområdet ligger i det alt vesentligste i Sola kommune. Det er kun en liten del av planen som berører en mindre del av en ubebygd jordbrukseiendom i Sandnes kommune (gnr. 64 bnr. 24). Planen dekker Gimramyrvegen i Sola kommune og grenser mot Årsvollveien i Sandnes kommune og er i vestre del av Soma bydel. Det foreslås å utvide Gimramyrvegen på tilsvarende måte som det er lagt til rette for i nylig vedtatt reguleringsplan for Årsvollveien. Det planlegges også å skifte ut dagens bru over Skas-Heigrekanalen.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 25.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 14.06.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planområdet ligger i bydelen Sandved og er et hjørnetomt som ligger i kryss Heigreveien- Svaneveien.

Eiendommen foreslås omregulert fra næring til boligformål. Eksisterende næringsbygg skal rives og erstattes med 3 boenheter i rekke- / eller kjedehus.

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 27.07.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Kommunedelplan

Etter delegasjon fra Bystyret i Sandnes i møte den 06.02.2017 legges i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 ut forslag om planendring:

Endring av bestemmelser til Kommunedelplan for sentrum 2011 - 2025 

 Dokumenter på høring: 
Lenke til høringsdokumentene

 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema
eller Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 04.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 10.05.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planforslaget legger til rette for barnehage og offentlig eller privat tjenesteyting.

Planområdet ligger i Sandnes sentrum, i den nordlige enden av Langgata. Områdets totale størrelse er ca. 5,5 daa.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside. 

Dokumenter på høring: 

Lenke til høringsdokumentene 

 Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller
Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Høringsfrist: 04.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 10.05.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Planen legger til rette for utbygging av en motorvei mellom Hove i Sandnes og Bollestad sør for Ålgård. Det er en strekning på ca. 15 km som bygges ut med 4-felt delvis i ny trase og delvis som utvidelse av eksisterende E 39. Det planlegges 4 to-plans kryss på strekningen (Bogafjell, Bråstein, Figgjo og Bollestad) og ca. 5 km av strekningen vil være i 2 tuneller (Risfjelltunnellen og Krossfjelltunellen).

I forbindelse med offentlig ettersyn skal det arrangeres et informasjonsmøte den 7.juni 2017 kl. 19:00 – 20:30 i Figgjohallen på Figgjo.

Det vil også arrangeres åpen kontordag tirsdag 13. juni kl. 12:00 – 18:00 i bydelssalen i Bogafjell kirke, Lyngholen 3 på Bogafjell.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside. 

Dokumenter på høring: 

Lenke til høringsdokumentene

 Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller
Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583,4302 Sandnes.

Høringsfrist: 08.06.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planområdet er på omtrent fem dekar med tilhørende veianlegg, og ligger ved innkjørsel til Plantasjen og Rema 1000 på Sandved. Planforslaget legger opp til to boligblokker på fire etasjer, med totalt 27 leiligheter. Parkering skal løses i parkeringsanlegg under bakken. Lekeplass er tiltenkt mellom de to blokkene. 

Dokumenter på høring: 

Lenke til høringsdokumentene

 Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller
Sandnes kommune, Planavdelingen, Postboks 583,4302 Sandnes.

  

Godkjente reguleringsplaner siste 3 måneder

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

 

Godkjent dato: 17.08.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 19.06.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Området skal fungere som lokalsenter for boligområdet på Sørbø og Hove som er under utvikling. Planen legger til rette for utbygging av 135 boenheter, dagligvarehandel på 1600 m² og 300 m² nærservice. Det planlegges også tomter tilpasset kirke, BoAS (Bo og aktivitetssenter) og PU-boliger (boliger tilpasset for personer med nedsatt funksjonsevne). Planområdet utgjør cirka 33 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen17.08.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 19.06.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planen legger til rette for boligbebyggelse i form av en lavblokk i tre etasjer med 18 leiligheter. Planområdet utgjør cirka 4,6 dekar.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.08.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 19.06.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planen legger opp til en fortetting med rekkehus i et eksisterende og etablert eneboligområde. Planområdet utgjør cirka tre dekar og legger til rette for utbygging av 19 boenheter, som ligger rundt et bilfritt tun.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 03.08.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 19.06.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Reguleringsplanen legger til rette for å utvide Rv 509 til 4- felt mellom Folkvordveien og Rv 44. Kryssene reguleres om til rundkjøringer og Folkvordveien og rampene til E39s vestside legges om. Samtidig gis Årsvollveien breddeutvidelse tilpasset fremtidig trafikk. Tilknytningen til lokalvegene nord for Årsvollveien legges om og nytt kryss med Årsvollveien planlegges lengre vest. Det reguleres også inn ny g/s-bro og gang- og sykkelvegnettet utbedres. Planområdet ligger ved kryss mellom E39, Rv44 og Rv 509 nordvest for Sandnes sentrum og ligger i hovedsak langs eksisterende Rv 509, men dekker også områder langs E39 og langs Fv327, Årsvollveien.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.07.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 29.05.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Områderegulering

Planområdet er på omtrent 85 dekar og er tydelig todelt av Jærveien, med bebyggelsen rundt Haakon 7’s gate som en del og rådhuset og rådhusmarka som andre del. 

 • Rådhusmarka foreslås omdisponert til boligbebyggelse i sin helhet. Ca. 8 daa regulert gravlundsareal går tapt som følge av dette.
 • Prosesjonsveien mellom de to gravlundene separeres fra kjørearealene og legges langs Telthusveien og videre via eksisterende gang- og sykkelvei. Dette er ca. samme trase som brukes i dag.
 • Eksisterende Rådhusmarka barnehage fjernes, og erstattes av en større barnehage plassert i «Skogsbakken».
 • Ganddalsgate stenges for gjennomkjøring, og Haakon 7’s gate gis en annen karakter (som gatetun). Eksisterende parkeringsplasser går ut. Noe av parkeringsbehovet (langtidsparkeringen for jernbanen og noe av boligparkeringen) erstattes i nytt parkeringshus mot jernbanen (PH på plankartet).
 • Haakon 7’s gate 6 og det gamle stasjonsbygget foreslås revet, til fordel for boligbebyggelse med høyere utnyttelsesgrad.
 • Det foreslås vern av deler av Rådhuset og det tilhørende parkarealet ved hovedinngangen. Videre vern av deler av bygning på gnr 40 bnr 191 (tidligere Sandnes Sparebank) og hele bygning på gnr 40 bnr 4 (opprinnelig Høyland sparebank).
 • Viktige gang- og sykkelforbindelser ivaretas.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 16.07.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 29.05.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 29.05.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Planområdet på ca. 9,6 daa ligger i overgang mellom tettbebyggelse og friområdet nord for boligbebyggelsen på Hesthammeren med gangavstand til Hommersåk sentrum.

Godkjent detaljplan legger til rette for boligutbygging i form av eneboliger, tomannsboliger og leiligheter i form av lavblokkbebyggelse.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 13.07.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 29.05.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 29.05.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Planområdet avgrenses av Iglemyr skole og boligområde i nord, RV13 mot sørøst og landbruksområde mot vest.

Godkjent plan legger til rette for bygging av svømmehall, parkeringsanlegg, idrettsanlegg og friområder.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 13.07.2017

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

 

Godkjent dato: 24.04.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 24.04.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Planforslaget legger til rette for etablering av inntil 550 boliger, leiligheter og rekkehus, med tilhørende funksjoner som lekeplass, kvartalslekeplass, vei, parkering, barnehage og nærsenter. Som en del av planforslaget foreslås det å legge om parkdraget gjennom området, slik at det følger Storåna. Planforslaget skal sikre en  videreutvikling og oppgradering av det offentlige parkdraget, Sandvedparken.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes,

Frist: innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 24.04.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 24.04.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Planen viderefører kollektivtraséen med standard for Bussveien fra kollektivbrua over E39, via Vassbotnen og vestover fram til Lagerveiens forlengelse. Det er lagt stor vekt på løsninger for myke trafikanter og det er planlagt sykkelvei med fortau langs Vassbotnen, samt utbedringer for Svanholmen, Lagerveien og Forusbeen. Vassbotnen stenges for biltrafikk, men varelevering til Statoil sin eiendom tillates fra nord via Svanholmen og Vassbotnen. Planen legger også til rette for muligheten for videreføring av Bussveien vestover til Åsenvegen i Sola kommune, som på sikt vil gi forbindelse til Skadberg og Sola sentrum, og etter hvert til Stavanger lufthavn, Sola.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583,4302 Sandnes

Frist: innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 24.04.2017

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 24.04.2017 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Planområdet har en størrelse på ca. 3,8 da. og ligger i bydelen Hana.

Eksisterende bolig på eiendommen skal rives og erstattes med 20 leiligheter i form av blokkbebyggelse på 3- 4 etasjer pluss underetasje brukt til parkering. Utearealet skal opparbeides til uteopphold og lek.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til  dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes,

Frist: innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Godkjent dato: 24.04.2017

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering

Reguleringsplanen har som formål å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk og myke trafikanter på strekningen samt gi en god tilkobling til næringsområdet på Forus og mot flyplassen. Reguleringsplanen er en del av Bussveien med midtstilde kollektivfelt, som skal bygges mellom Stavanger og Sandnes. I retning nord–sør går planområdet langs Fv 44 fra rundkjøringen ved Gausel stasjon til ny rundkjøring ved Fv 349 Løwenstrasse. Øst - vest går planområdet fra Fv 44 og vestover Midtbergmyrå til Travbaneveien, samt at Fv 443 Forusbeen er regulert øst og vest for nytt kryss Fv 44 Forusveien/ Fv 443 Forusbeen.

Planen har tidligere vært utlagt til vanlig offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32.

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

Dokumenter: 

 Link til dokumenter

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes,

Frist: innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 Plan 2009316-03 Detaljregulering for kvartal A6, gnr. 111, bnr. 253 Sandnes Indre Havn

Godkjent dato: 13.03.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planen legger til rette for oppføring av et kombinert næring- og boligbygg.  Kvartalet er 3,0 dekar og ligger nord for det nye bankbygget i Havneparken.

Dokumenter: 

 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes,

Frist: innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 

Godkjent dato: 13.03.2017

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planen omfatter eksisterende massedeponi og masseuttak, samt utvidelse mot nord i samsvar med kommuneplan for Sandnes.

Dokumenter: 

 Link til dokumenter

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes,

Frist: innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 

 

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
 • telefon:51 33 60 00
 • epost
Publisert: 28.06.2017 12:00
Sist endret: 06.12.2016 11:03