Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 26.06.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Boservice Holding AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med:

Plan 202002 Detaljregulering for Roald Amundsens gate 70 - gnr. 11 bnr. 726

Formålet med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i form av rekkehus og/eller «townhouse» og ev. flermannsbolig. Hensikten er å regulere eiendommen Roald Amundsens gate 70 med mulighet for ca. 8-15 boenheter. Detaljplanen reguleres med tilhørende privat og felles uteareal, og andre funksjoner. Offentlig lekeplass i Luragata på gnr./bnr. 69/292 inngår i planområdet for å se lekeplassen og utbyggingstomten i en bedre sammenheng. Planen har lavere tetthet enn føringene i gjeldene regionalplan for Jæren. Planarbeidet skal avklare om det er trafikksikkert å etablere utkjørsler fra rekkehusene i Luragata.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert til boligbebyggelse.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom utbygger og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av lekeplass og teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Mer informasjon om planlagt reguleringsarbeid fremgår av planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet, samt referat fra møte om utkjørsler i Luragata.  

Planarbeidet kan berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietakere om igangsatt planarbeid.

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, eller e-post: einar@stavark.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 20.06.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

ARCHUS arkitekter gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201920 Detaljregulering for boliger på Nadaberget, gnr 69 bnr 357 m.fl., Lura

Området foreslås regulert til boligbebyggelse og friområde. Planområdet grenser eksisterende boligbebyggelse på Nadaberget i nord, mot jernbanen langs Gandsfjorden i øst og i sør og vest mot boligområdene langs vest- og sørsiden av Lurahammaren.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 avsatt til boligbebyggelse og grønnstruktur (friområde). Planområdet er i reguleringsplan ID6602, Del av nordre Lura, regulert til industri, og i plan ID2014122, Lurahammaren, regulert til friområde.

Tiltak etter planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Circle K Norge AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.

 

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skjei utvalg for byutvikling og bystyret.

 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

 

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  ARCHUS arkitekter as v/Ketil Kiran, Pilestredet 75C, 0362 Oslo,  eller e-post: kk@archus.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 08.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8, gir Asplan Viak AS melding om igangsettelse av arbeid med plan:

Plan 202001 Detaljregulering for gnr 41 bnr 125 m.fl, Brueland vest 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse, forretning og kontorbebyggelse i tråd med gjeldende kommunedelplan for sentrum.

Planområdet er i kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018 – 2035 disponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. For K26 tillates en boligandel på maks 70% og totalt inntil 3000 m² BRA detaljhandel. Tilgrensede veiareal er tatt med.

Deler av planområdet er regulert til parkeringshus i Områdeplan for Skeiane, gnr 40 bnr 101 mfl, plan 2013105.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt:

Kommunen vurderer at planforslaget vil være i samsvar med gjeldende sentrumsplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. Planforslaget utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom utbygger og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Asplan Viak AS v/Arild Byrkjedal, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller e-post: arild.byrkjedal@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill: 21.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Øgreid Eiendom AS, oppstart av arbeid med:

Plan 201931 Detaljregulering for del av gnr 38 bnr 1872 og 187, Hanaveien 17

Planområdet er på ca. 22 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 38/1872, 38/1873, 38/540, 38/49, 38/539 og 38/187. Det planlegges kun tiltak på en mindre del av 38/1872.

Området ønskes regulert til kombinert formål med bolig og næring med tilhørende atkomstveg og uteoppholdsareal. Atkomst til planområdet vil bli via atkomstveg til senteret fra Hanaveien i sørvest.

Planområdet er disponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommunedelplan for Sandnes sentrum. I gjeldende plan fra 2010 er det aktuelle området regulert til kombinerte formål.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter (pdf)

 

Innspill sendes:  Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no 

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 10.06.2020

Mer informasjon:

Type plan: Områderegulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 01.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Plan 2011103 - Områderegulering for Norestraen Sør

Planen legger til rette for utbygging av ca. 74000 m² bruksareal (BRA), fordelt på bolig og næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Det tillates opp til 700 boliger fordelt på blokkbebyggelse og urbane rekkehus. Høyden på byggene er fra 2 til 8 etasjer. Det tillates inntil 3550 m² BRA med næring/forretning/offentlig- og privat tjenesteyting. Planområdet utgjør cirka 93 dekar hvor 20 dekar er utfylt areal i sjø.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget. 

 Dokumenter på høring:  Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 15.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plansjefen i Sandnes har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til nytt offentlig ettersyn og sende på høring plan:

Plan 2016101-02 –  E 39 Ålgård - Hove, delstrekning Figgjo - Osli

Etter offentlig ettersyn er detaljreguleringsplanen blitt omarbeidet ved at kryss på Bråstein er tatt ut av planforslaget. Dette har ført til endringer i plandokumentene. Det foreligger også innsigelser fra Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune v/kulturavdelingen og disse er forsøkt imøtekommet i det vedlagte planmateriale. Før planen kan tas opp til 2,gangsbehandling må de berørte parter få mulighet til å uttale seg til de foreslåtte endringene. Planen sendes derfor med dette ut på ny høring.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra plansjefen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes en uke før møtene. Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 15.05.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 12.02.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:

Plan 201727 – Detaljregulering for gnr 85 bnr 6 - Horve 

Planen legger til rette for en oppgradering og videreutvikling av leirstedområdet, med utbygging av ny hovedbygning, utvidelse av eksisterende internatbygning, ny brygge og gapahuk. Planområdet utgjør cirka 50 dekar.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene (pdf)

Lenke til dokumenter og plankart  (kartportal)

Send inn høringssvar:

via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201720 - Detaljregulering for Haakon 7's gate, Skeiane

Planen legger til rette for utbygging av inntil 74 boenheter, og 150-250 m² BRA næring, fordelt på to leilighetsbygg. Eksisterende parkering innenfor området samles i parkeringshus ved jernbanen. Haakon 7s gate reguleres til gatetun og skal stenges for gjennomgangstrafikk til Ganddalsgata. Planområdet utgjør cirka 15 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 07.06.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

Plan 2008315-02 -Detaljregulering for felt B/F/K og KBA2 Lura bydelssenter  

Planen legger til rette for utbygging av cirka 315 leiligheter i blokker, og inntil 3000 kvm næringsareal. Planområdet utgjør cirka 40 dekar.

 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

 

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 28.05.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2010117 -Detaljregulering for hytteområde ved Sletten - Del av gnr 98 bnr 4 med flere

Planforslaget legger til rette for 35 nye hytter. Det er også planlagt å oppføre en flytende molo, med småbåtanlegg på innsiden som skal romme båtplasser for de nye hyttene. I tillegg reguleres blant annet parkering, renovasjon og tilknytning til offentlig vann – og avløpsnett.

 

Hytter, både eksisterende og nye, nærmere enn 100 meter fra sjø og vassdrag kan oppføres med inntil 100 m² inkludert bod. Hytter, både eksisterende og nye, lengre vekk enn 100 meter fra sjø og vassdrag kan oppføres med inntil 130 m² inkludert bod.

 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt. Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

 

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Klage på vedtak om reguleringsplan».

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 24.05.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 20.04.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 20.04.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2015102 - Detaljregulering for boliger på gnr 69 bnr 523, Myklabergveien 4, Lura

Planen legger opp til utbygging av 59-82 boliger foreslått i en kombinasjon av rekkehus og blokkbebyggelse, fordelt over 7.360 m2 BRA ved maksimal utnyttelse. All parkering er plassert under bakken. Planområdet utgjør om lag 9,3 dekar.

 

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.  Godkjenningen er kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Planen er dermed endelig.

Berørte parter kan påklage godkjenningen til Fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra mottakelse av brevet. Eventuell klage må settes fram skriftlig. Kommunen sender klagen videre til Fylkesmannen, sammen med øvrige dokumenter i saken. For informasjon om klagerett og om hvordan man klager, med utdrag av lovbestemmelser, se https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under "Klage på vedtak om reguleringsplan".

 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato.

 

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 24.05.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 09.03.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 09.03.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 2016128 - Detaljregulering for næring på N1, Vagle, gnr 51 bnr 1 m.fl. 

Planen legger til rette for ca. 140 daa næringsareal med inntil 194 000 m² BRA næring. Planområdet utgjør cirka 160 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.  

 Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Kommunestyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 23.04.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 03.02.2020

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering 

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 03.02.2020 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:

Plan 201810 - Detaljregulering for S1 - Havneparken, Sentrum

Planen legger til rette for utbygging med kombinert formål av parkeringsanlegg med inntil 260 offentlige plasser, og inntil 11 700 m² med formålene forretning, kontor og offentlige/privat tjenesteyting. Bygget er på totalt fem etasjer, hvor første etasje har stor takhøyde og rommer to plan med parkering. Planen følger opp føringene i sentrumsplanen og sikrer aktive fasader langs byggets østside og i det sørvestre hjørnet.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.  

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, innen 3 uker fra dags dato. Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. 

Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til plankart og dokumentene i plansak  (kartportal)

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 12.03.2020

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERINGSPLAN

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost

 

Detaljregulering for boliger på Nadaberget, gnr 69 bnr 357 m.fl., Lura

 

Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger

Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 22.05.2020 10:02