Reguleringsplan under arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan under arbeid

Nederst på siden finner du linker til oversikter over reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Bystyret.

 NÅR KAN DU SI DIN MENING?

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven. Jo tidligere i planprosessen du kommer med innspill og merknader, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis tre uker.

Forslag til reguleringsplan er behandlet av utvalg for byutvikling i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspill sendes

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Innspill og merknader sendes til kommunen via eget elektronisk skjema, via epost til postmottak@sandnes.kommune.no, eller til Plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes.

Klage på vedtatt reguleringsplan

Det er bystyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. 

eByggWeb
Er kommunens kartbase der alle pågående og vedtatt reguleringsplaner viser.
Ved å klikke på lenken under hver enkelt plan, vil du komme inn i kartet.  

 IGANGSATTE REGULERINGSPLANER

Oversikt over igangsatte planer

Frist for innspill: 04.02.2019

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

LINK ARKITEKTUR gir med dette, i samsvar med plan og bygningsloven § 12-8, tilleggsvarsel om
at det er satt i gang følgende reguleringsarbeid med plan 2009316-04

Det ble 30.01.2015 sendt ut varsel om planoppstart for samme planområde. Dette varselet omfattet
arealbruk hotell og næringsformål. Med bakgrunn i vedtak i Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune 26.09.2018, er det også aktuelt å inkludere inntil 3700 m2 BRA bolig i reguleringsarbeidet. På bakgrunn av at denne arealbruken ikke er tidligere varslet, sendes det derfor nå ut nytt varsel om planoppstart.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2011-2015,og i områdeplanen for Sandnes Indre Havn plan 2009116 regulert til «sentrumsformål». Denne arealkategorien inkluderer også boligformål.

Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Som grunnlag for det videre planarbeidet tenkes to alternative prosjekter, der det ene er et rent næringsprosjekt,og det andre et kombinert hotell-og boligprosjekt. Prosjektetsutnyttelse og byggehøyder vil bli avklart gjennom planprosessen. For alternativet som inkluderer hotellformål, er det aktuelt med større høyere maksimalhøyde for begrensede flater.

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/ gjenboer til planområdet. Grunneiere bes å underrette eventuelle rettighetshavere/ leietagere om det planarbeidet som er startet.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter utvalg for byutviklings førstegangsbehandling.Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Link Arkitektur v/Erling Molland, E-post erm@linkarkitektur.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 12.12.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan-og bygningsloven § 12-8, om at det er satt i gang arbeid med plan 201804.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge ny barnehage på eiendommen. Man trenger ikke hele eiendommen til dette formålet. Derfor ønsker man å dele eiendommen i to, slik at restarealet kan bebygges med boliger. Eksisterende bygg på eiendommen er vedtatt revet.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2015-2030 disponert som offentlig formål. Boligdelen av planen er derfor i strid med kommuneplanen, men ønsket om endret formål er spilt inn til samfunnsplan, slik at dette trolig vil bli endret når ny kommuneplan vedtas i 2019.

Det er utarbeidet forenklet KU/ROS som er lagt ut på Asplan Viaks og kommunens nettsider.

Planoppstart er også kunngjort på http://www.asplanviak.no/.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, at det er igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler med Sandnes kommune.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Asplan Viak AS v/ Angela Kommedal, angela.kommedal@asplanviak.no , tlf.: 913 79 790.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Asplan Viak AS v/Angela Kommedal,Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger, eller til angela.kommedal@asplanviak.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Frist for innspill: 26.11.2018

Finn alle dokumentene her:

Type plan: Detaljregulering 

Arkitektkontoret Vest AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 og §12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang med plan 201815.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny nærbutikk for Coop Sørvest SA. Denne etableres med boliger i etasjene over. Omfang av plan viser i vedlagt kart med plangrense.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes kommune for 2015-2030, disponert til sentrumsformål.

Planområdet er i gjeldene reguleringsplan plan.nr. 77140 Kvålamarka, regulert til forretning og bolig.

Ansvarlig myndighet vurderer at planforslaget ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger §8, men at tiltaket kan komme i konflikt med område omfattet av § 10 annet ledd bokstav a): Stokkelandsvatnet fuglefredningsområde. Det må som del av planarbeidet utføres en særskilt vurdering av tema naturmangfold etter forskriftens §21. Vurderingen er gjort med grunnlag i opplysninger gitt av forslagsstiller.

Planoppstart er også kunngjort på http://www.arkvest.no/aktuelt

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Coop Sørvest SA og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningsloven § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/ oppgradering av teknisk infrastruktur. 

Når utbyggingsavtalen er inngått vil dette bli kunngjort.

 Dokumenter: 

 Lenke til dokumenter

Innspill sendes: Arkitektkontoret Vest AS, Storgata 48, 4307 Sandnes, eller til annkarin.tjorhom@arkvest.no

med kopi til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Oversikt over reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 01.03.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Planen legger til rette for bedre tilrettelegging for syklende og gående slik at framkommeligheten bedres, og trafikksikkerheten økes. Planforslaget vil også gi en vesentlig oppgradering av hovedsykkelruten mot vest. Det blir også en god kobling mellom sykkelstamveien og Sandnes sentrum. Planområdet strekker seg fra planlagt rundkjøring mellom Solaveien og Folkvordveien i vest til Elveplassen ved jernbanen i øst, omtrent 1 400 meter av Oalsgata.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

I forbindelse med høringen arrangeres det åpen kontordag torsdag 21.02.2019 kl. 13:00-18:00 på Vitenfabrikken, Storgata 28 i Sandnes

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 10.02.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 29.09.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging 74 boenheter, hvorav 44 leiligheter og 30 rekkehus. Det legges til rette for offentlig kvartalslek i tillegg til felles sandlek. Planområdet utgjør cirka 9 dekar.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 10.02.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 05.12.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av en barneskole med to parallelle klasser (B14), med mulighet for utvidelse til tre paralleller (B21), stor flerbrukshall og andre tilhørende funksjoner. Planområdet utgjør cirka 50 dekar.

Sandnes Eiendomsselskap KF er tiltakshaver for prosjektet og inviterer til et informasjonsmøte om ny skole på Skaarlia. Møtet vil holdes i bystyresalen i Sandnes rådhus i Jærveien 33, torsdag 17.januar 2019 klokken 19.00

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 14.02.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 05.12.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planforslaget legger til rette for utbygging av inntil 13 000 m2 BRA næring, fordelt på to bygg. Planområdet utgjør cirka 10 dekar. Maksimal byggehøyde er 14,5 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. Bebyggelsen tilrettelegges for plasskrevende varehandel og kontorvirksomhet. Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende kommune- og områdeplan, og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 14.02.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 05.12.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av et bofellesskap med 8 boenheter og personalbase. Planområdet utgjør cirka 2 dekar. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 25.01.2019

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Kommundelplan

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 17.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte plan.

Formålet med revisjonen av sentrumsplanen er å utarbeide helhetlige og langsiktige strategier for utvikling av Sandnes sentrum.

Nasjonale forventinger til en bærekraftig byutvikling legger til rette for økt arealutnyttelse i sentrumsområdene. Byvekstavtaler og Bussveien legger også nye premisser for utviklingen av sentrum. Med økt arealutnyttelse er det særlig viktig å ha fokus på kvalitet. Å få fram hvilke kvaliteter og hvordan disse skal ivaretas og utvikles er en viktig del av arbeidet med sentrumsplanen. 

Et viktig mål med arbeidet er å styrke kommunedelplan for Sandnes sentrum som overordnet styringsdokument. Ny plan skal gi økt forutsigbarhet for byutviklingsinitiativer og mer effektive planprosesser. Den skal legge grunnlaget og gi rammer for byutviklingsprosesser frem mot en helhetlig sentrumsutvikling.

Informasjonsmøte

Det avholdes åpent informasjonsmøte der planforslaget vil bli presentert tirsdag 11.12.2018 kl. 18.00 i Vitenfabrikken, Storgata 28, Sandnes.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

 

Merknader og innspill til planforslaget kan sendes til : postmottak@sandnes.kommune.no , via eget elektronisk skjema , eller Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.

Merk konvolutt med Kommunedelplan sentrum-Høring

Høringsfrist: 28.12.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 17.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Planen legger til rette for utbygging av ca.8100 m2 BRA for bolig (ca. 60 boenheter) og ca. 2900 m2 BRA for næring, fordelt på tre blokker. Planen legger videre til rette for promenade, park og småbåthavn. Planområdet utgjør ca. 9,5 dekar landareal og ca.9 dekar sjøareal.

Informasjonsmøte om planen 22.november kl.17.30 på VID høgskole, Vågsgata 40, inngang på baksiden av tinghuset.

Referat fra informasjonsmøtet  

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 06.12.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for byutvikling i Sandnes har i møte den 17.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.

Aros arkitekter fremmer på vegne av Tomteareal AS detaljregulering for gnr 29 bnr 96 og 466 - Figgjo. Planen legger til rette for utbygging av fire boenheter fordelt på tomannsboliger. Planområdet utgjør cirka 1,4 dekar. 

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

For offentlige høringsinstanser med innsigelsesrett må det i uttalelsen klart framgå hva som er en generell uttalelse, og hva som eventuelt er krav til endring av planforslaget.

 Dokumenter på høring: Lenke til høringsdokumentene

Lenke til dokumenter og plankart 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema , eller     Utvalg for byutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Oversikt over nylig vedtatte reguleringsplaner. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår EByggWeb

Godkjent dato: 10.12.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 10.12.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2014147 - Detaljregulering for Forsvarets skyte- og øvingsfelt på Vatne/Svartemyr. 

Planområdet er i alt vesentlig sammenfallende med forsvarets eiendommer og det areal som i kommuneplanen er disponert til forsvarets bruk. Planområdet utgjør cirka 1460 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 08.02.2019

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 22.10.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Områderegulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 22.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2012144 - Områdeplan for Aun5 på Austrått. 

Planområdet utgjør cirka 125 dekar og planen legger til rette for detaljregulering av inntil 403 boenheter med tilhørende funksjoner.

Et område på ca. 5 daa er satt av til offentlig eller privat tjenesteyting, og et område på 1,9 daa er satt av til småhus. Et område på totalt 8,2 dekar sentralt i planområdet er satt av til offentlig kvartalslekeplass. Flom og overvann har vært sentrale tema i planarbeidet grunnet nærheten til Høylandsåna.

Planområdet gis adkomst via en ny rundkjøring som er regulert inn i Gamle Ålgårdsvei. Planen avklarer overordnede grep i forkant av detaljregulering.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.11.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Godkjent dato: 22.10.2018

Finn alle dokumenter her:

Type plan: Detaljregulering

Bystyret i Sandnes har i møte den 22.10.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende: 

Plan 2015106 - Detaljregulering for gnr 51, bnr 63 og del av 49, Bogafjell G4. 

Planen legger til rette for utbygging av inntil 66 boenheter, fordelt på 32 leiligheter i to boligblokker, 32 boliger med en variasjon av tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i kjede, samt to kommunale utleieboliger. Planområdet utgjør cirka 37 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Vi vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan

Lenke til plankart og dokumentene i plansak 

Bystyrets godkjenning av planen kan påklages til fylkesmannen ved å sende klagen til: Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Frist: innen 29.11.2018

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse:Jærveien 33, 4319 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 12.09.2017 08:27
Sist endret: 06.12.2016 11:03