Gebyrer reguleringsplan

Innhold

Gebyrer reguleringsplan

Gebyrer for reguleringsplaner

 

Detaljeregulering (1.1)
Type betalingssats- gjelder fra 01.01.2018 Vedtatt sats
1 For arealer til og med 2 000 m²    62.608
2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m²   79 244
3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m²   93 966
4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² 125 270
5 For arealer over 20 000 m² et tillegg per påbegynte 1 000 m²     1 552
6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.         813
7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. 30 % av gebyr
8 Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 25 % av gebyr
9 Reguleringsplaner for masseuttak og massefyllinger 50 % av gebyr
Endring reguleringsplan(1.2)

Plan og bygningsloven er endret fra 1. juli 2017  bl.a. ift. mindre endringer.
Det heter ikke mindre endring lenger, men bare endring av reguleringsplan

Type betalingssats- gjelder fra 01.02.2018 Vedtatt sats
1 For arealer til og med 2 000 m² 23 502
2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 39 128
3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 62 630
4 For arealer over 10 000 m² 78 276
Konsekvensutreninger (1.3)
Type betalingssats Vedtatt sats
1 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanen. Dette beregnes av punkt 1.1-1.7. For planer som omfattes av punkt 1.9 beregnes KU-gebyr av redusert gebyr 75 % av gebyr
Reduserte gebyrer
Type betalingssats gjelder fra 01.01.2018
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/plansjefen fastsette passende gebyr
Klageadgang (1.5)
Type betalingssats - gjelder fra 01.01.2018

Gebyrfastsettelsen  i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrforskriften følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse:Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon:51 33 60 00
  • epost
Publisert: 01.03.2017 14:13
Sist endret: 11.02.2019 13:35