Skal du utarbeide en reguleringsplan?

Innhold

Skal du utarbeide en reguleringsplan?

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige.

Innledning

Sandnes kommune har som mål å etablere et godt samarbeid mellom kommune og forslagsstiller tidlig, slik at ressursbruken i de enkelte sakene blir optimalisert. Når planforslaget er godt forberedt og avklart, vil behandlingen gå greit, uten unødvendige, kostbare og tidkrevende omarbeidinger.

I følge plan- og bygningsloven §12-3 har private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett til å fremme forslag til detaljregulering. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og områdereguleringer. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Private forslagsstillere må dekke alle kostnader knyttet til planforslaget. Dette inkluderer bruken av fagkyndig og plangebyr til kommunen.  

Oppstartsmøte

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et møte med oss. I et slikt oppstartsmøte ser vi på overordnete rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen. Det vurderes også om planen faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Dersom du har behov for et sonderingsmøte før oppstartsmøtet, ta kontakt med planavdelingen.

Se ny forskrift om behandling av private planforslag for ytterligere informasjon

Oppstartsmøtet skal bestilles av en fagkyndig via skjemaet "Bestilling av oppstartsmøte".

I skjemaet må det fylles inn opplysninger om gards- og bruksnummer, ønsket formål, utnyttelsesgrad, spørsmål som ønskes avklart etc. I tillegg vektlegges:

 • Kart som viser planområdet
 • Evt. annet materiale som belyser planideen

Innen tre uker vil saksbehandler ta kontakt for å avtale tidspunkt for oppstartsmøtet. Oppstartsmøtet skal gjennomføres innen 8 uker fra bestilling.   

Startpakke

For å gi private forslagsstillere et grunnlagsmateriale til utarbeiding av planforslag har kommunen laget en startpakke med retningslinjer og krav som du som privat forslagsstiller må følge. Denne sikrer at planforslaget er innenfor de lover, regler og normer som gjelder for fremstilling og innhold. Startpakken inneholder også relevant plan- og kartgrunnlag, adresselister samt maler du skal bruke for å utarbeide ett komplett planforslag. 

Tilpasset startpakke for ditt planområde bestilles på oppstartsmøtet eller etter møtet via postmottak@sandnes.kommune.no .

Her finner du maler, generell veiledning osv. Disse skal brukes i planarbeidet.

Maler:
Annonse varsel om planoppstart
Brev varsel om planoppstart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

Planprogram

ROS-sjekkliste

Sjekkliste for faglig utarbeidelse av planforslag

Merknadsoversikt ved planvarsel/høring og offentlig ettersyn

Informasjons- og grunnlagsmateriale til hjelp ved planarbeidet:


Utbyggingsavtaler:

 

Kunngjøre og varsle oppstart av planarbeidet

Etter oppstartsmøtet skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet og varsle alle relevante parter om planarbeidet. Kunngjøring skal annonseres i minst én avis og gjennom elektroniske medier. Relevante aviser er Stavanger Aftenblad og Sandnesposten. Kunngjøringen skal ligge på kommunens nettside, men kan også legges på nettsiden til fagkyndig/plankonsulent. Du skal også sende brev til berørte offentlige myndigheter og berørte interessenter som grunneiere og naboer. Bruk varslingslisten som du har mottatt fra planavdelingen for å sende varselet til offentlige organer, grunneiere og interesseorganisasjoner. Kopi av høringsbrev og annonsetekst sendes til postmottak@sandnes.kommune.no  i god tid før innrykking i aviser, for elektronisk kunngjøring på Sandnes kommunes nettsider. 

For å tilrettelegge for medvirkning bør du sette en frist på minst fire uker for å sende uttalelser til deg som fagkyndig, seks uker dersom det er planprogram som ligger ute på høring. Kunngjøringen skal inneholde en kartskisse med avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av hovedhensikten med reguleringen. Varselbrevet skal inneholde det samme som annonsen. I tillegg skal det legges ved et mer detaljert kart med gårds- og bruksnummer (evt. adresser) som gjør det enklere for berørte parter å se hvordan planområdet innvirker på deres eiendom. Brevet skal gi mottakerne et godt grunnlag for å uttale seg. Brevet skal signeres av den som skal ha hovedansvar for planarbeidet.

Etter kunngjøring og varsling skal du utarbeide planforslaget. Forslaget må være i samsvar med kravene som kommer frem i startpakken og de rammene kommunen har vist til i oppstartsmøtet. Planavdelingen bistår med råd og avklaringer underveis. Vi kan ha arbeidsmøter etter behov, og overleveringsmøte før forslaget til reguleringsplan sendes inn.

 

Krav til innsending av planforslag 

Det er viktig at planforslaget er komplett. Dersom forslaget er mangelfullt vil det bli sendt i retur for revisjon og bearbeiding. Planavdelingen har frist på 12 uker på å forberede saken for politisk behandling. Dersom det avdekkes feil eller mangler, kan behandlingstiden bli lenger. Den tiden forslagsstiller bruker på å rette opp planforslaget, kommer i tillegg til de 12 ukene.

Les her om hvilke krav som stilles til et komplett planforslag:

Planer skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslov vedtatt 27.06.2008, departementets veiledere og nasjonal produktspesifikasjon. Se www.planlegging.no og www.regjeringen.no/kartforskriften.

Se regionale planer på http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner.

Følgende materiell skal alltid leveres, og må tilfredsstille følgende krav:

 1. Oversendelsesbrev. Brevet skal være tydelig merket med "komplett planforslag", inneholde plannummer og plannavn, og skal være signert av forslagsstiller. Brevet skal inneholde komplett liste over alle vedlegg med dato.
 2. Reguleringsplan. Kartet skal normalt lages i målestokk 1:1000. Det skal leveres målholdig pdf med tittelfelt, samt plandata i nyeste sosi-format. Kartutsnittet skal være så stort at leseren ut fra gatenavn og omkringliggende bygninger får et godt inntrykk av hvor tiltaket er lokalisert. Kartet skal være utarbeidet i samsvar med krav satt til digital planfremstilling  i startpakken.
 3. Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse skal leveres i word-format, i henhold til gjeldende mal.
 4. Vedlegg til planbeskrivelsen, konsekvensutredning (KU), ROS-analyse og sjekkliste ROS skal leveres i pdf-format.
  ROS-analyse. Sjekkliste skal brukes som en kontroll i forhold til hendelser som kan skje. Sannsynligheten for at hendelse kan inntreffe og konsekvensene av dette skal angis. Aktuelle hendelser skal utredes.
  KU. Konsekvensutredninger skal utføres i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, for de tiltak hvor det utløses krav til slik utredning. I utredningen skal det fremkomme hvorfor krav om konsekvensutredning utløses, beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativ), beskrivelse av alternative forslag, konsekvenser av forslaget og avbøtende tiltak. Vurderingene skal være etterprøvbare og det skal tydelig fremgå hvordan konsekvensene er vektet. Kildehenvisninger skal tas med.
 5. Pdf-kart/illustrasjoner skal være riktig orientert i forhold til tekst og nordvendt, og med lesbar tekst i A4/A3-format.
 6. Kopi av melding om oppstart og mottatte merknader. Leveres i pdf. Kommentar til innkomne merknader leveres i word-format.
 7. Sjekklister, se maler i startpakken.
 8. Sjekkliste sosi-kontroll - dokumentasjon av egenkontroll.
 9. Nødvendige illustrasjoner og dokumentasjon i henhold til avtale i oppstartsmøte. Leveres i pdf-format. Alle illustrasjoner skal vise maksimal utnyttelse, som er realistisk og gjennomførbar. Følgende skal som regel legges ved:
  • Illustrasjonsplan som viser maksimal utnyttelse
  • Fotomontasjer og/eller 3D-illustrasjoner med omkringliggende bebyggelse. For prosjekt i sentrum er det krav om egen 3D-modell
  • Sol/skyggeanalyse som viser forhold internt i området og konsekvenser for nabobebyggelse
  • Støyanalyse
  • Renovasjonsteknisk plan
  • Rammeplan vann og avløp
  • Transportanalyse/mobilitetsplan
Navngiving av dokumenter som skal sendes inn

Alle dokumenterne skal navngis i henhold til dokumentkategoriene under:

 • Kunngjøring
 • Planprogram
 • Merknad
 • Møtereferat
 • Illustrasjoner
 • Utredning
 • Planbeskrivelse
 • Bestemmelser
 • Plankart
 • Konsekvensutredning
 • ROS-analyse
 • Sosifil
 • Klage
 • Korrespondanse

Bilder og illustrasjoner i teksdokument må komprimeres til 200 dpi. Enkeltfiler bør ikke overstige 10 Mb. Plannummer og tittel må fremkomme tydelig i oversendelsesbrev.

Komplett materiale

Planforslaget anses ikke som komplett før overnevnte materiale er mottatt. Materialet skal sendes inn samlet. Dersom plankartet eller materialet som angitt over inneholder vesentlige feil eller mangler, blir saksbehandlingstiden stanset. Planen vil ikke bli behandlet før dette er rettet opp av forslagsstiller. Vesentlige feil i plankartet kan være: Feil formål, feil i tittelfelt, feil linjetykkelse, feil geometri, doble linjer, dårlig lesbarhet etc.

Senest når plankartets innhold er akseptert av kommunen skal det sendes inn sosidata og fil som viser at plandataene er sjekket ved hjelp av sosi-kontroll og at filen er feilfri. Planen anses ikke fullstendig mottatt før korrekt sosifil er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsgebyr vil bli beregnet ut fra det gebyrregulativet som gjelder på det tidspunkt komplett planforslag er mottatt.

Mottatt plan

Mottatt plankart vil bli kontrollert visuelt i forhold til eiendomsgrenser og tilstøtende planer. Det vi bli foretatt geometrikontroll av veier, sjekk av eierform og generell kontroll av sosifil og sjekk i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner.    

Send inn plan 

Planforslag sendes på epost til postmottak@sandnes.kommune.no, med kopi til saksbehandler.

 

1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn  

Når innsendt planforslag er komplett, forbereder planavdelingen reguleringsplanen for behandling i Utvalg for byutvikling. Utvalger tar stilling til om planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Dersom det foreslås endringer av det innsendte planforslaget, tas det kontakt med plankonsulent for å komme frem til enighet. Dersom det ikke oppnås enighet kan kommunen fremme et alternativt planforslag.

Dersom planforslaget ikke kan anbefales lagt ut til offentlig ettersyn på grunn av for dårlig planfaglig kvalitet, kan det likevel behandles dersom planmaterialet er komplett. Plankonsulent vil få beskjed om en eventuell anbefaling om avvisning før saken fremmes til behandling, og kommunen kan da tilby veiledning med sikte på å komme frem til en løsning som kan anbefales.

Forslagsstiller har likevel rett til å få lagt frem sitt komplette planforslag for behandling dersom det ikke er vesentlig i strid med overordnet plan. Dersom Utvalg for byutvikling avviser å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn kan planforslaget legges frem for Bystyret som kan avgjøre om planforslaget likevel skal legges ut til offentlig ettersyn.

Det er planavdelingen som sender planen ut til offentlig ettersyn og høring. Lovpålagt frist for å komme med merknader er minimum 6 uker.

 

Sluttbehandling og vedtak

Når fristen for offentlig ettersyn har gått ut, avholdes det vanligvis merknadsmøte mellom kommune og forslagsstiller. I møtet diskuteres innkomne merknader, og vi avklarer i hvilken grad merknadene skal tas til følge og føre til endringer i planforslaget.

Når planen er ferdig bearbeidet legger administrasjonen planen frem for politisk sluttbehandling, først i Utvalg for byutvikling og deretter i Bystyret som fatter endelig vedtak.

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist.

 

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av Bystyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist. 

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken. 

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for byutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her

 

Forslag til endring av plan etter forenklet prosess

Forslag om endring av reguleringsplan kan behandles av byplanavdelingen. Dersom vilkårene er oppfylt kan endring foretas ved administrativ behandling som en forenklet planprosess. Disse vilkårene inngår i plan- og bygningslovens §12-14, 2 avsnitt:

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Dette kan omfatte mindre justeringer av eiendommer, fortetting av områder, endring av bestemmelser og formål mm.

Prosessen ved slike behandlinger er forenklet ved at en søknad om endring av plan sendes til Byplan. Saksbehandler hos Byplan sender denne søknaden på høring til alle berørte, også offentlige myndigheter, med en fastsatt frist som normalt vil være 3 uker. Etter dette kan Byplansjefen behandle forslaget og godkjenne eller avvise dette. I enkelte tilfeller behandles slike saker politisk av utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS).

Det er en forutsetning at alle slike forslag skal fremmes av «fagkyndige». Dette innebærer at forslagsstiller må ha kunnskap om hvordan plankart og bestemmelser skal fremstilles og ha tilgang til nødvendig verktøy for å fremstille dette etter kommunens spesifikasjoner.  Videre kreves at forslagsstiller har kunnskap om planer og regler som gjelder for utarbeidelse av reguleringsplan.

Forslag til endring av plan skal inneholde:

 • Forslaget skal inneholde: 
  • Tekst med beskrivelse av hva som ønskes endret, med begrunnelse 
  • Ny sosifil
 • Når forslaget omfatter bebyggelse, skal dette også inneholde: 
  • Sol/skyggeillustrasjoner 
   • Situasjonsplan som viser plassering av bebyggelse, garasje, oppstillingsplass for søppelbeholder på hentedag, atkomst og   uteareal og delelinje 
  • Terrengsnitt som viser ny- og omkringliggende bebyggelse  
  • Illustrasjoner av ny bebyggelse
  • Forenklet VA rammeplan 
  • Planendringsforslag med nødvendige bestemmelser  
   • Oversiktskart og utsnitt av gjeldende plan, bestilles hos kart, oppmåling og analyse  
  • Opplyse BRA og BYA, maks kotehøyde gesims og møne, topp gulv 1. etg. 
  • Kort beskrivelse av renovasjonsløsning. 
 • Krav til plankart: 
  • Kart skal ha tittelfelt. 
  • Avklar plangrense. 
  • Det skal angis kotehøyde på maks gesims og mønehøyde. 
   • Mindre tiltak markeres eksakt i plankart eller som byggesone. Alternativt kan plassering spesifiseres i bestemmelser. Høyde og størrelse må også spesifiseres. 
  • Bestemmelse om bredde og plassering på evt. ny utkjørsel 

 Det kan også være behov for andre dokumenter som ytterligere redegjør for konsekvensene av endringen.

Oppretting av ny grunneiendom (deling av eiendom)

Dersom planendringen innebærer at det skal opprettes nye eiendommer kan søknad om dette også behandles av byplanavdelingen. Det forutsettes da at søknad om dette er undertegnet av hjemmelshaver eller fullmektig med original fullmakt. (Advokat trenger ikke fullmakt).  

Søknad sendes til

Forenklet VA-rammeplan
Skal inneholde prinsippløsninger for vann, avløp og flomveier i området samt sammenheng med eksisterende system.

Vannforsyning:

 • Tilkoblingspunkter til eksisterende vannledning (kommunal eller privat)
 • Dimensjon på vannledning
 • Dimensjonerende vannmengde
 • Trykkforhold
 • Branndekning: plassering av eks. brannkummer/brannhydranter, adkomst med brannbil, eventuelt et alternativt løsning

Spillvannshåndtering:

 • Tilkoblingspunkt til eksisterende spillvannsledning ( kommunal eller privat)
 • Dimensjon på ledning

Overvannshåndtering:

 • Tilkoblingspunkt til eksisterende overvannsledning ( kommunal eller privat)
 • Dimensjon på ledning
 • Dokumentasjon av overvannshåndtering
 • Dokumentasjon av eksisterende eller nye flomveier

 

Hva koster det? 

Gebyr i reguleringsplansaker

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00
 • epost

 

Publisert: 01.12.2016 12:24
Sist endret: 08.08.2022 09:11