Hva er en reguleringsplan?

Innhold

Hva er en reguleringsplan?

Reguleringsplan er en detaljering av overordnete planer. Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som utarbeider denne plantypen.

Hva er en reguleringsplan? 

Reguleringsplan er en detaljering av overordnete planer. Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som utarbeider denne plantypen.

Planer for mindre områder heter detaljreguleringsplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder. Reguleringsplan utarbeides for å sikre tilstrekkelig avklaring og forsvarlig gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, bruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. Alle planforslag skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp overordnede planer, og få frem hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert.

Reguleringsplaner er juridisk bindende. En godkjent plan er styrende for den senere byggesaksbehandlingen. Reguleringsplaner kan gi grunnlag for ekspropriasjon.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.

Her finner du informasjon om når du kan påvirke reguleringsplaner.

Er du fagkyndig og skal lage en reguleringsplan, gå til «Skal du utarbeide en reguleringsplan?»

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Planavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost
Publisert: 01.12.2016 12:12
Sist endret: 20.09.2017 15:36