Miljøfyrtårn- Sandnes kommune sine egne virksomheter

Innhold

Miljøfyrtårn- Sandnes kommune sine egne virksomheter

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifisering og milljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter for å dokumentere sin miljøinnsats. Sandnes kommune vedtok 16. juni 2015 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle sine virksomheter (inkl. KF er). Vi har valgt følgende Miljøfyrtårn som vår verktøy for miljøledelse

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifisering og miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter for å dokumentere sin miljøinnsats.  Miljøfyrtårn hjelper virksomhetene å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter ledelsen ved bedriften en miljøgruppe. En ekstern godkjent Miljøfyrtårn.

Sandnes kommunes- egne virksomheter

Sandnes kommune vedtok 16. juni 2015 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter. Kommunen har følgende målsettinger for miljøvennlig drift av Sandnes kommune:

  • Sandnes kommune skal i egen drift og tjenesteutvikling ikke påføre miljøet større skade enn absolutt nødvendig. 
  • Alle kommunale virksomheter skal ha mål og rutiner for miljøvennlig drift. Alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2023.

Vi har valgt følgende Miljøfyrtårn som vår verktøy for miljøledelse. Med dette ønsker Sandnes kommune «å feie for egen dør» og være pådriver og inspirator i prosessen mot et mer miljøeffektivt samfunn som legger minst mulig belastning på det ytre miljøet, og som gjennom kontrollert ressursbruk sparer fellesskapets totale ressurser. Vi valgte Miljøfyrtårn av følgende grunner:

  • For å spare miljøet. Det er fire hovedområder hvor miljøbelastningen skal reduseres: Energibruk, avfall, transport og ved innkjøp av varer og tjenester.
  • For å spare penger. Mer bevisst ressursbruk og miljøeffektiv drift kan gi virksomhetene økonomisk gevinst og øker konkurranseevnen.
  • For å styrke HMS-arbeidet. God miljøstyring krever velfungerende internkontroll. Miljøfyrtårns satsning på arbeidsmiljø har gitt positive resultater for Miljøfyrtårn-bedriftene.
  • For å bedre tilgangen på miljøinformasjon. Når virksomhetene er miljøsertifisert, er all dokumentasjon på plass og lett tilgjengelig slik Miljøinformasjonsloven pålegger offentlige etater og bydeler.
  • Ordningen  har predefinerte bransjekriterier for indre- og ytre miljø for over 70 ulike bransjer.
  • Ordningen har en rekke verktøy for en effektiv sertifiseringsprosess og oppfølging etter sertifisering.

Sandnes kommune har tatt i bruk hovedkontormodellen for rådhuset for å gjøre sertifiseringen av kommunens egne virksomheter enklere.

 Sandnes kommune har pr. nå 136 virksomheter som kan sertifiseres etter miljøfyrtårn.

Følgendende kriteriesett er valgt for kommunens forskjellige virksomhetene

 Områder   Kriteriesett
Gjelder for hovekontor Kriteriesett konsern og kommuner  

Kriteriesett som en må velge en av

Byggeier

Leietaker

Kriteriesett som gjelder for alle

Felles kriterier

 

Fagkriteriesett

Barnehage

Skole/SFO

 

Bofellesskap innen omsorg

 

Parkvesen

 

Idrettsanlegg

 

Rørlegger

 

 

Havnevesen

 

Prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører)

 

 

Sykehjem

 

Legekontor/Legevakt/helsestasjon

 

 

Hjemmesykepleie

Byggentreprenør

 

   

Grønne arrangement

 

 

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard. Denne GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.

Tallene er planlagt presentert for året 2018 i beynnelsen av mai

 

Klimaavtrykket framkommer som sum av alle xx virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

Et klimafotavtrykk kan defineres som: «Klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv forårsaket av produksjon av varer og tjenester konsumert av en geografisk definert enhet, uavhengig om utslippene skjer innenfor eller utenfor de geografiske systemgrenser» (Larsen 2011).

Tallene er planlagt presentert for året 2018 i beynnelsen av mai

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år.

Kontaktperson Sandnes kommune

Jan Inge Abrahamsen (miljøfyrtårn koordinator)

jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no

telefon: 51335654

 

Publisert: 14.02.2017 11:06
Sist endret: 26.02.2019 09:55