Miljø og forurensning

Innhold

Miljø og forurensning

Miljøtilstand i vann

Informasjon om tilstand i alle vannforekomster finnes på www.vann-nett.no, som er portalen til informasjon om vann i Norge. Her kan du søke fram faktaark for den vannforekomsten eller det området du er interessert i. Vann-nett Portal er under utvikling og etter hvert vil du også kunne søke på kart, rapporter og tiltak.

http://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/vannomrader/jaren/ finner du informasjon om forvaltningsplaner og tiltaksplaner for vann, overvåking av tilstand i innsjøer, elver og kystvann, samt andre publikasjoner som gir informasjon om vannet i Sandnes kommune og i vår region.

Overvåking i egen regi, og i samarbeid med nabokommuner, IVAR og Jæren Vannområde (tidligere Aksjon Jærvassdrag), utgjør mye av grunnlaget for vurderingen av miljøtilstand i sjø og vassdrag i Sandnes.

Overvåkingsprogram for Rogaland og Jæren finnes på http://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/overvaking/.

Badevannskvalitet

Badeplassene i Sandnes blir kontrollert jevnlig gjennom badesesongen hvert år av miljøretta helsevern

Resultatene av badevannsprøvene legges ut fortløpende på kommunens hjemmeside

Drikkevannskvalitet

Miljøretta helsevern gir også råd om etablering av private drikkevannskilder for å få god drikkevannskvaliet.

Sandnes kommune vann- og avløpsavdeling gir informasjon om kvalitet på kommunalt drikkevann.

Miljøtilstand i luft

Luftkvalitet

Miljødirektoratet har åpnet en testversjon av en landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftkvalitet 30. januar 2019. Her finner du informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning i området du oppholder deg.

Her finner du informasjon om luftforurensning i Sandnes kommune

 

Avfall på avveie

Hva gjør man?

Dersom du oppdager avfall på avveie, og det er av en slik mengde at man ikke kan ordne det selv, kan dette meldes inn på følgende måte:

Meld inn på kommunens avvikssystem MeldFra

Ta kontakt med kommunens servicekontor: 51 33 50 00 / servicekontoret@sandnes.kommune.no
Send gjerne med bilder, eller annen dokumentasjon.

 

Publisert: 11.01.2017 13:34
Sist endret: 29.04.2021 16:26