Si din mening - arealplanlegging

Innhold

Si din mening - arealplanlegging

Kommunen vil gjennom planer og planprosesser gi gode rammer for identitet og tilknytning, en sunnere livsstil, et variert kulturtilbud, godt tilbud av boliger, handel og tjenester. Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for identitet og tilknytning, og er en viktig ressurs for næringsutvikling. Gode transportløsninger i sentrum og mellom bydelene er viktig for å få dette til.

Når kan du si din mening eller klage?

En kommuneplan/kommunedelplan eller en reguleringsplan lages etter en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven.

Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet.

Du kan i tillegg komme med dine innspill på 2 formelle tidspunkt i prosessen:

  1. Oppstart av planarbeid etter plan- og bygningslovens §§ 11-12 (kommuneplan) og 12-8 (reguleringsplaner)  
  2. Planforslag på høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 11-14 (kommuneplan) og 12-10 (reguleringsplan) 

Vedtak om godkjent plan kan du klage på. Fristen for å klage på vedtak om plan er 3 uker fra du mottok vedtaket.

Les mer om klage på plan her

Oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avis, på kommunens nettsider og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens fysiske avgrensning og formålet med planarbeidet. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige som skal utarbeide planen i denne runden. Frist for å komme med innspill står i varselet, vanligvis er det 3 uker.

 Oversikt planer som under arbeid her

Planer på høring

Forslag til reguleringsplan eller kommunedelsplan/kommuneplan blir alltid behandlet i politisk utvalg i kommunen. Politiske utvalg (som utvalg for byutvikling og Kommuneplankomiteen) har myndighet til å vedta å sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Alle berørte parter får tilsendt brev med informasjon om planforslaget slik at de kan komme med synspunkter. Høringen blir også annonsert i avis og på kommunen sine nettsider.

Les mer her

Saksframstillinger til utvalg for byutvikling og bystyret er offentlig tilgjengelig på servicekontoret og biblioteket en uke før møtene. De legges også ut på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes.

Godkjent plan med informasjon om klagemulighet vil bli sendt ut og annonsert i lokale aviser.

Høringsfristen er minst 6 uker. Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Oversikt over planer på høring

Kommuneplanlegging og ny kommuneplan

I tillegg til saksbehandling av forslag til reguleringsplan etter § 12 i plan- og bygningsloven arbeider kommunen med ny kommuneplan. Du kan lese om kommuneplanlegging generelt, om den gjeldende kommuneplanen og om ny kommuneplan i lenkene under:

  1. Om kommuneplanlegging
  2. Gjeldende kommuneplan
  3. Ny kommuneplan
Publisert: 24.01.2017 10:41
Sist endret: 24.05.2018 15:11