Vilt

Innhold

Vilt

Viltforvaltningen er hjemlet i Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05 1981 nr. 38, og Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 nr. 100. Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven, og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Jegerprøve og eksamen

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Jegerprøveeksamen kan du ta hos kommunen. Det er bare å ringe (51 33 52 60) og bestille tid etter gjennomført jegerprøvekurs.  

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Miljødirektoratet

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.

Mer informasjon kan du finne på nettsiden til Miljødirektoratet    

 

Fallvilt - Skadet vilt

Liste over personer som kan kontaktes ( tidligere viltnemd )

Ettersøk av skada hjortevilt : 

Jan Pedersen (Sandnes øst) mobil 41502559

Jan Egil Hareland, (Sandnes øst) mobil 95219027

Kenneth Kristoffersen, (Sandnes sentrum/ Sandnes øst) mobil 90560569

Audun Hembre, (Forus/ Sandnes vest) mobil 46429026

Jørgen Skjæveland, (Forus/ Sandnes vest) mobil 90275111

Forsand jeger og fiskeforening vakttelefon 91740530 

Mindre dyr, småvilt og fugler: 

Monica Kallestein      mobil 47304674

Vetle Andre Tysvær    mobil 40177417 

Døde dyr på/ langs Fylkesveier/ Riksveier

Vegtrafikksentralen 0175 

 

Vilt som gjør skade

Måker som bråker eller grevling under huset kan være plagsomt. Denne veilederen viser hva du kan gjøre når dyr gjør skade eller sjenerer deg. Vilt som gjør skade - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:20
Sist endret: 06.07.2021 14:37