Vilt

Innhold

Vilt

Viltforvaltningen er hjemlet i Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05 1981 nr. 38, og Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 nr. 100. Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven, og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Jegerprøve og eksamen

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Landbrukskontoret for Sandnes, Stavanger og Kvitsøy  

  • Elvegata 25, 4 etg, 4305 Sandnes
  • telefon 51 33 52 60
  • epost

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Miljødirektoratet

Landbrukskontoret for Sandnes, Stavanger og Kvitsøy  

  • Elvegata 25, 4 etg, 4305 Sandnes
  • telefon 51 33 52 60
  • epost

 

 Vald – godkjenning

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.

Mer informasjon kan du finne på nettsiden til Miljødirektoratet 

Landbrukskontoret for Sandnes, Stavanger og Kvitsøy  

  • Elvegata 25, 4 etg, 4305 Sandnes
  • telefon 51 33 52 60
  • epost

 

Fallvilt - Skadet vilt

Observasjoner av syke, skadede eller døde dyr meldes til viltansvarlig Arnt Mørkesdal på telefon 90094968, eller til landbrukskontoret telefon 51 33 52 60.

Kontakt politiet på telefon 02800. Oppsporing og om nødvendig avliving av skadet vilt foretas av viltansvarlig Arnt Mørkesdal.

 

Publisert: 30.11.2016 14:20
Sist endret: 11.02.2019 12:20