Tilskuddsordninger jordbruk

Innhold

Tilskuddsordninger jordbruk

Kommunen administrere mange ulike tilskuddsordninger tilknyttet jordbruket.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Telledato : 1. mars og 1. oktober

Søknadsfrist: 15. mars og 15. oktober 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

Avløserordningen

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, og tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Avløser ved ferie og fritid

Avløser ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekka utgifter til avløser. For å kunne få avløsertilskudd må foretaket disponere dyr per 1.1 ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Mer informasjon om avløserordning finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Avløser ved sykdom og fødsel mv.

Avløser ved sykdom og fødsel mv. (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak kan få dekka utgifter til avløser ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaking, og ved dødsfall. Søknadsfristen er 1 år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for.

Mer informasjon om avløserordning finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

RMP- Regional Miljøprogram

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

 Mer informasjon og fylkenes veiledere finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Mer informasjon om avlingssvikt finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

 SMIL- Miljøtiltak i landbruket

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober. Merk ny endring i forskriften. 

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen eller fare for forurensing fra jordbruket. Eksempler på prosjekter som kan få tilskudd er renseparker, tiltak for å fremme biologisk mangfold, tilrettelegging for ferdsel/turveier, restaurering av steingarder og restaurering av verneverdige bygninger i landbruket med mer. I tillegg til sentral forskrift har kommunen egen strategiplan som skal brukes til behandling av søknader om tilskudd til miljøtiltak.

 

Strategiplan for Sandnes kommune 2017-2020.

Mer informasjon og søkndaskjema finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

 

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

 IBU Midler (Innovasjon Norge) 

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

 • Etablering av ny virksomhet
 • Bedriftsutvikling
 • Investeringer i produksjonsanlegg
 • Nedskriving av rentekostnader
 • Investeringer i økologisk fruktdyrking
 • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 

Mer informasjon finner du på nettsiden til Innovasjon Norge

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

Tidligpensjon for jordbrukere

Ordningen med tidligpensjon er en del av velferdsordningene i landbruket. Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også brukerens ektefelle/samboer har deltatt i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen. 

Mer informasjon om tidligpensjon finner du på nettsiden til Landbruksdirekoratet

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

Publisert: 30.11.2016 14:07
Sist endret: 04.02.2021 12:48