Skogbruk

Innhold

Skogbruk

Skogsforvaltningen i Norge er hjemlet i lov om skogbruk av 27.5.2005 nr 31. Loven har til formål å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensynet til landskapet, friluftsliv og kulturverdiene i skogen.

Skogfond

Det påhviler skogeieren en plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at skogeieren selv kan bruke de midler som er avsatt til senere investeringer på egen eiendom. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling oppnås delvis skattefritak, med unntak av utbetaling til dekning av merverdiavgift. Skogfondsmidler kan brukes til

 • all skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, kunstig kvisting, forhåndsrydding, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

Mer informasjon finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

Tilskudd - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

 • skogkultur
 • veibygging
 • miljøtiltak i skog
 • utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet 

Landbrukskontoret

 • Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Telefon 51 33 52 60
 • epost

 

Publisert: 30.11.2016 14:15
Sist endret: 11.02.2019 12:21