Kulturminneregister- oversikt over kulturminner

Innhold

Kulturminneregister- oversikt over kulturminner

Database over kjente, verneverdige kulturminner og kulturmiljøer fra nyere historie i Sandnes. Dette er en kartløsning med mulighet for tilbakemelding fra publikum.

Trykk her for lenke til kulturminneregisteret i Sandnes

 

Kulturhistoriske kunnskapsgrunnlag

- Et supplement til Kulturminneregisteret.

Her finner du kunnskapsgrunnlag til bruk i plan og byggesaksprosesser, og til bruk for deg som ønsker å bli kjent med lokal historie og identitet gjennom fysiske spor:

 

Oversikt over bydelenes historie og kulturmiljø:

 

Databaser over fredete kulturminner og kulturmiljøer

For informasjon om fredete og kulturminner eldre enn 1537, automatisk fredete kulturminner, se Riksantikvarens database Askeladden.

 

Kommunedelplanen er under revisjon. Dersom du har innspill til den nye planen trykk her

Les tekstdelen til gjeldende plan,  Trykk her

 

NB! Registeret

NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.

Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling.

NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven.

Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

 Trykk her for NB registeret 

 Askeladden

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes ettererformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.

Trykk her for å se på fredete kulturminner og Miljøer

 

Lurer du på noe?

 Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

 Byantikvar

  • Gro Persson
  • Tlf. 51 33 54 59/ mobil 48 13 68 41
  • epost
Publisert: 10.01.2017 14:04
Sist endret: 16.12.2020 08:00