Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Innhold

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er under revisjon.

 Innledning

Kulturminner er samfunnets fotavtrykk, spor av menneskenes aktiviteter og levemåter i tider før vår. De kan være bygninger, transportanlegg, gjerder og tun, landskapsområder som har blitt preget av mennesker gjennom  radisjonell gårdsdrift, osv. De er vår arv, overlatt til oss for å forstå og verdsette den utviklingen som er vår egen bakgrunn. De er utgangspunktet for vår videre utvikling av samfunnet. Kulturminner er identitetsbærere, og bidrar til å gjøre oss og stedene våre unike. På den måten er de også vårt felles eie.

Kommunens plan for kulturminner og kulturmiljøer ønsker å dokumentere dagens og gårsdagens Sandnes for ettertiden gjennom bevaring og bevisst utvikling av representative kulturminner og kulturmiljøer. Videre er det et mål å formidle fortellingen om Sandnes til byens innbyggere og besøkende gjennom å synliggjøre og tilgjengeliggjøre kulturminnene.

Formålet med planen

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap, opplevelser og verdiskapning. Kulturminnevern er derfor  ressursforvaltning, og en naturlig del av planlegging og utvikling av samfunnet.

Planen har til hensikt å fremme en forvaltning av vår kulturarv som vektlegger disse verdiene. Den skal være kommunens styringsredskap i kulturminneforvaltningen, og legges til grunn for saksbehandling og vedtak som vedrører registrerte kulturminner og kulturmiljøer.

Definisjon av vernegrupper

1. Fredete objekter: Objekter eldre enn 1537 (før reformasjonen), bestående byggverk eldre enn 1650, skip eldre enn 100 år er automatisk fredet etter kulturminneloven. Nyere tids kulturminner (etter 1650) kan vedtaksfredes. Merket i plankart og omtalt i registre (kommunalt + SEFRAK).

2. Verneverdige objekter. Regulerte eller aktuelle for regulering til spesialområde bevaring. Vurdert etter følgende faglige kriterier:

 • Representativitet
 • Alder
 • Sammenheng/miljø
 • Autentisitet
 • Fysisk tilstand
 • Arkitektonisk/kunsternisk verdi
 • Identiet/symbol
 • Økonomi/bruk

Merket i plankart og omtalt i registre (kommunalt + SEFRAK).

3. Bevaringsverdige objekter: Bør underlegges plan- og bygninglovens generelle bestemmelser. Vurderes etter tilsvarende kriterier som gruppe 2. Merket i plankart og omtalt i registre (kommunalt + SEFRAK).

 M. Kulturmiljøer. Områder definert i plankartet, hvor miljømessig sammenheng er viktig. Preges av flere enkeltminner, bebyggelsens struktur, utviklingslinjer eller konsentrasjon av bygningstype.

Kart over kulturminner finner du her

Kart over kulturminner og kulturmiljøer finner du i denne kartløsningen  (Kulturminnene er under ajourføring og kan inneholde feil og mangler.)

 Visjon og mål

Visjon for kulturminnearbeidet:
 • Kulturminner og kulturmiljøer skal bidra til å styrke trivsel, identitet og verdiskaping i Sandnes.
Generelle mål for kulturminnevernet i Sandnes er å:

dokumentere dagens og gårsdagens Sandnes for ettertiden bevare representative kulturminner og kulturmiljøer fra fortid og samtid 

utvikle kulturminneverdiene på bevisst måte og utnytte potensialet i historiske spor synliggjøre  

kulturminner og kulturmiljøer  for allmennheten (formidle/tilgjengeliggjøre) – som historiefortellere og identifikasjonsobjekter

Vil du lese hele planen?

Trykk her for å lese hele planen

 

Lurer du på noe?

 Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

 Byantikvar

 • Gro Persson
 • Tlf. 51 33 54 59/ mobil 48 13 68 41
 • epost
Publisert: 10.01.2017 14:18
Sist endret: 10.09.2020 12:15