Ny kommuneplan er i gang

Innhold

Ny kommuneplan er i gang

Kommunestyret har vedtatt å legge planstrategi og planprogram for revidert kommuneplan 2023-2038 ut på høring. Det betyr at du er invitert til å fortelle oss din mening.

Hva er en planstrategi?

Planstrategien viser hvilke prosjekter og planarbeider som skal gjennomføres i valgperioden.

Hva er et planprogram?

Det foreslåtte planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Her er rammene både utfordringer vist i planstrategien og oppgaver fra gjeldende kommuneplan. 

Viktige oppgaver for revidert kommuneplan er blant annet å inkludere Forsand-delen av kommunen, inkludere FNs bærekraftmål, spissing av arealstrategiene og vurderinger av alternativ(e) utviklingsretning(er).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1, 10-1 og §11-12, 13 varsles med dette om oppstart av planarbeidet og utleggelse av planstrategi og planprogram på høring.

Hva ønsker kommunen innspill om?

Vi ønsker for eksempel svar på dette:

 • Hvordan kan vi få en enda mer levende by og enda kjekkere bydeler?
 • Hvordan kan Sandnes klare å møte utfordringene som skapes av et stadig mer ekstremt klima?
 • Hvordan kan vi sikre at Sandnes er blant de beste i klassen innen vern av naturen?
 • Hvordan kan vi jobbe med FNs bærekraftsmål?
 • Hvordan kan vi sikre folk i kommunen like muligheter?
 • Hvordan blir framtidens næringsliv?
 • Hvordan vil du bo i framtida, på Lura, Høle eller på Malmheim?
 • Hvordan kan vi legge til rette for sykkelreiser i byen?
 • Hvordan kan vi få enda flere turister til Sandnes?
Om eksterne arealinnspill

Tidsrom for når det er ønskelig å motta eksterne arealinnspill vil bli kunngjort høsten 2020. Revidert kommuneplanforslag ventes lagt ut på høring tidlig 2022, og endelig vedtak rundt årsskiftet 2022-2023.

Høringsdokumentene

Dokumentet "Planstrategi 2020-2023 og planprogram for revidert kommuneplan 2023-38" er det sentrale dokumentet det ønskes innspill på. "Oversiktsdokument folkehelse" (under) er et sentralt underlag for utfordringene planstrategien trekker frem. 

- Forslag til planstrategi og planprogram

- Oversiktsdokument, folkehelse i Sandnes

Vil du si din mening?

Frist for innspill er satt til 1. juli 2020. Innspill må sendes skriftlig. Det kan du gjøre ved å sende e-post til postmottak@sandnes.kommune.no eller per brev. Brev adresseres Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes. Merk brev og eposter med ”Høring planstrategi og planprogram”.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål ta kontakt med:

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 00 00
 • epost

 

Gjeldende kommuneplan

Frem til vedtak i kommunestyret i Sandnes (antas i 2023) gjelder kommuneplan for Sandnes 2019-2035.

På denne siden kan du finne planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart m.m. for denne kommuneplanen.

 

Bakgrunn for arbeidet med ny kommuneplan

Hvordan kommer vi fram til ny kommuneplan?

En del av prosessen med å lage kommuneplan er å utrede enkelte tema grundig (beskrives i utfordringsbildet, i planstrategi og planprogram). Dette gjøres noen ganger av fagfolk ansatt i kommunens administrasjon, andre ganger av innleide konsulenter.

Les mer om ulike mulighetsstudier, rapporter og annet av kunnskapsgrunnlaget her:  

Publisert: 12.12.2019 10:01
Sist endret: 19.05.2020 10:23