Miljøplan for Sandnes 2015-2030

Innhold

Miljøplan for Sandnes 2015-2030

Miljøplanen er en del av Kommuneplan for Sandnes. Miljøplanen er kommunens viktigste styringsdokument for arbeidet med miljøvernoppgavene. Nå er også en ny plan under arbeid, les nederst.

Miljøplanen for Sandnes kommune

Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030 er en del av Kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030.

Sandnes kommune har siden 1991 vært medlem i Verdens helseorganisasjons europeiske nettverk av sunne byer. Dette innebærer en satsing for å fremme helse og trivsel basert på en brei forståelse for hvilke faktorer som har betydning for helse og trivsel. Bevisst miljøpolitikk er en viktig strategi i arbeidet med å fremme helse og trivsel for alle. (Jfr. Kommuneplanens dybdeområde Folkehelse, trivsel og miljø – Sandnes som Sunn by).

Kommuneplanens hovedmål for helse, trivsel og miljø
 • Sandnes skal være et bærekraftig samfunn
 • Sandnes skal være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle
Miljøplanens målgrupper

 Miljøplanen er et styringsdokument for

 •  Kommunens politikere
 • Kommunens administrasjon og saksbehandlere

Miljøplanen er et grunnlag for informasjon og undervisning for:

 • Kommunens innbyggere
 • Skolene

Miljøplanen er grunnlag for søknader om:

 • Tilskudd fra statlige og regionale myndigheter
Miljøplanen har fire hovedkapittler
 • Naturgrunnlag, biologisk mangfold, kulturminner og jordvern. I dette kapitlet står bevaring og forvaltning av natur- og kulturverdier sentralt.
 • Miljøkvalitet i jord, vann og luft – Energi og klima. Dette kapitlet omhandler viktige oppgaver for å forebygge og reparere ulike former for forurensning som kan være til skade for miljø og eller helse.
 • Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet. Her beskrives hvordan kommunen kan tilrettelegge for at alle i Sandnes skal kunne ha muligheter for opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet, både i nærmiljøet og i store sammenhengende grøntområder.
 • Virkemidler og verktøy. I dette kapitlet gis det føringer for beredskap i forhold til uforutsette hendelser, og tilpasninger til klimaendringer. Sjekklisten for vurdering av miljø- og helsekonsekvenser er et viktig redskap i miljøvernarbeidet.

 

Mål og delmål

Kommunen skal bidra til å sikre en forsvarlig bruk av naturressursene slik at naturen blir en varig kilde for menneskelig virksomhet, helse og trivsel. Arbeidet skal sikre bevaring av naturens variasjonsrikdom for planter og dyr og deres leveområder, landskap og geologiske forekomster. Arter og naturtyper som står i fare for å forsvinne i kommunen må bevares.

 Delmål Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner:
 • Kommunen skal forvalte naturressursene, det biologiske mangfoldet, kulturminnene og verdifull jordbruksjord på en bærekraftig måte.

Vareproduksjon og forbruk, transport, og forbruk av arealer til ulike formål belaster naturen og har noen ganger negative følger for miljøet og for folkehelsen. Utslipp av avløpsvann til lokale vannforekomster og støy og utslipp av klimagasser fra vegtrafikk er eksempler på samfunnsrelaterte forhold som kan ha negativ påvirkning på miljø og helse.

Delmål for Miljøkvalitet i jord, vann og luft -energi og klima:
 • Kommunen skal arbeide for å sikre miljøkvalitet i jord, vann og luft som fremmer god helse og godt miljø
 • Kommunen skal arbeide planmessig med å redusere eksisterende forurensninger i jord, vann og luft til nivåer som ikke er til skade for helse eller miljø
 • Kommunen skal gjennom  målrettet og systematisk arbeid over tid sikre at kommunens andel av de nasjonale målsettingene for energibruk og utslipp av klimagasser oppfylles

Fysisk aktivitet fremmer god helse ved økt trivsel og bedre livskvalitet. Friluftsliv er derfor en viktig strategi i folkehelsearbeidet. Aktivitet i natur og nærmiljø gir gode opplevelser og økt kunnskap om sammenhengene i naturen. Noen ganger kan intensivt friluftsliv medføre skade på naturen, bla hvis trafikken gjennom sårbare områder blir for stor. Allemannsretten gir folk rett til fri ferdsel i utmark, likevel er det viktig å respektere grunneiernes interesser og rettigheter slik at også landbruksinteressene kan ivaretas på en god måte.

 Delmål for Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet:
 • Kommunen skal sikre befolkningen muligheter for helse og trivsel gjennom aktivitet og opplevelse i natur og
 • nærmiljø
 Klimatilpasninger og samfunnssikkerhet
 • Omfange av skader på liv, helse eller miljø som følge av klimaendringer, ulykker og uønskede hendelser skal reduseres til et minimum.
Miljøvennlig drift av Sandnes kommune
 •  Sandnes kommune skal i egen drift og tjenesteutvikling ikke påføre miljøet større skade enn absolutt nødvendig. 
 • Alle kommunale virksomheter skal ha mål og rutiner for miljøvennlig drift. Alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2023.

 

les hele planen : Miljøplanen for Sandnes kommune

Ny plan for klima og miljø

Kommunen jobber nå med en ny klima- og miljøplan for perioden 2020- 2025. Denne planen er på høring, og fristen for å sende inn innspill er 1. juli. Les om høringsforslaget her.

Samfunnsplan

 • prosjektleder  John Trygve Lundeby
 • epost
Publisert: 23.01.2017 11:38
Sist endret: 12.05.2020 20:26