Lokal mobilitetsplan og transportplan

Innhold

Lokal mobilitetsplan og transportplan

Fokuset er på miljøvennlig transport, og å øke bruken av kollektivtransport, sykkel og gange. Det foreslås ulike virkemidler og satsing i forskjellige deler av kommunen. Plan under utarbeidelse

Innledning

Lokal transport og mobilitetsplan er en delutredning som skal være et grunnlagsdokument for ny kommuneplan, ny sentrumsplan og gi innspill til byvekstavtale og bypakken for Nord-Jæren. LTMP gir anbefalinger for hvordan kommunen kan følge opp regionale forpliktelser. Sandnes kommune har sluttet seg til bypakke Nord-Jæren, og dette innebærer å bidra til retningsvalg - fra  omfatende bruk av personbiler, til en satsing på mer miljøvennlig transport.

Les mer her av innledningen

Planen er derfor et strategisk dokument  som skal gi rammer og prinsipper for håndtering av transport- og mobilitet i en lokal sammenheng. Konklusjoner og anbefalinger vil videreføres og først gis juridisk binding gjennom plan- og bygningsloven i det formelle planverket som kommuneplanen, kommunedelplan for sentrum, områdeplaner og detaljplaner fastsetter. Konkrete oppfølgingsoppgaver er beskrevet og videreføring er allerede igangsatt gjennom utredninger, konkrete handlingsplaner og prosjekter. Konkrete tiltak som blir utløst av strategiene, for eksempel nye gang/sykkelveier, er ikke en del av denne planen, men vil komme inn som en del av oppfølging av lokal transport- og mobilitetsplan.

 Visjon:

 • Sandnes – i forandring til moderne, sunn mobilitet
Hovedmål
 • Sandnes skal bidra til nullvekst i personbiltrafikken for regionen i tråd med nasjonale klimamål
 • Mobiliteten skal utvikles i et nettverk med effektiv og miljøvennlig transport for alle trafikantgrupper
 • Infrastrukturen skal bygge opp om helsefremmende aktivitet, sosialt byliv og livskvalitet for alle
 • Mobiliteten skal bygge opp om samordning av areal- og transport i Sandnes
Resultatmål
 • Sandnes kommune skal bidra til nullvekst i personbiltrafikken i tråd med regionale klimamål
 • Sandnes kommune skal bidra til at mobiliteten utvikles i et nettverk med helhetlige reisekjeder
 • Mobiliteten skal bygge opp om helsefremmende aktivitet og sosialt hverdagsliv for alle
 • Mobiliteten skal bygge opp om samordning av areal- og transport i Sandnes

 Lokal transport og mobilitetsplan består av dette hoveddokumentet som utgjør selve planen. Et komprimert sammendrag er innarbeidet i innledningen. 

Les mer om strukturen her

Transport- og mobilitet i Sandnes settes først inn i en regional sammenheng, før en retter fokuset mot Sandnes. Strategien består av visjon og mål for transport og mobilitet i hele Sandnes kommune, analyser og vurderinger, og en anbefaling om differensiert satsing i ulike deler av kommunen basert på vurderinger av potensiale for endring av reisevaner. Videre er det utarbeidet retningslinjer for de ulike reisemidlene og anbefalinger om hovedgrep- og strategier som vil bidra til mål om nullvekst i personbiltrafikken, samt til å endre reisevaner. Planen rundes av med forslag til veien videre og oppfølging av planen for å komme inn i prosjekter og tiltak.

Videre er det lagt ved flere vedlegg som kan leses som supplerende dokumenter. Vedleggene utdyper, understøtter og bygger opp om innholdet i planen. Vedleggene nevnes i teksten der de er brukt som underlag.

Les alle dokumentene

Les dokumentene fra bystyrets behandling her

Les høringsutkast lokal transport og mobilitetsplan her

Samfunnsplan 

 • v/fagleder Ida  Andressen   
 • post

eller

Plan

 

Publisert: 11.04.2017 12:07
Sist endret: 25.04.2019 12:12