Planbeskrivelse med kunnskapsgrunnlag

Planbeskrivelsen beskriver hvordan vi har gått frem for å utarbeide forslaget om ny kommuneplan for perioden 2023-2038.

Kommuneplanen skal ha en planbeskrivelse som beskriver hensikten med planen, hovedinnhold og konsekvenser av de grepene som tas i planen. Videre så sier også planbeskrivelsen noe om hvilke vurderinger som har ført frem til den foreslåtte planen, og hvilke rammebetingelser planen bygger på.

Planbeskrivelse tilleggshøringen

 

Kunnskapsgrunnlag

Kommuneplanen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag, utarbeidet av Sandnes kommune, innleid ekspertise og fra andre kunnskapsbaser. Under vises kunnskapsgrunnlag, utredninger, vurderinger og analyser kategorisert etter tema. Alle har vært med å danne grunnlaget for planforslaget som nå er på høring. 

 

Arealinnspill og arealendringer

 

Vurderinger av arealinnspill

 

Jordvern

 

Kartlegging- og stedsanalyse

 

Offentlige arealbehov

 

Delutredning bolig

 

Næring

 

Sviland

 

Byggegrense mot sjø 

 

Massehåndtering

 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse

 

Endringer etter offentlig ettersyn - tilleggshøring

 

Publisert: 11.03.2022 13:05
Sist endret: 28.10.2022 12:12