Planprosess og fremdrift

Kommuneplanen lages på grunnlag av en politisk bestilling, gjennom vedtak av planstrategi og planprogram for kommuneplanen.

Fremdriftsplan

 • Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanforslaget: 2.mai til 1.juli 2022
 • Gjennomgang av merknader og innspill: Etter høring vil innspillene bli vurdert opp mot føringene for arbeidet med kommuneplanen.
 • Politisk behandling: Kommuneplanutvalget legger justert planforslag ut på tilleggshøring 24. oktober. Høringsfristen er 4. desember. Her kan du lese sakspapirene.
  Kommuneplanutvalget får en orientering om hvilke innspill som har kommet
  19. desember. Uavklarte saker går til meklingsutvalget for avklaringer opp mot statlige og regionale myndigheter.
 • Åpent høringskontor: 8.11 og 17.11 fra kl 14-18 vil rådgivere i kommunen være tilgjengelige for å svare på spørsmål. Henvend deg på servicekontoret i 1.etasje når du kommer.
 • Avklaringer: Eventuelle innsigelser og behov for tilleggshøringer avklares. Eventuell mekling januar 2023.
 • Vedtak: Kommunestyret vedtar kommuneplanen mars 2023.

 

Bakgrunn for arbeidet med ny kommuneplan

Kommunal planstrategi  forteller hvordan vi skal arbeide med planer de kommende fire årene. Planstrategien revideres hvert fjerde år, senest ett år etter at et nytt kommunestyre er satt., og tar også stilling til om kommuneplanen skal videreføres eller endres. 

Planprogrammet er ikke et plandokument, men kan sees på som en oppskrift som gjør rede for hva kommunen vil konsentrere seg om i arbeidet med å endre kommuneplanen. 

I Sandnes er kommunal planstrategi og planprogram samlet i ett dokument:

 

Her kan du lese planstrategi og planprogram som ble vedtatt 19. oktober 2020. 

Her beskrives utfordringer og utredningsoppdrag for arbeidet med ny kommuneplanen:

 • Strategiske plangrep for å forsterke og videreutvikle boligutbygging i sentrum, byaksen- og tettstedene/lokalsentrene.
 • Jordvern, klimaendringer og økende sosiale ulikheter skal håndteres.
 • Kartlegging og anbefaling for differensiert næringsutvikling og økt sysselsetting i både eksisterende bedrifter og nye næringer.

Et sentralt dokument for utfordringene skissert i planstrategien og planprogrammet er: 


"Folkehelse Sandnes 2020 - Helsetilstand og påvirkningsfaktorer" 

 

Publisert: 19.10.2021 21:59
Sist endret: 08.11.2022 08:13