Forslag til arealdel 2023-2038

Kommuneplanens juridiske arealdel angir hovedtrekkene i den fremtidige arealdisponeringen i Sandnes. Den setter rammer og gir forutsigbarhet overfor innbyggere, grunneiere og utbyggere.  Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser.

Plankart

Plankartet viser hvor vi skal bygge nye boliger, og hvor det skal tilrettelegges for landbruk, industri, ulike typer handels- og næringsvirksomhet og hvor de overordnede grøntområdene skal være. 

 

Tilgang til plankartet for 2023-2038 kan du se digitalt her 

Pdf fil til nedlasting ligger her.  

 

Tema- og illustrasjonskart

Planbestemmelser og retningslinjer

Planbestemmelser og retningslinjer fastsetter hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

  • Eksempler på bestemmelser er hvor tett det er lov å bygge i de ulike områdene, hensyn til kulturminner, parkeringsdekning, hvilke rekkefølge vi skal utvikle områdene i og mye, mye mer.
  • Retningslinjene utfyller bestemmelsene og angir viktige hensyn og vurderingstema for saksbehandling.
  • Retningslinjene henviser også til kommunens forvaltningsbaser, temakart og veiledninger, samt nasjonale retningslinjer. 

 

Forslag til planbestemmelser og retningslinjer 

 

Publisert: 19.10.2017 10:37
Sist endret: 27.10.2022 13:24