Kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Innhold

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Bystyret vedtok i møte 11. mars 2019 ny kommuneplan for Sandnes for perioden 2019- 2035. Kommuneplanen er et strategisk dokument som skal styre samfunnsutviklingen i et 15 års perspektiv.

Planen består av tre hoveddeler:

Samfunnsdelen gir overordnede mål og føringer for samfunnsutviklingen.

 

Arealdelen består av plankart (hovedkart og temakart) og bestemmelser.  

 

 Underlagsdokumenter

Rådmannen har som oppfølging av kommuneplanen gjennomført et kartleggingsarbeid for å fastsette byggegrense mot sjø i Sandnes. Les mer om dette arbeidet her.

 

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 22.09.20 å også høre to områder som fikk feilaktig arealformål i kommuneplan 2019- 2035. Endringen anses som en feilretting, men sendes på høring for å ivareta prosesskrav i Plan- og bygningsloven.

Sak Høring av to endringer/inkurier i Kommuneplan for Sandnes 2019- 2035

Vedtak sak 11/20 (eget vedlegg)

Kartutsnitt endringer(eget vedlegg)

 

For planer innenfor sentrumsavgrensningen gjelder Kommunedelplan for sentrum 2018-2035.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 00 00
  • epost
Publisert: 08.05.2018 14:15
Sist endret: 25.09.2020 10:25