Byromsstrategi for Sandnes

Innhold

Byromsstrategi for Sandnes

Sandnes kommune arbeider med en byromsstrategi som legger til rette for byliv og gode nabolag, hvor andelen som går, sykler og reiser kollektivt øker. Strategien skal beskrive hvordan Sandnes kommune vil jobbe for å styrke og videreutvikle gode møteplasser, byrom og attraktive gang- og sykkel forbindelser fra de ulike bydelene til Sandnes sentrum og internt i Sandnes sentrum. Hovedfokuset er på den prioriterte byutviklingsaksen fastsatt i kommuneplanen.

I kommuneplanen legges det frem strategi for sunn mobilitet via økt andel reiser med gange, sykkel og kollektiv. Planen har også fokus på å tilrettelegge for økt bokvalitet gjennom gode møteplasser i lokalsentrene i den prioriterte byutviklingsaksen. Tilgjengelighet for alle brukergrupper til viktige fellesarealer betyr mye for livskvalitet og folkehelse i befolkningen. Byromsstrategien skal beskrive hvordan Sandnes kommune vil bidra til økt urbanisering, sikre attraktive møteplasser, byrom og nettverk for gående og syklende gjennom pågående og fremtidige planprosesser.

Økt fokus på gode gangforbindelser og utvikling av attraktive uterom er også et viktig tema i ny kommunedelplan for Sandnes sentrum 2019-2035 (KDP Sentrum). Et overordnet mål med å styrke sentrum inkluderer en videreutvikling av dagens gatebruksplan til et nettverk av gode byrom med gater, smau, torg, plasser, parker og gode forbindelser mellom disse. Transformasjon av tidligere industriarealer i sentrum legger til rette for flere byrom i fremtiden, og i planens handlingsdel er det derfor lagt opp til en byromsstrategi som skal følge opp intensjonene i sentrumsplanen.

Sentrum er en sentral arena for arbeid, opplevelse og rekreasjon for alle kommunens innbyggere. Det er derfor viktig å skape gode gange og sykkelnettverk fra hele kommunen og inn til sentrum. Motivasjon for aktive, helsefremmende reisemønstre er en viktig begrunnelse for utvikling av en byromsstrategi, samtidig som en øker mulighetene for miljøvennlig, attraktiv transport. Temakartene «Grønne områder og hovedforbindelser for gående» i KP og temakart «Gange og byromsstruktur» i KDP sentrum, samt andre temakart, er viktige grunnlagsdokument i arbeidet med å kartlegge dagens nettverk, forbedre og finne «missing links» og anlegge nye forbindelser.

Siste nytt

Spill om byrom, test på Norestraen 18.9.19

Med stort oppmøte og mye engasjement ble det arrangert byromsspill for naboer og utbyggere på Norestraen. Formålet var å få innspill til hvordan Altonaparken og området mot sjøen kan aktiviseres i den forestående område- og detaljreguleringa her. I tillegg var det nyttig for prosjektgruppa å teste et nytt opplegg for medvirkning i plan- og utbyggingssaker. Rapport fra arrangementet blir ferdigstilt innen oktober 2019. Rapport kan lastes ned her.

Bylivsregnskap for Sandnes 06.09.19.

I byromsstrategien skal situasjonen idag kartlegges. En del av dette arbeidet er et bylivsregnskap som skal revideres for å se utviklingen i byliv innenfor den prioriterte byutviklingsaksen i Sandnes kommune. Last ned bylivsregnskapet her.

Spill om byrom, test på rådhuset 04.09.19

Som en del av byromsstrategien utvikler prosjektgruppa og innleid konsulent et byromsspill som kan brukes i tidligfasen av plan- og utbyggingsprosjekter. Denne dagen testet kommunens saksbehandlere, kommunens eiendomsselskap og tomteselskapet hvordan dette fungerte.

Grunnlag for byromsstrategien

Temakart i gjeldende kommuneplan

Handlingsdelen i gjeldende kommuneplan

Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2019-2035

Idehåndbok om byrom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/stabsleder Mette Paavola,
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 60 15
  • epost

 

Publisert: 02.08.2017 11:52
Sist endret: 11.10.2019 13:35