Byromsstrategi for Sandnes

Innhold

Byromsstrategi for Sandnes

Byromsstrategien for Sandnes ble vedtatt i 2020. Den legger til rette for byliv og gode nabolag, hvor andelen som går, sykler og reiser kollektivt øker. De anbefalte prosjektene ligger i handlingsplanen.

Illustrasjon, mulig byrom Skippergata på Hana

Byromsstrategien ble vedtatt av kommunestyret i Sandnes i 2020 og er delt i 3:

 1. Byromsnettverket - noen gater er viktigere enn andre
 2. Byromsspill - høre på nabolaget
 3. Handlingsplan for byromsstrategien - anbefalte prosjekter for å styrke byromsnettverket mm

Politisk behandling

 • Kommunestyret i Sandnes, sak 149/20
 • Også behandlet i utvalg for by- og samfunnsutvikling, utvalg for miljø og tekniske saker samt kommuneplanutvalget og Sandnes Ungdommens Kommunestyre.
Vedtak og enda flere presentasjoner av byromsstrategien 29.10.2020

Etter vellykket politisk behandling av strategien har den også blitt presentert igjen på flere konferanser. Temaet på en konferanse i Oslo var deling av byrom.

På denne linken kan du se presentasjonen som vi hadde på Storbykonferansen via nett. 

Byromsstrategien til politisk behandling 14.10.20.

Etter en lang prosjektperiode har vi nå levert strategien og anbefalingene til politisk behandling. Vi inviterer også til innspill fra folk om nye prosjekter, se sak 99/20 i UBS her.

Snart oppstart på finansierte prosjekter 12.10.20.

Vi jobber nå med oppstart i 2021 av 13 ulike prosjekter som har fått finansiering fra Bymiljøpakkens handlingsprogram. Kanskje kommer det prosjekter i ditt nabolag? Se kartet over pågående prosjekter her:

Mange anbefalte prosjekter får finansiering 22.06.20

Etter vedtak i kommunestyrets sak 95/20 den 22.06.20 får hele 13 anbefalte prosjekter rundt 30 millioner kroner. De er nå inne handlingsprogrammet til Bymiljøpakken for Nord-Jæren og planlegges utført mellom 2021-2024. Se saken her.

På dette kartet kan du se prosjektene som er igang med midler fra Bymiljøpakken eller som er anbefalt å satse videre på - kart over Byromsnettverket

Hva er byromsstrategien - utkast til kortversjon 29.05.20

Byromsstrategien er et omfattende arbeid - som skal gi en sterkere kraft til kommunens arbeid med bedre by for alle. Vi har laget et utkast til kortversjon av hva strategien innebærer og hvilke byrom som er på gang. Les mer her.

Politisk behandling av anbefalte prosjekter 04.03.20-22.04.20

I handlingsplanen til byromsstrategien anbefales nye byrom og nye gangveger for å styrke bomiljøet og muligheten til å gå og sykle i hverdagen. På sak 32/20 i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) kan du lese om de anbefalte prosjektene til Bymiljøpakken for Nord-Jæren. Den samme saken ble også behandlet i utvalg for tekniske saker (UTS) og i Sandnes unge kommunestyre (SUKS). Se saken her.

Kart over rådmannens forslag til nye prosjekter 27.02.20

Som en del av politisk sak om rådmannens forslag til prosjekter er det utarbeidet et enkelt kart som viser plasseringen av mulige nye byrom og nye forbindelser. Se dette kartet her.

Forslag til nye byrom og nye forbindelser 27.02.20

I forbindelse med byromsstrategiens handlingsplan har prosjektgruppen meldt inn forslag til nye byrom og nye forbindelser som kan finansieres av Bymiljøpakken for Nord-Jæren. Forslaget fra rådmannen behandles i utvalg for by- og samfunnsutvikling, utvalg for tekniske saker og Sandnes Unge Kommunestyre. Les mer ved å klikke her.

Befaring på aktuelle byrom 30.01.20

Prosjektgruppen var på befaring i deler av byromsnettverket for å avklare realisering og status på de mulige byrommene som konsulent foreslo. Erfaringene fra befaringen meldes til styringsgruppen og danner grunnlaget for handlingsplan for byromsstrategien.

Foredrag om byromsspill på Storbykonferansen i Oslo 30.10.19

Prosjektleder for byromsstrategien ble invitert til Storbykonferansen for å holde innlegg om byromsspill og byromsstrategien. Les mer av programmet her.

Mulighetsstudie havnepromenade mellom Norestraen og kommunegrense 15.10.19

Som en del av prosjektet skal konsulent Asplan Viak og prosjektgruppen til kommunen også arbeide med en enkel vurdering av mulige byrom og promenade mellom Norestraen og kommunegrensa til Stavanger. Dette forslaget fra konsulent ble levert 15.10.19 og kan leses her.

Dette arbeidet vil bli videre arbeidet med i eget prosjekt med oppstart sommeren 2020.

Forslag til 10 nye byrom i byromsnettverket 15.10.19

Konsulent Asplan Viak har på oppdrag for kommunen utarbeidet 10 forslag til byrom i byromsnettverket. Disse forslagene vil kommunen gjennomgå og vurdere om og hvordan de kan opparbeides. Målet er at alle byrommene skal opparbeides og at det arrangeres byromsspill med lokalbefolkninga i planleggingsfasen. Les mer av konsulentens forslag her.

Analyse og bakgrunn til byromsnettverk 15.10.19

Et eksempel på styrking av hverdagsbyen er å definere et byromsnettverk. Konsulent Asplan Viak har mellom sommeren 2019 og høsten samme år arbeidet med nettverksanalyse og foreslår et byromsnettverk i den tette delen av byen. Se her for analyse og forslag

Hva er byromsspillet - en kort video om spillet 05.10.19

Når vi skulle teste piloten på stedsbasert, lokal medvirkning laget konsulentene i Leva Urban Design en kjekk, kort video. Denne kan du se på Youtube her.

Medvirkning i nabolag, veileder og verktøykasse for utbyggere og naboer 01.10.19

I forbindelse med byromsstrategien har kommunen og konsulenter arbeidet fram ulike måter å komme i dialog med nabolag der det skal utvikles mye ny bebyggelse og der det planlegges nye offentlige rom. Hva vil nabolaget? Hvordan kan det utvikles? Her kan du lese en veileder til plankonsulentere og utbyggere og her kan du lese en verktøykasse for medvirkning. God fornøyelse.

Spill om byrom, test på Norestraen 18.09.19

Med stort oppmøte og mye engasjement ble det arrangert byromsspill for naboer og utbyggere på Norestraen. Formålet var å få innspill til hvordan Altonaparken og området mot sjøen kan aktiviseres i den forestående område- og detaljreguleringa her. I tillegg var det nyttig for prosjektgruppa å teste et nytt opplegg for medvirkning i plan- og utbyggingssaker. Rapport fra arrangementet blir ferdigstilt innen oktober 2019. Rapport kan lastes ned her.

Bylivsregnskap for Sandnes 06.09.19.

I byromsstrategien skal situasjonen idag kartlegges. En del av dette arbeidet er et bylivsregnskap for å se utviklingen i byliv innenfor den prioriterte byutviklingsaksen i Sandnes kommune. Last ned bylivsregnskapet her.

20 forslag til nye byrom 04.09.19

Prosjektgruppen og konsulent Asplan Viak har arbeidet tett med hvor det kan være aktuelt med nye byrom. Her kan du se forslag på opp til 20 nye byrom i forbindelse med byromsnettverket

Spill om byrom, test på rådhuset 04.09.19

Som en del av byromsstrategien utvikler prosjektgruppa og innleid konsulent et byromsspill som kan brukes i tidligfasen av plan- og utbyggingsprosjekter. Denne dagen testet kommunens saksbehandlere, kommunens eiendomsselskap og tomteselskapet hvordan dette fungerte.

Forslag til byromsnettverk 29.08.19

I forbindelse med byromsstrategien er det hentet inn anbefalinger fra konsulenter. Dette arbeidet skal gjennomføres høsten 2019. Her kan du se en tidlig anbefaling på byromsnettverk, en videre utvikling av forbindelsene satt i temakartet for gående og syklende i kommuneplanen. 

 

Gåstrategi for Nord-Jæren 2018-2033

Temakart i gjeldende kommuneplan

Samfunns- og handlingsdelen i gjeldende kommuneplan

Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2019-2035

Idehåndbok om byrom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/stabsleder Mette Paavola
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 60 15
 • epost

 

Publisert: 02.08.2017 11:52
Sist endret: 20.11.2020 15:34