Bymiljøpakken

Innhold

Bymiljøpakken

Bymiljøpakke Nord-Jæren gjør det enklere for deg å komme fram i byområdet. Fram til 2033 bygger vi en mer miljøvennlig region

Hvorfor Bymiljøpakke

Bymiljøpakken for Nord-Jæren skal gi bedre hovedvegnett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal Nord-Jæren oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy og renere luft å puste i.

Regionen er Norges tredje største byregion med over 240 000 innbyggere. Kommunene Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger på Nord-Jæren er blant områdene i Norge med størst befolkningsvekst. Flere folk betyr mer trafikk, og uten tiltak ville køene og miljøproblemene øke hvert år.

Les mer om Bymiljøpakken her

Hva betyr Bymiljøpakken for deg

Bymiljøpakken er nær 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne.

Les mer om klima og miljø her

Bymiljøpakken har to hovedmål: Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren, og god framkommelighet for alle trafikantgrupper, der hovedvekten er på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport. Selv om regionen vokser og flere innbyggere kommer til regionen vår, skal det ikke bli flere personbiler på veiene enn det er i dag. Vi sikrer god byutvikling gjennom å integrere bystruktur og transport-infrastruktur

Les mer om byutvikling her

Bussveien
 • Bussveien linje A: Sammenhengende bussfelt fra Risavika - Sunde - Stavanger - Forus - Sandnes - Vatne 
 • Bussveien linje B: Sammenhengende bussfelt fra Kvernevik - Sunde - Stavanger - Forus 
 • Bussveien, linje C: Sandnes - Forus - Stavanger Lufthavn Sola - Sola 
 • Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum ny gateterminal 
 • Fylkesvei 44 Paradis – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Gangtunnel 
 • Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter 
Tungbilfelt/kollektivfelt
 • Riksvei 509 Transportkorridor vest, E39 Solasplitten – Jåsund 
Andre kollektivprosjekt
 • E39 Schancheholen – Solasplitten: Kollektivfelt 
 • Hillevåg – Stavanger universitetssjukehus (SUS) – Tjensvoll - Universitetet i Stavanger (UiS) – Diagonalen – Gauselvågen: Kollektivfelt/annen kollektivprioritering 
 • Fylkesvei 330 Hoveveien: Kollektivfelt 
 • Fylkesvei 435 Buøy – Austbø: Kollektivfelt 
 • 1 milliard kroner til andre kollektivprosjekt 
 • Drift av kollektivtrafikk, tre milliarder kroner totalt  
Sykkel
 • Sykkelstamvegen: Stavanger – Forus – Sandnes 
 • 1 milliard kroner til andre sykkelprosjekter 
Tiltak for gående, miljø og trafikksikkerhet
 • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående 
Veiprosjekt
 • E39 Smiene – Harestad 
 • E39 Ålgård – Hove 
 • Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1) 
 • Fylkesvei 505 Foss Eikeland – E39 Bråstein
 • E39/riksvei 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland 
 • Fylkesvei 409 Transportkorridor vest, Kvernevik – E39 i Randaberg
Bomstasjoner

Det skal bygges totalt 38 bomstasjoner i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg

 

Bompenger er en forutsetning for å bygge alle prosjektene i Bypakke Nord-Jæren. Innkreving skjer gjennom 38 bomstasjoner i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Bomstasjonene

Bomstasjonene bygges som fem tette ringer rundt viktige reisemål, og der det bygges ut gode alternativ til bilen:

 • Stavanger bomring
 • Sandnes bomring
 • Sola bomring
 • Forus bomring
 • Risavika bomring

I tillegg kommer bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg.

Bomstasjonene ser ikke ut som dagens bomstasjoner på Nord-Jæren og Jæren.

Bomstasjonene i Bypakken får tre master. I tillegg kommer en mindre mast, et såkalt saldolys, som viser om du passerer med gyldig brikke gjennom bommen. På motsatt side kommer et videolys som blinker hvis noen prøver å legge seg i motsatt kjørebane for å unngå bommen.

Spørsmål og svar Bymiljøpakken

 Her finner du en rekke spørsmål og svar som handler om Bymiljøpakken Nord-Jæren. Det handler om bomstasjoner, takster, hva pengene skal brukes til og svar på mange flere spørsmål som ofte blir stilt

Trykk her for å finne spørsmål og svar

Lurer du på noe?

 

Sandnes kommune

 

 

Bymiljøpakken Nord-Jæren

 

Publisert: 11.04.2017 10:43
Sist endret: 25.09.2020 14:03