Ny kommuneplan- gi innspill til by- og områdeutvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny kommuneplan- gi innspill til by- og områdeutvikling

Sandnes kommune inviterer til innspill og dialog om by- og områdeutvikling i forbindelse med ny kommuneplan. Vi ønsker fortrinnsvis innspill om utbyggingsprosjekter innenfor prioritert byutviklingsakse fra Lura til Vatnekrossen i denne kommuneplanrevisjonen. Frist for å gi innspill til er 01.11.17.

Sandnes kommune inviterer til inspill om by- og områdeutvikling i perioden 2019-2035

Sandnes kommune inviterer til innspill og dialog om by- og områdeutvikling i forbindelse med ny kommuneplan. Kommunen ønsker fortrinnsvis innspill om utbyggingsprosjekter innenfor prioritert byutviklingsakse i denne kommuneplanrevisjonen (se kart under). I tillegg er det blant annet vektlagt at idrett, landbruk og friluftsliv skal videreutvikles.

Frist for å gi innspill til kommuneplanen er 01.11.17.

Kommuneplanen angår alle oss som bor, jobber og lever i Sandnes kommune. Kommuneplanen er kommunens viktigste verktøy for overordnet og langsiktig samfunnsplanlegging og byutvikling. Planen skal avklare disse viktige spørsmålene samlet. Hvor og hvordan skal vi bo? Hvordan skal behovene og utvikling av tjenestene løses? Hvor skal de forskjellige arbeidsplassene ligge? Hvordan løse behovene for handel, service, kultur og opplevelser? Hvordan skal vi reise mellom gjøremålene? Kommuneplanen skal gi realistiske og økonomisk gjennomførbare svar.

Kommuneplanen gir også lokale svar på regionale og nasjonale føringer, for eksempel rikspolitiske retningslinjer om barn og unge sine interesser i planlegging, og krav om samordnet areal og transport. Forpliktelser i regional plan og byvekstavtalen skal også oppfylles.

Alle kan komme med arealinnspill:

 • privatpersoner,
 • næringsaktører
 • eiendomsbesittere
 • utbyggere
 • lag og foreninger osv.

Bystyret har vedtatt at hovedgrepene i gjeldende kommuneplan skal videreutvikles. Det er påbegynte utbyggingsprosjekter i alle deler av kommunen i dag. Målet om utviklingsmuligheter i alle deler av kommunene er ivaretatt.

For fremtidens by- og samfunnsutvikling er likevel målsetningen, og statlige og regionale forventninger til Sandnes, at en større del av by- og samfunnsutviklingen skjer i byutviklingsakse, knutepunkter samt sentrum. For å realisere en kommuneplan som bygger opp om dette målet oppfordrer Sandnes kommune særlig til innspill og dialog om områdeutvikling, prosjekter og utbyggingsinitiativer innenfor prioritert byutviklingsakse. 

Aksen omfatter sentrale byområder og holdeplasser/områder langs bussveien og jernbanen.

Kartet under viser prioritert byutviklingsakse fra Lura til Vatnekrossen.

prioritert byutviklingsakse fra Lura til Vatnekrossen

 

Nye utviklingsområder

Sandnes kommune vil prioritere nye utviklingsområder basert på grundige vurderinger av muligheter, utfordringer og gjennomføringsevne.  Til grunn for den endelige prioriteringen ligger også tema og føringer i gjeldende kommuneplan og vedtatt planprogram for ny kommuneplan. Her fremgår det blant annet at:

 • En økt andel av utbyggingen skal prioriteres i sentrale byområder med eksisterende sosial infrastruktur og best mulighet for kollektiv-, gange- og sykkelreiser
 • Variert bebyggelse og gode nærmiljø skal prioriteres i alle deler av kommunen.
 • Eksisterende grøntstrukturer og møteplasser i de bebygde områdene skal knyttes tettere sammen og styrkes.  
 • Sandnes sentrum skal styrkes som knutepunkt for handel, kultur, sosiale møter, bolig og kontorarbeidsplasser.
 • Videreutvikling av idrett, landbruk og friluftsliv i Sandnes skal prioriteres.
 • Det er stor interesse for nye næringsprosjekter.
 • Forslag om nye hytteområder skal vurderes ut fra vedtatt hyttestrategi.
 •  Forslag om nye småbåthavner vurderes ut fra strategi for småbåter (vedtas i september).

Utdypende beskrivelser om prioriterte tema og kommunens gjeldende byutviklingsstrategi kan leses i vedtatt planprogram og gjeldende kommuneplan kap 5 .

Kontakt oss - Vi ønsker tidlig dialog og et samarbeid!

Sandnes kommune ønsker tidlig dialog, samarbeid og drøfting om viktige hensyn og gjennomførbarhet før formelle innspill til kommuneplanen sendes inn.

Det henstilles derfor om å kontakte  administrasjonen og gjerne avtale tidspunkt for en samtale om innspillet du vurderer å sende inn.  

Vi kan kan kontaktes på følgende epostadresse: kommuneplan2019-2035@sandnes.kommune.no

Vil du gi inspill om konkret område?

Dersom du sender innspill om utvikling av et konkret område, må arealets plassering og avgrensning være inntegnet på kart. Arealets omfang (størrelse), adkomst og gårds- og bruksnummer skal påføres kartet. Kartet skal være påført målestokk.

Kart kan hentes på Sandnes kommunes hjemmesider.

Beskrivelse, begrunnelse, konsekvensvurdering og Risiko / sårbarhetsanalyse av innspillet bør vedlegges kartet.

Sandnes kommune

 • Samfunnsplan
 • Postboks 583,
 • 4302 Sandnes. 

eller på epost

Merk eposten/konvolutten «Innspill til ny kommuneplan».

 Fristen for å komme med formelle innspill til kommuneplanen er innen 1. november 2017

Innspill som gjelder Sandnes sentrum, videreformidles til pågående arbeid med kommunedelplan for sentrum

 ssss

Alle innspill til kommuneplanen som er mottatt innen fristen blir vurdert faglig av administrasjonen. Deretter legges innstilling frem for politisk behandling.

Politisk behandling skjer etter 1. november.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Samfunnsplan

 • prosjektleder  John Trygve Lundeby
 • epost

.

Publisert: 31.05.2017 10:49
Sist endret: 31.05.2017 10:49