Kommuneplan for Sandnes kommune

Innhold

Kommuneplan for Sandnes kommune

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Sandnes kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Sandnes og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Sandnes kommune. Her finner du den gjeldende kommuneplanen vår.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen skal ivareta en rekke oppgaver, interesser og målsetninger fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og omfatter viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien  og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Kommuneplanens 3 deler

Kommuneplanen består av 3 deler, en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel.

1. Samfunnsdelen

fokuserer på hvilke muligheter og utfordringer kommunen står ovenfor nå og fremover. Samfunnsdelen beskriver hvordan kommunen skal prioritere og konkretisere mål for å møte utfordringene og utnytte mulighetene man forventer at kommunen vil møte de kommende årene.

2. Arealdelen

gir et bilde av sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen angir hovedlinjer og betingelser for arealbruk og viktige hensyn som skal ivaretas når det bestemmes hvor og hvordan det skal bygges. Kommunens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen.

3. Handlingsdelen

Handlingsdelen inneholder et handlingsprogram for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel for de fire påfølgende budsjettår eller mer. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Kommuneplanens handlingsdel skal konkretisere tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. 

Visjon

Sandnes kommune har mange særtrekk som gir grunn til å se framover med glød og optimisme. Dette var utgangspunkt for arbeidet i 2007 med utviklingen av kommunens visjon, etterfulgt av utforming av kommunens hovedmål og strategier.

 • Sandnes – i sentrum for framtiden

er den posisjonen vi ønsker og det vi strekker oss etter.

Bruk av visjonen

Kommunens oppgaveløsning gjennom kommuneplan og virksomhetsplaner.

Ut fra visjonen avledes kommunes mål i kommuneplanperioden. For hvert mål er det utformet strategier og tiltak som skal ligge til grunn for å realisere visjonen og målene.

Organisasjon og intern samhandling (arbeidsmåte).

Internt jobbes det med utviklingen av organisasjonen Sandnes kommune i tråd med visjonen. Bla.gjennom Arbeidsgiverstrategien, Mangfoldsplanen og Digital strategi

Kommunikasjon og profilbygging

Visjon og verdiene skal bidra til at Sandnes sett utenfra oppleves som en attraktiv og spennende kommune både for potensielle innbyggere/arbeidstakere, nærings-/kulturliv og offentlige myndigheter.

De tre verdiene knyttet til visjonen

Romslig, modig og sunn, er de kvaliteter som skal være med å gi utviklingen farge og retning, og prege vår ferd mot framtiden. 

 • I det romslige ligger mangfold, toleranse og generøsitet. 
 • Det modige indikerer at vi må våge å ta modige grep og være ambisiøse. 
 • Det sunne bygger på bærekraftbegrepet med fokus på helse, miljø og trivsel.
Dybdeområder- Samfunnsdelen

Kommuneplanen skal og vil måtte omhandle mange og omfattende sider ved
kommunens utvikling og virksomhet.

 • Folkehelse trivsel og miljø – Sandnes som en sunn by for alle 
 • Næring og kultur
 • Sentrum
 • Kommuneale tjenester og boliger
 • Arealstrategi
 • Sandnes øst

 

Folkehelse trivsel og miljø – Sandnes som en sunn by for alle

Bærekraftig utvikling og helse (fysisk og psykisk helse) for alle er overordnete mål for kommunens arbeid. Dette betyr en langsiktig holdbar utvikling miljømessig, sosialt og økonomisk, og at alle i Sandnes skal ha gode og likeverdige livsvilkår. Som medlem av Verdens helseorganisasjons europeiske nettverk av sunne byer og med utgangspunkt i nasjonal politikk (plan- og bygningsloven, folkehelseloven m.fl.) skal kommunen forankre dette arbeidet i strategiske planer og styringsdokumenter og gjøre det gjeldende for alle deler av virksomheten. Sunn by er en betegnelse for summen av kommunens arbeid med å fremme folkehelse, trivsel og miljø.

Mål og strategier

Hovedmål 1: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn

Strategier:

 • Folkehelse. Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
 • Miljøvern. Sandnes kommune skal gjennom bevisst politikk bevare viktige miljøverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse og rekreasjon og læring i naturen.
 • ”Sunt bymiljø og god bydesign”. En sunn by tilbyr fysisk og bygd miljø som fremmer helse, trivsel, trygghet, sosial samhandling, lett mobilitet, stolthet og identitet for alle

Hovedmål 2: Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle

Strategier

 • Legge til rette for rettferdighet og likebehandling for alle i hele kommunen, og redusere ulikheter i helse basert på kunnskap om lokale forhold
 • Universell utforming. Fysiske omgivelser som ikke stenger noen ute er en viktig for at alle kan delta og få felles opplevelser som skaper tilhørighet og tilknytning til byen. Sandnes kommune vil derfor satse på universell utforming som en strategi for å utvikle en by der hele befolkningen skal ha likestilte muligheter for livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse. Universell utforming er også en indikator på moderne byutvikling preget av mangfold og inkludering.
 • Støttende og omsorgsfulle miljøer. Sandnes skal framfor alt være en by for alle sine innbyggere, inkluderende, støttende, imøtekommende til innbyggernes ulike behov og forventninger 
  • Sunn oppvekst, dvs gode oppvekstvilkår for alle barn og unge i Sandnes.
  • Sunn aldring, dvs. at eldre skal ha muligheter til en sunn, trygg og sosialt deltakende livsstil
  • Sunn integrering, dvs. at alle innbyggere i Sandnes, med annen etnisk bakgrunn (nedenfor kalt innvandrere), skal ha gode og likeverdige muligheter til et sunt og deltakende liv i sine nærmiljøer og ellers i samfunnet.)
 • Sunn livsstil. Sandnes skal tilby forhold og muligheter som fremmer sunn livsstil og forebygger livsstilsykdommer gjennom økt bruk av lokale partnerskap for satsing på befolkningsbaserte tiltak.
 • Fysisk aktivitet og aktiv livsstil, gjennom bevisst politikk, god planlegging og god tilrettelegging som bidrar til en aktiv og sunn befolkning.

Næringspolitikk handler om kommunens tilrettelegging for etableringer, økt verdiskaping og utvikling. Rollen som pådriver i prosesser, som bidrar til utvikling av Sandnes er, viktig. Det er vesentlig for at mål og strategier som er beskrevet nås. Sandnes kommune må ha en aktiv og realistisk rolle i utviklingen av Sandnes.

Kulturpolitikk omfatter tilrettelegging for kulturopplevelser og kulturell egenaktivitet, med utgangspunkt i kulturens egenverdi. Skjæringsfeltet næring/kultur omhandler kulturnæringer (musikk, design, tv og radio, bøker, aviser, blader, film, museer, kulturarv) og den kulturbaserte næringen (reiseliv, rekreasjon, småskala mat, restaurant, arrangement).

Mål og strategier

MÅL 1: Sandnes vil være aktør og pådriver i regionalt arbeid

Strategi

 • Styrke regionalt arbeid

MÅL 2: Sandnes vil være en foretrukket forretningsadresse

Strategier

 • Arbeide for næringsvennlig infrastruktur
 • Utøve en aktiv lokaliseringspolitikk
 • Fremme sentrum som næringsområde
 • Styrke regionens samlede kompetansebase
 • Sikre målrettet etableringsveiledning
 • Arbeide for utvikling av Sandnes som reisemål

MÅL 3: Sandnes vil være kjent for sunne og samfunnsengasjerte virksomheter

Strategier

 • Styrke Sunn by- arbeidet i næringslivet

MÅL 4:  Sandnes vil være sentrum for kultur, kreativitet og nyskaping

Strategier

 • Styrking av kommunens kulturformidlende institusjoner
 • Utvikle et variert kulturtilbud som gir en spennende og attraktiv by
 • Bidra til flere bedrifter/arbeidsplasser innenfor kulturnæringer:
 • Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan spille en viktig rolle i kulturformidlingen.
 • Tilrettelegging for omstilling og utvikling i landbruksnæringen, som bygger opp under regional satsing på utvikling av matklyngen.
 • Stimulere til kreativitet og nytenking i forhold til tilleggsnæringer som befolkningen etterspør
 • Bruke Sunn by prinsipper i landbrukssatsingen

MÅL 5: Sandnes vil være opptatt av å holde byens historie levende

Strategier

 • Kulturminner og kulturmiljøer skal bidra til å styrke trivsel, identitet og verdiskaping i Sandnes
 • Revitalisere sentrumsområdet

Sentrum

Sandnes sentrum har en strategisk god beliggenhet i en av landets mest vekstkraftige og utviklingsdyktige regioner. Betydelige deler av sentrumsområdet og bykjernen er under omforming og preges av endring i form av viktige transformasjonsprosjekter.

Den store utfordringen for sentrum kommende år vil være å binde sammen sentrumsområdene på begge sider av jernbanen slik at sentrum oppleves som en helhet, men at strøkene fremstår med tydelig karakter og identitet.

Utvikling av nye områder vil kunne gi sentrumsutflytning. For å styrke og bygge opp om et levedyktig handelssentrum må det sikres en god fordeling mellom bolig og næring innenfor nye utbyggingsprosjekter i sentrum.

Mål og strategier

MÅL 1: Sandnes sentrum vil være et levende og attraktivt regionalt senter, med kompetansekrevende virksomheter,undervisning, handel boliger og kultur

Strategier

 • Tilrettelegge for et levende sentrum med attraktive byrom og grøntstruktur
 • God tilgjengelighet i et levende og attraktivt sentrum Sentrums funksjoner og områder preget av mangfold
 • Universell utforming skal gjøre sentrum attraktivt for alle Byform og byggehøyder skal løses på byens premisser
 • Krav om samfunnssikkerhet i planlegging bygger by for fremtiden

Kommunale tjenester og boliger

Kapitlet omhandler sammenhengen mellom areal- og utbyggingspolitikken og en tilrettelagt sosial infrastruktur som muliggjør effektiv kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen ønsker å være i forkant med løsninger og gi økt forutsigbarhet om utvikling av sosial infrastruktur, både for eksisterende og nye boområder.

Mål og strategier

MÅL 1: Sandnes vil være en tilgjengelig og lydhør kommune med brukernes tillit

Strategier

Bidra til trygghet, forutsigbarhet og robusthet Kommunikasjon og åpenhet

MÅL 2: Sandnes vil være i dialog med samfunn, brukere og fagmiljøer i oppgaveløsning og utvikling

Startegier

 • Dialog med brukere og befolkning for å finne fram til foretrukne
 • Være på lag med frivillig sektor
 • Bidra til at flere fullfører videregående skole ved mer bredde i utdanningsprogram og tilbudet av lærlingeplasser
 • Tilgang på utleieboliger og et variert botilbud bidrar til at sosialt vanskeligstilte har verdige boforhold i trygge og inkluderende bomiljø i alle bydeler
 • I rusomsorgen gis brukerne rehabiliteringstiltak og et verdig botilbud I bomiljøene er det verdige boforhold og trygge omgivelser, som gir trivsel og selvopplevd god livskvalitet
 • Bidra til økt yrkesandel blant grupper av innvandrerkvinner

MÅL 3: Sandnes vil være i forkant med løsningsalternativer

Strategier

 • Løsningsorientert holdning
 • I forkant med fritids- og aktivitetsanlegg – allmenne sosiale knutepunkt
 • Både i samfunnslivet og næringslivet er innvandrerbefolkningens kunnskap og ressurser synlig
 • Legge til rette for at barn i Sandnes har likeverdige oppvekstvilkår
 • Legge til rette for at eldre har god livskvalitet ved selvopplevd trivsel og mestring ved å bo hjemme lengst mulig
 • Bidra til at kvinners levekår i Sandnes er på samme høyde som menns levekår

MÅL 4: Sandnes vil være langsiktig og bruke ressursene fleksibelt

Strategier

 • Offentlige bygg og anlegg skal utformes slik at de skaper tilhørighet og fellesskap, og gir tilgjengelighet for alle
 • Effektivt ledelsessystem som forankrer og bygger opp under tverrfaglige løsninger
 • Samarbeid som likeverdige partnere i de kommunalt eide selskapene

MÅL 5: Sandnes kommune vil være en attraktiv arbeidsplass

Strategier:

 • Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

Arealstrategi

Prioriteringer i kommuneplanens arealdel sikrer at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens samfunnsutvikling, i samsvar med regionale og nasjonale forventninger. Dette innebærer en inkluderende, attraktiv, bærekraftig og klimavennlig utbyggings- og transportpolitikk, ansvar for biologisk mangfold, jordvern, estetikk og landskapsbilde, legge til rette for likeverdige levekår, folkehelse, samt universell utforming.

Kommuneplanens arealdel består av juridisk bindende plankart og bestemmelser, i tillegg til retningslinjer.

Mål og strategier

MÅL 1: Sandnes vil være et bærekraftig bysamfunn gjennom samordnet utbyggings- og transportpolitikk

Strategier

 • Gjennom engasjementet til Framtidens byer bidra til å redusere klimautslippene og fremme et godt bymiljø ift sikkerhet, helse, opplevelser og næringsutvikling
 • Konsentrert utbygging og arealøkonomisering
 • Optimalisering av teknisk og sosial infrastruktur
 • Bidra til regionale infrastrukturtiltak
 • Gjøre det attraktivt å sykle, slik at sykkel blir et alternativt transportmiddel for flere
 • Bidra til et variert næringsliv gjennom aktiv lokaliseringsstyring
 • Løse aktuelle samfunnsoppgaver

MÅL 2: Sandnes vil være ansvarlig for biologisk mangfold, jordvern, estetikk og landskapsbilde

Strategier

 • Sikre gode natur- og rekreasjonsområder
 • Sikre langsiktig perspektiv for matproduksjon
 • Sikre god økologisk tilstand i vernete vassdrag (Vanndirektivet)

MÅL 3: Sandnes vil være framtidsrettet innenfor likeverdige levekår, folkehelse og universell utforming

Strategier

 • Som pilotkommune arbeide for god tilgjengelighet til alle viktige samfunnsfunksjoner og god tilgang på universelle boliger.

MÅL 4: Sandnes vil ha en bærekraftig, forutsigbar og avklart forvaltning av fritidsbebyggelse og allmenne friluftsinteresser

Strategier

 • Gjennom langsiktig utviklingsstrategi for eksisterende områder i kystsonen / strandlinjen og på øyene skal planutviklingen av områdene avklares og defineres
 • Gjennom strategi for eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder / langs vassdrag skal oppnås en langsiktig og avklart forvaltning
 • Strategi for omdisponering og nye områder for fritidsbebyggelse mot 2040
 • Strategi for utforming av endret/ny fritidsbebyggelse bebyggelse og områder for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg

Sandnes Øst

Utbyggingsretning Sandnes øst er et hovedgrep om regional vekst og byutvikling som ble tatt i Fylkesdeleplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040 (nå regionalplan for Jæren). Med den fremtidige vekstutfordringen som Nord-Jæren står overfor er

Sandnes øst det overordnete grepet for å spare høyproduktiv landbruksjord på Jæren og bynært landbruk i bybåndaksen. Sandnes øst er således et regionalt plangrep som svarer på nasjonale mål om en bærekraftig og klimavennlig utbyggings- og transportpolitikk, med ansvar for jordvern.

Området i regionalplan utgjør brutto over 10.500 daa, hvorav vel 2.200 daa er disponert til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan.

 De viktigste prioriteringene og oppgavene i denne kommuneplanperioden er:
 • Regulering og fremføring av høyverdig kollektivtrase i Skippergata til Vatnekrossen
 • Få gjennomført nødvendige tiltak i forsvarets anlegg på Vatne som reduserer vesentlig rød støysone for Vatnekrossen og deler av fase 2
 • Områderegulering og eiendomsstrukturering av fase
 • Vatnekrossen, samt forstudieom håndtering av grunnforholdene på flata på Vatne.
 • Utbygging av senterområdet Vatnekrossen samt å komme godt i gang med realisering av arealene avsatt for kombinert formål bebyggelse og anlegg.
 • Forstudie om ekstern infrastruktur knyttet til avløpshåndteringen for hele utbyggingsretningen, slik at denne er på plass i forkant av neste kommuneplanrevisjon og tiltak kan følges opp i kommende økonomiplaner.
 •  Gjennomføre kartlegging og registrering av kulturminneområdene og avklare endelig arrondering av område før neste kommuneplanrevisjon.
 • Utarbeide og godkjenne KDP for kollektivtraseen fra Vatnekrossen til Sviland
 • Utforme en samlet gjennomføringsstrategi for utbyggingsretningen mht felles rekkefølgetiltak, infrastruktur i VVA+E som danner grunnlag for økonomiske fordelinger/kostnadsbidrag og refusjoner for hele området før neste kommuneplanrevisjon.
 • Utarbeide en lokaliseringsstrategi for næringsvirksomhet i hele utbyggingsretningen, herunder avklare lokalisering av ulike typer av næringskategorier og se dette i  sammenheng med Sandnes sentrum og behovene for arealer som fremkommer av byomforming langs kollektivtraseer i kommunen og regionalt.
 • Avklare områdenes funksjoner ift Regionalplan for Jæren.
 • Utarbeide en overordnet strategi for lokalisering og utforming av offentlige funksjoner i senterområdene og holdeplass-områdene innenfor utbyggingsretningen.
 • Kravene i særlovgivningen må hensyntas i forslaget.
 • Kriterier for samtidighet mellom utbygging og etablering av sosial infrastruktur defineres.
 • Økonomiske konsekvenser for gjennomføringen skal fremgå av strategien og danne et langsiktig underlag for kommende økonomiplaner.

 

Gjeldende kommuneplan

Her kan du åpne  Kommuneplan- Samfunndelen

Her kan du åpne Kommuneplan- Risiko og sårbarhetsanalyse

Her kan du åpne Kommuneplanens arealdel - bestemmelser og retningslinjer

Her kan du åpne Temarapport Kommuneplan for Sandnes 2015-2030

Her kan du åpne Supplert konsekvensvurdering Bussvei

Trykk her og du kommer til kartsiden som også har kommuneplanen sine kart

Sandnes kommune arbeider med en ny kommuneplan, som innebærer en revidering av denne gjeldende kommuneplanen. Bakgrunnen for dette er vedtatt planstrategi 2016-2019 og vedtatt planprogram for kommuneplan 2019-2035.

Her kan du lese mer om det pågående arbeidet

Lurer du på noe?

Samfunnsplan

 • prosjektleder  John Trygve Lundeby
 • epost
Publisert: 08.12.2016 12:56
Sist endret: 19.03.2019 11:18