Revidering av sentrumsplanen- siste nytt

Innhold

Revidering av sentrumsplanen- siste nytt

Tilleggshøring etter behandling i Utvalg for byutvikling 12.06.2019

Si din mening om Sentrumsplanen

Frist for kommentarer og innspill er torsdag 1. august 2019.

I denne høringsrunden kan du gi innspill på revisjonene som har blitt gjort i planen etter første høringsrunde som ble avsluttet i februar 2019. Da kom det inn 44 merknader og innspill fra innbyggere, private- og offentlige aktører, i tillegg til 6 innsigelser fra offentlige instanser. På bakgrunn av dette er planen nå revidert, og det er følgende hovedtema du nå kan gi kommentarer og innspill til:

 • Arealformål; fordeling bolig/næring
 • Parkeringsbestemmelser
 • Handelslokalisering
 • Høyder på bygg
 • Kvalitetskriterier for uteoppholdsarealer
 • Klimatilpasning
 • Justering av byggeområder i Vågen-området (Elveparken)

 

Plandokumenter tilleggshøring 12.06.2019

Endringsnotatet og endringsloggen redegjør for endringene som er gjort i planen etter høring avsluttet i februar 2019 og behandling i Utvalg for byutvikling 12.06.2019.

Kommentarer, innspill og merknader

Innspill og merknader kan gis via e-post til postmottak@sandnes.kommune.no eller i brev til Sandnes kommune v/plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Merk e-post/konvolutt med Sentrumsplan.

Frist

Frist for merknader og innspill er 01.08.2019.

Bakgrunnsinformasjon

12.06.2019 vedtok Utvalg for byutvikling at Sentrumsplanen skal sendes ut på tilleggshøring med enkelte endringer i det fremlagte planforslaget. Endringene er innarbeidet i de ulike dokumentene. Denne tilleggshøringen omfatter kun endringene som er gjort etter utvalg for byutviklings 1. gangsbehandling av planen 17.10.2018. Tema og forhold som ikke er endret etter denne behandlingen, er ikke gjenstand for merknader.

Grunnlagsdokumenter

Her finner du saken som ble behandlet av Utvalg for byutvikling 12.06.2019, med alle vedlegg datert 27.05.2019, sak 62/19

Under Siste Nytt nedenfor finner du dokumentene som ble sendt på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling, alle datert 17.10.2018.

 

Siste Nytt

Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling 17.10.2018

Ny frist for merknader og innspill er 10.02.2019.

Sentrale og store områder i Sandnes sentrum vil bli transformert de kommende tiår, og det er viktig å ha en aktiv strategi for hvordan dette bør skje. For at sentrum skal beholde sin attraksjon må utviklingen ta utgangspunkt i byens stedegne kvaliteter og identitet. Fra å nærmest vende ryggen til Gandsfjorden, må sentrum la landskapet; fjorden, elvene og det grønne, bli sentrale kvaliteter som styrker attraktiviteten til sentrum. 

Planforslaget er basert på visjonen: «En liten storby ved fjorden».

Fordelen med at Sandnes sentrum er liten og kompakt må forsterkes gjennom gode nettverk og sentrale storbyfunksjoner som er lette å nå uansett valgt transportmiddel. Sentrum skal gjennom sin rolle i regionen være attraktivt både regionalt, lokalt, som arbeidsted og som bosted.

Planen beskriver langsiktige strategier for utvikling av sentrum. Sentrale grep er: 

 • Styrke et attraktivt kompakt sentrum for handel, kultur, tjenester og arbeidsplasser.
 • Utvikle delområder i sentrum basert på historiske og stedegne kvaliteter.
 • Etablere byrom og forbindelser med byliv som hovedfokus.
 • Sikre tilgjengelighet gjennom et nettverk av parkering, kollektiv, sykkel og gange.

Utvalg for byutvikling behandlet forslag til ny sentrumsplan i møte 17.10.2018 og vedtok at planforslaget skal sendes på høring.

Plandokumenter:

Kommentarer, innspill og merknader

Innspill og merknader kan gis via e-post til postmottak@sandnes.kommune.no eller i brev til Sandnes kommune v plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes.  Merk e-post/konvolutt med Sentrumsplan.

Frist

Frist for merknader og innspill er 10.02.2019.

Grunnlagsdokumenter

Utvalg for byutvikling vedtok i behandlingen enkelte endringer i det fremlagte planforslaget. Endringene er innarbeidet i de ulike dokumentene som nå legges ut på høring. Her finner du saken som ble behandlet av Utvalg for byutvikling 17.010.2018: Sak 101/18

Grunnlagsdokumenter for planen finnes her:

Konsekvensutredning oppfølging etter behandling i UBU

Planprogram datert 19062017

Medvirkningsrapport datert 17112017

Merknadsoversikt fra varsel om planoppstart

Konsekvensutredning 2019-2036

ROS analyse

Stedsanalyse Sandnes sentrum datert 24102017 del 1

Stedsanalyse Sandnes sentrum datert 24102017 del 2

Handelsanalyse datert 07032018

Oppsummering mulighetsstudier datert juni 2018

Lendager Everyday Living Cities Niras

Dyrvik SLA Norsam Vista Analyse

Holscher Nordberg Kragh Berglund Urban Creators

Parkeringsstrategi datert 02102018

Trafikknotat datert 02102018

Fagnotat lokal transport og mobilitet

Høringsutkast Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 - Samfunnsdel datert 21032018

20.04.2018: Mulighetsstudier for Sandnes sentrum

Sandnes kommune har engasjert tre tverrfaglige arkitektgrupper til å se på muligheter for langsiktig utvikling av Sandnes sentrum. Mulighetsstudiene er laget med utgangspunkt i det pågående arbeidet med ny sentrumsplan. Forslagene ble presentert på et åpent møte i Vitenfabrikken mandag 16. april.

Studiene skal danne diskusjonsgrunnlag for både politiske og allmenne diskusjoner ved å tydeliggjøre visjoner, mål og strategier for fremtidig utvikling av sentrum.

Se de ulike forslagene her:

Lendager Group og Everyday Studio, København med Living Cities og Niras

Dyrvik Arkitekter, Oslo med SLA, Norsam og Vista Analyse

Holscher Nordberg, København med Kragh & Berglund og Urban Creators

20.04.2018: Handelsanalyse Sandnes kommune

Vista Analyse har på oppdrag fra Sandnes kommune utarbeidet en Handelsanalyse som faktagrunnlag til kommunens arbeid med sentrumsplanen og kommuneplanen. Kunnskapsgrunnlaget omfatter lokalisering av handel, sammensetting av handelstilbud og rammer for fremtidige arealbehov.

Kort beskrivelse av analysens problemstilling og avgrensning hentet fra innledningen:

Denne analysen er først og fremst en handelsanalyse, men handel skjer som en følge av den romlige organiseringen og den romlige konteksten som folk bor, jobber og handler under. Derfor er det viktig å vurdere helheten når det arbeides med rammebetingelser for lokalisering av handel og tjenestetilbud.(s.8)

Rapporten omfatter en kartlegging og registrering av situasjonen i sentrum, kommunedelssentrene og andre handelssteder i Sandnes. I tillegg beskrives trender og utviklingstrekk som kan være relevante for Sandnes i arbeidet med ny sentrumsplan. Det gis konkrete anbefalinger til arealplanarbeidet. (s.12)

Link til Handelsanalysen (pdf 10 MB)

20.03.2018: Gi innspill til sentrumsplanen via digital bymodell

Sandnes kommune prøver ut nye måter å få innspill på i byutviklingsprosjekter. Kom med dine ønsker for utviklingen av Sandnes sentrum i vår digitale bymodell Cityplanner.

Cityplanner er en digital bymodell hvor du i forbindelse med det pågående arbeidet med sentrumsplanen kan komme med dine innspill til utviklingen av Sandnes sentrum. Bymodellen viser dagens sentrum, i tillegg til vedtatte planer i 3D. Du finner også en kort tekst om pågående planprosesser i sentrum med link til sider hvor du kan finne mer utfyllende informasjon.

Målet med Cityplanner er å gjøre det enklere for deg å gi oss din mening om sentrumsutviklingen. Innspillene blir behandlet på samme måte som brev, e-post eller lignende som sendes til kommunen, de vil være offentlig tilgjengelige og blir arkivert.

Du kan sende inn innspill fram til 1.mai.

bilde_cityplanner

08.02.2018: Oppstart parallelloppdrag - mulighetsstudier for sentrum

Sandnes kommune er nå i gang med et parallelloppdrag – mulighetsstudier for Sandnes sentrum. 

Et parallelloppdrag er en utredningsmetode der flere tverrfaglige team deltar. Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og en helhetlig vurdering av Sandnes sentrum sitt utviklingspotensial. Mulighetsstudiene som inngår i oppdraget skal danne diskusjonsgrunnlag for både politiske og allmenne diskusjoner ved å tydeliggjøre visjoner, mål og strategier for fremtidig utvikling av sentrum. Mulighetsstudiene skal videre være med å danne grunnlag for utarbeidelsen av revidert sentrumsplan.

Prosess med parallelle oppdrag er valgt som metode for å gi kommunen mulighet for å få belyst flere problemstillinger, planideer og konsepter. Samtidig er det viktig for kommunen, gjennom parallelloppdraget, å få visualisert og tydeliggjøre byutviklingsmulighetene. Studiene planlegges gjennomført i en åpen prosess med gjensidig informasjonsutveksling og dialog om det faglige innholdet.


Oppdragets innhold

Regionalplan for Jæren definerer Stavanger og Sandnes sentrum som regionens hovedsentre. Samtidig er Sandnes kommune tillagt en særlig rolle i forhold til å motta store deler av den fremtidige byveksten i regionen. Dette stiller store krav til Sandnes sentrum som et sentrum, ikke bare for dagens kommune, men som et attraktivt og bærekraftig sentrum for store deler av regionen. Studiene skal derfor beskrive utviklingsscenarier, fremtidsvisjoner og konkrete grep for Sandnes sentrum sett i dette perspektivet.

Følgende tema fra planprogrammet ønskes belyst i studiene:

 • Byens innhold
 • Kulturminner og kulturmiljøer
 • Byrom, gatebruk og tilgjengelighet
 • Utbyggingsrammer og kapasitet

For mer informasjon om de ulike temaene henvises det til planprogrammet som ble fastsatt i Bystyret 19.06.2017. Planprogrammet finner du her


Tildeling av oppdrag

16 team ønsket å delta i oppdraget om å se på utviklingsmulighetene for sentrum. Følgende team ble valgt ut: 

 • Dyrvik Arkitekter AS, Oslo

          m/ SLA, Norsam og Vista Analyse

 •  Holscher Norberg Architecture and Planning, København

           m/ Kragh og Berglund og Urban Creators

 •  Lendager Group og Everyday Studio, København

           m/ Living Cities og Niras


Parallelloppdraget vil bli gjennomført i perioden januar 2018 – april 2018.

06.11.2017: Medvirkningsrapport - status

Det er iverksatt en større medvirkningsprosess der ulike aktører og interessenter som organisasjoner, næringsliv og befolkning mv gir sine innspill og tanker om sentrum. Det er blant annet gjennomført møter med Næringsforeningen, Sandnes unge bystyret, ulike råd i Sandnes kommune, Pop up kontor i Langgata mv. Hensikten med arbeidet er å få bredest mulig kunnskap om sentrum før utarbeidelsen av selve planforslaget. I arbeidet med å kartlegge folks tanker om sentrum har vi spurt fire enkle spørsmål:

 

- Hva er bra i sentrum?

- Hva er dårlig i sentrum?

- Hva kan ødelegge sentrum?

- Hva bør prioriteres i sentrum?

 

Alle innspillene som er kommet inn i denne prosessen er systematisert og presentert i en rapport. Medvirkningsrapporten vil være et viktig dokument i det videre arbeidet med å utarbeide et konkret planforslag. Se medvirkningsrapport – status 06.11.2017: 

 

 

23.10.2017: Stedsanalyse Sandnes sentrum

KAP Kontor for Arkitektur og Plan har på oppdrag fra Sandnes kommune utarbeidet en stedsanalyse for Sandnes. Formålet med stedsanalysen er å utarbeide et nøytralt kunnskapsgrunnlag for strategiske diskusjoner og mulighetsstudier i videre planprosess. Analysen er i hovedtrekk basert på grunnlagsdata videreformidlet av kommunen. Studieområdet er satt til å være større enn avgrensningen i gjeldende plan, for slik å få vurdert planområdets sammenhenger. 

 

 

19.06.2017: Planprogram fastsatt i Bystyret

Planprogrammet som nå er fastsatt gir rammer og føringer for det videre arbeidet med sentrumsplanen. Se vedlagte dokumenter for mer informasjon: 

 

 

08.03.2017: Oppstart av planarbeidet - planprogram til offentlig ettersyn

Fram til 30. april 2017 var det mulig å komme med innspill til innholdet i planprogrammet. Planprogrammet er første del av en lang planprosess og gjør rede for formålet med planarbeidet – selve «innholdsfortegnelsen» for videre arbeid. Premissene for hva som skal vurderes og drøftes i planprosessen fram mot endelig plan legges her. 

Kort fortalt skal igangsatt revisjon av sentrumsplanen ha et særskilt fokus på de langsiktige strategiene for utviklingen av Sandnes sentrum. Planprosessen skal omfatte avklaringer og veivalg for mål og visjoner samt bidra til økt engasjement i sentrumsutviklingen. Et viktig mål med arbeidet er å styrke kommunedelplan for Sandnes sentrum som overordnet styringsdokument. Planarbeidet skal knytte strategiene for et attraktivt sentrum sammen med arealdelen (plankart og bestemmelser).

 

 

Publisert: 14.09.2017 12:48
Sist endret: 17.06.2019 15:49