Kommunedelplan for sentrum

Innhold

Kommunedelplan for sentrum

Gjeldende kommunedelplan sentrum (sentrumsplanen).  Planen ble vedtatt i 2011.  Planen er under revisjon.

Revisjon av sentrumsplanen - innspill eller spørsmål til planarbeidet

Prosessen med å utarbeide ny sentrumsplan er i gang.

 Trykk her for å lese mer om revisjonen

 
NYHET - Endring av bestemmelser til kommunedelplan for sentrum 2011 - 2025

Bystyret vedtok i møte 18.09.2017 å endre kommunedelplan for sentrum. Formålet med endringene er å etablere en ny ordning for fordeling av rekkefølgetiltak.

Årsaken til dette er at de enkelte rekkefølgetiltak må kobles opp til mindre områder for å sikre at vilkårene om nødvendighet og forholdsmessighet imøtekommes i de nye rekkefølgebestemmelsene.

I tillegg er en del rekkefølgekrav tatt ut, som følge av at de er fullført, men også på grunn av at flere rekkefølgekrav ikke tilfredsstilte kravet til nødvendighet og forholdsmessighet. Enkelte rekkefølgetiltak er også erstattet av hensynssoner da disse blir finansiert gjennom offentlige midler, men at det likevel er nødvendig å sikre disse interessene i de ulike planprosessene. Dette gjelder kollektivanlegg og hovedveier i sentrumsområdet.

Trykk på nedenforstående lenker for å se:

Gjeldende sentrumsplan

Sentrumsområdet har vært dybdeområde i flere generasjoners kommuneplaner, og er fortsatt like aktuelt. Sentrum er under utvikling til et større og mer urbant by- og regionalt senter for et stadig voksende byområde. Bystyret har vedtatt at ny kommuneplan skal inkludere en egen delplan for sentrumsområdet, som skal ha en høyere detaljeringsgrad enn nåværende oversiktsplan for sentrum, og at det skal utarbeides et tilleggsmateriell utover det juridiske.

Planen har en strategisk dimensjon som trekker opp de langsiktige rammer og retninger for sentrumsutviklingen og en mer konkret dimensjon som styringsverktøy for plan- og byggesaker.

Planarbeidet har til hensikt å ivareta følgende forhold:
 • helhetsperspektiv for utviklingen av sentrumsområdet – funksjon, estetikk, helse og miljøaspektet (sunn byplanlegging)
 • gi grunnlag for prioritering av kommunale investeringer og driftsoppgaver i sentrum
 • gi rammer og føringer for private utviklingsprosjekter i sentrum
 • bidra positivt til å styrke byens identitet og omdømme

Planens visjon og verdier

 • Visjon :Sandnes – i sentrum for fremtiden
 • Verdier: Modig, romslig og sunn
Modig

Det er ”modig” å trekke opp et fåtall overordnete grep for sentrum og få tverrpolitisk vilje til å følge dem over tid og gjennomføre dem systematisk. Eksempelvis å gjennomføre et større parkprosjekt knyttet til åpning av Storåna, og unngå privatisering av store deler av sentrum og særlig strandlinjen.

Romslig

Det er ”romslig” å tilrettelegge sentrum som bo og  aktivitetsområde for alle regionens innbyggere, framfor å akseptere en utvikling som kun tilgodeser noen få får og ressurssterke.

Sunt

Det er ”sunt” å tilrettelegge sentrum mer miljøvennlig, sikre mer grønt, gi kollektivtransporten konkurransefortrinn, bevare historisk bebyggelse og samtidig bygge så tett at det samlete transportbehov dempes.

Hovedmål og delmål

 Mål for sentrum:

Sandnes sentrum skal være et levende og attraktivt regionalt senter, med kompetansekrevende virksomheter, undervisning, handel, boliger.

Sentrums funksjoner og områder
 • Øke antall ulike funksjoner i sentrum
 • Øke tilbudet innen de ulike funksjonene
 • Utvikle program for de ulike hovedområdene i sentrum på deres egne premisser

 

 Næring i sentrum
 • Sandnes sentrum skal ivareta rollen som kommunens viktigste lokaliseringssted for arbeidsintensive arbeidsplasser
 Sentrum som kulturarena og møteplass
 • Sandnes sentrum skal være kommunens viktigste møtepunkt som tilbyr opplevelse for hele regionens befolkning.
 • Viktige nye kulturinstitusjoner og arenaer skal fortrinnsvis lokaliseres til Sandnes sentrum.
Tilgjengelighet og parkering
 • Gang og sykkeltransport skal fremmes i sentrumsområdet.
 • Kollektivtrafikken skal gis bedret framkommelighet i og gjennom sentrum.
 • Innføring av bybane i sentrum er et kraftfullt bidrag til urbanisering og strukturering av bystrukturen. Planen skal tilrettelegges for at hensiktmessig trace for bybane kan sikres.
 • Ringveisystemet rundt sentrum må fullføres før en starter en massiv utbygging i østre del av kommunen. Hovedveiene i sentrum skal utformes med sikte på minst mulig gjennomkjøring i sentrumsområdet.
 • For å balansere mellom sentere og andre regionale målpunkt er det viktig å utvikle en harmonisering av virkemiddelbruken for parkering. Det kan gjelde så vel prinsipper for planlegging og dimensjonering som avgiftssystem.
 • Parkeringsplasser for langtidsparkering skal lokaliseres slik at de ikke belaster veinettet inne i Sentrum unødvendig.
 Grøntstruktur og byrom
 • Orientere sentrum mot Gandsfjorden
 • Øke de grønne områdene i sentrum
 • Skape nye byrom som egner seg som arena for ulik sosial og kulturell samhandling
 • Øke standarden i de offentlige arealene (belegg, belysning, bymøbler, skilting vegetasjon etc.)
 Byform og byggehøyder
 • Gi klare føringer for byggehøyder i ulike områder
 • Sikre at ny bebyggelse ivaretar hensyn til omkringliggende bebyggelse spesielt der det er verneverdig eksisterende bebyggelse og bygningsmiljøer ifølge kulturminneplanen.
 • Sikre tilstrekkelig utviklingsmuligheter i sentrum for en sterkt økende befolkning
Bymiljø og kulturminnevern
 • Viktige eksisterende bygningsmiljøer vist i kulturminneplanen skal danne tilgangspunkt for ny utvikling i sentrumsområdet.
Boliger i sentrum
 • Sentrum skal være et levende sentrum, uten for store rene næringsområder som er uten liv om kvelden. Det skal skapes rom for boliger av ulike typer i sentrum.
 • Det bør søkes innpasset boliger for studenter i sentrumsområdet
 Universell utforming
 • Sentrum skal være tilgjengelig for alle uten spesialtilpassinger for enkeltgrupper.
 Samfunnssikkerhet
 • Utvikle og tilrettelegge for et trygt og robust sentrumsområde for alle innbyggere og besøkende. Omfang av skader på liv, helse og miljø som følge av ulykker eller uønskede hendelser skal reduseres til et minimum.

Hva er et sentrum og hva er Sandnes sin regionale rolle

Ordet sentrum kommer fra gresk og betyr midtpunkt, det sted våre fysiske bevegelseslinjer krysses, eller stedets tyngdepunkt. Samtidig er sentrum innbyggernes kollektive referansepunkt. Begrepet ”bysentrum” gir oss både mentale og konkrete visuelle bilder av opplevelse av fellesskap og kommunikasjon med andre mennesker og av bygninger, plasser, monumenter og landskap som gir sentrum identitet.

Siden sentrum er områdets viktigste fellesarena vil tiltak i sentrum i langt større grad enn tiltak i andre deler av kommunen/regionen gi effekter og signaler til hele området.

Sandnes sentrum er og bør også i framtiden være ett av to regionale sentre i distriktet og inngår i en duosentrisk bystruktur i regionbyen nord-Jæren.

Sandnes sentrum i fremtiden

Sandnes sentrum vil i framtiden få en relativt sett mer sentral plassering i storbyområdet. Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren peker ut arealene øst for Sandnes som de stor framtidige utbyggingsområdene innen storbyområdet. Her antas en framtidig befolkning på 50 000 innbyggere. Med en vekst som antydet vil Sandnes om 20-30 år ha en befolkning på størrelse med det Stavanger har i dag.

Sandnes sentrum bør derfor legges til rette for at denne befolkningen gis arbeidsplass og servicetilbud. Samtidig som det legges til rette for vekst er det viktig å ivareta sentrums kvaliteter og historiske spor.

Sandnes sin regionale rolle må derfor være å satse på å utvikle Sandnes sentrum som nærings-, kultur- og handelssenter med kommunale og regionale funksjoner, i  samsvar med overordnet plan for langsiktig byutvikling på Jæren. En satsing på arealer til disse formål får som følge at areal til sentrumsboliger må bli mindre.

Størrelse på sentrumsområdet

Sentrumsområdet dekker et areal på ca 1040 da. Senterområdet i Sandnes er omtrent like stort som senterområdet i Stavanger, en by med dobbelt så stor befolkning, men også sentrumsplanen i Bryne dekker ca 1000 da, mens kommunens bare har ca 15000 innbyggere.

Arealbruk i sentrum

I sentrum er nesten 30 % arealer som ikke er ment for bebyggelse (veier, havn, jernbane, parker og plasser). Av de rundt 585 da som utgjør kvartaler med bebyggelse dekker fotavtrykket av bygninger ca 287 da. Samlet gulvareal er beregnet til ca 860 000 kvm. Av dette er hele 103 000 kvm med ca halvdelen boligareal godkjente byggeprosjekter etter 2002.

Trafikk

Sandes har vært kjent for å ha god tilgjengelighet for bil. Samtidig er det få byer som har et knutepunkt for kollektivtrafikk med buss, tog og taxi, så sentralt integrert i sentrum. De siste årene skaper rushtrafikken i sentrum problemer både for bilister, varetransport og kollektivtransporten.

Sandnes ligger bare 4 km fra terminalen på Stavanger Lufthavn, Sola. Motorveien omkranser tettstedet i vest og passerer sentrum bare ca 500 meter mot sør. Sentrumsområdet mangler en nordre lenke i form av bro over Gandsfjorden på et ringveisystem.

Planområdet

Planområdet er i hovedtrekk det samme som i tidligere planer, men områdegrensen er justert noe ved Hana, kirkegården er inkludert og kvartaler i vest på sørsiden av Oalsgata er inkludert.

Plankartet er sammen med bestemmelsene juridisk bindene. Plankartet fastsetter arealbruken i sentrum. Bestemmelsene gir tilleggsopplysninger. Bestemmelsene er supplert med ikke juridisk bindene retningslinjer. De er til nytte både for private aktører og saksbehandlere i vurdering av prosjekter.

I tillegg til plankartet er det utarbeidet noen registreringskart og flere temakart som er retningsgivende. Det foreligger også en arbeidsrapport med stedsanalyse som bakgrunnsmateriale for planarbeidet.

Vil du lese hele planen?

Trykk her for å lese hele planen

 

 Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Planavdelingen

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse:Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon:51 33 60 00
 • epost

 

 

Publisert: 11.04.2017 11:28
Sist endret: 14.06.2019 09:04