Folkehelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes kommune har ansvar for folkehelsearbeid

Beskyttelse mot dårlig helse

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom og, skader. Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.

Kommunens ansvar etter plan og bygningsloven og folkehelseloven

Vi skal i vårt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsen som er egnet til å møte de utfordringene som kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling, og er samtidig en viktig faktor i utviklingen. Hensyn til folkehelse skal ivaretas i kommunens planlegging, og fastslås i både folkehelseloven og plan- og bygningsloven.

I henhold til folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Oversikten skal være løpende og oppsummeres skriftlig hvert fjerde år som grunnlag for kommunens arbeid med kommuneplanen.

 • Sunn byplanlegging – Integrere helseforhold i by- og samfunnsplanleggingen, blant annet i kommuneplaner, masterplaner og reguleringsplaner. Sikre nødvendig kapasitet og administrativ og politisk forpliktelse i forhold til sunn byplanlegging
 • Boligpolitikk – Gjennom planlegging og god bydesign forbedre tilgjengeligheten til transportsystemer, bedre boliger for alle, helsefremmende rehabiliteringsprogrammer, og god tilgjengelighet til åpne plasser og grønne områder for rekreasjon og fysisk aktivitet
 • Sunn transport – Fremme tilgjengelighet for alle, inkludert svært unge innbyggere og folk med begrenset mobilitet slik at de kan nå sine reisemål uten bruk av privatbil
 • Klimaendringer og sivilt beredskap – Takling av helsekonsekvenser som følge av klimaendringer og være åpen og forberedt på globale endringer som endringer i økonomiske forhold, klimaflyktninger, og ha beredskap i forhold til mulige nødsituasjoner som kan true helse og miljø
 • Sikkerhet og trygghet – Sikre at planlegging og utforming av byområder og nærmiljøer tillater sosialt samvirke, trygghetsfølelse og sikrer god mobilitet for alle, spesielt for barn og unge
 • Støy og forurensning – Fremme strategier og tiltak som kan beskytte folk, spesielt barn, fra å bli utsatt for helseskadelig påvirkning fra gift eller forurensning, inkludert innendørs og utendørs luftforurensning, støy eller tobakksrøyk på arbeidsplasser eller i offentlige rom
 • Sunn bydesign – Skape sosialt støttende miljøer og fysiske miljøer som fremmer gange og sykling. Benytte byens særegne og sammensatte kulturelle fortrinn i byutforming slik at alle innbyggernes forventninger til trygghet, tilgjengelighet, komfort og muligheter for aktiv livsstil blir ivaretatt
 • Kreativitet g livsutfoldelse – Fremme policy og kulturelle aktiviteter som fremmer kreativitet og blomstrende lokalsamfunn ved å utvikle human kapital, forbedre sosialt samhold og ved å aktivere sosial utvikling og endring.

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Sunn livsstil for alle

 • Forebygge livsstilssykdommer – Intensivere satsingen og styrke lokale partnerskap for å takle epidemien av livsstilssykdommer og kroniske sykdommer gjennom innbyggerbaserte tiltak relatert til de faktorene som fremmer slike sykdommer
 • Lokale helsetjenester – Styrke primærhelsetjenesten for å forebygge, kontrollere og behandle hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer og alkoholrelaterte sykdommer. 
 • Tobakkfrie byer – Implementere og forsterke bydekkende politikk for røykfrie arbeidsplasser og offentlige rom
 • Alkohol og narkotika – Utvikle tverrsektorielle handlingsplaner for å forebygge alkohol- og stoffmisbruk
 •  Aktiv livsstil – Gjøre aktiv livsstil, fysisk aktivitet og fotgjengertilgjengelighet til premiss for all byutvikling
 • Sunt kosthold – Fremme lik tilgjengelighet til sunn mat og bidra til økt kunnskap om betydningen av sunne spisevaner
 • Vold og skader – Utvike planer for oppfølging av alle aspekter av vold og skader, inkludert vold mot kvinner, barn og eldre, trafikkulykker og hjemmeulykker
 • Sunne omgivelser – Støtte programmer som fremmer sunn livsstil og mental trivsel, og som er en del av folks dagligliv, slik som i nabolag, i skoler og på arbeidsplasser
 • Trivsel og velvære – Fremme forståelsen av fremme faktorer og forhold som fremmer trivsel og velvære, reduserer stress og fremmer robuste lokalsamfunn

Aktiv livstil/sunne omgivelser

  Støttende og omsorgsfulle miljøer

 • Gode oppvekstvilkår for alle barn – Tilby støtte og tjenester for alle barn som systematisk sikter mot å forbedre barnas levekår. En god start for alle barner en av de beste måtene å redusere ulikheter i helse
 •  Sunn aldring – Helhetlig handlingsplan for eldres helse og trivsel, deltakelse, mestring/empowerment, uavhengighet, støttende og trygge sosiale og fysiske miljøer, tilgjengelighet til service og tjenester for alle
 • Innvandrere og sosial inkludering – Systematisk å ha helse og sosiale behov hos innvandrere på dagsorden for å fremme integrasjon, toleranse og kulturell forståelse
 • Aktive innbyggere – Tilby en effektiv infrastruktur for medvirkning og empowerment gjennom bruk av teknikker som fremmer handling og nettverksbygging
 • Helse og sosiale tjenester – Utvikle helse og sosiale tjenester som er tilpasset den enkeltes behov, har høy kvalitet og som er tilgjengelig for alle. Tilbudene skal være basert på reelle behov i befolkningen, spesielt for sårbare grupper
 • Sunnhetskompetanse – Utvikle og implementere programmer som øker sunnhetskompetansen i befolkningen. Sunnhetskompetanse betyr den enkelte innbygger sin evne til å fange opp og forstå grunnleggende informasjon som har betydning for å gjøre valg som fremmer egen helse og trivsel.

Les mer om demokratiprosjektet her

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/stabsleder Mette Paavola,
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
 • telefon 51 33 60 15
 • epost
Publisert: 08.03.2017 11:38
Sist endret: 08.03.2017 11:38