Revidering av kommuneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Revidering av kommuneplan

Sandnes kommune jobber med ny kommuneplan. Denne kommuneplanen skal hete "Kommuneplan for Sandnes 2019-2035". På denne siden finner du mer info om hva som har blitt gjort og hva som skjer videre.

Rådmannens forslag til ny Kommuneplan

Nå har Rådmannen levert forslag til ny Kommuneplan for Sandnes 2019-2035. Det planlegges høring og offentlig ettersyn i sommer. Både kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og handlingsdel er nå offentlig og kan leses her (lenke tilgjengelig torsdag 22.3.)

Etter politisk behandling kan det bli endringer på forslaget til ny kommuneplan, de politiske møtene er den 10.4., 2.5. og 14.5.

 

Bakgrunn for kommuneplan

Hvordan kom vi fram til dette forslaget til plan?

En del av prosessen med å lage kommuneplan er å utrede enkelte tema grundig (beskrives i planstrategi og planprogram). Dette gjøres noen ganger av fagfolk ansatt i kommunen, andre ganger av innleide konsulenter.

Les mer om ulike mulighetsstudier, rapporter og annet av kunnskapsgrunnlaget her:

  

Siste nytt

15.02.2018: Deler av ny kommuneplan til politisk behandling

Gjennom mange uker har administrasjonen arbeidet med både nye bestemmelser, nytt plankart og ny samfunnsdel til Kommuneplanen. I tillegg har vi jobba med lokal gåstrategi, ny avgrensning for Sandnesmarka og kommunens politikk på klima og energi.

Les mer om dette i orienterings- og utvalgssaker til Kommuneplankomiteens møte 27.2.18. her

15.12.2017: Medvirkningskveld og nettundersøkelse om 4 bydeler

Etter 6 uker med over 1300 svar har arbeidet vårt med senterstruktur og attraktive bydeler fått mye info om bydelssentrene Hommersåk, Ganddal, Figgjo og Hana. Nettundersøkelsen ble spredt til mange interesserte både via kommunens nettsider, Facebook-sida til kommunen og oppslag av plakater i bydelene. I høst ble det også gjennomført 4 medvirkningskvelder.

En rapport om medvirkningen knytta til senterstruktur legges frem i Kommuneplankomiteen i vår.

Se mer på komiteens møtekalender her.

27.11.2017: Departementet gir enda et tilskudd til Sandnes kommune

Etter den signerte byvekstavtale kan Sandnes søke om tilskudd til prosjekter og aktiviteter knytta til byutvikling i tråd med nasjonal politikk.

Sandnes kommune søkte om 300.000 kr fra "Plansatsningen mot store byer"og fikk dette i tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 27.11.2017.

Tilskuddet skal brukes for å illustrere tettbebyggelse og uterom i byutviklingsaksen.

Se pressemeldingen her.

21.11.2017: Togstopp på Lura, bypakke Nord-Jæren og bussveien m.m.

I november 2017 bestod sakskartet til Kommuneplankomiteen (KPK) av flere saker knytta til hverdagsreiser i fremtidens Sandnes. Det ble orientert om Bypakken (sak 21/17), vurdert innfartsparkering (ofte kalt "Park and Ride", sak 17/17) og et evt. nytt togstopp på Lura (19/17).

I tillegg ble det lagt fram en stedsanalyse av Sandnes sentrum, oppsummering av medvirkning og faglige vurderinger knytta til byutvikling nær Jærbanen og hovedveier med høyfrekvent busstilbud.

Les mer fra møtet i KPK her:

15.11.2017: Medvirkningskvelder på Hommersåk, Ganddal, Figgjo og Hana

Som planprogrammet angir - arbeider vi med senterstrukturen og attraktive bydelssentre i Sandnes. Vi valgte ut bydelssentrene Hommersåk, Ganddal, Figgjo og Hana fordi

19.09.2017: Kolonihager i Sandnes og ny mobilitetsplan mm

Til møtet i Kommuneplankomiteen i september hadde Samfunnsplan flere saker.

I dette møtet ble det behandlet saker både om nye innspill til areal i ny kommuneplan, kolonihager i Sandnes, pågående arbeid med interkommunal plan for Forus, forslag til sentrumsplan og lokal transport- og mobilitetsplan for Sandnes.

Les mer fra møtet i KPK her:

15.09.2017: Departementet gir tilskudd til Sandnes kommune m.fl.

Etter at Sandnes kommune signerte byvekstavtalen i sommer kan det søkes om tilskudd til prosjekter og aktiviteter som er knytta til byutvikling i tråd med nasjonal politikk.

Sammen med Rogaland fylkeskommune fikk kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg 1 000 000 kr til prosjektet "Byboliger og områdekvalitet". Prosjektet har som mål å utvikle utbane boområder som fremmer kompakt by, grønn mobilitet og høy livskvalitet.

Les mer på pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet her.

02.09.2017: Pop-up i Langgata

Samtidig med Byfesten i Langgata arrangerte både Samfunnsplan og Plan midlertidige kontordager (pop-up) i sentrum. Såkalte pop-up arrangement er det flere kommuner prøver ut for å komme bedre i kontakt med innbyggerne.

I et ledig butikklokale fikk vi stilt ut både enkle plansjer på planprosess og Kommuneplan. Vi svarte også på mange spørsmål og gjennomførte en kort spørreundersøkelse. Plan stilte også med modellen av nye Ruten.

Les mer i rapporten og orienteringssaken til Kommuneplankomiteen her:

14.06.2017: Strategi for småbåthavner er utvalgsbehandlet

Til både møtet i Kommuneplankomiteen (sak 8/17, 13.06.17.) og møtet i utvalg for byutvikling (sak 50/17, 14.06.17) ble strategi for småbåthavner i Sandnes lagt frem. Dette er en del av både strategien for fritidsbebyggelse og kommunens forvaltning av kystlinjen.

I strategien foreslås det 2 overordna prinsipp

  1. Sandnes kommune skal tilrettelegge for et aktivt båt- og friluftsliv langs kysten.
  2. Strandsonen skal forvaltes på en bærekraftig måte

Klikk her for saksdokumenter og protokoll fra møtet i Kommuneplankomiteen (KPK).

13.06.2017: Samfunnsdelen i Kommuneplan drøftes politisk

Alle landets kommuneplaner skal bestå av både en arealdel, en samfunnsdel og en handlingsdel (plan- og bygningslovens § 11-1).

I møtet til kommuneplankomiteen den 13.6. ble det lagt frem et utkast til Kommuneplanens Samfunnsdel.

I planstrategien og i planprogrammet til arbeidet med ny kommuneplan ble det påpekt at ny Samfunnsdel er viktig. Vi ønsker at Samfunnsdelen skal brukes enda mer av hele kommunens organisasjon.

Se sak i Kommuneplankomiteen her.

15.05.2017: Nye barnetråkk på Lura, Trones og Hana

De kommunale avdelingene kalt Samfunnsplan, Teknisk og Geodata har nå startet opp Barnetråkk 2017.

Dette er et nytt prosjekt som tar sikte på å få nye, oppdaterte registreringer av barns skolevei og lokalområde. Dataene som kommunen har på dette er i ferd med å bli utdaterte og det er viktig med oppdatert kunnskap. I første omgang skal barn på Lura, Trones og Hana skole delta på et pilotprosjekt til høsten.

Les mer om barnetråkk på denne siden.

13.03.2017: Strategi for fritidsbebyggelse er sluttbehandlet i Bystyret

Til Bystyremøtet i mars 2017 ble det lagt frem strategi for fritidsbebyggelse i Sandnes. Det ble foreslått 4 overordna strategier:

  1. En positiv kommune
  2. En bærekraftig hyttepolitikk
  3. Ny utbygging i avsatte områder
  4. Tydelig regelverk

Strategien skal også innarbeides i ny kommuneplan (som er under arbeid).

Klikk her for saksdokument og protokoll fra møtet i Bystyret (sak 28/17, 13.03.17).

 

 Tidligere innspill til ny Kommuneplan

Sandnes kommune inviterte i 2017 alle interesserte til å komme med arealinnspill til ny kommuneplan. Innen fristen 1. november var det kommet inn hele 141 innspill fra private.

Klikk for et kart over innspillene.

Hvordan jobber vi med innspillene?

Alle innspill til kommuneplanen vil bli vurdert faglig av administrasjonen. Deretter legges innstilling frem for politisk behandling. Kommuneplankomiteen (KPK) er det politiske organet som løpende behandler saker om kommuneplanen.

Se saksdokumenter, protokoll fra møtene og planlagte møter her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Har du spørsmål ta kontakt med:

Samfunnsplan

  • prosjektleder  John Trygve Lundeby
  • epost
Publisert: 31.05.2017 10:49
Sist endret: 31.05.2017 10:49