Kommuneplanlegging

Innhold

Kommuneplanlegging

Her kan du lese om kommunens egen planlegging. Alle kommuner skal ha en kommuneplan og lovverket krever både areal-, samfunns- og handlingsdel. Sandnes kommune har alltid en gjeldende kommuneplan og en ny kommuneplan som er revidering av den gjeldende.

Ny kommuneplan, Kommuneplan 2019-2035

Hovedbilde, forslag til ny kommuneplan

 

Nå er ny kommuneplan på høring til 3. september 2018.

Les mer og gi innspill på

www.sandnes.kommune.no/nykommuneplan

Hvis du ønsker, kan du følge prosessen med ny kommuneplan på www.sandnes.kommune.no/kp-prosess.

 

Som første skritt i revisjonsprosessen av kommuneplanen er planstrategien. Etter denne lages det et planprogram. Både planstrategien og planprogrammet skal vedtas politisk.

Under kan du først lese litt om planstrategi, deretter planprogrammet. 

 

Papirer, eksempler

Planstrategi, hva er det?

Planstrategien er viktig for kommuneplanleggingen ettersom den er første ledd i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Siden planstrategien utarbeides etter hvert nyvalg er det naturlig at den preges av den politiske retningen som ble valgt i kommunevalget. Hovedhensikten med planstrategien er å vurdere hvilke deler av kommuneplanen som skal utarbeides og revideres i kommende periode

For mer informasjon om planstrategi: veileder for kommunal planstrategi

Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å legge til rette for en ønsket utvikling. Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i perioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.

Som grunnlag for kommunal planstrategi anbefaler departementet å utarbeide en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som kan ha betydning for vurdering av planbehovet. Utfordringer kommunene vil møte både som samfunn og som organisasjon bør sees på.

Planstrategi 2016-2019 legger tilgrunn at bystyret ønsker en revisjon av kommuneplanen denne perioden. Med utgangspunkt i utfordringsbildet som er tegnet, samt gjennomført prosess rundt

Kommuneplan for Sandnes 2015- 2030 foreslås noen rammer for neste revisjon:

 1. Samfunnsdelen revideres med mål om å styrke styringsrelevans som overordnet strategidokument. Målstruktur, dybdeområder og hovedmål i samfunnsdel gjennomgås.
 2. Samfunnsdelen revideres før arealdelen. Det anbefales å legge opp en prosess hvor samfunnsdelen og de overordnede strategidiskusjonene tas før behandling av arealdelen.
 3. Arbeid med arealdelen begrenses i størst mulig grad til å videreutvikle byutviklingsstrategien, inklusiv Sandnes øst.

Planstrategien peker også på aktuelle kommuneplantema. Planprogram for kommuneplanen fastsetter endelig opplegg og utredningstema for neste kommuneplanrevisjon. Her kan du åpne gjeldende planstrategi for Sandnes kommune

 

Programmet er en oppskrift for hvordan planprosessen skal gjennomføres. Dokumentet beskriver organisering, medvirkningsopplegg og hvilke tema som vil være viktige i arbeidet med ny kommuneplan. Det siste planprogrammet kalles "Planprogram - Kommuneplan for Sandnes kommune 2019-2035" og ble vedtatt av bystyret den 12.09.16

Innledning 

Etter plan og bygningsloven Kap 4, § 4‐ 1 skal kommunene utarbeide et planprogram for planer som har vesentlig virkninger for miljø og samfunn. I dette planprogrammet for kommuneplanen skal gjøre rede for:

 • Formålet med planarbeidet
 • Planprosessen med frister og deltakere
 • Opplegg for medvirkning spesielt ift grupper som antas å bli særlig berørt
 • Hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger som skal gjennomføres i det påfølgende arbeidet med kommuneplanen.
Formålet med planrevisjonen

Formålet med planrevisjonen er å revidere gjeldende kommuneplan for en ny planperiode 20192035. Viktig mål med revisjonen vil være å styrke kommuneplanen som strategisk styringsdokument. De langsiktige strategiene skal tydeliggjøres og arealstrategien skal videreutvikles i tråd med føringene i samfunnsdelen.

I denne revisjonen prioriteres kartlegging og analyser, og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, før vurdering av arealinnspill. Dette er foreslått for å styrke kommuneplanen som strategisk styringsdokument. Kommuneplanen skal sørge for retning i samfunnsutviklingen og legge føringer for annet planarbeid, herunder temaplaner, reguleringsplanarbeid, boligbyggeprogram og handlingsplaner. Det forutsettes tydeligere kobling mellom kommuneplan og økonomiplan i revisjonsarbeidet.

Viktige føringer fra kommunal planstrategi
 • Samfunnsdelen revideres med mål om å styrke styringsrelevans som overordnet strategidokument. Målstruktur, dybdeområder og hovedmål i samfunnsdel gjennomgås. Itillegg bør bærekraftbegrepet defineres og konkretiseres.
 • Samfunnsdelen revideres før arealdelen. Det anbefales å legge opp en prosess hvor samfunnsdelen og de overordnede strategidiskusjonene tas før behandling av arealdelen.
 •  Arbeid med arealdelen begrenses i størst mulig grad til å videreutvikle byutviklingsstrategien, inklusiv Sandnes øst. I tillegg til transformasjon og fortetting bør tilrettelegging av offentlige areal og næringsvirksomhet prioriteres. Bestemmelsene revideres med tanke på forenkling og forkorting. Det kan også være aktuelt å revidere bestemmelser som oppfølging av arbeid med levekårsundersøkelser for å sikre mangfoldige nabolag og bokvalitet enda bedre.
Sandnes sin rolle i regionen

Sandnes ligger geografisk plassert midt i regionen. Kommunen har en stor befolkning og Sandnes sentrum er i Regionalplan for Jæren(2013) definert som et hovedsenter. Sandnes kommune er en av de største landbrukskommunene i Rogaland, og er derfor en nasjonalt og regionalt viktig kommune for matproduksjon og landbruksnæring. I tillegg forvalter kommunen grøntstrukturer og rekreasjonsområder som er viktige for hele regionen. Disse forholdene tilsier at Sandnes spiller en helt avgjørende rolle når regionens langsiktige strategier skal utformes og implementeres.

Viktige regionale føringer følger av vedtatte regionale planer, særlig Regionalplan for Jæren. Gjennom regional planstrategi foreslås nå en revisjon av Regionalplanen. Mange av utredningstemaene som foreslås i denne kommuneplanrevisjonen er også aktuelle i et regionalt perspektiv. Det er derfor viktig med god koordinering av kommuneplanrevisjonen og arbeidet med ny regionalplan. Implementering av

Bypakke Nord Jæren (forventes vedtatt høsten 2016) gir også sentrale føringer for revisjonsarbeidet. For tiden pågår et interkommunalt planarbeid mellom Sandnes, Sola og Stavanger for næringsområdet Forus (IKDP Forus). Valg av planprinsipp for videreutvikling av Forusområdet vil i stor grad påvirke kommuneplanarbeidene i de tre kommunene. Særlig viktig blir forholdet til de større bysentrene med hensyn til senterstruktur og strategier for næring, handel og boligvekst.

Sandnes har også viktige forbindelser med nabokommunene i sør som arbeidsplass‐ og handelsdestinasjon. Og Sandnes sentrum vil være et sentralt kollektivknutepunkt og et nav i fremtidens høyverdige kollektivsystem for buss, og for jernbanesatsingen sørover

Helhetlige planløsninger og regionale prosesser

Flere større planprosesser pågår parallelt med kommuneplanrevisjonen. Disse legger føringer og rammer for kommuneplanrevisjonen, men samtidig muligheter.Aktuelle problemstillinger knyttet til større regionale planprosesser kan være:

 • IKDP Forus: Prosessene går parallelt og krever samkjøring med kommuneplanarbeidet. Arbeidsplasslokalisering må håndteres i et regionalt perspektiv. Foreslåtte planløsninger skal ivareta Forus som et attraktivt regionalt næringsområde og samtidig bygge opp under kommunes byutviklingsstrategi og strategi for å styrke Sandnes sentrum.
 • Regionalplan Jæren: Prosessene vil pågå parallelt og krever samkjøring med kommuneplanarbeidet. Overlappende problemstillinger og utredningsbehov oppstår i denne sammenheng, og Sandnes vil trenge avklaringer tidlig. Det må vurderes hvorvidt Regionalplanrevisjonen fanger opp kommunenes lokale variasjoner og bykvalitet når kompakt byutvikling skal implementeres langs kollektivaksene. Folkehelseperspektivet og hensyn til attraktiv byutvikling vektlegges særskilt.
 • Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler ‐ Oppstart parallelt med kommuneplanrevisjon og krever samkjøring med kommuneplanarbeidet. Det må vurderes hvordan regionens målsetninger, Sandnes kommunes byutviklingsstrategier og arbeid med samordnet arealtransport håndteres best mulig i dette arbeidet.

Klikk her for siste planprogram.

Gjeldende kommuneplan, Kommuneplan 2015-2030 

 Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sandnes kommune og her kan du finne den:

Kommuneplan 2015-2030

Lurer du på noe?

Samfunnsplan

 • prosjektleder  John Trygve Lundeby
 • epost
Publisert: 10.01.2017 12:26
Sist endret: 24.09.2018 14:21