Seksjonering og reseksjonering

Innhold

Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Man kan samtidig fordele deler av uteareal i samme grunneiendom. En seksjonert eiendom er et sameie. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Hva får du?

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling som grunneiendom fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

 • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner. Hver eierseksjon kan pantsettes og selges.
 • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk
 • Du får et matrikkelbrev 

Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

 • eksklusiv bruksrett til en del av tomten
 • koordinatbestemte bruksrettsgrenser som vises i matrikkelen
 • satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig 

Krav til søker

 • Søknaden skal leveres på godkjent skjema
 • Søknadskjema må være signert av eier (hjemmelshaver) eller fester, eller noen med fullmakt 

Andre krav:

 • Hver boligseksjon må være en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven
 • Hver boligseksjon må ha kjøkken, bad og wc i hoveddelen
 • Hver seksjon skal ha enerett til å bruke en bruksenhet
 • Hver seksjon skal ha en fast sameiebrøk. Hvis ikke noe annet er bestemt i vedtektene er sameiebrøken utgangspunkt for fordeling av felles utgifter
 • Bruksenhetens hoveddel skal være en klart avgrenset og sammenhengende del av bygningen, og ha egen inngang
 • Det skal være avsatt nok parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som er kravet i byggetillatelsen
 • Alle bruksenhetene må inngå i seksjoneringen. Hele eiendommen og alle bygninger på eiendommen må vises i seksjoneringen
 • Seksjoneringen kan bare gjelde en eiendom
 • Bruken av den enkelte seksjon skal være bolig eller næring, og dette skal samsvare med formålet i arealplan eller annen tillatelse
 • Med formål bolig menes at hoveddelen av seksjonen er bolig eller fritidsbolig
 • Formål næring omfatter alle andre typer seksjoner
 • De arealene som flere seksjonseiere trenger tilgang til og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, skal seksjoneres som fellesareal
 • Vedtekter skal leveres til kommunen sammen med søknad 

Hva koster det?

Kart, oppmåling og analyse  tar gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven. Skal faktura sendes til andre enn søker, må denne bekrefte dette skriftlig.

Ved fordeling av uteareal kommer gebyr for oppmåling etter matrikkelloven i tillegg. Hvis eiendomsgrensene for eiendommen som skal seksjoneres ikke tidligere er tilfredsstillende oppmålt, må disse klarlegges først. Se link til gebyrregulativ etter matrikkelloven lengre ned.

Saksbehandlingsgebyr etter eierseksjonsloven kreves alltid. Se gebyrregulativet for arbeid etter eierseksjonsloven. 

Se også gebyrregulativet for arbeid etter matrikkelloven

Tinglysing ved innsending koster 585 kroner per dokument. Elektronisk tinglysing koster 540 kroner per dokument.

Selve seksjoneringen er normalt et dokument, uavhengig av antall seksjoner.

Priseksempel for seksjonering.

Du kan kontakte servicekontoret dersom du ønsker hjelp med å forutsi hva kostnaden vil bli.

Slik søker du

1. Fyll ut søknadsskjema

Seksjonering

Søknadsskjema for oppretting av seksjoner, brukes når eiendommen ikke er seksjonert tidligere. Se også veiledning til utfylling av skjema.

Er det flere eiere enn søknadsskjemaet har plass til, så kan dette skjemaet  brukes som vedlegg til søknaden.

Ved fordeling av sameieandeler ved seksjonering, se Kartverkets skjema. 

Reseksjonering

Søknadsskjema for endring av seksjonert eiendom. Se også veiledning til utfylling av skjema.

Er det flere eiere enn søknadsskjemaet har plass til, så kan dette skjemaet  brukes som vedlegg til søknaden.

2. Vedlegg til søknadsskjema

Plantegninger og situasjonsplan skal alltid legges ved søknadsskjema. Når noen signerer søknadsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Kommunen holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Dette må søkes om på eget skjema. 

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.

Du kan bestille plantegninger fra tidligere byggesaker fra servicekontoret. Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

Lag kart til situasjonsplan her .

Eksempel på situasjonsplan.

Eksempel på plantegning.

Hvis det er flere som eier eiendommen sammen, og dere skal eie en seksjon hver, kan dere fordele de nye seksjonene. Hvis dere ikke gjør dette, vil alle eie en del av alle seksjonene. Fyll også inn referanse til vedlegget i søknadens pkt 5. Ved fordeling av sameieandeler ved seksjonering, se Kartverkets skjema.

Vedtekter:

Alle sameier må ha vedtekter (regler for sameiet) og de skal vedlegges seksjoneringssøknaden. Vedtektene må minimum inneholde kommunenavn, gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer. De skal også fastsette hvor mange styremedlemmer sameiet har. Dersom det i byggetillatelsen er krevd opparbeidet parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, må sameiet sine vedtekter sikre at parkeringsplassene gjøres tilgjengelige for disse og registrert i foretaksregisteret, jfr. eierseksjonsloven §26.
Dette kravet om å innføre vedtekter som sikrer at plassene gjøres tilgjengelige, gjelder også for etablerte sameier og er uavhengig av om parkeringsplassene er tilleggsdel til seksjoner eller fellesareal.

3. Lever søknadsskjema med vedlegg

Lever søknaden med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Den kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.  

 • Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
 • Besøksadresse:  Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Hva skjer videre?

Søknaden behandles så raskt som mulig. Etter reglene i eierseksjonsloven må saken være ferdig behandles innen 12 uker, tid for avklaringer, eventuell oppmåling av uteareal, tinglysing og klagefrist på 3 uker kommer i tillegg.

Søker varsles når seksjoneringen/reseksjoneringen er vedtatt. Når klagefristen på tre uker er gått ut, uten at klage er mottatt, vil seksjoneringen bli tinglyst.

NB! Etter at vedtaket er gitt vil seksjoneringen vises i matrikkelen, seksjonene kan likevel ikke pantsettes eller selges før seksjoneringen er tinglyst.

Faktura sendes til den som søker, om ikke annet er avtalt.  

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune - Kart, oppmåling og analyse

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:31
Sist endret: 25.01.2021 10:17