Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Innhold

Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Alminnelige bestemmelser

 • Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.  
 • Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift. Gebyrene er unntatt merverdiavgift.
 • Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Søker er solidarisk ansvarlig.
 • Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.
 • Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.
 • I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).
 • Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

1. Priser seksjonering

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

Merknad

1.1 Oppretting av eierseksjoner, Nybygg

   

1.1.1: 1-3 seksjoner

11000

 

1.1.2: 4-8 seksjoner

13000

 

1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon

650

Maksimalgebyr: 3x satsen for 4-8 seksjoner

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

Merknad

1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg

   

1.2.1: 1-3 seksjoner

14000

 

1.2.: 4-8 seksjoner

18000

 

1.2.3: fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon

1300

Maksimalgebyr: 3x satsen for 4-8 seksjoner

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

Merknad

1.3 Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

   

1.3.1: 1-3 seksjoner

14000

 

1.3.2: 4-8 seksjoner

18000

 

1.3.3: fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon

1400

Maksimalgebyr: 3x satsen for 4-8 seksjoner

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

1.4 Befaring

 

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg  til behandlingsgebyret pkt. 1.1, 1.2, og 1.3

3500

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

1.5 Sletting(oppheving) av seksjonert sameie

 

Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom

2600

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

1.6 Saker som ikke blir fullført

1.6.1: Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr

1.6.2: Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.9)

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

1.7 Oppretting av eksklusive uteareal

 

Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Priser er oppgitt i gebyrregulativet «Gebyrer for arbeid etter matrikkelloven, ML § 32»

 

1.7.1 Eventuelt tillegg for utarbeidelse av kart med uteareal, per seksjonering.

1400 

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

Matrikkelbrev over 10 sider

350

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder

 

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

1.9 Andre tjenester

 

Timepris for andre tjenester

1300 

Ingeniør pr time

 

Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet

 

 

 

 

Priser seksjonering pr.01.01.2019

Kroner

1.10 Ekstra gebyr dersom det må sendes ny faktura

 500

 

 

 

 

Alminnelige bestemmelser

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha faktura. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

Klageadgang er gitt i matrikkellovens § 46.

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jamfør Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.

Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Oppretting av matrikkelenhet (6.1)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2019

Vedtatt sats Merknad
1. Fradeling av grunneiendom og festegrunn
 • Arealer fra 0 - 2 000 m²
23600 Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
 • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m²
1600 Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
2. Oppmåling av uteareal på eierseksjon (per eierseksjon)
 • Arealer fra 0 – 2 000 m²
11800  
 • Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m²
1600  
3. Oppretting av anleggseiendom 
 • Arealer fra 0 – 2 000 m²
27300  
 • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² 
1600  
 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende grunneiendommer som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår: krav om standardisert digitalt datagrunnlag): 
 • 2 – 5 tomter:   10 % reduksjon
 • 6 – 10 tomter:   15 % reduksjon
 • 11 – 25 tomter: 20 % reduksjon
 • 26 -39 tomter:        30 % reduksjon
 • 40 og flere tomter: 40% reduksjon
For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelt tomter, beregnes 1/2 gebyr.For fradeling av regulert vei eller annet areal som er regulert til felles offentlig formål, beregnes også 1/2 gebyr.
Gebyr for 6.1.1-6.1.3 er inkludert eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.
Ferdigstilling av ikke fullført oppmålingsforetning (6.2)

Type betalingssats, gjeldende fra 01.01.2019

Vedtatt sats Merknad
Oppmålingsforretning, når det ikke er krav til merking og måling

Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforretning - per matrikkelenhet.

 4200  

Oppretting av punktfeste utført som kontorforretning - per matrikkelenhet.

11800   
Uteareal for eierseksjoner utført som kontorforretning - per forretning. 4200   
Arealoverføring/fradeling når alle grenselinjer er tilfredsstillende klarlagt og merket med tidligere oppmålingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utført som kontorforretning. Per matrikkelenhet. 11800   

Kontorforretning kan kun brukes når det ikke er krav om merking eller innmåling i marka. Kommunen avgjør selv om saken kan utføres som en kontorforrtning

Grensejustering (gjelder eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - sikre grenser) (6.3) 

Type betalingssats

gjelser fra 01.01.2019

Vedtatt sats Merknad
 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 Arealer fra 0 - 500 m²

7500 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil  5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen

Anleggseiendom

Arealer fra 0 - 1 000 m²

 10000 For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
For grensejustering til offentlig vei/jernbane er det ingen arealbegrensninger
Arealoverføring (6.4)

Type betalingssats

gjeldende pr 01.01.2019

Vedtatt sats
 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Arealer fra 0 - 500 m²

16800
Arealoverføring per nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1600
Maksimalt 3 x satsen for areal 1 – 500 m² per matrikkelenhet.
 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1 000 m² 21100
Arealoverføring per nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på 3200
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 6,9 anvendes
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser) (6.5)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2019

Vedtatt sats
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser)

For inntil 2 punkt

5600
For overskytende grensepunkter, per punkt 400
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i pkt. 6.6.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (6.6)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2019

Vedtatt sats
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt

8700
For overskytende grensepunkter, per punkt 1900
Maksimum gebyr for klarlegging: skal ikke overstige maksimum gebyr (etter areal) i pkt 6.1.1.
Utstedelse av matrikkelbrev (6.8)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2019

Vedtatt sats
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
 Andre tjenester (6.9)

Type betalingssats

gjelder fra 01.01.2019

Vedtatt sats
Andre tjenester
Landmåler/ingeniør, per påbegynt time 1400
Føring av private grenseavtaler(6.13)

Type betalingssats

gjelder fra 01.01.2019

Vedtatt sats for
Føring av private grenseavtaler
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jfr. matrikkelforskriften § 44 5600
Saker som ikke blir fullført(6.14)

Type betalingssats

gjelder fra 01.01.2019

Vedtatt sats 
Saker som ikke blir fullført
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Laveste gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 6.9).
Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Laveste gebyr av 1/2 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 6.9).
Publisert: 03.02.2017 11:05
Sist endret: 27.05.2019 07:53