Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Gjeldende fra 01.januar 2017

 

 

Oppretting av matrikkelenhet (2.1)
Type betalingssats Vedtatt sats
1. Fradeling av grunneiendom og festegrunn
  • Arealer fra 0 - 2 000 m²
19 000
  • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m²
1 250
2. Oppmåling av uteareal på eierseksjon (per eierseksjon)
  • Arealer fra 0 – 2 000 m²
9 500
  • Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m²
1 250
3. Oppretting av anleggseiendom 
  • Arealer fra 0 – 2 000 m²
 22 000
  • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² 
 1 250
 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende grunneiendommer som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår: krav om standardisert digitalt datagrunnlag): 
  • 6 – 10 tomter:   10 % reduksjon
  • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon
  • 26 og flere:        20 % reduksjon
For større eiendommer som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes 1/2 gebyr. Maksimalt gebyr: 2,5 x satsen for areal 0-2000 m²   per matrikkelenhet.
Gebyr for 2.1.1-2.1.3 er inkludert eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.
Ferdigstilling av ikke fullført oppmålingsforetning (2.2)
Type betalingssats Vedtatt sats
Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning

 Tillegg til 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 - per matrikkelenhet

 2 940
Grensejustering (gjelder sikre grenser) (2.3)

 Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 2.5.

Type betalingssats Vedtatt sats
 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 Arealer fra 0 - 500 m²

 6000

Anleggseiendom

Arealer fra 0 - 1 000 m²

 8000
For grensejustering til offentlig vei/jernbane er det ingen arealbegrensinger.  
Arealoverføring (2.4)
Type betalingssats Vedtatt sats
 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Arealer fra 0 - 500 m²

13500
Arealoverføring per nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1 250
 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1 000 m² 17000
Arealoverføring per nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på 2500
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 2.3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 2.9 anvendes.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser) (2.5)
Type betalingssats Vedtatt sats
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser)

For inntil 2 punkt

4 500
For overskytende grensepunkter, per punkt 250
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i pkt. 2.6.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (2.6)
Type betalingssats Vedtatt sats
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt

7000
For overskytende grensepunkter, per punkt 1500
Maksgebyr for klarlegging: skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i pkt 2.1.1.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 2.9.
Urimelig gebyr (2.7)
Type betalingssats Vedtatt sats
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Det kan i slike sakstilfeller eksempelvis beregnes gebyr etter medgått tid.
 Utstedelse av matrikkelbrev (2.8)
Type betalingssats Vedtatt sats
Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Andre tjenester (2,9)
Type betalingssats Vedtatt sats
Andre tjenester
Landmåler/ingeniør, per påbegynt time 980
Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.
Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon (2.10)
Type betalingssats Vedtatt sats
Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon
I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken (2.11)
Type betalingssats Vedtatt sats 
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren (2.12)
Type betalingssats Vedtatt sats 
Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren
Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.
Føring av private grenseavtaler(2.13)
Type betalingssats Vedtatt sats for
Føring av private grenseavtaler
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jfr. matrikkelforskriften § 44 4 900
Saker som ikke blir fullført(2.14)
Type betalingssats Vedtatt sats
 Saker som ikke blir fullført
1. Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
2 .Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 6.9).

3. Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 6.9).

 
Priser seksjonering

Priser seksjonering pr.01.01.2017

Kroner

Seksjonering/reseksjonering   uten befaring (3 x rettsgebyret):

3.147 kr

Seksjonering/reseksjonering   med befaring (5 x rettsgebyret):

5.245 kr

Tinglysning:

(Ved tinglysing av   første gangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av   eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper,   betales avgift med kr 1.000 per hjemmelsoverføring)

525 kr

Dokumentavgift (verdi for eiendommen   på tinglysingstidspunkt, ikke når kjøp er avtalt):

Skal rundes av nedover til   nærmeste 1000 kr. Det skal minimum betales 250 kr.

2,5 %

Publisert: 03.02.2017 11:05
Sist endret: 03.02.2017 12:57