Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Innhold

Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Priser seksjonering 

Gebyrregulativ for seksjonering (Eierseksjonsloven §15) 01. januar 2020

Alminnelige bestemmelser

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

1.0.1 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.2 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3 Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.4 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5 Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6 Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Forslag til ny sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Seksjonering
1.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
1.1.1: 1 - 3 seksjoner 11000 11000 0 0,0 %  
1.1.2: 4 - 8 seksjoner 13000 13000 0 0,0 %  
1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. 650 650 0 0,0 %  
Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2.
 
1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
1.2.1: 1 - 3 seksjoner 14000 14000 0 0,0 %  
1.2.2: 4 - 8 seksjoner 18000 18000 0 0,0 %  

1.2.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

1300 1300 0 0,0 %  
Eksisterende bygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.2.1 og 1.2.2.
 
1.3 Reseksjonering
Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
1.3.1: 1 - 3 seksjoner eller fellesareal endres 14000 14000 0 0,0 %  
1.3.2: 4 - 8 seksjoner eller fellesareal endres 18000 18000 0 0,0 %  
1.3.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny endret seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.  1300 1300 0 0,0 %  
      
1.4 Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr punkt 1.1, 1.2 og 1.3 3500 3500 0 0,0 %  
 
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Forslag til ny sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom  2600 2600 0 0,0 %  
      
1.6 Saker som ikke blir fullført
Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden, eller søker trekker saken.
1.6.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.9).
      
1.7 Oppretting av eksklusive uteareal
Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.
1.7.1 Tillegg for utarbeidelse av tegningsgrunnlag 1400 1500 100 7,1 %  
      
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev 
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet.
1.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  
1.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  
Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier eller styreleder.
      
1.9 Andre tjenester
Timepris for andre tjenester
1.9.1 Ingeniør per time 1 300 1500 200 15,4 %  
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.
 
1.10 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
1.10.1 Tilleggsgebyr
500 600 100 20,0 %  

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

(§ 32, forskriftene § 16)

01. januar 2021

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

A. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

B. Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

C. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

D. Klageadgang er gitt i matrikkelovens § 46.

E. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

F. Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 15. november til 15. mars. For oppmålingsarbeid knyttet til vinterstengte veier, løper saksbehandlingstiden når veiene er åpne for alminnelig ferdsel.
Jfr. «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Sandnes kommune, Rogaland»

G. Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 Oppretting av matrikkelenhet

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
Arealer fra 0 - 2000 m² 28650
 Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m² * 2000
1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon
 Arealer fra 0 – 2000 m² 11850
 Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m² * 2000
1.3 Oppretting av anleggseiendom
 Arealer fra 0 - 2 000 m² 33100
Arealer fra 2001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² * 2000
* Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet. 

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende matrikkelenheter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag):
• 2 – 5 matrikkelenheter: 10 % reduksjon
• 6 – 10 matrikkelenheter: 15 % reduksjon
• 11 – 25 matrikkelenheter: 20 % reduksjon
• 26 - 39 matrikkelenheter: 30 % reduksjon
• 40 og flere matrikkelenheter: 40 % reduksjon

For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes ½ gebyr. For fradeling av regulert felles vei eller areal som er regulert til felles offentlig formål, beregnes ½ gebyr.
Gebyr for 1.1 – 1.3 inkluderer eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.

Gebyr ferdigstilling av ikke fullført oppmålingsforetning
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
2 Oppmålingsforretning, når det ikke er krav til merking og måling
2.1 Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning. Det er søkers ansvar at fullføring skjer innen to år.
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet
5200
2.2 Oppretting av grunneiendom/ festegrunn/punktfeste under 30 m2 
Fradeling av punktfeste, per matrikkelenhet 14350
2.3 Uteareal for eierseksjoner
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet 5200
2.4 Arealoverføring / fradeling når alle grenselinjer er tilfredstillende klarlagt og merket med tidligere oppmålingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utført som kontorforretning
Når alle, også nye, grenselinjer er merket og målt tidligere, per matrikkelenhet 14350
Enhver part (også kommunen) kan kreve at saken likevel skal gjennomføres med oppmøte i marka. Dette kan senest kreves under kontorforretningen.  
Gebyr grensejustering
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
3 Grensejustering - gjelder sikre grenser
Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 6
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealer fra 0 - 500 m² 9150
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.
3.2 Anleggseiendom 
Arealer fra 0 - 1000 m² 12100

For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
Er eiendomsgrense ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 1.6 og eventuell grensejustering inngår da i prisen.
Arealbegrensningene gjelder ikke matrikkelenheter som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Gebyr arealoverføring
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
4 Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealer fra 0 - 500 m² 20450
Arealoverføring per nytt påbegynt 1 000 m² medfører en økning av gebyr
2000
4.2 Anleggseiendom 
Arealer fra 0 - 1 000 m² 25600
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyr 3900
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 8 anvendes.
Gebyr klarlegging av sikre grenser
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
5 Klarlegging av sikre grenser
For inntil 2 punkt innen samme område 6850
For overskytende grensepunkter, per punkt 600
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i punkt 6.
Gebyr klarlegging usikre grenser
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 
For inntil 2 punkt innen samme område 10600
For overskytende grensepunkter, per punkt 2350
Dokumentbasert klarlegging.
Når grensen kan registreres mer riktig i matrikkelen, ut fra eldre dokumenter. Nøyaktigheten vil fortsatt være usikker.
Kommunen avgjør selv om dokumentbasert klarlegging kan benyttes.
5000
Maksgebyr for klarlegging skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i punkt 1.1
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se punkt 1.8.
Gebyr matrikkelbrev
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
7 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
Andre tjenester
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
8 Andre tjenester
Landmåler / ingeniør, inkl utstyr per påbegynt time 1500
Ingeniør, per påbegynt time 900
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet. Merverdiavgift legges til prisene etter gjeldende regler. For arbeid etter matrikkelloven beregnes ikke merverdiavgift. 
9 Stedfestingsavtale

Type betalingssats

Vedtatt sats for 2021
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jfr. matrikkelforskriften § 44 5000
Føring av referanse til stedfestet rettighet, jfr. Matrikkelloven § 19,  Matrikkelforskriften § 44 3000
Saker som ikke blir fullført
10 Saker som ikke blir fullført
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).
Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av ½ av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).
Publisert: 03.02.2017 11:05
Sist endret: 02.01.2020 14:16