Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Alminnelige bestemmelser

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.  

1.0.1      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.2      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.4      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5      Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6      I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

1.0.7      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

1. Priser seksjonering

Priser seksjonering pr.01.01.2018

Kroner

Merkand

1.1 Oppretting av eierseksjoner, Nybygg

   

1.1.1: 1-3 seksjoner

11000

 

1.1.2: 4-8 seksjoner

13000

 

1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon

650

Maksimalgebyr: 3x satsen for 4-8 seksjoner

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

Kroner

Merkand

1.2 Oppretting av eierseksjoner , eksisterende bygg

   

1.2.1: 1-3 seksjoner

14000

 

1.2.: 4-8 seksjoner

18000

 

1.2.3: fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon

1300

Maksimalgebyr: 3x satsen for 4-8 seksjoner

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

Kroner

Merkand

1.3 Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

   

1.2.1: 1-3 seksjoner

14000

 

1.2.: 4-8 seksjoner

18000

 

1.2.3: fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon

1300

Maksimalgebyr: 3x satsen for 4-8 seksjoner

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

Kroner

1.4 Befaring

 

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg  til behandlingsgebyret pkt. 1.1, 1.2, og 1.3

3500

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

Kroner

1.5 Sletting(oppheving) av seksjonert sameie

 

Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom

5000

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

1.6 Saker som ikke blir fullført

1.6.1: Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr

1.6.2: Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.9)

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

1.7 Oppretting av eksklsuive uteareal

Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Priser er oppgitt i gebyrregulativet «Gebyrer for arbeid etter matrikkelloven, ML § 32»

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

Kroner

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

Matrikkelbrev over 10 sider

350

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder

 

 

Priser seksjonering pr.01.01.2018

Kroner

1.9 Andre tjenester

 

Timepris for andre tjenester

1300 

Ingeniør pr time

 

Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet

 

 

 

 

 

Alminnelige bestemmelser

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha faktura. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

Klageadgang er gitt i matrikkellovens § 46.

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jamfør Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.

Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Oppretting av matrikkelenhet (2.1)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2018

Vedtatt sats Merknad
1. Fradeling av grunneiendom og festegrunn
  • Arealer fra 0 - 2 000 m²
22800 Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
  • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m²
1500 Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
2. Oppmåling av uteareal på eierseksjon (per eierseksjon)
  • Arealer fra 0 – 2 000 m²
11400  
  • Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m²
1500  
3. Oppretting av anleggseiendom 
  • Arealer fra 0 – 2 000 m²
26400  
  • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² 
1500  
 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende grunneiendommer som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår: krav om standardisert digitalt datagrunnlag): 
  • 6 – 10 tomter:   10 % reduksjon
  • 11 – 25 tomter: 20 % reduksjon
  • 26 -39 tomter:        30 % reduksjon
  • 40 og flere tomter: 40% reduksjon
For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelt tomter, beregnes 1/2 gebyr.
Gebyr for 2.1.1-2.1.3 er inkludert eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.
Ferdigstilling av ikke fullført oppmålingsforetning (2.2)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2018

Vedtatt sats Merknad
Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning

 Tillegg til 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 - per matrikkelenhet

 3528 Maksimalt tilleggsgebyr settes lik 10 x sats i punkt 2.1.
Grensejustering (gjelder sikre grenser) (2.3)

 Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 2.5.

Type betalingssats

gjelser fra 01.01.2018

Vedtatt sats Merknad
 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 Arealer fra 0 - 500 m²

7200 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil  5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen

Anleggseiendom

Arealer fra 0 - 1 000 m²

 9600 For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
For grensejustering til offentlig vei/jernbane er det ingen arealbegrensninger
Arealoverføring (2.4)

Type betalingssats

gjeldende pr 01.01.2018

Vedtatt sats
 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Arealer fra 0 - 500 m²

16200
Arealoverføring per nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1500
Maksimalt 3 x satsen for areal 1 – 500 m² per matrikkelenhet.
 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1 000 m² 20400
Arealoverføring per nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på 3000
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 8 anvendes
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser) (2.5)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2018

Vedtatt sats
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser)

For inntil 2 punkt

5400
For overskytende grensepunkter, per punkt 300
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i pkt. 2.6.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (2.6)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2018

Vedtatt sats
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt

8400
For overskytende grensepunkter, per punkt 1800
Maksgebyr for klarlegging: skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i pkt 2.1.1.
Utstedelse av matrikkelbrev (2.7)

Type betalingssats

gjeldende fra 01.01.2018

Vedtatt sats
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
 Andre tjenester (2.8)

Type betalingssats

gjelder fra 01.01.2018

Vedtatt sats
Andre tjenester
Landmåler/ingeniør, per påbegynt time 1300
Føring av private grenseavtaler(2.09)

Type betalingssats

gjelder fra 01.01.2018

Vedtatt sats for
Føring av private grenseavtaler
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jfr. matrikkelforskriften § 44 5880
Saker som ikke blir fullført(2.10)

Type betalingssats

gjelder fra 01.01.2018

Vedtatt sats 
10 Saker som ikke blir fullført
10.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
10.2 Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 1 og  punkt 2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 8).
10.3 Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter punkt 1 og punkt 2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 8).
Publisert: 03.02.2017 11:05
Sist endret: 03.02.2017 12:57