Deling av eiendom/tomt

Innhold

Deling av eiendom/tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du? 

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen med offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev 

Krav til søker 

Søknaden må være signert av eier(hjemmelshaver). 

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen, må du undersøke om det er nødvendig med en reguleringsendring eller regulering av tomten. 

Hva koster det? 

Du må betale gebyr for saksbehandlingen. Skal faktura sendes til andre enn søker, må denne bekrefte dette skriftlig. 

Avhengig av hvor komplisert saken er, kan du måtte forholde deg til tre avdelinger: 

 • Byggesak tar gebyr for saksbehandling etter plan og bygningsloven.
 •  DELESØKNADER (17)  
  DELESØKNADER   
  a. Fradeling av ny tomt i samsvar med plan. Pr. tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50% gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomt gis 100% gebyrreduksjon. 7 800
  b. Arealoverføring i samsvar med plan 4 200
 • Geodata tar gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven.
 •  

   

  Alminnelige bestemmelser

  Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

  Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

  Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha faktura. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

  Klageadgang er gitt i matrikkellovens § 46.

  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

  I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

  Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jamfør Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.

  Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

   

  Oppretting av matrikkelenhet (6.1)

  Type betalingssats

  gjeldende fra 01.01.2019

  Vedtatt sats Merknad
  1. Fradeling av grunneiendom og festegrunn
  • Arealer fra 0 - 2 000 m²
  23600 Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
  • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m²
  1600 Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
  2. Oppmåling av uteareal på eierseksjon (per eierseksjon)
  • Arealer fra 0 – 2 000 m²
  11800  
  • Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m²
  1600  
  3. Oppretting av anleggseiendom 
  • Arealer fra 0 – 2 000 m²
  27300  
  • Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² 
  1600  
   Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende grunneiendommer som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår: krav om standardisert digitalt datagrunnlag): 
  • 2 – 5 tomter:   10 % reduksjon
  • 6 – 10 tomter:   15 % reduksjon
  • 11 – 25 tomter: 20 % reduksjon
  • 26 -39 tomter:        30 % reduksjon
  • 40 og flere tomter: 40% reduksjon
  For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelt tomter, beregnes 1/2 gebyr.For fradeling av regulert vei eller annet areal som er regulert til felles offentlig formål, beregnes også 1/2 gebyr.
  Gebyr for 6.1.1-6.1.3 er inkludert eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.
 • Eventuelt gebyr fra plan dersom regulering/reguleringsendring er nødvendig.
 • Endring reguleringsplan(1.2)

  Plan og bygningsloven er endret fra 1. juli 2017  bl.a. ift. mindre endringer.
  Det heter ikke mindre endring lenger, men bare endring av reguleringsplan

  Type betalingssats- gjelder fra 01.02.2018 Vedtatt sats
  1 For arealer til og med 2 000 m² 23 502
  2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 39 128
  3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 62 630
  4 For arealer over 10 000 m² 78 276

Du kan også kontakte servicekontoret, dersom du ønsker hjelp med å forutsi hva kostnaden vil være. 

Tinglysing koster 525 kroner per dokument. 

Her kan du se priseksempel for deling av eiendom/tomt. 

Slik søker du 

Bestill naboliste hos Byggesak og send nabovarsel. 

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke dette skjemaet. Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen. 

Fyll ut søknaden og ha med følgende vedlegg: 

 • kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer. Lag en kartskisse ved hjelp av dette kartet eller du kan bestille et situasjonskart.
 • gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
 • følgebrev med redegjørelse for
  • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
  • eventuelle dispensasjoner
  • avkjørsels- og parkeringsløsning
  • størrelsen på uteoppholdsarealene
  • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
  • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
  • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter 

Lever søknaden med vedlegg til oss per post, eller ved oppmøte. 

Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes. 

Hva skjer videre? 

 • Du får svar på søknaden fra Byggesak innen 3 til 12 uker.
 • Saken er normalt ferdigbehandlet hos Geodata innen 10 til 19 uker fra tillatelsen er gitt. 
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. 

Lurer du på noe? 

For spørsmål til søknad, kontakt veileder på byggesak på tlf 51 33 60 07 eller epost: byggesak@sandnes.kommune.no

Servicekontoret: 

Telefon: 51 33 60 00  Epost: servicekontoret@sandnes.kommune.no 

Geodataenheten: 

Telefon: 959 89 568  Epost: postmottak.geodata@sandnes.kommune.no

 

Publisert: 30.11.2016 14:26
Sist endret: 24.04.2019 12:58