Deling av eiendom/tomt

Innhold

Deling av eiendom/tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du? 

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen med offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev 

Krav til søker 

Søknaden må være signert av eier(hjemmelshaver). 

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen, må du undersøke om det er nødvendig med en reguleringsendring eller regulering av tomten. 

Hva koster det? 

Du må betale gebyr for saksbehandlingen. Skal faktura sendes til andre enn søker, må denne bekrefte dette skriftlig. 

Avhengig av hvor komplisert saken er, kan du måtte forholde deg til tre avdelinger: 

 • Byggesak tar gebyr for saksbehandling etter plan og bygningsloven.
 •  DELESØKNADER (15)  
  DELESØKNADER   
  a. Fradeling av ny (-e) tomt (-er) i samsvar med plan. Per tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis 100 prosent gebyrreduksjon 7 800
  b. Arealoverføring i samsvar med plan 4 200
 • Kart, oppmåling og analyse tar gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven.
 • GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

  (§ 32, forskriftene § 16)

  01. januar 2021

  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

   

  A. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

  B. Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

  C. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

  D. Klageadgang er gitt i matrikkelovens § 46.

  E. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

  F. Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 15. november til 15. mars. For oppmålingsarbeid knyttet til vinterstengte veier, løper saksbehandlingstiden når veiene er åpne for alminnelig ferdsel.
  Jfr. «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Sandnes kommune, Rogaland»

  G. Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

   Oppretting av matrikkelenhet

   

  Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
  1 Oppretting av matrikkelenhet
  1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
  Arealer fra 0 - 2000 m² 28650
   Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m² * 2000
  1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon
   Arealer fra 0 – 2000 m² 11850
   Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m² * 2000
  1.3 Oppretting av anleggseiendom
   Arealer fra 0 - 2 000 m² 33100
  Arealer fra 2001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² * 2000
  * Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet. 

  Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende matrikkelenheter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag):
  • 2 – 5 matrikkelenheter: 10 % reduksjon
  • 6 – 10 matrikkelenheter: 15 % reduksjon
  • 11 – 25 matrikkelenheter: 20 % reduksjon
  • 26 - 39 matrikkelenheter: 30 % reduksjon
  • 40 og flere matrikkelenheter: 40 % reduksjon

  For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes ½ gebyr. For fradeling av regulert felles vei eller areal som er regulert til felles offentlig formål, beregnes ½ gebyr.
  Gebyr for 1.1 – 1.3 inkluderer eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.

 • Eventuelt gebyr fra plan dersom regulering/reguleringsendring er nødvendig.
 •  Reguleringsendringer
  Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
  2 Reguleringsendringer, jft Pbl. § 12-14, 2. ledd
  2.1 Minimumsgebyr
  11750
  2.2 For arealer til og med 2 000 m² 23502
  2.3 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 39128
  2.4 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 62630
  2.5 For arealer over 10 000 m² 78276
  2.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. 813
  2.7 Tilleggsgebyr for saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser 4000
  2.8 Tilleggshøring 4000
  2.9 Kunngjøring av endring av plan 4000

Du kan også kontakte servicekontoret, dersom du ønsker hjelp med å forutsi hva kostnaden vil være. 

Tinglysing ved innsending koster 585 kroner per dokument. Elektronisk tinglysing koster 540 kroner per dokument.

Her kan du se priseksempel for deling av eiendom/tomt. 

Slik søker du 

Hvordan benytte digitalt nabovarsel finner du informasjon om her

Send ut nabovarsel og få kvittering som kan legges ved søknad om deling. 

Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen. 

Du kan også velge å varsle naboer ved å sende sms, e-post, eller gå på besøk. Du finner informasjon og blanketter ved å klikke deg inn på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet.

Fyll ut søknaden og ha med følgende vedlegg: 

 • kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer. Lag en kartskisse ved hjelp av dette kartet eller du kan bestille et situasjonskart  fra vårt e-Torg.
 • kvittering fra naboer
 • følgebrev med redegjørelse for
  • Vei-, Vann og Avløp skal være dokumentert sikret for ny og gammel tomt
  • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
  • eventuelle dispensasjoner
  • avkjørsels- og parkeringsløsning
  • størrelsen på uteoppholdsarealene
  • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
  • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
  • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter 

Lever søknaden med vedlegg til oss per post, eller ved oppmøte. 

Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes. 

Hva skjer videre? 

 • Du får svar på søknaden fra Byggesak innen 3 til 12 uker.
 • Saken er normalt ferdigbehandlet hos Kart, oppmåling og analyse innen 10 til 19 uker fra tillatelsen er gitt. 
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. 

Lurer du på noe? 

For spørsmål til søknad, kontakt veileder på byggesak på tlf 51 33 60 07 eller epost: byggesak@sandnes.kommune.no

 

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune - Kart, oppmåling og analyse

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

  

Publisert: 30.11.2016 14:26
Sist endret: 12.03.2021 12:17