Kart for Sandnes kommune

Innhold

Kart for Sandnes kommune

Her kan du  se på kart fra Sandnes kommune

Kommunekart for Sandnes

I dette kartet finner du:

 • Grunnkart
 • Tjenester
 • Flyfoto
 • Reguleringsplaner
 • Kommuneplan for 2019-2035
 • Kulturminner
 • Turstier
 • Kretser og inndelinger
 • Søk på adresser, eiendommer og annen kartinformasjon

Eiendomsgrenser og nye byggetiltak ajourføres daglig. Andre karttema oppdateres jevnlig via flyfotografering, innmåling eller annen dokumentasjon.

Her kan du åpne Kommunekart for Sandnes.  

 

Du kan også bruke Smartkommunekartet som også gir informasjon om våre nabokommuner i Rogaland.

 

Boligstatistikk kart for Sandnes kommune

Boligstatistikk kartet viser oversikt over boligtyper i Sandnes kommune fordelt på bydeler og antall boenheter innenfor forskjellige boligtyper. Boligstatistikkdata er uttak fra matrikkelen og blir oppdatert nattlig.

Boligstatistikk kartet viser :

 • Boenheter med brukstillatelse
 • Bolig reserve regulert
 • Boligreserve kommuneplan
 • Boligstatistikk fordelt på boligtype, dagens situasjon
 • Demografi, sum innbyggere og innbyggere fordelt på aldersgrupper
 • Sum boenheter i kommunen
 1. Kartet boligstatistikk åpnes (Sandnes kommune inndelt i bydeler)
 2. Trykk innenfor en bydel med pilmakøren og boligstatistikk for denne bydel blir synlig i vinduer til venstre
 3. Mer informasjon om denne bydel bli synlig hvis du ved hjelp av pilmakøren trykker på grå rektangel på side av blå rektangel.
 4. Trykk videre til neste panel + zoom inn i kart ved hjelp av scroller på mus. Kartet endres til prikker i ulike farger. Dette er boligpunkt. Tegnforklaring er i øverste rute i panel til venstre. I midtre vindu kan du få frem informasjon om det enkelte punkt ved å trykke med pilmakøren på punkt. I vindu nederst i panel til venstre er sum av alle boenheter i Sandnes kommune. Boligstatistikkdata er uttak fra matrikkelen og blir oppdatert nattlig.

Trykk her for boligstatistikk kartet

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035- kart

 

Viktig informasjon om kartløsningen

Selv om det meste av kart og informasjon vil kunne bestilles automatisk, er det allikevel påkrevd at bestilleren selv sjekker om ekstra informasjon er nødvendig. Det er utarbeidet informasjonsskriv som skal hjelpe bestiller med dette. I tillegg vil servicekontoret kunne avklare spørsmål som melder seg. Kommunen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i tilsendt dokumentasjon.

Du mottar disse dokumentene (som pdf-filer):

 • Informasjonsskriv om leveransen, veiledning til byggesak og vann/vei/avløp
 • Situasjonskart som inkluderer ledningsnett (vann/avløp)
 • Reguleringskart
 • Reguleringsbestemmelser
 • Kommuneplankart med tegnforklaring og bestemmelser
 • Diverse planer (under/over grunnen, igangsatte planer og kommunedelplaner)
 • Spesielle hensyn - kulturminner med mer

 Gå til selvbetjeningsløsningen for bestilling av grunnlagsinformasjon for utarbeidelse av søknad.

Plan- og byggesaksinnsyn

Dette er en forenklet kartløsning med fokus på plan- og byggesaker for Sandnes og de øvrige kommunene i Smartkommunesamarbeidet. Her kan du åpne kartløsningen  eByggWeb

Her kan du åpne Webplan med informasjon om planer i Sandnes kommune. 

Temakart

 Her kan du laste ned ulike temakart i pdf-format.

Rodekart

Rodekart for alle 13 bydeler i Sandnes kommune. Disse kan brukes til innsamlinger, distribusjon, dugnader og lignende. Les mer og last ned kartene her.

3D-visninger

3D-visning av Sandnes sentrum med fokus på nye byggeprosjekter, vedtatt eller under politisk behandling.

Se 3D-innsyn her (krever Java).

Andre nyttige karttjenester

Her ligger linker til nyttige nasjonale karttjenester

Publisert: 06.12.2016 12:39
Sist endret: 29.05.2019 13:51