Barn og unges representant (PBL)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn og unges representant (PBL)

Barn og unges representant skal være barn og unges talerør når det gjelder kommunale planer. Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen

Barn og unges representant

Barnerepresentanten skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Lojaliteten skal ligge hos barn og unge og de løsninger som best tjener og ivaretar deres behov og interesser i arealplaner. Barnerepresentanten utpekes av kommunestyret, er politisk uavhengig og fristilt fra administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet.

Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper: De er umyndige, har ikke økonomisk makt  eller juridiske rettigheter som berørt part i plan – og  byggesaker.

Barnerepresentanten er et supplement og faglig styrking av kommunens politiske utvalg for byutvikling med ansvar for å bringe barnefaglige argumenter inn i debatten.

Barn har rett til å bli hørt : art. 12 i FN´s barnekonvensjon.

Visste du at barnerepresentanten(les mer her)
 • er valgt av Sandnes bystyre
 • er ”vaktbikkje” – skal se til at barn og unges interesser blir synliggjort og tatt hensyn til i kommunens behandling av plan - og byggesaker
 • skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag
 • er politisk uavhengig og fristilt i utøvelsen av funksjonen
 • lojaliteten ligger hos barn og unge ( 0-18år ) og de løsninger som gagner dem.
 • har møteplikt, tale - og forslagrett og rett til protokolltilførsel i det faste utvalg for byutvikling.
 • er ikke et lokalt barneombud, men skal være barn og unges talerør og ivareta deres interesser i plan- og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Jfr. Pbl §9 – 1
 • kan bistå elevrådene og være med å legge til rette for at barn og unge får tale egen sak overfor politikerne når plansaker i deres nærmiljø planlegges.

Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som blant annet handler om barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier.  Representanten  skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Les her om eksempler på hva som berører barn og unge i en plansak:
 • tilfredstillende ute- og  lekearealer
 • etablering av gang og sykkelveier
 • sentrale og store nok arealer til barnehage, skole og grendehus
 • tilgang til grøntområder og areal som egner seg til lek og opphold for
 • ulike aldersgrupper
 • opprettholde eksisterende lekearealer eller få erstatningsarealer, dersom det planlegges utbygging 

Les mer om barn og arealplanlegging her

Har du innspill til hvordan barn og unges interesser best kan ivaretas i en konkret plan- eller byggesak? Da kan du ta kontakt med:

Barn og unges representant

 • Helene Bergsland
 • Arbeidssted: Sandnes rådhus, Fredager 08.00 – 11.45, og annen hver onsdag 08.00 – 15.30.
 • Postadresse: Postboks 583, 4305 SANDNES
 • Telefon: 51 33 54 03
 • Email

 

Vararepresentant:

 • Roald Brekke
 • Arbeidssted: Fritid, Langgt. 54
 • Telefon : 51 33 57 73
 • E-mail

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Langgata 54, Sandnes
 • epost

 

Publisert: 07.04.2017 11:55
Sist endret: 07.04.2017 11:55