Barn og unges representant (PBL)

Innhold

Barn og unges representant (PBL)

Barn og unges representant skal være barn og unges talerør når det gjelder kommunale planer. Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen

Barn og unges representant

Barnerepresentanten skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Lojaliteten skal ligge hos barn og unge og de løsninger som best tjener og ivaretar deres behov og interesser i arealplaner. Barnerepresentanten utpekes av kommunestyret, er politisk uavhengig og fristilt fra administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet.

Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper: De er umyndige, har ikke økonomisk makt  eller juridiske rettigheter som berørt part i plan – og  byggesaker.

Barnerepresentanten er et supplement og faglig styrking av kommunens politiske utvalg for byutvikling med ansvar for å bringe barnefaglige argumenter inn i debatten.

Barn har rett til å bli hørt : art. 12 i FN´s barnekonvensjon.

Visste du at barnerepresentanten(les mer her)
 • er valgt av Sandnes bystyre
 • er ”vaktbikkje” – skal se til at barn og unges interesser blir synliggjort og tatt hensyn til i kommunens behandling av plan - og byggesaker
 • skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag
 • er politisk uavhengig og fristilt i utøvelsen av funksjonen
 • lojaliteten ligger hos barn og unge ( 0-18år ) og de løsninger som gagner dem.
 • har møteplikt, tale - og forslagrett og rett til protokolltilførsel i det faste utvalg for byutvikling.
 • er ikke et lokalt barneombud, men skal være barn og unges talerør og ivareta deres interesser i plan- og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Jfr. Pbl §9 – 1
 • kan bistå elevrådene og være med å legge til rette for at barn og unge får tale egen sak overfor politikerne når plansaker i deres nærmiljø planlegges.

Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som blant annet handler om barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier.  Representanten  skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Les her om eksempler på hva som berører barn og unge i en plansak:
 • tilfredstillende ute- og  lekearealer
 • etablering av gang og sykkelveier
 • sentrale og store nok arealer til barnehage, skole og grendehus
 • tilgang til grøntområder og areal som egner seg til lek og opphold for
 • ulike aldersgrupper
 • opprettholde eksisterende lekearealer eller få erstatningsarealer, dersom det planlegges utbygging 

Les mer om barn og arealplanlegging her

Har du innspill til hvordan barn og unges interesser best kan ivaretas i en konkret plan- eller byggesak? Da kan du ta kontakt med:

Barn og unges representant

 • Helene Bergsland
 • Arbeidssted: Sandnes rådhus, Fredager 08.00 – 11.45, og annen hver onsdag 08.00 – 15.30.
 • Postadresse: Postboks 583, 4305 SANDNES
 • Telefon: 51 33 54 03
 • E-post

 

Vararepresentant:

 • Roald Brekke
 • Arbeidssted: Fritid, Langgt. 54
 • Telefon : 51 33 57 73
 • E-post

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

Publisert: 07.04.2017 11:55
Sist endret: 24.04.2019 12:47