Sertifisering virksomheter i Sandnes kommune

Innhold

Sertifisering virksomheter i Sandnes kommune

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil synliggjøre sin innsats for miljøet - og dermed også vise samfunnsansvar. Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til kommunene.  Kommunen har to sertifisører som kan sertifisere private virksomheter, fylkes kommunale og statlige institusjoner i Sandnes kommune

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil synliggjøre sin innsats for miljøet - og dermed også vise samfunnsansvar. Ordningen har over 80 standard kriteriesett med standard krav.

 Å være miljøfyrtårn gir virksomheten muligheten til å jobbe målrettet med sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dermed får virksomheten hjelp til å bygge et omdømme som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, og bærekraftig utvikling. Miljøfyrtårnsertifikatet er også anerkjent ved offentlige anskaffelser både i Norge og EU

Miljøfyrtårn gir virksomheten muligheten til å kunne måle seg selv på miljø, og sammenligne egne prestasjoner med året før. På den måten kan dere over tid sjekke om virksomheten er på rett spor. I tillegg for å sikre kontinuerlig forbedring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter re sertifiseres hvert tredje år.

Sandnes kommune tilbyr denne sertifiseringen til lokale virksomheter i kommunen, og står bak den lokale driften av ordningen.

FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra næringslivet og kommunens egen virksomhet.

6 – Rent vann og gode sanitærforhold.

Vann spiller inn på en rekke forhold ved virksomheten – både det som brukes i driften og det som slippes ut. En rekke av våre kriterier omhandler både vannforbruk i virksomhetene, hvordan vannet behandles og hva som slippes ut.  Vi ønsker at virksomheten skal se på vann som en verdifull ressurs som er verdt å ta vare på. Både biologiske, økologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle verdier er bundet opp i vann og bør derfor håndteres deretter.

15 – Liv på land.

Livet på land står særlig sentralt i Miljøfyrtårn-ordningen, og er et område som i stor grad får negative konsekvenser av dårlig miljøoppførsel. En virksomhets drift og aktiviteter innvirker både direkte og indirekte på en rekke områder når det gjelder liv på land. Mange av kriteriene våre tar for seg ulike aspekter ved liv på land og hjelper virksomheten til å vurdere, ta hensyn til og redusere og forebygge negativt avtrykk.

12 – Ansvarlig forbruk og produksjon.

Sammen med bærekraftsmål nr. 15, er også dette målet et av de mer sentrale områdene i Miljøfyrtårn-ordningen. Gjennom sertifiseringen må virksomheter iverksette flere miljøforbedrende tiltak som handler om vann, energi, HMS, utslipp, forbruk og klimagasser – og som i stor grad bidrar til å fremme ansvarlig forbruk og produksjon, enten det er av varer eller tjenester. Et stadig økende fokus på sirkulær økonomi gjør dette bærekraftsmålet stadig viktigere. Miljøfyrtårn jobber med å videreutvikle ordningen i henhold til denne retningen.

14 - Liv under vann.

Livet under vann har fått et ytterligere fokus den siste tiden gjennom arbeidet med å bekjempe at plast kommer på avveie. Mikroplast som oppstår og spres utgjør en stor fare for blant annet livet under vann. Dette tar Miljøfyrtårn på alvor gjennom spesifikke kriterier. I tillegg er det en rekke andre forhold som spiller inn på livet under vann. Utslipp av kjemikalier, klimagasser og støy er blant flere områder som Miljøfyrtårn ønsker å hjelpe virksomheter med.

11 – Bærekraftige byer og samfunn.

Bærekraftige byer og samfunn påvirkes av mange faktorer, som blant annet virksomhetens input, aktiviteter, medarbeidere, produkter og tjenester. Virksomheters aktiviteter berøres i stor grad gjennom mange av våre kriterier og hjelpemidler, i tillegg til utslipp, avfall, bruk og gjenbruk.

3 – God helse.

HMS på arbeidsplassen er et bærende element i en Miljøfyrtårn-sertifisering. Gjennom minimering og eliminering av negative konsekvenser, skal virksomheter sikre sine medarbeidere god helse, i tillegg til å ivareta helsen til de som berøres av virksomhetens aktiviteter/produkter.

7 – Ren energi for alle.

Miljøtiltak som går på energiforbruk og energikilder er viktige for alle virksomheter. Strømsparing er utvilsomt lønnsomt både for miljøet og lommeboka. Miljøfyrtårn har en rekke kriterier og hjelpemidler som skal hjelpe virksomheter på dette området, samt fokus på hvilken type energi som brukes og graden av fornybarhet.

13 – Stoppe klimaendringene.

I Miljøfyrtårn sitt digitale verktøy for miljøoppfølging, får virksomheter tilgang på sitt eget klimaregnskap. Dette synliggjør hvor skoen trykker med tanke på karbonavtrykket, og dermed også hvor det er effektfullt å sette inn tiltak. Energi-, vann- og øvrig forbruk av naturressurser spiller inn på klimaendringene, og Miljøfyrtårn har som nevnt en rekke kriterier på disse områdene.   

Miljøfyrtårn-virksomheter er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner, og oppfordres derfor til å vurdere andre relevante områder i bærekraftsmålene – og å finne inspirasjon til nye, gode tiltak i Miljøfyrtårn sin idébank. 

1. Bli bærekraftig

Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 • 81 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer. 
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.
2. Oppnå konkurransefortrinn

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

 •  45 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.
3. Styrk merkevaren

Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

 •  64 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.
4. Kutt kostnader

Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

 • 40 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.
5. Sett mål og skap resultater

Miljøfyrtårn sine digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.

 • 57 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.
6. Senk sykefraværet

Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet. 

Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har styrket arbeidsmiljøet.

7. Få kvalitetsstempel

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. 

8. Bygg omdømme og lederskap

Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.

 • 55 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad økt stolthet blant ansatte.
  Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.

 Hvordan bli sertifisert

Enkeltviksomheter

Det er enkelt å komme i gang med sertifisering! For virksomheter med færre enn fire lokasjoner som skal sertifiseres, tilbyr vi kurs og tilpasset rådgiving:

KURS: Gjennom å delta på et av våre nettbaserte eller fysiske kurs, følger virksomheten et effektivt og fastsatt sertifiseringsløp, og blir guidet gjennom prosessen steg for steg av en erfaren miljøfyrtårnkonsulent (kursansvarlig). Programmet legger normalt opp til at virksomheten blir klargjort til sertifisering i løpet av ca. tre måneder, men vi tilbyr også mer effektive kurs som går over fire uker. Se oversikt over kursdatoer, priser og påmelding.

TILPASSET VEILEDNING: Gjennom hjelp og veiledning fra en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, kan virksomheten følge et tilpasset sertifiseringsløp basert på sine behov og ressurser. Tidsbruken varierer, men normalt trengs det mellom 10–15 timer med veiledning, og gjennomsnittlig fem til seks måneder fra start til ferdig sertifisert. Se oversikt over priser.

Lenke: slik blir du sertifisert

Konsern, organisasjoner og kommuner(hovedkontormodellen)

For konsern, organisasjoner og kommuner, med fire eller flere lokasjoner som skal sertifiseres, anbefaler vi sertifisering etter hovedkontormodellen. Det gir følgende fordeler:

 • Helhetlig arbeid med miljøledelse, der alle underenhetene jobber kontinuerlig for å redusere sine lokale miljøpåvirkninger, i samsvar med virksomhetens overordnede miljømål.
 • Tilgang til gode rapporter og statistikk for hele virksomheten, som gir ledelsen verdifull innsikt i miljøarbeidet og smarte verktøy for å iverksette lønnsomme forbedringer.
 • Tilpasset modell og egne priser, som gir et mer kostnadseffektivt sertifiseringsløp for hele virksomheten, med mulighet for ferdig sertifisering innen seks måneder.
 • Bistand og hjelp fra en erfaren hovedkonsulent, som vil arbeide tett med virksomheten for å sikre en god og rasjonell prosess. For noen virksomheter kan det være hensiktsmessig å kurse en intern ressurs i Miljøfyrtårns verktøy og sertifiseringsprosess.
 Tildeling av sertifisør

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt sende en e-post til sertifisører sandnes kommune. Sandnes kommune har sertifisører og har 2 sertifisører.

Enheter som er underliggende et hovedkontor sender henvendelse om sertifisør fortrinnsvis via hovedkontorkonsulenten i hovedkontor.

Sandnes kommune tilbyr gratis kommunalt ansatte sertifisører

Når du har fått sertifisør ikke glem å gi sertifisøren tilgang til  i Miljøfyrtårnportalen

For å sikre kontinuerlig forbedring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Alle virksomheter mottar en påminnelse om resertifisering fire måneder før fristen går ut.

Dersom virksomheten ikke har blitt resertifisert innen tre år, blir sertifikatet ugyldig. Virksomheten vil da få en automatisk e-post om at om at de ikke lenger er sertifisert. 

Dersom virksomheten ikke blir resertifisert innen fire måneder etter at fristen for resertifisering er utløpt, vil sertifikatet bli utmeldt, og virksomheten vil ikke lenger få noen oppfølging fra oss.

Forhold som følger av flytting, fusjoner og andre større hendelser som endrer virksomhetens drift, vil være viktig å få vurdert i forbindelse med resertifisering. Ta gjerne kontakt med Miljøfyrtårn for råd og veiledning dersom du er i tvil.

Veileder for resertifisering

Miljøfyrtårn  har utviklet en veileder for resertifisering, som tar deg gjennom prosessen steg for steg. I tillegg har vi et video-opptak av vårt webinar for resertifisering, hvor det gis veiledning på hvordan virksomheten skal gå frem for å forberede resertifiseringen. 

Trykk her for å lese veileder for resertifisering

Tildeling av sertifisør

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før miljøfyrtårnsertifikatet går ut sende en e-post til serifisører i Sandnes kommune. Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. For hovedkontor gjelder egne retningslinjer.

Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet. 

Sandnes kommune tilbyr gratis kommunalt ansatte sertifisører

 Når du har fått sertifisør ikke glem å gi sertifisøren tilgang til sertifiseringsrapporten i Miljøfyrtårnportalen

Priser og kostnader

Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 • Et engangs etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn.
 • En årlig serviceavgift som går til å drifte og videreutvikle ordningen.
 • Bruk av konsulent og sertifisør kommer i tillegg.
 • Hvor mye egeninnsats din virksomhet selv legger inn i prosessen med å bli

Bruk fritekstfeltet for å søke etter virksomhetsnavn. Trykk på søk for å få en fullstendig oversikt over alle sertifiserte virksomheter. Bruk filtrering for å finne virksomheter fordelt på fylke/kommune og bransje/organisasjonstype.

Finn sertifiserte virksomheter

Sandnes kommune 

Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til kommunene. Det innebærer at det er den enkelte kommune som har myndighet til å sertifisere og deretter utstede sertifikater til andre kommuners enheter og til private virksomheter, etter de til en hver tid gjeldende retningslinjer.

Sertifiseringsmyndighet

Før private eller offentlige virksomheter kan sertifiseres, må kommunen gå til anskaffelse av en lisens. Det forplikter de til å legge til rette for miljøfyrtårnsertifisering og oppfølging i sin kommune. En slik linsens gjør at kommunen får sertifiseringsmyndighet, både overfor offentlige og private virksomheter. Kommunen kan benytte godkjente sertifisører fra egen organisasjon eller fra andre virksomheter. 

Kommunene har også et ansvar for å følge opp de sertifiserte virksomhetene, og det skal utpekes en person som er ansvarlig miljøfyrtårnkoordinator i hver kommune. Dette ansvaret gjelder også for egne kommunale virksomheter eller andre virksomheter i kommunen, som av habilitetsgrunner er sertifisert av andre.

Les mer om kommunen som sertifiseringsmyndighet her

Les mer om miljøfyrtårn kommune og kommunelisens her

Miljøfyrtårn koordinator i Sandnes kommune har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljøplaketter og -diplom. Ordfører eller varaordfører deler ut Miljøfyrtårn-plaketten dersom virksomheten ønsker å markere sertifiseringen.

Det er en markering på våren og en på høsten på rådhuset. Husk å bestille Miljøfyrtårn-plakett hos Miljøfyrtårn først.

All annen bestilling av plakett og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her

Ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig i Sandnes kommune hvis dere vil ha en markering og overrekkelse

  Kontakt med miljøfyrtårnansvarlig.

Hvis ikke mulighet for å delta på markering kan plakett hentes i 1 etasje, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, Sandnes. Signert diplom lastes opp på virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen under dokumenter.

Kontaktpersoner(sertifisører) Sandnes kommune

Jan Inge Abrahamsen (miljøfyrtårn koordinator)

jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no

telefon: 51335654/91382575

 

Publisert: 25.02.2019 12:36
Sist endret: 15.01.2021 12:10