Miljøfyrtårn- Sandnes kommune sine egne virksomheter

Innhold

Miljøfyrtårn- Sandnes kommune sine egne virksomheter

Sandnes kommune vedtok 16. juni 2015 å innføre  miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering (Miljøfyrtårn) i alle sine virksomheter (inkl. kommunale foretak). Vi har valgt å legge Miljøfyrtårn i linjen. Dette betyr at det er kommunaldirektører og virksomhetsledere som er ansvarlig for ordningen og rapporteringen innenfor deres ansvarsområder. I tillegg har vi valgt å videreutvikle eksisterende systemer for å forenkle arbeidet med Miljøfyrtårn. Denne siden vil gi en oversikt over klimafotavtrykk og klimaregnskap for kommunen som helhet og Sandnes rådhus. Den vil også vise hvilke kriteriesett kommunen har valgt å bruke i sitt arbeid med Miljøfyrtårn. Siden er under utvikling.

 

Sandnes rådhus er hovedkontoret i Miljøfyrtårn. Sandnes kommune flyttet inn i nytt rådhus i 2019, men denne miljøfyrtårnrapporten omfatter kommunens aktivitet i det gamle rådhuset.

 Energiforbruket i det gamle rådhuset er høyt (energimerket F), og det har heller ikke vært gjort større investeringer i ENØK-tiltak i det gamle rådhuset de siste årene. Vi kommer derfor ut med vesentlig dårligere score for energiforbruk i 2018 enn det som vil være tilfelle for 2019.

 Vi har også en vesentlig overrapportering når det gjelder CO2 utslipp fra transport.  Dette fordi tallene for flyreiser rapporteres fra reisebyrå, og inkluderer hele kommunens bestillinger av reiser hos dem. Det arbeides nå med reisebyrået for å få en mer finmasket rapportering fra neste rapporteringsår.

 Rådhuset sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Hovedkontor- for konsern og kommuner og leietaker.

 

 

 

 

 

 

Scope 1-Rapportering inkluderer alle utslippskilder knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operasjonell kontroll. Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller transportbehov (egeneide, leiede eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc.).

 Scope 2- Rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi; elektrisitet og fjernvarme/-kjøling. I denne kategorien inkluderes det totale energiforbruket i arealet virksomheten benytter.

Scope 3- Rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som foregår utenfor deres kontroll (derav indirekte). Typisk scope 3-rapportering vil inkludere flyreiser og avfall.

Gjennomførte tiltak i gammelt rådhus og handlingsplan for 2019 kan leses ved å trykke på linken(knappen) under

   Miljøfyrtårn -miljørapporten Sandnes rådhus 2018

 Kommuner påvirker det ytre miljøet på to ulike måter. Det er gjennom å være:

1. Samfunnsutvikler.  Som samfunnsutvikler utvikler kommunen gjennom f.eks. å være planmyndighet, myndighetsutøver og lokaldemokrati.  Innenfor følgende områder har kommunen påvirkningskraft:

  • Planlegging av arealbruk og transportsystem
  • Fortetting og transformasjon, funksjonsblanding, sykkel og gange, parkering, kollektivtrafikk og kollektivknutepunkter
  • Investeringer i vei og annen infrastruktur
  • Regionalt plansamarbeid om by- og tettstedsutvikling
  • Overgang til fossilfri kollektivtrafikk
  • Busser og ferjer/hurtigbåter, ladeinfrastruktur i byer, tettsteder og korridorer. Energistasjoner

 2.  Gjennom sin egen organisasjon/virksomhet. Gjennom sin egen organisasjon utvikler kommunen sine virksomheter og har påvirkningskraft innenfor f.eks :

  • Miljøsertifisering av andres virksomheter- kommunens gir gratis sertifisører til virksomheter i kommunen (erfaringsoverføring)
  • Miljøsertifisere av egne virksomheter(miljøfyrtårn)
  • Å være stor tjenesteprodusent
  • Å være eiere av bygg og infrastruktur som energi, veier og VA
  • Bruk av fjernvarme, energieffektivisering bygg og VA-sektor, f.eks gjennom:
   • EPC, nye bygg som nullutslipps- og plussenergibygg, økt bruk av tre i bygg
   • Mer solenergi på tak
  • Innkjøp og anskaffelser av
   • varer og tjenester
   • bygg,
   • nullutslippskjøretøy i egen bil- og maskinpark,
   • øvrige innkjøp
  • Transport og avfallshåndtering
  • Bruk av alternative drivstoff i maskinpark og transportmidler

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøledelsessystem og -sertifiseringssystem for offentlige og private virksomheter for å dokumentere sin egen virksomhet/organisasjons miljøinnsats. Sandnes kommune vedtok 16. juni 2015 å innføre  Miljøfyrtårn (miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering) i alle egne virksomheter inkludert kommunale foretak. Miljøfyrtårn hjelper virksomhetene å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. En ekstern godkjent sertifisør fra Miljøfyrtårn vil godkjenne virksomhetene.

Trykk på linken(knappen) under for å få en innføring i Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn, en innføring og oppbyggingen i Sandnes kommune

Sandnes kommune vedtok 16. juni 2015 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter. Kommunen har følgende målsettinger for miljøvennlig drift av Sandnes kommune:

 • Sandnes kommune skal i egen drift og tjenesteutvikling ikke påføre miljøet større skade enn absolutt nødvendig. 
 • Alle kommunale virksomheter skal ha mål og rutiner for miljøvennlig drift. Alle kommunale virksomheter skal være(er planlagt) miljøsertifisert innen utgangen av 2023.

Vi har valgt Miljøfyrtårn som vårt miljøledelsessystem for egne virksomheter. Med dette ønsker Sandnes kommune «å feie for egen dør» og være pådriver og inspirator i prosessen mot et mer miljøeffektivt samfunn som legger minst mulig belastning på det ytre miljøet, og som gjennom kontrollert ressursbruk sparer fellesskapets totale ressurser.

Vi valgte Miljøfyrtårn av følgende grunner:

 • For å spare miljøet. Det er fire hovedområder hvor miljøbelastningen skal reduseres: Energibruk, avfall, transport og ved innkjøp av varer og tjenester.
 • For å bedre tilgangen på miljøinformasjon. Når virksomhetene er miljøsertifisert, er all dokumentasjon på plass og lett tilgjengelig slik Miljøinformasjonsloven pålegger offentlige etater og bydeler.
 • For å forenkle miljøarbeidet i kommunens egne virksomheter(inkl. kommunale foretak) gjennom at:
  • ordningen  har predefinerte bransjekriterier for indre- og ytre miljø for over 70 ulike bransjer.
  • ordningen har en rekke verktøy for en effektiv sertifiseringsprosess og oppfølging etter sertifisering.
  • ordningen har innebygd rapporter for: grønt fotavtrykk, klimaregnskap og årlig miljørapport. Disse kan brukes på følgende organisatoriske nivåer; kommunen totalt, tjenesteormåde og på virksomheten
 • For å spare penger. Mer bevisst ressursbruk og miljøeffektiv drift kan gi virksomhetene økonomisk gevinst og øker konkurranseevnen.
 • For å styrke HMS-arbeidet. God miljøstyring krever velfungerende internkontroll. Miljøfyrtårns satsning på arbeidsmiljø har gitt positive resultater for andre Miljøfyrtårn-virksomheter.

Følgendende kriteriesett er valgt for kommunens forskjellige virksomheter:

 Områder   Kriteriesett
Gjelder for hovekontor Kriteriesett konsern og kommuner  

Kriteriesett som en må velge en av

Byggeier

Leietaker

Kriteriesett som gjelder for alle

Felles kriterier

 

Fagkriteriesett

Barnehage

Skole/SFO

 

Bofellesskap innen omsorg

Rørlegger

 

Idrettsanlegg

Prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører)

 

Havnevesen

Legekontor/Legevakt/helsestasjon

 

Sykehjem

Byggentreprenør

 

Hjemmebaserte tjenester

Renholdsbedrift

   Idrettsanlegg

Kantine

   Catering og storkjøkken

Badeanlegg og bassengbad

Sandnes kommune har tatt i bruk hovedkontormodellen for rådhuset. Dette for å gjøre sertifiseringen enklere for de resterende av kommunens egne virksomheter.

 Sandnes kommune har pr. nå 136 virksomheter som kan sertifiseres etter miljøfyrtårn. Foreløpig plan for resertifiseringer 2019 sitt hovedfokus er å få resertifisert de virkomhetene som har og har hatt sertifikater før:

Miljøfyrtårn -foreløpig resertifiseringsplan 2019.pdf

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år.

Kontaktperson Sandnes kommune

Jan Inge Abrahamsen (miljøfyrtårn koordinator)

jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no

telefon: 51335654

 

Publisert: 14.02.2017 11:06
Sist endret: 12.04.2019 10:59