account_circle Min side
HjemReglementVideredelegeringsreglement for kommunedirektøren i Sandnes

Videredelegeringsreglement for kommunedirektøren i Sandnes

Vedtatt av kommunedirektøren i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. (Oppdatert fra og med 1. februar 2018). (Oppdatert endring videredelegasjon etter plan- og bygningsloven se punkt 8 med virkning fra 1. mars 2019.) (Oppdatert endring tittel rådmann/ kommunedirektør og kommunaldirektør/ direktør med virkning fra 8. februar 2021 kommunestyre sak 5/21). (Oppdatert endring i delegasjonsreglementet for kommunedirektøren vedrørende delegasjon etter vannressursloven sak 76/22).

Innledning

Bystyret har i sak 123/13 vedtatt nytt delegasjonsreglement for kommunedirektøren. Videre har bystyret i sak 100/17 vedtatt visse endringer i delegasjonsreglementet for kommunedirektøren. Videre har kommunestyre vedtatt visse endringer i fastsettelse av tittel på øverste leder for kommuneadministrasjonen i sak 5/21. Vedlagt følger oppdatert delegasjonsreglement for kommunedirektøren, se vedlegg 1. I etterkant har kommunestyre vedtatt endring i delegasjonsreglementet for kommunedirektøren vedrørende delegasjon etter vannressursloven sak 76/22.

Kommunedirektøren har på grunnlag av dette vedtatt herværende reglement for videredelegasjon av sin myndighet etter særlov til aktuelle resultatenheter i administrasjonen.

Reglementet trer i kraft fra og med 1. februar 2014 med endringer i kraft fra og med 1. februar 2018 og 8. februar 2021. Fra samme dato erstatter reglementet det som fremgår i rundskriv 01/2004 punkt 3a vedrørende delegasjon fra kommunedirektøren av myndighet etter særlov, og senere delegasjonsbrev fra kommunedirektøren av tilsvarende myndighet.

Videredelegeringsreglementet for kommunedirektøren i Sandnes skal fortløpende oppdateres ved behov. Ansvar per dags dato kommunedirektøren i Sandnes ved Rune Kanne.

Det understrekes at all delegasjon er til funksjon og ikke til person. Det medfører at det ikke er nødvendig med ny delegasjon når en ny person begynner i aktuelle lederstilling.

For øvrig bygger reglementet på kommunens organisering i form av to nivåer, jf organisasjonshåndboken punkt 2.3.1 og 2.3.3. og direktørene har derfor bl.a. styringsrett over delegert myndighet selv om denne er delegert fra kommunedirektøren.

Retningslinjer for videredelegasjonen

Utøvelsen av delegert fullmakt skal skje i henhold til kommunens alminnelige delegasjonsreglement for Sandnes, se vedlegg 2, samt følgende retningslinjer:

 1. All delegert myndighet må utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer. Ved behov skal den delegerte myndigheten utøves i samråd med kommunedirektøren.

 2. Kommunedirektøren kan når som helst trekke delegert myndighet tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. Kommunedirektøren kan også innenfor forvaltningslovens grenser omgjøre vedtak truffet av underordnet.

 3. Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ (direktør/kommunedirektør) å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det.

 4. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller det er klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

 5. Direktør/resultatenhetsleder kan delegere delegert myndighet videre innenfor sitt ansvarsområde. Det skal gis skriftlig tilbakemelding om slik videre delegasjon til kommunedirektøren. Videredelegering av myndighet innebærer ikke at direktør/resultatenhetsleder gir fra seg ansvaret for det aktuelle saksområde.

 6. Vedtak fattet etter delegert myndighet kan påklages på vanlig måte etter forvaltningslovens regler og eventuelle kommunale reglementer.

 7. Delegert myndighet etter dette reglementet omfatter også myndighet som underinstans etter forvaltningsloven § 33 (forvaltningsklage).

 8. Administrative vedtak med hjemmel i delegeringsreglementet meldes etter nærmere bestemte regler til nærmeste overordnede politiske organ.

 9. All delegering gitt i medhold av lov, gjelder på samme måte også for forskrifter knyttet til samme lov.
Delegasjon etter særlov

Innenfor rammene av delegert myndighet til kommunedirektøren skal delegasjon av beslutningsmyndighet etter følgende særlovsbestemmelser fra kommunedirektøren videre til administrasjonen være som følger:

1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10
 • Kommunedirektøren selv.
2. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven)
 • Kommunedirektøren selv med unntak av avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven § 4-5 til å gi ambulerende skjenkebevilling som delegeres til servicekontorleder.

  (Kommunedirektøren selv/Direktør organisasjon - servicekontoret)
3. Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 (serveringsloven)
 • Kommunedirektøren selv.
4. Kommunens myndighet innen landbruks- vilt og innlandsfiskeforvaltning
 • Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova)
 • Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 (skogbruksloven)
 • Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28. november 2003 (konsesjonsloven)
 • Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 (odelslova)
 • Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. l (forpaktingslova)
 • Lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 (viltloven)
 • Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 (lakse- og innlandsfiskeloven)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter ovennevnte lover innen landbruks- vilt og innlandsfiskeforvaltning til landbrukssjefen.

(Direktør Kultur og næring – Landbruk)

5. Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr.6 med forskrifter
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven til leder for bymiljø.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)
6. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegloven til leder for bymiljø med unntak av myndighet etter veglovens §§ 27, 27A, 29 og 56 som delegeres til leder for plan og §§ 30, 30A, 34- 38 og 40 – 42 som delegeres til leder for byggesak. I tillegg til leder for bymiljø kan hvor naturlig ut fra arbeidsoppgaver leder for plan og leder for byggesak uttale seg til saker etter vegloven. §§ 9 og 11.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø/direktør kultur og byutvikling – byggesak/plan)
7. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 med forskrifter
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven til leder for bymiljø.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)
8. Plan- og bygningsloven av 2008 27. juni nr. 71
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter § 12-14 (endring og oppheving av reguleringsplan) til leder for plan.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – plan)

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kapittel 17 (utbyggingsavtaler) og kapittel 18 (opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv.) til sjef for utbyggingsavtaler.

  (Direktør Byutvikling og teknisk)

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kapittel 19 (dispensasjoner), kapittel 20 (søknadsplikt), kapittel 21 (krav til innhold og behandling av søknader), og kapittel 22 (godkjenning av foretak for ansvarsrett) til leder for byggesak.

(Direktør Byutvikling og teknisk – byggesak)

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter § 20-1, første ledd bokstav m (delingssak) til leder for plan.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – plan)

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kapittel 27 (tilknytning til infrastruktur) til leder for bymiljø.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kapittel 29 (krav til tiltaket), kapittel 30 (krav til særskilte tiltak), kapittel 31 (krav til eksisterende byggverk) og kapittel 32 (ulovlighetsoppfølgning) til leder for byggesak.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – byggesak)

Øvrig avgjørelsesmyndighet som kommunedirektøren har etter plan- og bygningsloven ivaretas av Direktør Byutvikling og teknisk med eventuell videredelegasjon.

9. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr 12 (Vass- og avløpsanleggslova)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vass- og kloakkavgiftsloven til leder for bymiljø.

(Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)

10. Matrikkellova av 17. juni 2005
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova til leder for geodata.

  (Direktør Byutvikling og teknisk – geodata)
11. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter motorferdselsloven til leder for bymiljø.

(Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)

12. Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftsloven til leder for bymiljø.

(Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)

13. Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter voksenopplæringsloven til kultur- og fritidssjefen.

(Direktør Kultur og næring – kultur og fritid)

14. Lov om film og videogrammer av 15. mai 1987 nr. 21
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter ovennevnte lov til kultur- og fritidssjefen.

(Direktør Kultur og næring – kultur)

15. Lov om trudomsamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 2. Lov om tilskott til livssynsamfunn av 12. juni 1981 nr. 64
 • Kommunedirektøren selv
16. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkebiblioteksloven til bibliotekssjefen.

(Direktør Kultur og næring – Sandnes Bibliotek)

17. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring av 9. juni 1998 (opplæringsloven)
 • Kommunedirektørens avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven med de unntak som følger av dette reglementet ivaretas av kommunaldirektør oppvekst skoler som kan videredelegere denne i samråd med kommunedirektøren

(Direktør Oppvekst)

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven § 5-7 til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder til leder for Styrket barnehagetilbud.

(Direktør Oppvekst – styrket barnehagetilbud)

18. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64
 • Kommunedirektørens avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven ivaretas av kommunaldirektør oppvekst barn/ unge som kan videredelegere denne i samråd med kommunedirektøren.

(Direktør Oppvekst)

19. Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (barneloven)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barneloven til barnevernsjefen.

(Direktør Oppvekst – barnevernet)

20. Lov om sosiale tjenester i NAV av 18. desember 2009 nr. 131 (lov om sosiale tjenester i NAV)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i NAV til leder NAV.

(Direktør Helse og velferd – NAV Sandnes)

21. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
  • om habilitering og rehabilitering til leder fysio- og ergoterapi, leder samordning og leder mestringsenheten,
  • om helsetjenester i hjemmet til omsorgssjefer og leder mestringsenheten
  • om personlig assistanse herunder praktisk bistand og opplæring til omsorgssjefer og leder mestringsenheten,
  • om støttekontakt til leder samordning, leder mestringsenheten,
  • om plass i institusjon og sykehjem til leder samordning og leder mestringsenheten,
  • om avlastningstiltak til leder samordning.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 om helsefremmende og forebyggende arbeid til leder fysio- og ergoterapi og leder mestringsenheten.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 om vedtak om omsorgslønn til omsorgssjefer leder samordning.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 om vedtak om brukerstyrt personlig assistent til leder samordning.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 om individuell plan m.v. til omsorgssjefer, leder samordning, leder mestringsenheten og leder fysio- og ergoterapi.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om bruk av tvang og makt overfor enkelt personer med psykisk utviklingshemming til omsorgssjefer, leder avlastning, leder Vågsgjerd og Kvål og leder mestringsenheten.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige til leder mestringsenheten.

 • Kommunedirektørens avgjørelsesmyndighet for øvrig etter helse- og omsorgstjenesteloven ivaretas av kommunaldirektør levekår som kan videredelegere denne i samråd med kommunedirektøren.

(Direktør Helse og velferd - diverse)

22. Lov om tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakkskadeloven til kommuneoverlegen.

(Direktør Helse og velferd – kommuneoverlegen)

23. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. av 28. november 2003 (konsesjonsloven)
 • Kommunedirektøren selv med de unntak som følger av dette reglementet, se særlig punkt 4 og delegering til landbrukssjefen.
24. Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr 74 (hundeloven)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven § 9e om å fatte unntak fra båndtvangsbestemmelsene til leder for bymiljø.

(Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)

25. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr 32 (gravferdsloven)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven om overføring av av festerett til gravsted i de tilfeller denne myndigheten er tillagt kommunen til leder for bymiljø.

(Direktør Byutvikling og teknisk – bymiljø)

26. Lov om private skoler med rett til statstilskot av 4. juli 2003 nr 84 (privatskoleloven)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter privatskoleloven til kommunaldirektør oppvekst skoler hvor annet ikke følger av dette reglementet.

(Direktør Oppvekst - skoler)

27. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 nr 80
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven til leder for flyktningenheten med unntak av myndighet etter kapittel 4 (opplæring i norsk og samfunnskunnskap) som delegeres til rektor Sandnes Læringssenter.

(Direktør Helse og velferd – flyktningenheten/Direktør Oppvekst – Sandnes Læringssenter)

28. Pasient og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr 63
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 om rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse og omsorgstjeneste og vedtak etter kapittel 5 om rett til journalinnsyn til omsorgssjefer, leder samordning, leder mestringsenheten, legevaktsjef, leder avlastning, leder Kvål og Vågsgjerd og leder fysio- og ergoterapi.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient og brukerrettighetsloven § 2-5 om rett til individuell plan til omsorgssjefer, leder samordning, leder mestringsenheten og leder fysio- og ergoterapi.

 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp m.v. til omsorgssjefer, leder samordning, leder mestringsenheten, leder avlastning og leder Kvål og Vågsgjerd.

 • Kommunedirektørens avgjørelsesmyndighet for øvrig etter pasient- og brukerrettighetsloven ivaretas av kommunaldirektør levekår som kan videredelegere denne i samråd med kommunedirektøren.

(Direktør Helse og velferd - diverse)

29. Lov om eierseksjon av 23. mai 1997 (eierseksjonsloven)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven til leder for geodata.

(Direktør Byutvikling og teknisk – geodata)

30. Lov om domstolene av 13. august 1915 (Domstolsloven)
 • Kommunedirektøren selv.
31. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (Vannressursloven)
 • Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vannressursloven §§ 7, 8, 11, 16, 27, 28, 59 og 60 til Direktør for Byutvikling og teknisk som kan videredelegere denne i samråd med kommunedirektøren.

(Direktør for Byutvikling og teknisk)


Vedlegg 1. Delegasjonsreglement for rådmannen vedtatt av bystyret 22/10-2013 (sak 123/13).
Vedlegg 2. Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement vedtatt av bystyret 23. mars 2004.

Sist oppdatert: 23.01.2023