account_circle Min side
HjemReglementReglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Sandnes kommune

Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Sandnes kommune

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

 1. Rådet fungerer som et konsultativt organ for kommunen i spørsmål som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres situasjon. Rådet utgjør kommunens råd for personer med funksjonsnedsettelse etter forskrift om medvirkningsordninger. Nedsatt funksjonsevne omfatter både psykisk og fysisk helse. Rådet skal arbeide etter prinsippet om full deltaking og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal holde seg best mulig orientert om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen og som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  Saker av vesentlig betydning for rådets arbeidsområde skal forelegges rådet til uttalelse før behandling i de folkevalgte organer og ha rimelig høringsfrist.

  Det er i den forbindelse meget viktig at samarbeidet mellom tjenesteområdene / virksomhetene og rådet fungerer mest mulig smidig og minst mulig byråkratisk.

 2. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling, komme med forslag som kan bedre livsvilkår for personer med nedsatt funksjonsevne og se til at forslagene blir fulgt opp. Rådet samarbeider med Fylkesrådet for funksjonshemmede når det er naturlig.

 3. Rådet skal bidra til å samordne arbeidet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mellom resultatenheter/ virksomheter, særlig med sikte på at det ved behandling av enkeltsaker i serviceapparatet i kommunen opparbeides rutiner og samarbeidsforhold som sikrer behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 4. Rådet skal bestå av 6 medlemmer som velges for den kommende kommunale valgperioden, 4 år. 2 av medlemmene skal være politikere, hvor 1 sitter i Utvalg for levekår og 1 sitter i Utvalg for by- og samfunnsutvikling. Minst en av disse bør sitte i kommunestyret. For disse skal det velges 2 personlige varamedlemmer. 4 medlemmer og 4 varamedlemmer velges fra brukerorganisasjonene som har tilhørighet i Sandnes. 1 av medlemmene fra brukerorganisasjonene skal representere psykisk helse. Medlemmene skal være bosatt i Sandnes. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

 5. Rådet skal være direkte underlagt kommunestyret og kommunedirektøren oppnevner en sekretær. Sekretæren er ikke medlem av rådet og har således ikke stemmerett.

 6. Rådet inviterer representanter fra de forskjellige virksomheter og berørte organisasjoner/institusjoner etter behov.

 7. Årsmelding fra rådet skal framlegges årlig til kommunestyret, innen utgangen av mars måned.

Sist oppdatert: 19.01.2023