account_circle Min side
HjemReglementReglement for kontrollutvalget i Sandnes kommune

Reglement for kontrollutvalget i Sandnes kommune

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019

§1 Ansvars og arbeidsområde

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper med mer.

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse (se likevel § 6 siste avsnitt).

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jamfør forvaltningsloven § 13 med videre.

§ 2. Kommunestyrets overordnede ansvar:

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen, jamfør Kommuneloven § 22-1. Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. Når kommunestyret bestemmer seg for å igangsette tiltak innenfor kontrollutvalgets ansvarsområde (1) skal det alltid foretas en vurdering av om saken bør oversendes kontrollutvalget.

(1) Gjelder innenfor hovedarbeidsområdene undersøkelse, granskning, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, høring, jamfør KRDs veileder Kontrollutvalgsboka s. 56.

§3 Utvalgets sammensetning

Kontrollutvalget i Sandnes består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møte i kommunestyret. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, eller ansatte i kommunen.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

§4 Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget behandler opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jamfør Kommunelovens § 31.

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert, jamfør Forskriftens § 77.9.

Møte- og taleretten gjelder likevel ikke når sak som angår revisor sitt tilsettingsforhold blir behandlet.

Ordføreren har møte og talerett i utvalgets møter. Kommunedirektøren og representanter fra de ansatte kan bli innkalt etter behov, jamfør Kommunelovens §§ 9.4 og 23.3.

§5 Sekretariat

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til en hver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon, og skal se til at de sakene som blir behandlet av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet har også et lovpålagt ansvar for kontrollutvalgets arkiv.

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for kommunen kan heller ikke ha sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget når det gjelder utvalgets arbeid (2) og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Kommunedirektøren har ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet.

(2) Når det gjelder daglig drift er Kontrollutvalgssekretariatet underlagt eget styre, jamfør tidligere kommunelov § 27.

§6 Kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollrapporter

Kontrollutvalget skal ivareta sine oppgaver vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg sine krav. Kontrollutvalget må herunder årlig lage en prioritering over hvilke forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som skal gjennomføres i henhold til Kommunestyrets vedtatte planer og budsjettrammer.

Kontrollutvalget skal dersom det anses nødvendig eller følger av lov, videresende enkeltrapporter for behandling i Kommunestyret og/eller annet politisk utvalg hvis vedrører utvalgets arbeidsfelt. Øvrige rapporter skal oversendes som melding til kommunestyret samt annet politisk utvalg hvis vedrører utvalgets arbeidsfelt. En slik melding skal kommunedirektøren kunne velge å la fremgå som utrykt vedlegg til sakskartet.

Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til kommunestyret i saker som angår forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, bestilte undersøkelser, valg av revisjonsordning og eget budsjettforslag. I disse sakene har kommunedirektøren ikke innstillingsrett, da kontrollutvalgets innstilling og saksutredning skal gå uendret til kommunestyret.(3)

(3) Jamfør Kontrollutvalgsboka side 24.

Øvrige reglementer

Kontrollutvalget har utarbeidet et eget reglement for høringer. Dette reglementet er vedtatt av kommunestyret.

Vedlegg: Reglement for høringer i kontrollutvalget Sandnes kommune
§ 1. Virkeområde og formål
 1. Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der en mottar muntlige forklaringer fra personer som er anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller et saksområde.

 2. Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets og kommunestyrets informasjons-behov i kontrollsaker og en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de innkaltes rettssikkerhet ivaretas.

 3. Kontrollutvalgets høringer skal avholdes i henhold til dette reglementet, som er vedtatt av kommunestyret i Sandnes.
§ 2. Forberedelse av høringen
 1. Kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at det skal avholdes høring i en kontrollsak, og hvem som skal kalles inn for å møte. Høringen skal i utgangs- punktet være åpen, men kontrollutvalget kan likevel med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen skal være lukket. Beslutning om helt eller delvis å gjennomføre høringen for lukkete dører treffes av kontrollutvalget med vanlig flertall.

 2. Før høringen gjennomfører kontrollutvalget et særskilt saksforberedende møte. Kontrollutvalget bør gjennomgå de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre utspørringen mest mulig effektiv. Videre bør det fastsettes en fremdriftsplan for høringen.

 3. Under det saksforberedende møtet beslutter kontrollutvalget hvem som skal velges som hovedutspørrer under høringen, jamfør § 4 tredje ledd. Valget av hovedutspørrer bør skje ut fra hensynet til å få saken allsidig belyst. Dersom kontrollutvalgsleder velges til hovedutspørrer, velger kontrollutvalget ny møteleder og nestleder.
§ 3. Den innkalles stilling
 1. Tjenestemenn kan innkalles direkte for å møte til høring. Kommunedirektøren skal alltid varsles, og gis adgang til å være til stede. Spørsmål stilles direkte til den innkalte, men kommunedirektøren skal gis adgang til å supplere forklaringen om ønskelig.

 2. Den som kalles inn til å møte til høring, skal varsles i så god tid som mulig. Innkallingen skal angi den eller de saker kontrollutvalget ønsker forklaring om. Kopi av dette reglement skal vedlegges. Det skal videre opplyses om høringen skal være åpen, og om det skal tas referat. De som møter skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter med mindre regler om taushetsplikt tilsier annet.

 3. Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt taushetsplikt, bør den innkalte gjøre kontrollutvalget oppmerksom på dette. Den innkalte kan anmode kontrollutvalget om å få avgi forklaring helt eller delvis for lukkede dører. Dersom det fremsettes slik anmodning, skal kontrollutvalget avbryte høringen, og behandle spørsmålet i lukket møte.

 4. Den innkalte skal ha adgang til å medbringe en bisitter. Den innkalte har rett til å konferere med sin bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen.
§ 4. Gjennomføringen av høringen
 1. Møteleder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Lederen har ansvaret for å fordele ordet mellom kontrollutvalgs-medlemmene og for at høringen gjennomføres i henhold til dette reglementet. Når møteleder skal stille spørsmål, bør møteledelsen overlates til nestleder/valgt nestleder. Møtelederen skal påse at spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den innkaltes rettssikkerhet ivaretas.

 2. Før kontrollutvalget starter sin utspørring, skal den innkalte gis tid til å gi sin versjon av saken innenfor et begrenset tidsrom. Møteleder kan utvide den innkaltes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens opplysning.

 3. I tillegg til hovedutspørrer, kan de andre medlemmene av kontrollutvalget kreve taletid. Denne kan begrenses i tid etter kontrollutvalgets egen beslutning.

 4. Høringen innledes med at valgt hovedutspørrer stiller sine spørsmål. Deretter får kontrollutvalgets øvrige medlemmer ordet til spørsmål i den rekkefølge de ber om dette.

 5. Møteleder kan åpne for korte og direkte oppfølgende spørsmål fra kontroll- utvalgets medlemmer. Slike oppfølgingsspørsmål inngår ikke i eventuelt tilmålt tid etter tredje ledd.

 6. Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke tillatt. Dette skal påtales av møteleder.

 7. Et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes, for at kontrollutvalget skal behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkete dører. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkete dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Sist oppdatert: 19.01.2023