account_circle Min side
HjemReglementReglement for kontrollutvalget for bevillingssaker i Sandnes kommune

Reglement for kontrollutvalget for bevillingssaker i Sandnes kommune

Vedtatt av Sandnes kommunestyret den 21.10.2019

Reglement for kontrollutvalget for bevillingssaker i Sandnes kommune tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, alkohollovgivningen, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1 Ansvars- og arbeidsområde.

Kontrollutvalget for bevillingssaker behandler de oppgavene som et slikt utvalg er pålagt etter alkoholloven med forskrifter samt kommunens eget delegasjonsreglement.

Utvalget skal særlig:

a) Behandle kontrollrapporter fra skjenkekontrollen og iverksette nødvendige tiltak ovenfor bevillingshaver herunder hvor aktuelt tildele prikker etter alkohollovens prikktildelingssystem ved brudd på alkohollovens bestemmelser. Orienteringer om kontrollutvalgets beslutninger og skjenkekontrollens virksomhet skal sendes til utvalg for helse- og sosialtjenester.

b) avgi uttalelse i forbindelse med inndragning av bevilling.

c) ha ansvar for utøvelsen av kontroll med kommunal skjenkebevilling og salgsbevilling for øl, og med skjenkebevilling gitt av departementet etter alkoholloven § 5-3 første ledd.

d) gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder, slik at omsetningen av alkohol kan skje i samsvar med regelverket, og på en slik måte at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.

§ 2 Nemndas sammensetning og funksjonstid.

Kontrollutvalget består i alt av 5 medlemmer med varamedlemmer. Tre av medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret, som velger leder og nestleder blant disse. Et medlem med varamedlem utpekes av politiet, og et medlem med varamedlem utpekes av næringsforeningen i Sandnes kommune eller tilsvarende forening.

Funksjonstiden følger kommunestyreperioden.

§ 3 Sekretariat.

Kommunedirektøren er sekretær for kontrollutvalget for bevillingssaker og han eller den han bemyndiger forbereder sakene for behandling og har møte- og talerett.

Sist oppdatert: 19.01.2023