account_circle Min side
HjemReglementReglement for klagenemnda i Sandnes kommune

Reglement for klagenemnda i Sandnes kommune

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene gjelder følgende bestemmelser:

§ 1 Ansvars- og arbeidsområde.

Kommunestyret oppnevner særskilt klagenemnd i medhold av forvaltningsloven § 28, 2. ledd for behandling av klager over enkeltvedtak hvor ikke annen klageinstans er særskilt bestemt.

§ 2 Nemndas sammensetning.

Klagenemnda består av 5 personer med like mange varamedlemmer. Kommunestyret foretar oppnevnelsen og utpeker nemndas leder og nestleder.

§ 3 Sekretariat.

Kommuneadvokaten er nemndas sekretær og forbereder sakene for behandling og har møte- og talerett.

§ 4 Klagenemndas kompetanse.

Når klagenemnda tar en sak under realitetsbehandling, kan nemnda prøve alle sider ved saken inkludert forvaltningsskjønnet, og også nye momenter (forvaltningslovens § 34, 2. ledd).

§ 5 Krav til grunngivning.

Grunngivningskravet i forvaltningsloven gjelder også enkeltvedtak som treffes av klagenemnda

§ 6 Mulige utfall av klagebehandlingen i klagenemnda.

a) Saken utsettes for innhenting av flere opplysninger (forvaltninglovens § 33, siste ledd).

b) Klagen avvises (forvaltninglovens § 34)

- som følge av manglende klageinteresse (forvaltningslovens § 28, 1. ledd).forvaltningslovens § 28 jf. § 2b).
- som følge av at klagefristen er oversittet (forvaltningslovens § 29).

c) Det påklagede vedtak oppheves, uten at det treffes nytt realitetsvedtak (forvaltningslovens § 34, 4. ledd). Saken går da tilbake til underinstansen for ny førstegangsbehandling. (Særlig aktuelt hvor begrunnelsen av det påklagede vedtak finnes å være utilstrekkelig, men hvor det ikke foreligger nok opplysninger til å treffe nytt realitetsvedtak).

d) Klageinstansen treffer nytt vedtak (forvaltningslovens § 34, 4. ledd). (Begrensninger på adgangen til endring i klagers disfavør, forvaltningslovens § 34, 3. ledd).

e) Klagen tas ikke til følge. Dette innebærer stadfesting av det påklagede vedtaket.

Sist oppdatert: 23.03.2023