account_circle Min side
HjemReglementReglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for oppvekst

Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for oppvekst

Vedtatt av Sandnes kommunestyret 21.10.2019

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Arbeidsområde.

Utvalg for oppvekst er ansvarlig for saker som omhandler

 • grunnskolen
 • voksenopplæringen
 • barnehagene
 • skolefritidsordningen
 • PPT
 • barneverntjenester
 • barne- og ungdomsarbeid
 • fritid

Utvalg for oppvekst har det politiske ansvaret for forvaltningen av lover, forskrifter og statlige retningslinjer samt utforming av kommunens tjenester i forhold til nevnte lover og kommunens egne overordnede planer på følgende ovennevnte områder, samt føre tilsyn med virksomheten på nevnte områder.

Utvalget er ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og/aller private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

§ 2. Delegasjon.

Utvalg for oppvekst delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet etter følgende lover med mindre myndigheten er delegert til annet folkevalgt organ eller til kommunedirektøren.

Avgjøre saker innenfor sitt arbeidsområde og etter følgende lover hvor myndigheten i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

 1. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 (opplæringslova)

 2. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven)

  Utvalget behandler saker etter barnehageloven § 10 om godkjenning av barnehager.

 3. Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95  (voksenopplæringsloven)

 4. Lov om frittståande skolar av 4. juli 2003 nr. 84 (friskolelova)

 5. Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr 100 (barnevernloven)

Utvalg for oppvekst skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan gjelde flere avdelinger i kommunen eller til å avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere avdelinger. Saker som i vesentlig grad berører andre utvalgs arbeids- og ansvarsområde, behandles parallelt i de berørte utvalg.

Utvalgene fremmer separate innstillinger til kommunestyret.

Utvalgets budsjettfullmakter følger økonomireglementet.

Kommunestyret kan forøvrig pålegge utvalg for oppvekst oppgaver etter nærmere vedtak.

Sist oppdatert: 19.01.2023