account_circle Min side
HjemReglementReglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for miljø og tekniske saker

Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for miljø og tekniske saker

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019 med endringer vedtatt 20. juni 2022

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Arbeidsområde.

Utvalg for miljø og tekniske saker er ansvarlig for saker som omhandler

 • utbygging og forvaltning av kommunaltekniske anlegg.
 • utbygging og forvaltning av veier, gater, gang- og sykkelstier, parkeringsanlegg og parkeringsplasser.
 • innsamling av avfall fra boliger, fritidsboliger og næringsvirksomhet.
 • forebyggende tiltak overfor brann, forurensning eller andre katastrofeliknende forhold, beredskap, utrykning og redning innen disse områdene.
 • idretts- og friluftsaktiviteter.
 • park, frilufts- og friområder, idrettsanlegg og kirkegårdsanlegg med unntak av bygg.
 • Miljøområdet såfremt oppgaven ikke er lagt til formannskapet, annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren.

Utvalg for miljø og tekniske saker er styre for virksomheten innen sitt arbeidsområde og behandler alle saker som gjelder virksomhetens planlegging og drift innen de rammer som er fastsatt i lov og/eller vedtatt av kommunestyret.

Utvalget er ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomheter og med andre offentlige og/eller private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Hvis oppgaven er lagt til formannskapet skal utvalget i utgangspunktet ikke behandle saken, men når det anses nødvendig eller hvis det følger av loven skal utvalget være høringsinstans/behandlingsorgan.

§ 2. Delegasjon.

Utvalg for miljø og tekniske saker delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet etter følgende lover med mindre myndighet er delegert til annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren.

Avgjøre saker innenfor sitt arbeidsområde og etter følgende lover hvor myndigheten i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

 1. Veglova av 21. juni 1963 nr. 23

  Utvalget behandler saker etter veglova § 5-8, § 14-15, § 20, § 26-28, § 50 og § 52.

 2. Plan- og bygningsloven av 2008 27. juni nr. 71 (plan- og bygningsloven)

  Klagesaker innenfor utvalgets arbeidsområde som blir forelagt utvalget av administrasjonen som ledd i klagesaksbehandling.

 3. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 (Vass- og avløpsanlegglova) med forskrifter

 4. Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) med forskrifter

 5. Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16 (friluftsloven)

 6. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 (motorferdselloven)

 7. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven)

Utvalg for miljø og tekniske saker delegeres videre fullmakt til å avgjøre saker som omhandler:

 • planlegging, oppføring og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg, parker- og friområder og kirkegårdsanlegg med unntak av bygg.

 • ordinær forvaltning, herunder prioritering av vedlikeholdstiltak for utearealer tilknyttet kommunale bygg, idretts- og friluftsanlegg, park- og friområder og kirkegårdsanlegg med unntak av bygg, innenfor rammen av de bevilgede midler.

Utvalg for miljø og tekniske saker skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan gjelde flere sektorer i kommunen eller avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere sektorer. Saker som i vesentlig grad berører andre utvalgs arbeids- og ansvarsområde, behandles parallelt i de berørte utvalg. Utvalgene fremmer separate innstillinger til kommunestyret.

Utvalgets budsjettfullmakter følger økonomireglementet.

Planlegging og utvikling av nye prosjekter skal følge retningslinjer for utvikling av kommunale prosjekter, jf. prosjekthåndbok for teknisk sektor.

Kommunestyret kan forøvrig pålegge utvalg for miljø og tekniske saker oppgaver etter nærmere vedtak.

Sist oppdatert: 19.01.2023