account_circle Min side
HjemReglementReglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for kultur, næring og innovasjon

Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for kultur, næring og innovasjon

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Arbeidsområde.

Utvalget er kommunens næringsutvalg.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon er ansvarlig for saker som omhandler utvikling av næringslivet og innovasjon.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon er ansvarlig for saker som omhandler utvikling av kulturområdet, herunder

 • Overordnet kulturpolitikk
 • Kunst- og kulturformidling
 • Kultur og fritidstilbud
 • Tilskuddsforvaltning
 • Kulturskolen
 • Bibliotek
 • Kunst og kulturhuset
 • Allmenne kulturtiltak, herunder kulturminnevern

Utvalget behandler og innstiller i alle saker som vedrører den kirkelige sektor.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon har det politiske ansvaret for forvaltningen av lover, forskrifter og statlige retningslinjer samt utforming av kommunens tjenester i forhold til nevnte lover og kommunens egne overordnede planer på følgende ovennevnte områder, samt føre tilsyn med virksomheten på nevnte områder.

Utvalget er ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og/eller private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Utvalgets budsjettfullmakter følger økonomireglementet.

Kommunestyret kan forøvrig pålegge utvalg for kultur, næring og innovasjon oppgaver etter nærmere vedtak.

§ 2. Delegasjon.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet etter følgende lover med mindre myndigheten er lagt til annet folkevalgt organ eller til kommunedirektøren.

Utvalget skal avgjøre saker innenfor sitt arbeidsområde og etter følgende lover hvor myndigheten i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

 • Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr 108 (folkebibliotekloven)
 • Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr 21 (film- og videogramlova)
 • Lov om kringkasting av 4. desember 1992 nr 127 (kringkastingsloven)
 • Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr 25
 • Lov om tilskott til livssynssamfunn av 12. juni 1981 nr 64
 • Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 (kulturminneloven)
 • Lov om stadnamn av 18. mai 1990 nr. 11 (stadnamnlova)

Kommunestyret delegerer sin myndighet etter stednavnsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til utvalg for kultur, næring og innovasjon, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

Som ledd i forvaltningen av naturressurser delegeres til formannskapet myndighet til å avgjøre:

 • Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova)
 • Lov om skogbruk av 27. mai 2005 nr. 31 (skogbrukslova)
 • Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28. november 2003 (konsesjonsloven)
 • Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 (odelslova)
 • Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. l (forpaktingslova)

Saker som omhandler utvikling av næringslivet, herunder saker vedrørende reiseliv.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon delegeres videre fullmakt til å avgjøre saker som omhandler:

 • Tilskudd til kulturinstitusjoner, tilskudd til idrettslag, tilskudd til frivillige organisasjoner, tilskudd til frivillige tiltak innen voksenopplæring og andre kulturtiltak.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon gis:

 • Myndighet til å vedta endringer i gjeldende tilskuddsreglement.

Sist oppdatert: 19.01.2023