account_circle Min side
HjemReglementReglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for helse- og sosialtjenester

Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for helse- og sosialtjenester

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Arbeidsområde.

Utvalg for helse- og sosialtjenester er ansvarlig for saker som omhandler

 • helsetjenester
 • sosiale tjenester

Utvalg for helse- og sosialtjenester har det politiske ansvaret for forvaltningen av lover, forskrifter og statlige retningslinjer samt utforming av kommunens tjenester i forhold til nevnte lover og kommunens egne overordnede planer på følgende ovennevnte områder, samt føre tilsyn med virksomheten på nevnte områder.

Utvalget er ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlig og/eller private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Utvalget er ansvarlig for å behandle saker om folkehelse som har en naturlig tilknytning til utvalgets øvrige arbeidsområde

§ 2. Delegasjon.

Utvalg for helse- og sosialtjenester delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet etter følgende lover med mindre myndigheten er lagt til annet folkevalgt organ eller til kommunedirektøren.

Utvalget skal avgjøre saker innenfor sitt arbeidsområde og etter følgende lover hvor myndigheten i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

 1. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse og omsorgstjenesteloven).

 2. Lov om sosiale tjenester i NAV av 18. desember 2009 nr. 131. (sosialtjenesteloven).

 3. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr. 55 (smittevernloven)

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter smittevernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til utvalg for helse- og sosialtjenester, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

 4. Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient – og brukerrettighetsloven).

 5. Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner av
  17. juli 1992 nr. 99 (gjeldsordningsloven)

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter gjeldsordningsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til utvalg for helse- og sosialtjenester, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

 6. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven)

  Sak om alkoholpolitiske retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger for de enkelte bevillingsperioder.

 7. Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14 (tobakkskadeloven)

  Kommunens myndighet etter § 13, 6. avsnitt til å gi dispensasjon.

Utvalg for helse- og sosialtjenester skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan gjelde flere sektorer i kommunen eller til å avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere sektorer. Saker som i vesentlig grad berører andre utvalgs arbeids- og ansvarsområde, behandles parallelt i de berørte utvalg. Utvalgene fremmer separate innstillinger til kommunestyret.

Utvalgets budsjettfullmakter følger økonomireglementet.

Kommunestyret kan forøvrig pålegge utvalg for helse- og sosialtjenester oppgaver etter nærmere vedtak.

Sist oppdatert: 19.01.2023