account_circle Min side
HjemReglementReglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for by- og samfunnsutvikling

Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for by- og samfunnsutvikling

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Arbeidsområde.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling er ansvarlig for

 • utarbeidelse av kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven (arealdelen)
 • utarbeidelse av reguleringsplaner
 • utarbeidelse av bebyggelsesplaner og byggesaker av prinsipiell karakter
 • gjennomføring av oppmålingsforretning
 • utarbeidelse av transport- og samferdselsplaner

Utvalg for by- og samfunnsutvikling er
- Kommunens miljøplanutvalg som behandler og avgir uttalelse til miljøplan.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling har det politiske ansvaret for forvaltningen av lover, forskrifter og statlige retningslinjer samt utforming av kommunens tjenester i forhold til nevnte lover og kommunens egne overordnede planer på følgende ovennevnte områder, samt føre tilsyn med virksomheten på nevnte områder.

Utvalget er ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og/eller private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Hvis oppgaven er lagt til formannskapet skal utvalget i utgangspunktet ikke behandle saken, men når det anses nødvendig eller hvis det følger av loven skal utvalget være høringsinstans/behandlingsorgan.

§ 2. Delegasjon.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet etter følgende lover med mindre myndighet er delegert til annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren.

Avgjøre saker innenfor sitt arbeidsområde og etter følgende lover hvor myndigheten i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak:

 1. Plan- og bygningsloven av 2008 27. juni nr. 71 (plan- og bygningsloven)

 2. Veglova av 21. juni 1963 nr. 23 (veglova)

  Utvalget behandler saker etter veglova § 38, tredje ledd og § 56.

 3. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 (vegtrafikkloven)

 4. Lov om yrkestransport av 21. juni 2002 nr. 45 (yrkestransportlova)

 5. Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 (Matrikkellova).

 6. Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 (vannfallskonsesjonsloven)

  Kommunestyrets myndighet til å uttale seg om konsesjonssøknader etter lovens § 24 4. ledd.

 7. Lov om akvakultur av 17. juni 2005 nr. 79 (akvakulturloven)

  Utvalg for kultur, by- og samfunnsutvikling har myndighet til å uttale seg på vegne av kommunen i saker som behandles etter akvakulturloven.

 8. Lov om eierseksjon av 23. mai 1997 (eierseksjonsloven)

Utvalg for by- og samfunnsutvikling skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan gjelde flere sektorer i kommunen eller avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere sektorer. Saker som i vesentlig grad berører andre utvalgs arbeids- og ansvarsområde, behandles parallelt i de berørte utvalg. Utvalgene fremmer separate innstillinger til kommunestyre.

Utvalgets budsjettfullmakter følger økonomireglementet.

Kommunestyret kan forøvrig pålegge utvalg for by- og samfunnsutviklings oppgaver etter nærmere vedtak.

Sist oppdatert: 19.01.2023