account_circle Min side
HjemReglementReglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for formannskapet

Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for formannskapet

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019 med endringer vedtatt 14. desember 2020.

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Arbeidsområde.

Formannskapet i Sandnes skal fungere som det politiske styret for kommunen. Formannskapet skal være aktivt inne i aktuelle politiske prosesser i kommunen, og formannskapet skal være en arena hvor ordfører, administrasjonen og andre tidlig skal kunne legge frem aktuelle politiske saker. Formannskapet skal være høringsinstans for saker som ikke hører under andre utvalg i kommunen og hvor det ikke er tid eller anses som nødvendig med høringsuttalelse fra kommunestyre.

Formannskapet er styre for virksomheten Sandnes kommune med ansvar for kommunens drift og organisering, herunder overordnet arbeidsgiverpolitikk. Formannskapet ivaretar på kommunestyrets vegne den løpende styring med administrasjonens virksomhet og er det faste utvalg som kommunedirektøren rapporterer virksomhetsdrift og investeringsprogram overfor.

Formannskapet er herunder ansvarlig for

 • økonomisk planlegging og årsbudsjettering for hele virksomheten, jf. kommuneloven § 14-3 og § 14-4 og økonomireglementet.

 • byggherrefunksjonen ved oppfølging av nybygg og gjennomføring av rehabiliteringsarbeider unntatt utbyggingsområdene, jf. regler for utvikling av kommunale byggeprosjekter.

 • forvaltning av kommunens eiendommer, herunder kjøp og salg av bebygde eiendommer og inn- og utleie av eiendommer som anvendes til kommunal virksomhet såfremt ansvaret for dette ikke tilligger kommunens kommunale foretak.

 • organisering og kvalitetsutvikling for virksomheten, herunder bruk av informasjonsteknologi, effektivisering og produktivitetsfremmende tiltak.

 • utforme planer for likestillingstiltak i Sandnes i samsvar med Likestillingsloven.

 • at kommunen utarbeider kommunal planstrategi i samsvar med plan og bygningsloven § 10-1.

 • å følge opp de kommunale foretakene og kommunens eierandel i interkommunale selskaper kommunen er medeier i, herunder saksforberede i utøvelsen av kommunens eierskap (årsmøter, eiermøter mv) i samsvar med kommunens eierskapsmelding og innenfor lovens rammer. De kommunale foretakene rapporterer hvis mulig innenfor aktuelt lovverk kun til formannskapet. Meldinger fra og om de kommunale foretakene sendes både formannskapet og kommunestyret.

 • å fungere som et dialogforum mellom administrasjonen og det politiske nivå i kommunen.

 • Formannskapet er kommunens Sunn by utvalg. Sunn by er betegnelsen for kommunens samlete arbeid med miljøvernoppgavene og folkehelseoppgavene. Formannskapet godkjenner årlig program og rapporter for miljøvern og folkehelse.

 • Formannskapet skal ivareta arbeidet med internasjonalt arbeid.

 • Formannskapet har ansvar for kommunens saksbehandlings- og delegasjonsreglement og forskrift om godtgjørelse for folkevalgte. Formannskapet kan i forbindelse med utarbeidelse av slike reglementer nedsette arbeidsutvalg etter kommuneloven § 5-1.

Formannskapet behandler og avgir innstilling i alle saker som fremmes for kommunestyrets behandling som krever endringer i økonomiplan eller årsbudsjett i budsjettåret. Kommunedirektørens innstilling i slike saker, behandles først i det utvalg hvor den aktuelle sak hører inn under utvalgets arbeidsområde og deretter i formannskapet hvoretter begge instansers innstillinger forelegges kommunestyret for endelig vedtak.

 • Formannskapet skal behandle større samferdselssaker og være høringsinstans for større samferdselssaker med betydning for regionen.

 • Formannskapet skal ha ansvaret for utbyggingsavtaler.

 • Formannskapet i Sandnes skal ha ansvaret for kommunedelplaner/ områdeplaner.

Formannskapet er et folkevalgt styre knyttet til forvaltning av naturressurser.

Formannskapet fører herunder kontroll med at vedtak innenfor formannskapets arbeidsområde blir gjennomført.

Formannskapet behandler herunder saker som blir forelagt formannskapet av administrasjonen som

a) ledd i klagesaksbehandling etter forvaltningsloven eller særlov, eller

b) etter anmodning fra berørte parter uten at det foreligger klageadgang etter lov.

Ved behandling av saker etter pkt. a og b kan formannskapet omgjøre administrasjonens eller eget vedtak. Opprettholder formannskapet vedtaket skal saker etter pkt. a sendes vedkommende statlig klageorgan. Sakene etter pkt. b avgjøres av formannskapet.

§ 2. Delegering til formannskapet.

Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre

 • saker som omhandler kommunens økonomiske disposisjoner iht. økonomireglement, finansforvaltningsreglement og reglement for garantistillelser.

 • saker som omhandler planlegging, oppføring og rehabilitering av bygg til bruk for kommunal virksomhet iht. regler for utvikling av kommunale byggeprosjekter.

 • saker som omhandler ordinær forvaltning herunder prioritering av vedlikeholdstiltak for kommunale bygg innen rammen av bevilgede budsjettmidler såfremt ansvaret for dette ikke tilligger kommunens kommunale foretak.

 • saker som omhandler kjøp og salg, inn- og utleie av bebygd eiendom eller lokaler til bruk for kommunal virksomhet innen rammen av bevilgede budsjettmidler såfremt ansvaret for dette ikke tilligger kommunens kommunale foretak.

 • saker hvor det er nødvendig å ivareta kommunens interesser som grunneier i forhold til plan- og bygningslov, nabolov eller andre lovbestemmelser.
§ 3. Delegering til formannskapet som administrasjonsutvalg.

Formannskapet utgjør kommunens administrasjonsutvalg når det er utvidet med 4 representanter fra de ansattes organisasjoner, jf kommuneloven § 5-11.

De ansattes organisasjoner kan i tillegg stille med 2 representanter med møte- og talerett.

De ansattes representanter med varamedlemmer utpekes av arbeidstaker- organisasjonene i henhold til hovedavtalens bestemmelser for 2 år om gangen.

Ansatte i kommunen som er medlemmer av formannskapet kan fratre i saker hvor formannskapet opptrer som administrasjonsutvalg/lønnsutvalg.

Formannskapet som administrasjonsutvalg behandler, avgjør og avgir innstilling i alle saker som omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker iht. hovedavtalens bestemmelser.

Formannskapet som administrasjonsutvalg har avgjørelsesmyndighet innenfor den ramme og etter de retningslinjer som er gitt i lov eller vedtatt av kommunestyret, herunder myndighet til å:

 • godkjenne personal-, og AKAN reglement samt tilsvarende reglementer.

 • godkjenne handlingsplaner og retningslinjer som omhandler arbeidsgiverpolitiske tiltak, kvalitetsutvikling, likestillingsfremmende tiltak, bruk av informasjonsteknologi og tiltak for inkluderende arbeidsliv, eller tiltak som fremmer helse-, miljø og sikkerhet.

 • utforme personalpolitiske tiltak innenfor rammen av kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder også tiltak som fremmer likestilling, inkludering og mangfold, samt tiltak som gjelder helse- miljø og sikkerhet. I ovennevnte sakstyper deltar de ansattes representanter i saksbehandlingen.

Formannskapet som administrasjonsutvalg kan for øvrig ta opp og uttale seg i alle saker som ellers har betydning for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Formannskapet som administrasjonsutvalg skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan gjelde flere sektorer i kommunen eller til å avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere sektorer. Saker som i vesentlig grad berører andre utvalgs arbeids- og ansvarsområde, behandles parallelt i de berørte utvalg. Utvalgene fremmer separate innstillinger til kommunestyret.

I følgende sakstyper deltar ikke de ansattes representanter i saksbehandlingen i formannskapet som administrasjonsutvalg og formannskapet opptrer da som et lønnsutvalg:

 • Behandlinger av saker knyttet til lokale og sentrale tarifforhandlinger.

 • Ansettelses – og oppsigelsessaker.

 • Utforme og vedta lokal lønnspolitikk.

Lønnsutvalget kan tillate at de ansattes representanter i administrasjonsutvalget får delta med møte og talerett i saker om utforming og vedtak av lokal lønnspolitikk.

§ 4. Saker hvor formannskapet som administrasjonsutvalg avgir innstilling.

Administrasjonsutvalg skal avgi innstilling i følgende saker:

 • økonomiplan og årsbudsjett.

 • grunnleggende endringer i organisatorisk hovedstruktur.

 • handlingsplaner som omhandler arbeidsgiverpolitiske tiltak av vidtrekkende betydning.

 • ansettelse av rådmann.

Formannskapet som administrasjonsutvalg delegeres videre fullmakt til å avgjøre saker innenfor sitt arbeidsområde som i utgangspunktet er delegert til kommunedirektøren, men hvor kommunedirektøren pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

Formannskapet som administrasjonsutvalg sine budsjettfullmakter følger økonomireglementet.

Kommunestyret kan forøvrig pålegge formannskapet som administrasjonsutvalg oppgaver etter nærmere vedtak.

§ 5. Delegering etter særlovgivningen.

Formannskapet delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet etter følgende lover:

 1. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 31. mai 1974 nr. 19 (konsesjonsloven)

  Avgjøre klagesaker som i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

 2. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven)

  a) Inndra bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid, jf. § 1-8.

  b) Avgjøre øvrige saker som i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

 3. Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 (serveringsloven)

  Avgjøre saker som i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor kommunedirektøren pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak.

 4. Lov om domstolene av 13. august 1915 (domstolsloven)

  Avgjøre saker om søknad om fritak som i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor kommunedirektøren pga sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning ikke bør treffe vedtak.

  Avgjøre klagesaker som ledd i førsteinstansens behandling av klager på avslag på søknad om fritak, jf domstolsloven § 74 og 76.

 5. Lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 (viltloven)

  Avgjøre saker som i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor kommunedirektøren pga sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning ikke bør treffe vedtak.
 6. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 (lakse- og innlandsfiskeloven)

  Avgjøre saker som i utgangspunktet er delegert kommunedirektøren, men hvor kommunedirektøren pga sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning ikke bør treffe vedtak.

Sist oppdatert: 24.01.2023